Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimarts, 29 de març de 2016

Ni-ni --- Nini

[Entrada 124]

Ni-ni


L'altre dia van entrar a robar a casa d'una amiga meva. Va marxar de cap de setmana fora i quan va arribar a casa, el diumenge, es va trobar tot el pis remenat, tots els armaris buits, tota la roba i altres pertinences per terra... Però la porta d'entrada, una porta blindada que li havia costat una pasta, estava intacta. Havien entrat i sortit per una petita finestra que dóna a un celobert. Accedir-hi des de l'escala de veïns no és fàcil. D'una banda perquè viu en un 6è pis i de l'altre, perquè la separació que hi ha d'una finestra a l'altra requereix certa habilitat i una preparació física que no solen tenir els més grans.

Els Mossos li van explicar que era obvi que era gent jove i organitzada. També li vam assegurar que l'havien d'haver estat vigilant per saber que seria fora tot el cap de setmana, perquè havien actuat amb molta tranquil·litat. També li van explicar que actualment hi ha bandes de joves d'aquells que en diem ni-ni que es dediquen robar pisos. Aquests joves abans vivien dels seus pares, però com que actualment els pares no els poden mantenir perquè o bé estan a l'atur o si treballen tenen uns sous bastante precarios, han de fer alguna cosa per subsistir. Així que fan un o dos robatoris en domicilis particulars al mes. Segons sembla només solen interessr-se per diners, joies i tecnologia, tot i que la a meva amiga li van robar coses tan curioses com una ampolla de colònia acabada de comprar.

El fenomen ni-ni és ben conegut en el meu país. Els joves ni-ni són joves inactius, és a dir, que no treballen ni segueixen cap tipus de formació. El terme ni-ni s'assimila a l'acrònim anglès NEET (Not in Education, Employment, or Training). Tot i que es situa el seu origen als anys noranta, conec casos al món rural d'aquest país anteriors en aquestes dates. Les raons que es donen per justificar-ho són diverses entre les que destaquen el fracàs escolar, les condicions laborals precàries, i la manca d'esperança envers el futur. Fa uns onze anys hi va haver a Europa tot un seguit de forts disturbis relacionats amb aquesta falta d'esperança en alguns barris marginals de grans ciutats. Las forces policials d'aquells estats van acabar aixafant-los, però està clar que el problema ha seguit viu. Actualment hi ha veus que també hi associen l'èxit d'Estat Islàmic al món occidental en aquesta mena de fenòmens que produeixen la marginalitat, la pobresa, la insatisfacció, la segregació... I tantes altres xacres socials.

No parlaré d'aquest cadàver polític, cada dia és més evident, en que s'ha convertit la Unió Europea que es va iniciar amb el fracàs de l'intent de constitució de l'any 2003 i s'ha fet tan evident amb la crisi dels refugiats de la guerra de Síria. El que importa en aquest cas són les poques esperances que està donant el panorama socioeconòmic actual, cosa que és un mal general a tot Occident, i està duent a una part de la joventut, sobretot a la més preparada, a emigrar, i als altres a buscar alternatives malgrat que sigui al marge o fora de la llei. No és, doncs, d'estranyar que els més rebels, els mustangs, es busquin la manera d'acabar amb aquest desastre sigui com sigui.

No pretenc justificar-los i encara menys donar-los suport, res més lluny de la meva intenció. Només intento trobar causes, trobar quines són les realitats que estan donant peu en aquests fenòmens socials. Afrontar els problemes i eradicar-los només es fa des de les causes reals. Tampoc dic que no s'hagi d'afrontar la seva violència amb violència, vull dir amb policia, exercit i altres forces de l'Estat, però no confonguem les coses. Internet no és més que un medi, no la causa. Les bandes de delinqüents i els grups d'acció armada només en són la conseqüència no la causa, en canvi em sembla ben evident que la galta de justícia social, que du a la marginalitat, a la pobresa, etc. sí que està darrera de tot això. Així com acabar amb ETA no ha acabat amb el problema dels nacionalismes a l'estat espanyol, afrontar policialment aquestes delinqüències i aquestes lluites armades no acabarà amb les causes que les produeixen. Les forces policials dels estats poden acabar amb un o diversos grups, poden acabar amb una o diverses bandes i també amb una guerra en concret, però mentre perdurin les causes sempre acabaran sorgint nous grups i noves bandes, és a dir, perduraran els conflictes.

