Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

divendres, 28 de febrer de 2014

Involució? --- ¿Involución?

[Entrada 31]

Involució?


Al món occidental s'està avançant en la normalització de les diferents preferències sexuals, fins i tot he sentit a dir que un dels temes del proper sínode que ha convocat el nou Papa de Roma, es tractarà entre d'altres del tema de la postura d'aquesta Església front a la homosexualitat... Mentrestant a Rússia i a Uganda s'ha legislat en sentit contrari, considerant la homosexualitat com un delicte punible.

A mi em resulta xocant que en uns països s'avanci en una direcció en d'altres es vagi en sentit contrari. Uganda ens podria semblar un fet aïllat, cosa que no és així ja que l'homosexualitat a l'Àfrica sudsahariana es considerada tabú en molts països. No oblidem que l'únic país africà que reconeix en la seva Constitució que ningú serà discriminat "per la seva orientació sexual", és Sud-àfrica. Fins hi tot hi ha qui qualifica a l'Àfrica de paradís de la homofòbia.

A Rússia, que va ser l'única potencia que no va desmantellar el seu imperi colonial durant la primera meitat del segle XX i que encara intenta mantenir-lo com es pot veure en els recents fets d'Ucraïna, la tradició homofòbica és centenària, tot i que ha tingut alts i baixos. A l'època sovietica al 1922 va passar de ser considerada un crim a ser un desordre mèdic o psicològic, que havia de ser curat. Al 1934 va tornar ser il·legal. Ieltsin va eliminar l'article que la il·legalitzava tot i que l'homofòbia va seguir viva a la població (per exemple, un estudi de l'època concloïa que només un 2,3% dels russos no tenien cap problema amb l'homosexualitat). Ja sabeu prou el que ha fet fa poc en Putin.

Tot això demostra que encara queda molt per fer pel que fa al respecte a les llibertats de les persones i al respecte de la pròpia naturalesa humana. Com diu la cançó "pasito para alante, pasito para atrás"

Una abraçada.


¿Involución?


En el mundo occidental se está avanzando en la normalización de las diferentes preferencias sexuales, incluso he oído que uno de los temas del próximo sínodo que ha convocado el nuevo Papa de Roma, se tratará entre otros el tema de la postura de esta Iglesia frente a la homosexualidad... Mientras en Rusia y Uganda se ha legislado en sentido contrario, considerando la homosexualidad como un delito punible.

A mí me resulta chocante que en unos países se avance en una dirección en otras se vaya en sentido contrario. Uganda podría parecer un hecho aislado, cosa que no es así ya que la homosexualidad en el África subsahariana es considerada tabú en muchos países. No olvidemos que el único país africano que reconoce en su Constitución que nadie será discriminado "por su orientación sexual", es Sudáfrica. Incluso hay quien califica a África de paraíso de la homofobia.

En Rusia, que fue la única potencia que no desmanteló su imperio colonial durante la primera mitad del siglo XX y que aún intenta mantenerlo como se puede ver en los recientes hechos de Ucrania, la tradición homofóbica es centenaria, aunque ha tenido sus altibajos. En la época soviética, en 1922, pasó de ser considerada un crimen a ser un desorden médico o psicológico, que debía ser curado. En 1934 volvió ser ilegal. Yeltsin eliminó el artículo que la ilegalizaba aunque la homofobia siguió viva en la población (por ejemplo, un estudio de la época concluía que sólo un 2,3% de los rusos no tenían ningún problema con la homosexualidad). Ya sabéis lo que ha hecho recientemente Putin.

Todo esto demuestra que aún queda mucho por hacer en cuanto al respeto a las libertades de las personas y al respeto de la propia naturaleza humana. Como dice la canción "pasito para alante, pasito para atrás"

Un abrazo.

diumenge, 23 de febrer de 2014

Si votar servís d'alguna cosa estaria prohibit --- Si votar sirviera para algo estaría prohibido


[Entrada 30]