Una abraçada.
Nini


El otro día entraron a robar en casa de una amiga mía. Se estuvo fuera de fin de semana y cuando llegó a casa, el domingo, se encontró el piso completamente revuelto, los armarios vacíos, la ropa y demás pertenencias por el suelo... Pero la puerta de entrada, una puerta blindada que le havia costado una pasta, estaba intacta. Habían entrado y salido por una pequeña ventana que da a un patio de luces. Acceder a ella desde la escalera de vecinos no es fácil. Por un lado porque vive en un 6º piso y del otro, porque la separación que hay de una ventana a la otra requiere cierta habilidad y una preparación física que no suelen tener la gente mayor.

Los Mossos (la policía de Cataluña) le explicaron que era obvio que era gente joven y organizada. También le aseguraron que la debían haber estado vigilando para saber que estaría fuera todo el fin de semana, porque habían actuado con mucha tranquilidad. También le explicaron que actualmente hay bandas de jóvenes de aquellos que llamamos nini que se dedican robar pisos. Esos jóvenes antes vivían de sus padres, pero como actualmente los padres no los pueden mantener porque o bien están en paro o si trabajan tienen unos sueldos bastante precarios, tienen que hacer algo para subsistir. Así que roban roban una o dos veces al mes domicilios particulares. Según parece sólo se suelen interesar por dinero, joyas y tecnología, aunque a mi amiga le robaron cosas tan curiosas como una botella de colonia recién comprada.

El fenómeno nini es bien conocido en mi país. Los jóvenes nini son jóvenes inactivos, es decir, que no trabajan ni siguen ningún tipo de formación. El término nini se asimila al acrónimo inglés NEET (Not in Education, Employment, or Training). Aunque se sitúa su origen en los años noventa, conozco casos en el mundo rural de este país anteriores esas fechas. Las razones que se dan para justificarlo son diversas entre las que destacan el fracaso escolar, las condiciones laborales precarias, y la falta de esperanza hacia el futuro. Hará unos once años que hubo en Europa una serie de serios disturbios relacionados con esa falta de esperanza en algunos barrios marginales de grandes ciudades. Las fuerzas policiales de aquellos estados acabaron aplastándolas, pero está claro que el problema ha seguido vivo. Actualmente hay voces que también asocian el éxito de Estado Islámico en el mundo occidental en este tipo de fenómenos que producen la marginalidad, la pobreza, la insatisfacción, la segregación... Y tantas otras lacras sociales.

No hablaré de ese cadáver político, cada día es más evidente, en que se ha convertido la Unión Europea que se inició con el fracaso del intento de constitución del año 2003 y se ha hecho tan evidente con la crisis de los refugiados de la guerra de Siria. Lo que importa en este caso son las pocas esperanzas que está dando el panorama socio-económico actual, lo que es un mal general en todo Occidente, y está llevando a una parte de la juventud, sobre todo en la más preparada, a emigrar, y a los demás a buscar alternativas aunque sea al margen o fuera de la ley. No es, pues, de extrañar que los más rebeldes, los mustangs, busquen la forma de acabar con este desastre a toda costa.

No pretendo justificarlos y menos aun apoyarlos, nada más lejos de mi intención. Sólo intento encontrar causas, encontrar cuáles son las realidades que están dando pie a estos fenómenos sociales. Afrontar los problemas y erradicarlos sólo se hace desde las causas reales. Tampoco digo que no haya que afrontar su violencia con violencia, quiero decir con policía, ejército y otras fuerzas del Estado, pero no confundamos las cosas. Internet no es más que un medio, no la causa. Las bandas de delincuentes y los grupos de acción armada sólo son la consecuencia no la causa, en cambio me parece evidente que la falta de justicia social, que lleva a la marginalidad, a la pobreza, etc. sí está detrás de todo esto. Así como acabar con ETA no ha acabado con el problema de los nacionalismos en España, afrontar policialmente estas delincuencias y estas luchas armadas no acabará con las causas que las producen. Las fuerzas policiales de los estados pueden acabar con uno o varios grupos, pueden acabar con una o varias bandas y también con una guerra en concreto, pero mientras perduren las causas siempre acabarán surgiendo nuevos grupos y nuevas bandas, es decir, perdurarán los conflictos.

Un abrazo.


dissabte, 19 de març de 2016

Submissió --- Sumisión

[Entrada 123]

Submissió


Quanta més història estudio més veig que és ben cert que la història es va repetint sistemàticament, amb el mateix pautat. Des de què l'home es capaç de produir els seus propis aliments, és a dir, des dels orígens de la civilització la pauta és més o menys aquesta:
– En èpoques de declivi econòmic les diferències socials són petites i els historiadors ens parlen d'èpoques fosques. La gent comparteix el que hi ha sense gaires problemes, cosa que no vol dir en cap cas misèria, però tampoc abundància d'excedents, grans obres d'art ni grans construccions.
– Quan les coses milloren (sigui quina sigui la raó, tecnològica, climatològica, comercial, militar...) sempre sorgeix una minoria, una elit, un grup d'oligarques que es fan amb el poder i sotmeten a la resta de la població per mantenir, i si pot ser augmentar, les seves riqueses i els seus privilegis. Els historiadors ens parlen en aquest cas d'una època d'esplendor que en realitat només gaudeix una petita fracció de la societat. Per exemple a la Roma republicana (del 509 al 31 a.n.e.) els patricis, que acaparaven el poder, només eren un 4% de la població i els esclaus arribaren a ser al voltant 40%. Aquest fenomen també es va produir a la URSS, les elits del partit van gaudir d'un benestar que no va gaudir la resta de la població, mentre als Gulags es treballava en condicions infrahumanes, semblants a les de l'esclavitud. Per no parlar del desastre del sistema actual a Occident que no he parat de denunciar darrerament.
Aquí no només hi juga la cobdícia d'aquestes elits, que òbviament hi és, sinó també la submissió de la resta de població. Per mi tan greu és la cobdícia com la submissió que permet als cobdiciosos fer-se'n els amos. Ells, els cobdiciosos han après a sotmetre'ns a base de fer-nos por i a dividir-nos perquè no siguem capaços de fer un front comú contra ells. Però tinc clar que si el seu pecat social és la cobdícia, el nostre, el dels que estem fora d'aquesta oligarquia, és deixar-nos sotmetre per ells. Sens dubte juguen amb nosaltres, però nosaltres ens deixem, no volem veure el que ens estan fent.

Avui en dia fins i tot el sistema educatiu occidental està orientat a fer-nos submisos, anul·lant-nos fins i tot la creativitat. Qui no ho accepta és considerat un rebel, un mustang.