Si votar servís d'alguna cosa estaria prohibit


Crec que la frase d'aquest títol és dels indignats, dels del 15M, tot i que fa poc la vaig veure pintada a l'andana d'una estació de Renfe al costat d'una "A" dins d'un cercle. El dia anterior havia estat llegint la notícia sobre "operación Pokémon" una trama de corrupció detectada a Galícia on hi estan implicats tant PP com PSOE i on no s'ha produït la dimissió de cap dels implicats dels seus càrrecs públics (ni dels d'un partit ni dels de l'altre) apel·lant a la presumpció d'innocència, i em va venir al cap que a primers de febrer es va publicar que La Comissió Europea situava a Espanya entre els països més corruptes de la Unió Europea i el mateix informe afirmava que el 95% dels espanyols pensen que la corrupció és generalitzada al país. També vaig recordar que a mitjans de gener havia estat l'Enquesta Social Europea qui evidenciava un important descens de la confiança en els polítics espanyols i en els partits, i el situava en els nivells més baixos des de fa deu anys. També feia palesa una forta desafecció dels espanyols, no només cap als polítics i cap als partits, sinó també cap a les institucions, com el Parlament espanyol, el Parlament europeu o les Nacions Unides, i tampoc se'n lliurava de la desafecció el sistema judicial espanyol. Tot plegat deixa la democràcia espanyola en un nivell molt depriment. Conec molta gent que no sabria que votar en aquests moment si hi hagués unes eleccions...

Els que vam viure el franquisme i vam lluitar contra ell, estem veien com torna, estem veient que no vam poder amb ell, que encara és viu i que torna a governar el país. Sabem que en la partitocràcia un vot val de ben poc per no dir de res... I em dol molt que la frase que titula aquest text pugui ser un reflex de la realitat d'aquest país tan poc democràtic.

Una abraçada.


Si votar sirviera para algo estaría prohibido


Creo que la frase de este título es de los indignados, de los del 15M, aunque hace poco la vi pintada en el andén de una estación de Renfe junto a una "A" dentro de un círculo. El día anterior había estado leyendo la noticia sobre "Operación Pokémon" una trama de corrupción detectada en Galicia donde están implicados tanto PP como PSOE y donde no se ha producido la dimisión de ninguno de los implicados de sus cargos públicos (ni de los de un partido ni de los del otro) apelando a la presunción de inocencia, y me vino a la cabeza que a primeros de febrero se publicó que la Comisión Europea situaba a España entre los países más corruptos de la Unión Europea y el mismo informe afirmaba que el 95% de los españoles piensa que la corrupción està generalizada en este país. También recordé que a mediados de enero había sido la Encuesta Social Europea que evidenciaba un importante descenso de la confianza en los políticos españoles y en los partidos, y lo situaba en los niveles más bajos desde hace diez años. También hacía patente una fuerte desafección de los españoles, no sólo hacia los políticos y hacia los partidos, sino también hacia las instituciones, como el Parlamento español, el Parlamento Europeo o las Naciones Unidas, y tampoco se libraba de la desafección el sistema judicial español. Todo ello deja la democracia española en un nivel muy deprimente. Conozco mucha gente que no sabría que votar en este momento si hubiera unas elecciones...

Los que vivimos el franquismo y luchamos contra él, estamos viendo cómo vuelve, estamos viendo que no pudimos con él, que aún etá vivo y que vuelve a gobernar el país. Sabemos que en la partitocracia un voto vale de bien poco por no decir nada... Y me duele mucho que la frase que titula este texto pueda ser un reflejo de la realidad de este país tan poco democrático.

Un abrazo.

dimecres, 19 de febrer de 2014

La ciència --- La ciencia

[Entrada 29]

La ciència


Qui coneix el món científic sap que allà tot és veritat i tot és mentida ja que si bé s'està treballant en el coneixement de la realitat, d'una banda hi ha una consciència clara de què el que encara s'ignora és molt i de l'altre que el que donem avui per bo, per una veritat consolidada, demà pot ser posat en crisi, ja sigui perquè es detecti que no és exacte, que és incomplet, o que és completament erroni... Que el que avui creiem que és una gran veritat demà pot ser considerat una gran bestiesa.

A la ciència, per contra del que passa en la religió, no hi ha dogmes ni ha veritats incontestables. L'estudi més seriós i ben fet pot ser criticat i posat en dubte en estudis posteriors. Malgrat que alguns ens ho vulguin fer creure, la ciència no és paraula de Déu, i no hi ha ningú que tingui la última paraula... Per això no ens podem creure cap estudi, per seriós que sigui i per avalat que estigui fins que no hagi passat el filtre dels anys.