Una abraçada.
Sumisión


Cuanta más historia estudio más veo que es cierto que la historia se repite sistemáticamente, con el mismo pautado. Desde que el hombre es capaz de producir sus propios alimentos, es decir, desde los orígenes de la civilización la pauta es más o menos ésta:
- En épocas de declive económico las diferencias sociales son pequeñas y los historiadores nos hablan de épocas oscuras. La gente comparte lo que hay sin demasiados problemas, que no significa en ningún caso miseria, pero tampoco abundancia de excedentes, grandes obras de arte ni grandes construcciones.
- Cuando las cosas mejoran (sea cual sea la razón, tecnológica, climatológica, comercial, militar...) siempre surge una minoría, una élite, un grupo de oligarcas que se hacen con el poder y someten al resto de la población para mantener, y si puede ser aumentar, sus riquezas y sus privilegios. Los historiadores nos hablan en ese caso de una época de esplendor que en realidad sólo disfruta una pequeña fracción de la sociedad. Por ejemplo en la Roma republicana (del 509 al 31 a.n.e.) los patricios, que acaparaban el poder, sólo eran un 4% de la población y los esclavos llegaron a ser alrededor 40%. Este fenómeno también se produjo en la URSS, las élites del partido disfrutaron de un bienestar que no disfrutó el resto de la población, mientras en los Gulags se trabajaba en condiciones infrahumanas, similares a las de la esclavitud. Por no hablar del desastre del sistema actual en Occidente que no he parado de denunciar últimamente.
Aquí no sólo juega la codicia de esas élites, que obviamente la hay, sino también la sumisión del resto de población. Para mí tan grave es la codicia como la sumisión que permite a los codiciosos hacerse los dueños. Ellos, los codiciosos han aprendido a someternos a base de darnos miedo y dividirnos para que no seamos capaces de hacer un frente común contra ellos. Pero tengo claro que si su pecado social es la codicia, el nuestro, el de los que estamos fuera de esa oligarquía, es dejarnos someter por ellos. Sin duda juegan con nosotros, pero nosotros nos dejamos, no queremos ver lo que nos están haciendo.

Hoy en día incluso el sistema educativo occidental está orientado a hacernos sumisos, anulándonos incluso la creatividad. Quien no lo acepta es considerado un rebelde, un mustang.

Un abrazo.


dimecres, 9 de març de 2016

El parany --- La trampa

[Entrada 122]

El parany


El principi de divideix i venç (divide et impera, divide et vinces, divide ut imperes o divide ut regnes) va ser usat entre d'altres per Juli Cèsar, per Napoleó i també plantejat per Nicolau Maquiavel (Niccolò Machiavelli). S'utilitza per definir una estratègia orientada a mantenir sota control un territori i/o una població, dividint i fragmentant el poder de les diferents faccions o grups allí existents, de tal manera que no puguin reunir-se en favor d'un objectiu comú.

També tenim constància de la seva aplicació a l'època moderna a l'Imperi Colonial Britànic. En concret, a l'anomenada Índia Britànica els anglesos van mantenir les fronteres regionals entre els diferents grups ètnics de l'Índia, per preservar la diversitat cultural i lingüística, així com les friccions i reclamacions territorials d'un grup ètnic sobre un altre, mantenint els desacords i les disputes de caràcter religiós i social. Això va quedar ben palès en un procés d'independència conflictiu que va dur a fragmentar el que havia estat el gran imperi indo-britànic, en sis estats independents: Índia, Pakistan, Nepal, Bangla Desh, Bhutan, i Sri Lanka. El mateix van fer a Palestina on hi van reintroduir població jueva (sionista) que tenía pretensions de formar-hi un estat. I també en altres casos potser no tan coneguts, com el cas de Singapur, Malaca i Penang.

Aquesta estratègia també està funcionant en alguns estats actuals com ara el d'Espanya. La lluita contra el terrorisme d'ETA i una incipient crisi econòmica van ser els principals elements que van dur al PP al poder l'any 1996. Però en aquell moment ETA ja estava tocada de mort tant per la pèrdua de recolzament popular al País Basc, com perquè la guerra bruta dels governs del PSOE li havien fet prou mal. El PP en un intent de perpetuar-se en el govern, abans que se'ls acabés la lluita contra ETA com a argument central, va decidir posar en marxa un nou divide et impera. El segon govern del Sr. Aznar, que havia aconseguit la majoria absoluta a les eleccions del 2000, va començar els atacs contra la llengua catalana i la immersió lingüística a les escoles de Catalunya, així com una subtil política d'ofec econòmic-financer a Catalunya i en especial al seu govern autonòmic. Però el fonamentalisme islàmic, amb l'atentat de l'11M a Madrid, va fer que el PP perdés unes eleccions que tenia previst guanyar. Rajoy va seguir aquesta política anticatalana com a cap de la oposició: va dirigir una campanya contra el nou estatut català fins i tot recollint firmes, com ells mateixos deien, "contra Catalunya". Finalment, el Tribunal Constitucional, en aquell moment controlat pel PP, va carregar-se bona part d'aquell nou estatut aprovat per les Corts centrals i per referèndum a Catalunya. Això va disparar l'independentisme català que aviat va ser atiat pel govern central quan el PP va tornar a guanyar les eleccions el 2011...

Ara són ells, el PP, els salva-patries que han de mantenir la sacrosanta "unidad de España". Gràcies en això i a una aparent recuperació econòmica, que no té res de real, i malgrat tots els casos de corrupció en què estan implicats, encara han estat el partit més votat a les darreres eleccions generals. Mentrestant la desigualtat i la misèria tenen un creixement imparable en un país on els oligarques que els sustenten al poder són cada dia més rics gràcies a la gestió politico-econòmica dels seus governs ultraliberals. Hem caigut de quatre potes al parany. Els hem ajudat a dividir Espanya perquè ells aconseguissin els seus objectius. Seguim en un món gobernat pels rics que ens utilitzen per preservar els seus privilegis.

Una abraçada.
La trampa


El principio de divide y vencerás (divide et impera, divide et vinces, divide ut imperes o divide ut regnes) fue usado entre otros por Julio César, por Napoleón y también planteado por Nicolás Maquiavelo (Niccolò Machiavelli). Se utiliza para definir una estrategia orientada a mantener bajo control un territorio y/o una población, dividiendo y fragmentando el poder de las distintas facciones o grupos allí existentes, de tal manera que no puedan reunirse en pos de un objetivo común.

También tenemos constancia de su aplicación en la época moderna en el Imperio Colonial Británico. En concreto, en la llamada India Británica, los ingleses mantuvieron las fronteras regionales entre los distintos grupos étnicos de la India, para preservar la diversidad cultural y lingüística, así como las fricciones y reclamaciones territoriales de un grupo étnico sobre otro, manteniendo los desacuerdos y las disputas de carácter religioso y social. Esto quedó de manifiesto en un proceso de independencia conflictivo que llevó a fragmentar el que había sido el gran imperio indo-británico, en seis estados independientes: India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Bután, y Sri Lanka. Lo mismo hicieron en Palestina donde reintrodujeron población judía (sionista) que tenía pretensiones de formar un estado. Y también en otros casos quizás no tan conocidos, como el caso de Singapur, Malaca y Penang.

Esta estrategia también está funcionando en algunos estados actuales como el de España. La lucha contra el terrorismo de ETA y una incipiente crisis económica fueron los principales elementos que llevaron al PP al poder en 1996. Pero en aquel momento ETA ya estaba tocada de muerte tanto por la pérdida de apoyo popular en el País Vasco, como por que la guerra sucia de los gobiernos del PSOE le habían hecho bastante daño. El PP en un intento de perpetuarse en el gobierno, antes de que se les acabara la lucha contra ETA como argumento central, decidió poner en marcha un nuevo divide et impera. El segundo gobierno del Sr. Aznar, que había conseguido la mayoría absoluta en las elecciones del 2000, comenzó los ataques contra la lengua catalana y la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña, así como una sutil política de ahogo económico-financiero a Cataluña y en especial a su gobierno autonómico. Pero el fundamentalismo islámico, con el atentado del 11M en Madrid, hizo que el PP perdiera unas elecciones que tenía previsto ganar. Rajoy siguió esta política anticatalana como jefe de la oposición: dirigió una campaña contra el nuevo estatuto catalán incluso recogiendo firmas, como ellos mismos decían, "contra Cataluña". Finalmente, el Tribunal Constitucional, en ese momento controlado por el PP, se cargó buena parte de aquel nuevo estatuto aprobado por las Cortes centrales y por referéndum en Cataluña. Eso disparó el independentismo catalán que pronto fue avivado por el gobierno central cuando el PP volvió a ganar las elecciones en 2011...