Què perquè dic el filtres dels anys? Mira, el funcionament de la ciència és més o menys el següent. Qui investiga un determinat fet o fenomen (avui dia sol ser un equip), analitza el que en resulta mesurable i/o visible amb els mitjans que disposa, recull totes les dades i sobre això formula una teoria que intenta explicar-lo. Aquesta sol ser presentada en els fòrums adequats (avui en dia solen ser revistes i congressos científic) a partir d'aquí, altres investigadors tenint coneixement dels seus treballs i teories intentaran desmuntar o corroborar el que s'ha presentat publicant, més endavant, els seus estudis o treballs fets a partir d'aquest i d'altres treballs sobre aquest fet o fenomen aportant si poden més dades i informació al respecte..

A vegades aquesta presentació es fa amb bombo i platerets amb gran profusió de mitjans, com es feu amb les troballes d'Atapuerca, i després quan els anys han anat posant les coses al seu lloc i ha resultat que el famós homo antecessor no és ben bé el que es pretenia que fos i que no és tan antecessor com es pretenia com han demostrat altres troballes fetes al mateix Atapuerca.

Està clar que, ja que som uns ateus i descreguts, ara ens ho volen vendre tot a través d'estudis i informes científics, en ocasions poc rigorosos o seriosos, en altres poc madurs perquè no han passat el filtre del temps, per no esmentar els que són directament falsos i que han estat fets directament per enganyar-nos, com aquells que es van fer al segle XVIII per en Samuel A. Tissot contra la masturbació i que tant va promocionar l'Església Catòlica o com les lleis de Mendel, per no parlar de coses més actuals i vigents, com la mentida que ha valgut per forçar a la Comunitat Europea a lluitar contra el dèficit pressupostari (veure Política de retallades).

Per això no ens podem creure el que ens digui un simple estudi o ni una descoberta recent encara per corroborar, cal esperar a veure que en diu la comunitat científica amb el temps, cal esperar a veure si es corrobora o no. Com amb tot en la ciència convé ser prudent i sobretot no deixar que ens enganyin en nom de la ciència.

Una abraçada.


La ciencia


Quien conoce el mundo científico sabe que allí todo es verdad y todo es mentira ya que si bien se está trabajando en el conocimiento de la realidad, por una lado hay una conciencia clara de que lo que aún se ignora es mucho y por el otro que lo que damos hoy por bueno, por una verdad consolidada, mañana puede ser puesto en crisis, ya sea porque se detecte que no es exacto, es incompleto, o que es completamente erróneo... Que lo que hoy creemos que es una gran verdad mañana puede ser considerado una gran tontería.

En la ciencia, por el contrario de lo que ocurre en la religión, no hay dogmas ni verdades incontestables. El estudio más serio y bien hecho puede ser criticado y puesto en duda en estudios posteriores. A pesar de que algunos nos lo quieran hacer creer, la ciencia no es palabra de Dios, y no hay nadie que tenga la última palabra... Por eso no nos podemos creer ningún estudio, por serio que sea y por avalado que esté hasta que no haya pasado el filtro de los años.

¿Qué porque digo lo filtros de los años? Mira, el funcionamiento de la ciencia es más o menos el siguiente. Quien investiga un determinado hecho o fenómeno (hoy en día suele ser un equipo ), analiza lo que resulta medible y/o visible con los medios de que dispone, recoge todos los datos y sobre ello formula una teoría que intenta explicarlo. Esta suele ser presentada en los foros adecuados (hoy en día suelen ser revistas y congresos científico) a partir de ahí, otros investigadores teniendo conocimiento de sus trabajos y teorías intentarán desmontar o corroborar lo que se ha presentado publicando, más adelante, sus estudios o trabajos hechos a partir de éste y de otros trabajos sobre este hecho o fenómeno aportando si pueden más datos e información al respecto..

A veces esta presentación se hace con bombo y platillo con gran profusión de medios, como se hizo con los hallazgos de Atapuerca, y después cuando los años han ido poniendo las cosas en su lugar ha resultado que el famoso homo antecesor no es exactamente lo que se pretendía que fuera y que no es tan antecesor como se pretendía como han demostrado otros hallazgos en el mismo Atapuerca.

Está claro que, ya que somos unos ateos y descreídos, ahora nos lo quieren vender todo a través de estudios e informes científicos, en ocasiones poco rigurosos o serios, en otras poco maduros porque no han pasado el filtro del tiempo, por no mencionar los que son directamente falsos y que han sido hechos directamente para engañarnos, como aquellos que se hicieron en el siglo XVIII por Samuel A. Tissot contra la masturbación y que tanto promocionó la Iglesia Católica o como las leyes de Mendel, por no hablar de cosas más actuales y vigentes, como la mentira que ha valido para forzar a la Comunidad Europea a luchar contra el déficit presupuestario (ver Política de recortes).

Por eso no nos podemos creer lo que nos diga un simple estudio o ni un descubrimiento reciente aún por corroborar, hay que esperar a ver que dice la comunidad científica con el tiempo, hay que esperar a ver si se corrobora o no. Como con todo en la ciencia conviene ser prudente y sobre todo no dejar que nos engañen en nombre de la ciencia.

Un abrazo.

dissabte, 15 de febrer de 2014

Ciència i tecnologia --- Ciencia y tecnología

[Entrada 28]

Ciència i tecnologia


Us heu preguntat algun cop què diferencia un enginyer d'un llicenciat? Em sabríeu dir perquè es diferencien?

El diccionari de la llengua ens diu que l'enginyeria es l'art d'aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques en totes llurs determinacions dins el camp industria. D'aquestes tècniques en diem tecnologia i aquesta és la “ciència que tracta de les arts industrials, de tal manera que ve a ésser com la teoria de la indústria pràctica.” I en canvi la ciència és un “conjunt de coneixements, i l'activitat destinada a assolir-los, que es caracteritzen formalment per la intersubjectivitat (que vol dir que hi participen dos o més subjectes o consciències) i pràcticament per la capacitat de fer previsions exactes sobre una part de la realitat.” És a dir, que la ciència s’ocupa del coneixement, del saber, i la tecnologia de la seva aplicació industrial. De fet, segons el diccionari el llicenciat, només és una persona capacitada per a ensenyar una determinada ciència en la seva tasca.

Evidentment això que sembla tan clar hi ha casos en què no ho és tant, com és el cas dels arquitectes que han de compaginar la tecnologia amb l'estètica i que tenen per tant una component artística important.

Encara hi ha un cas més curiós, em refereixo a les ciències de la salut, on metges, infermers, farmacèutics, etc. estan a cavall entre la ciència i la tecnologia. Em sembla obvi que en un hospital quan ens atenen i ens curen, això és tecnologia, així com les farmàcies i les industries farmacèutiques el que desenvolupen és tecnologia de la salut. Tot i que em permeto dubtar que l'interès de la industrial farmacèutica sigui la salut dels seus clients, ja que el seu negoci són les nostres malalties i el que els interessa no és que estiguem sans sinó que estiguem malats. Hi casos flagrants que ho demostren com la manipulació que s'està fent del nivell de colesterol, que estan fent-lo baixar per tenir més població necessitada de medicació per eliminar el colesterol "dolent", o la pressió sanguínia que també s'està manipulant en la mateixa línia.

Es diu que la salut no és un negoci, en realitat s'hauria de dir és que la salut no hauria de ser un negoci, perquè ho és. Deixar la nostra salut en mans de gran industria s'està veient que és un error, ja que l'objectiu de la industria en la societat capitalista no és el bé del ciutadà sinó el seu propi benefici econòmic i per això a la industria farmacèutica no els interessa curar sinó vendre, i quants més malalts hi hagi millor per a ells.

Observem que la tecnologia en la societat capitalista està molt vinculada en aquest fet econòmic del benefici o rendiment monetari, i això no té perquè ser necessàriament així ja que es podrien tenir altres objectius com els ecològics que també duen associada la idea de cost mínim però no l'econòmic sinó l'ecològic, i el benefici màxim que també hauria de ser un benefici ecològic.

Una abraçada.


Ciencia y tecnología


¿Os habéis preguntado alguna vez qué diferencia un ingeniero de un licenciado? ¿Me sabríais decir porque se diferencian?