Ahora son ellos, el PP, los salva-patrias que deben mantener la sacrosanta "unidad de España". Gracias a eso y a una aparente recuperación económica, que no tiene nada de real, y a pesar de todos los casos de corrupción en los que están implicados, aún han sido el partido más votado en las últimas elecciones generales. Mientras la desigualdad y la miseria tienen un crecimiento imparable en un país donde los oligarcas que los sustentan en el poder son cada día más ricos gracias a la gestión politico-económica de sus gobiernos ultraliberales. Hemos caído de cuatro patas en la trampa. Les hemos ayudado a dividir España para que ellos lograran sus objetivos. Seguimos en un mundo gobernado por los ricos que nos utilizan para preservar sus privilegios.

Un abrazo.


dijous, 3 de març de 2016

Un nou model --- Un nuevo modelo

[Entrada 121]

Un nou model


Sempre hi ha el risc de resultar pesat defensant sempre les mateixes coses. En el meu cas ho puc resultar en la meva la defensa d'un canvi de paradigma cap a un món on imperi la equitat i la llibertat. Potser per això m'agrada presentar-vos a d'altres persones que ens parlen d'un sistema esgotat i mal orientat com ho és el nostre.

Les meves notícies de n'Antonio Turiel vénen de la seva aparició al Canal 33 (de la Televisió de Catalunya) al programa Singulars que presenta en Jaume Barberà en el qual s'entrevista persones que destaquen en el nostre món pels seus coneixements. Escoltar per aprendre va subtitular Jaume Barberà el seu llibre on recollia les entrevistes més destacades del programa.

L'entrevista amb n'Antonio Turiel (que us recomano malgrat que està en català, que podeu veure clicant aquí amb subtitols en castellà tot i que us caldrà activar-los). Aquesta edició del programa es va titular "Condemnats a decréixer". I es presentava a l'entrevistat amb aquestes paraules: És físic, matemàtic i investigador de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Antonio Turiel ens diu que no podrem continuar creixent com fins ara perquè no tindrem recursos. La crisi no acabarà si no canviem el nostre model financer i productiu. Hem arribat a la fi del creixement.
Les perspectives de futur són que la producció de petroli dels camps existents davallarà un 40 % d'aquí al 2020 i serà gairebé impossible compensar aquesta davallada, sobretot perquè es calcula que cap al 2018 la Xina i l'Índia absorbiran tota la producció de petroli si continuen el seu patró de consum actual.


En el seu blog (The Crash Oil) n'Antonio Turiel, ja ens deia l'any 2010: Hemos hablado de ello fragmentariamente en algunos posts y en sus subsecuentes comentarios, pero creo que es importante poner algunas piezas del puzzle juntas y mostrar de manera fehacientemente lo que a estas alturas es un hecho: esta crisis económica en la que estamos inmersos no se acabará nunca, o no por lo menos dentro del presente paradigma económico conocido como capitalismo.
[...]
La pregunta no es, por tanto, si vamos a seguir decreciendo económicamente, sino hasta cuándo. La respuesta es que decrecer económicamente, entendido como una disminución del PIB, es irrelevante. Hemos confundido el fin con los medios; el PIB es una abstracción de la riqueza colectiva de un país, que se supone que de algún modo está conectado con el bienestar de sus gentes. Lo que se busca es maximizar el bienestar, no un índice complejo y en ocasiones absurdo. Por tanto, tan pronto como abandonemos la orientación economicista y nos centremos en lo verdaderamente relevante empezaremos a ir mejor. Lo peor que podríamos hacer es centrarnos en mantener un sistema económico que cada vez será más disfuncional por falta de energía y de materias primas para impulsar un consumo desaforado que nos inmole en el altar del crecimiento económico, soñando con la recuperación económica que nunca va a llegar y que creará un empleo que no va a existir jamás.