El diccionario de la lengua nos dice que la ingeniería es el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, al perfeccionamiento o a la utilización de las técnicas en todas sus determinaciones en el campo industria. A esas técnicas las llamamos tecnología y ésta es la "ciencia que trata de las artes industriales, de tal manera que viene a ser como la teoría de la industria práctica." Y en cambio la ciencia es un "conjunto de conocimientos, y la actividad destinada a alcanzarlos, que se caracterizan formalmente por la intersubjetividad (que quiere decir que participan dos o más sujetos o conciencias) y prácticamente por la capacidad hacer previsiones exactas sobre una parte de la realidad." Es decir, que la ciencia se ocupa del conocimiento, del saber, y la tecnología de su aplicación industrial. De hecho, según el diccionario el licenciado, tan sólo es una persona capacitada para enseñar una determinada ciencia.

Evidentemente esto que parece tan claro hay casos en que no lo es tanto, como es el caso de los arquitectos que han de compaginar la tecnología con la estética y que tienen por tanto una componente artística importante en su quehacer.

Aún hay un caso más curioso, me refiero a las ciencias de la salud, donde médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc. están a caballo entre la ciencia y la tecnología. Me parece obvio que en un hospital cuando nos atienden y curan, eso es tecnología, así como las farmacias y las industrias farmacéuticas lo que desarrollan es tecnología de la salud. Aunque me permito dudar de que el interés de la industrial farmacéutica sea la salud de sus clientes, ya que su negocio son nuestras enfermedades y lo que les interesa no es que estemos sanos sino que estemos enfermos. Hay casos flagrantes que lo demuestran como la manipulación que se está haciendo del nivel de colesterol, que están haciéndolo bajar por tener más población necesitada de medicación para eliminar el colesterol "malo", o la presión sanguínea que también se está manipulando en la misma línea.

Se dice que la salud no es un negocio, en realidad se debería decir es que la salud no debería ser un negocio, porque lo es. Dejar nuestra salud en manos de gran industria se está viendo que es un error, ya que el objetivo de la industria en la sociedad capitalista no es el bien del ciudadano sino su propio beneficio económico y por eso a la industria farmacéutica no les interesa curar sino vender, y cuantos más enfermos haya mejor para ellos.

Observemos que la tecnología en la sociedad capitalista está muy vinculada en este hecho económico del beneficio o rendimiento monetario, y eso no tiene porqué ser necesariamente así ya que se podrían tener otros objetivos como los ecológicos que también llevan asociada la idea de coste mínimo pero no el económico sino el ecológico, y el beneficio máximo que también debería ser un beneficio ecológico.

Un abrazo.

dimarts, 11 de febrer de 2014

Moments baixos --- Momentos bajos

[Entrada 27]

Moments baixos


Aquí diem que a tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou que equival més o menys a l'expressió castellana en todas partes cuecen habas tot i que literalment siguin diferents venen a dir que a tot arreu passen les mateixes coses, i que hi ha problemes semblants.

Avui un amic meu m'explicava les rucades que havia fet últimament, com canviar el pàrquing del cotxe per estalviar-se uns pocs euros al més, sense visitar-lo, i resulta que la pèrdua d'espai i comoditat és força superior als euros que s'estalvia... Hem començat a compartir aquestes rucades que fem tots de tant en tant i que no tenen gaire sentit. M'ha semblat que se sentia una mica millor al saber que jo a vegades feia coses similars.

Mentre m'explicava algunes d'aquestes rucades més, jo pensava que avui jo tenia un dia trist, un dia d'aquells en què un es pregunta quin sentit té la seva vida, de què serveix seguir viu, o a qui li importa el que un sent o com se sent... Després he pensat, segur que tots tenim dies així, sobretot durant l'adolescència, però, encara que potser sigui amb menys freqüència, també en tenim d'adults, i que tot plegat deu formar part de la condició humana i de la nostra vida emocional... I bé, també m'ha vingut al cap tot allò que critico tant d'aquesta societat nostra que menysté la nostra emocionalitat. Al cap i a la fi sé que hi ha gent que m'aprecia, em consta que hi ha qui m'estima i fins i tot qui m'enveja, però això no em fa sentir millor, perquè el món emocional i el racional no funcionen igual, no en tinc prou amb saber-ho, em cal aquella abraçada, aquella carícia, aquell petó que ningú no m'ha donat encara avui i que em farien sentir millor. Perquè la paraula clau és aquesta: sentir.

Una abraçada.


Momentos bajos


Aquí decimos que a tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou (en toda partes se crian setas, cuando llueve) que equivale más o menos a la expresión castellana en todas partes cuecen habas aunque literalmente sean diferentes vienen a decir que en todas partes pasan las mismas cosas, y que hay problemas similares.

Hoy un amigo me contaba las burradas que había hecho últimamente, como cambiar parking del coche por ahorrarse unos pocos euros al mes, sin visitarlo, y resulta que la perdida de espacio y comodidad es bastante superior a los euros que se ahorra... Hemos empezado a compartir esas tonterías que hacemos todos de vez en cuando y que no tienen mucho sentido. Me ha parecido que se sentía un poco mejor al saber que yo a veces hacía cosas similares.

Mientras me contaba algunas de esas tonterías más, yo pensaba que hoy yo tenía un día triste, un día de esos en que uno se pregunta qué sentido tiene su vida, de qué sirve seguir vivo, o a quien le importa lo que uno siente o cómo se siente... Después he pensado, seguro que todos tenemos días así, sobre todo durante la adolescencia, pero, aunque quizá sea con menos frecuencia, también los tenemos de adultos, y que todo ello debe formar parte de la condición humana y de nuestra vida emocional... Y bueno, también me ha venido a la cabeza todo eso que critico tanto de esa sociedad nuestra que desprecia nuestra emocionalidad. Al fin y al cabo sé que hay gente que me aprecia, me consta que hay quien me quiere y hasta quien me envidia, pero eso no me hace sentir mejor, porque el mundo emocional y el racional no funcionan igual, no basta con saberlo, necesito ese abrazo, esa caricia, ese beso que nadie me ha dado todavía hoy y que me harían sentir mejor. Porque la palabra clave es esa: Sentir.

Un abrazo.

divendres, 7 de febrer de 2014

Prostitució --- Prostitución

[Entrada 26]

Prostitució


Fa poc vaig en @ZekYs Barriera ens deia en el seu post ¿Otra vez sopa? que el porno és un treball com qualsevol altre i no representa res del que hom s'hagi d'avergonyir, i afegia que no era d'estranyar que aquesta activitat fos censurada en societats on les persones consideren just dominar els drets d'alguns en funció de les seves pròpies creences. En el meu comentari li deia que hi afegiria la prostitució (com a treball com qualsevol altre) i que algun dia parlaria d'aquest tema. Bé, ha arribat el dia.

Per començar aclariré que entenc que prostituir-se és dedicar-se, de forma habitual i professional, a mantenir relacions sexuals amb finalitats de lucre, tota la resta de coses que ens volen fer creure que van forçosament associades a la prostitució com el proxenetisme o el forçar a persones a dedicar-se a la prostitució no són prostitució sinó abusos d'unes persones sobre altres. Actes de coacció. Jo parlo de les persones que decideixen de forma lliure i responsable dedicar-se en aquesta activitat. I sé positivament que n'hi ha, això és innegable.

A la cultura occidental, on és clar que les creences d'alguns s'imposen per limitar els drets d'uns altres sense cap mena de consideració, aquesta activitat està molt mal vista quan no considerada una activitat delictiva, raó per la qual els que es dediquen en aquestes activitats, fins i tot en països on aquesta activitat està tolerada, com ho es aquest que habito, no tenen cap mena de regulació, ni protecció davant abusos, ni cobertura de cap tipus, ni tant sols sanitària. En les cultures orientals tradicionalment, abans de la colonització occidental, les coses eren ben diferents. Si no m'equivoco a la Índia fins i tot va ser una pràctica religiosa, ja que crec hi havia centres religiosos dedicat en aquesta activitat.

Així com la llei seca dels USA va servir per fomentar els delictes, o la prohibició de consumir opi a la Xina durant les guerres de l'opi va fomentar-ne el consum, crec que amb el tema de la prostitució passa una cosa similar. Fer veure que no existeix o perseguir-la no fa més que fomentar tota la delinqüència que l'envolta. Per això crec que tota l'argumentació de què és una activitat nefasta basada en aquesta delinqüència és tan falsa com un bitllet de tres euros.