En un post publicat recentment (24/2/2016) comenta: Y a pesar de la acumulación de signos, de que ya estamos comenzando el descenso energético, de que estamos entrando en una recesión global, de que la incapacidad de gestionar algo tan crítico como la estabilidad de la inversión en producción de hidrocarburos líquidos lleva a oscilaciones tremendamente destructivas, de que en algún momento de este año o el siguiente el precio se disparará y agravará la nueva ola recesiva, de que con nuestra necedad sólo estamos agravando el problema... a pesar de eso, los análisis que vemos en los medios continúan con la misma absurda cantinela que induce a pensar que nada pasa, y no faltan algunas voces aquí y allá que dicen que lo del peak oil ha quedado desmentido, justo en el preciso momento que lo hemos superado.
La Historia quizá nos juzgará con dureza por nuestra falta de juicio, por nuestra falta de previsión. Actualmente, en pleno estado de pánico que disimulan tan bien como pueden, los conductores de este tren han presionado con demasiada ansiedad y demasiada fuerza el freno y el vehículo que nos lleva a todos está derrapando. Ahora vendrá una nueva oleada recesiva, más recortes y malestar social, al cabo de poco precios del petróleo por las nubes y un agravamiento de la crisis, después precios por los suelos y más contracción. Estamos entrando en una fase de aceleración de la destrucción económica, absolutamente autoinfligida.


Fa una colla d'anys, quan jo encara era un estudiant universitari, algun professor ja ens havia advertit que davant el creixement del consum de petroli, es preveia que aquest s'acabaria tard o d'hora i que als EUA estaven reomplint els seus pous, els ja esgotats, amb petroli, llavors barat, procedent del nostre Orient Pròxim.

Resulta més que evident que el planeta és limitat i que tot recurs no renovable s'acabarà acabant. Ja sigui petroli, ferro, carbó, etc. La sostenibilitat justament es planteja aquests temes, ja que el creixement té un límit perquè els recursos no renovables són limitats. El model social economicista ens ha dut on som. Si l'objectiu és el benestar general hem de canviar de model. I canviar de model ens dóna la oportunitat de fer-ho millor i de posar les bases per un sistema on l'equitat i la llibertat en siguin el fonament.

No falta qui augura el retorn a les cavernes o una apocalíptica extinció de l'especie humana. No cal exagerar. No cal anar al tremendisme ni fer por. No estic parlant d'una involució, sinó d'una evolució, d'un anar endavant acabant amb els vicis de la societat actual, d'un canvi tant important com el que va tenir origen fa uns deu o dotze mil anys amb l'inici del sedentarisme i la producció d'aliments, en definitiva, d'un canvi de model, de paradigma.

Una abraçada
Un nuevo modelo


Siempre existe el riesgo de resultar pesado defendiendo siempre las mismas cosas. En mi caso lo puedo resultar en mi la defensa de un cambio de paradigma hacia un mundo donde impere la equidad y la libertad. Quizá por eso me gusta presentaros a otras personas que nos hablan de un sistema agotado y mal orientado como lo es el nuestro.

Mis noticias de Antonio Turiel vienen de su aparición en el Canal 33 (de la Televisión de Cataluña) en el programa Singulars (Sngulares) que presenta Jaume Barberà en el cual se entrevista a personas que destacan en nuestro mundo por sus conocimientos. Escuchar para aprender subtituló Jaume Barberà su libro donde recogía las entrevistas más destacadas del programa.

La entrevista con Don Antonio Turiel (que os recomiendo a pesar que está en catalán, que puedeis ver clicando aquí con subtítulos en castellano aunque necesitaréis activarlos). Esta edición del programa se tituló "Condenados a decrecer". Y se presentaba al entrevistado con estas palabras: Es físico, matemático e investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Antonio Turiel nos dice que no podremos seguir creciendo como hasta ahora porque no tendremos recursos. La crisis no terminará si no cambiamos nuestro modelo financiero y productivo. Hemos llegado al fin del crecimiento.
Las perspectivas de futuro son que la producción de petróleo de los campos existentes descenderá un 40% de aquí a 2020 y será casi imposible compensar esta bajada, sobre todo porque se calcula que hacia el 2018 China e India absorberán toda la producción de petróleo si continúan su patrón de consumo actual.