Conec persones ben sensates que es dediquen en aquesta activitat. Tot i que, per raons òbvies ho solen amagar a la seva família i als seus amics, no és perquè siguin en general gent ignorant (n'hi ha fins i tot amb estudis universitaris) ni gent freda, sense cor o sense escrúpols. En general són persones com les altres on hi ha de tot com a tot arreu. Cosa que no ve condicionada per aquesta activitat professional, sinó per la seva qualitat personal que és tan diversa com en qualsevol altre activitat ja que no hi ha en el món dues persones idèntiques es dediqui al que es dediqui. Per a mi un polític corrupte, per posar un exemple, és sempre una mala persona, mentre que el fet de dedica-se a la prostitució no vol dir res, no fa a la persona ni millor ni pitjor, igual que algú que escombra carrers o que fa de metge o que es dedica a qualsevol altre activitat professional socialment admesa.

Una abraçada.


Prostitución


Hace poco @ZekYs Barriera nos decía en su post ¿Otra vez sopa? que el porno es un trabajo como cualquier otro y no representa algo de lo que uno tenga que avergonzarse, y añadía que no era de extrañar que esa actividad fuese censurada en sociedades donde las personas consideran justo avasallar los derechos de algunos en función de sus propias creencias. En mi comentario le decía que añadiría la prostitución en la lista (como trabajo como cualquier otro) y que algún día hablaría de este tema. Bueno, ha llegado el día.

Para empezar aclararé que entiendo que prostituirse es dedicarse, de forma habitual y profesional, a mantener relaciones sexuales con fines de lucro, todo el resto de cosas que nos quieren hacer creer que van forzosamente asociadas a la prostitución como el proxenetismo o el forzar a personas a dedicarse a la prostitución no son prostitución sino abusos de unas personas sobre otras. Actos de coacción. Yo hablo de las personas que deciden de forma libre y responsable dedicarse en esta actividad. Y sé positivamente que las hay, eso es innegable.

En la cultura occidental, donde está claro que las creencias de algunos se imponen para limitar los derechos de otros sin ningún tipo de consideración, esta actividad está muy mal vista cuando no considerada una actividad delictiva, razón por la cual los que se dedican a estas actividades, incluso en países donde esta actividad está tolerada, como lo es este que habito, no tienen ningún tipo de regulación, ni protección frente a abusos, ni cobertura de ningún tipo, ni siquiera sanitaria. En las culturas orientales tradicionalmente, antes de la colonización occidental, las cosas eran muy diferentes. Si no me equivoco en la India incluso fue una práctica religiosa, ya que creo había centros religiosos dedicado a esta actividad.

Así como la ley seca de los USA sirvió para fomentar los delitos, o la prohibición de consumir opio en China durante las guerras del opio fomentó su consumo, creo que con el tema de la prostitución pasa algo similar. Hacer ver que no existe o perseguirla no hace más que fomentar toda la delincuencia que la rodea. Por eso creo que toda la argumentación de que es una actividad nefasta basada en esa delincuencia es tan falsa como un billete de tres euros.

Conozco personas muy sensatas que se dedican a esta actividad. Aunque, por razones obvias lo suelen esconder a su familia ya sus amigos, no es que sean en general gente ignorante (los hay incluso con estudios universitarios) ni gente fría, sin corazón o sin escrúpulos. En general son personas como las otras donde hay de todo como en todas partes. Cosa que no viene condicionada por esta actividad profesional, sino por su calidad personal que es tan diversa como en cualquier otra actividad, ya que no hay en el mundo dos personas idénticas se dedique a lo que se dedique. Para mí un político corrupto, por poner un ejemplo, es siempre una mala persona, mientras que el hecho de dedica a la prostitución no significa nada, no hace a la persona ni mejor ni peor, igual que alguien que barre las calles o que hace de médico o que se dedica a cualquier otra actividad profesional socialmente admitida.

Un abrazo.

dilluns, 3 de febrer de 2014

Equitat --- Equidad

[Entrada 25]

Equitat


Fa pocs dies la Clara Blanchar ens explicava en un article a "El País" que 85 rics sumen tants diners com 3.570 milions de pobres del món. I comença afirmant que La massiva concentració dels recursos econòmics en mans d'uns pocs obre una bretxa que suposa una gran amenaça per als sistemes polítics i econòmics inclusius, perquè afavoreix a uns pocs en detriment de la majoria. Així que per lluitar contra la pobresa és bàsic abordar la desigualtat.