En su blog (The Crash Oil) Antonio Turiel, ya nos decía en 2010: Hemos hablado de ello fragmentariamente en algunos posts y en sus subsecuentes comentarios, pero creo que es importante poner algunas piezas del puzzle juntas y mostrar de manera fehacientemente lo que a estas alturas es un hecho: esta crisis económica en la que estamos inmersos no se acabará nunca, o no por lo menos dentro del presente paradigma económico conocido como capitalismo.
[...]
La pregunta no es, por tanto, si vamos a seguir decreciendo económicamente, sino hasta cuándo. La respuesta es que decrecer económicamente, entendido como una disminución del PIB, es irrelevante. Hemos confundido el fin con los medios; el PIB es una abstracción de la riqueza colectiva de un país, que se supone que de algún modo está conectado con el bienestar de sus gentes. Lo que se busca es maximizar el bienestar, no un índice complejo y en ocasiones absurdo. Por tanto, tan pronto como abandonemos la orientación economicista y nos centremos en lo verdaderamente relevante empezaremos a ir mejor. Lo peor que podríamos hacer es centrarnos en mantener un sistema económico que cada vez será más disfuncional por falta de energía y de materias primas para impulsar un consumo desaforado que nos inmole en el altar del crecimiento económico, soñando con la recuperación económica que nunca va a llegar y que creará un empleo que no va a existir jamás.


En un post publicado recientemente (02/24/2016) comenta: Y a pesar de la acumulación de signos, de que ya estamos comenzando el descenso energético, de que estamos entrando en una recesión global, de que la incapacidad de gestionar algo tan crítico como la estabilidad de la inversión en producción de hidrocarburos líquidos lleva a oscilaciones tremendamente destructivas, de que en algún momento de este año o el siguiente el precio se disparará y agravará la nueva ola recesiva, de que con nuestra necedad sólo estamos agravando el problema... a pesar de eso, los análisis que vemos en los medios continúan con la misma absurda cantinela que induce a pensar que nada pasa, y no faltan algunas voces aquí y allá que dicen que lo del peak oil ha quedado desmentido, justo en el preciso momento que lo hemos superado.
La Historia quizá nos juzgará con dureza por nuestra falta de juicio, por nuestra falta de previsión. Actualmente, en pleno estado de pánico que disimulan tan bien como pueden, los conductores de este tren han presionado con demasiada ansiedad y demasiada fuerza el freno y el vehículo que nos lleva a todos está derrapando. Ahora vendrá una nueva oleada recesiva, más recortes y malestar social, al cabo de poco precios del petróleo por las nubes y un agravamiento de la crisis, después precios por los suelos y más contracción. Estamos entrando en una fase de aceleración de la destrucción económica, absolutamente autoinfligida.


Hace muchos años, cuando yo todavía era un estudiante universitario, algún profesor ya nos había advertido que ante el crecimiento del consumo de petróleo, se preveía que este acabaría tarde o temprano y que en EEUU estaban rellenando sus pozos, los ya agotados, con petróleo, entonces barato, procedente de nuestro Oriente Próximo.

Resulta más que evidente que el planeta es limitado y que todo recurso no renovable se terminará acabando. Ya sea petróleo, hierro, carbón, etc. La sostenibilidad justamente se plantea estos temas, ya que el crecimiento tiene un límite porque los recursos no renovables son limitados. El modelo social economicista nos ha llevado donde estamos. Si el objetivo es el bienestar general tenemos que cambiar de modelo. Y cambiar de modelo nos da la oportunidad de hacerlo mejor y de poner las bases para un sistema donde la equidad y la libertad sean el fundamento.

No falta quien augura la vuelta a las cavernas o una apocalíptica extinción de la especie humana. No es necesario exagerar. No hace falta ir al tremendismo ni dar miedo. No estoy hablando de una involución, sino de una evolución, de un ir adelante acabando con los vicios de la sociedad actual, de un cambio tan importante como el que tuvo origen hace unos diez o doce mil años con el inicio del sedentarismo y la producción de alimentos, en definitiva, de un cambio de modelo, de paradigma.

un abrazo