Aquestes dades surten d'un informe d'Oxfam Intermón titulat Gobernar para las élites: riqueza extrema y abuso de poder. ¿Qué sucede cuando un Gobierno deja de procurar el bienestar de sus ciudadanos para servir a los intereses de una minoría acaudalada? Es una pregunta retórica: sabemos cuál es la respuesta. Hay grupos con gran poder económico, empresas e individuos, que influyen sobre las instituciones y que, en ocasiones, incluso las ‘capturan’, consiguiendo tratos a favor de unas élites en la definición de leyes y normativas. Son privilegios para unos pocos, mientras el esfuerzo, sobre todo la mayor carga fiscal, recae sobre la gran mayoría.

La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. La desigualdad económica crece en la mayoría de los países, el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.

El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad y es el momento de tomar medidas para revertir esta situación.

Sinopsis del informe “Gobernar para las élites”

La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones, de manera que los Gobiernos dejan de procurar el bienestar de sus ciudadanos y pasan a servir los intereses de una minoría acaudalada. A lo largo de la historia, grupos con poder económico se han valido de dicho poder para influir sobre las instituciones formales e informales (y en ocasiones capturarlas) y conseguir así un trato a favor de las élites en la definición de leyes y normativas. El actual aumento de la desigualdad económica en (y entre) muchos países del mundo acentúa esta tendencia en espiral. En sociedades muy desiguales, un gran número de personas no tienen control sobre sus vidas ni pueden ejercer sus derechos. Dichas sociedades son enormemente vulnerables a las tensiones sociales. Es necesario actuar para revertir la desigualdad y la concentración de riqueza para favorecer sociedades seguras y prósperas y para terminar con la pobreza.
Em direu antisistema, però crec que ja n'hi prou d'ultraliberalisme, que ja n'hi ha prou de capitalisme, que ja n'hi ha prou!

Una abraçada.


Equidad


Hace pocos días Clara Blanchar nos explicaba en un artículo en "El País" que 85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres del mundo. Y empieza afirmando que La masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos abre una brecha que supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos, porque favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Así que para luchar contra la pobreza es básico abordar la desigualdad.

Estos datos salen de un informe de Oxfam Intermón titulado Gobernar para las élites: riqueza extrema y abuso de poder. ¿Qué sucede cuando un Gobierno deja de procurar el bienestar de sus ciudadanos para servir a los intereses de una minoría acaudalada? Es una pregunta retórica: sabemos cuál es la respuesta. Hay grupos con gran poder económico, empresas e individuos, que influyen sobre las instituciones y que, en ocasiones, incluso las ‘capturan’, consiguiendo tratos a favor de unas élites en la definición de leyes y normativas. Son privilegios para unos pocos, mientras el esfuerzo, sobre todo la mayor carga fiscal, recae sobre la gran mayoría.

La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. La desigualdad económica crece en la mayoría de los países, el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.

El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad y es el momento de tomar medidas para revertir esta situación.
Sinopsis del informe “Gobernar para las élites”

La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones, de manera que los Gobiernos dejan de procurar el bienestar de sus ciudadanos y pasan a servir los intereses de una minoría acaudalada. A lo largo de la historia, grupos con poder económico se han valido de dicho poder para influir sobre las instituciones formales e informales (y en ocasiones capturarlas) y conseguir así un trato a favor de las élites en la definición de leyes y normativas. El actual aumento de la desigualdad económica en (y entre) muchos países del mundo acentúa esta tendencia en espiral. En sociedades muy desiguales, un gran número de personas no tienen control sobre sus vidas ni pueden ejercer sus derechos. Dichas sociedades son enormemente vulnerables a las tensiones sociales. Es necesario actuar para revertir la desigualdad y la concentración de riqueza para favorecer sociedades seguras y prósperas y para terminar con la pobreza.
Me llamaréis antisistema, pero creo que ya basta de ultraliberalismo, que ya basta de capitalismo, ¡que ya basta!

un abrazo.