Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimecres, 29 de juliol de 2015

Vacances --- Vacaciones

[Entrada 104]

Vacances


Fer vacances és deixar de fer el que es fa habitualment, trencar amb les rutines, baixar el ritme d'activitat, fer el mandra i també avorrir-se una mica.

Sí, és clar, aviat començaré les vacances d'estiu i desconnectaré, deixaré el blog a les vostres mans, sense publicacions preparades. Ens retrobarem a la tornada.

Una abraçada.
Vacaciones


Estar de vacaciones es dejar de hacer lo que se hace habitualmente, romper con las rutinas, bajar el ritmo de actividad, hacer el gandul y también aburrirse un poco.

Sí, claro, pronto empezaré las vacaciones de verano y desconectaré, dejaré el blog en vuestras manos, sin publicaciones preparadas. Nos reencontraremos a mi vuelta.

Un abrazo.


diumenge, 19 de juliol de 2015

Reformar la Constitució Espanyola --- Reformar la Constitución Española

[Entrada 103]

Reformar la Constitució Espanyola


Fa pocs dies Amnistia Internacional, Greenpeace i Oxfam Intermón han iniciat la campanya "Blinda els teus drets. Canvia l'article 53" [Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53] demanant la reforma de la Constitució espanyola en 24 disposicions perquè es posi als drets humans al centre, protegint tots els drets per igual, sense classes ni jerarquies, per a totes les persones i garantint el seu finançament, començant per reformar l'article 53. Això contribuirà a garantir una vida digna, especialment a les persones més vulnerables.

A més, i entre d'altres, volem que la Constitució:

· millori la protecció del dret al medi ambient saludable,
· garanteixi el dret de reunió pacífica fins i tot en els casos on la comunicació prèvia no és possible
· garanteixi els drets d'accés a la informació i de participació democràtica;
· reguli el contingut mínim del dret a l'habitatge i a la salut;
· incorpori un dret a la renda bàsica que garanteixi uns ingressos mínims;
· incorpori obligacions per avançar en la realització dels drets humans més enllà de les nostres fronteres com l'obligació internacional de cooperar per al desenvolupament amb altres països, l'obligació de garantir el respecte dels drets humans per part de les empreses i de garantir el compliment de les obligacions sobre transferència d'armes.


Per descarregar els documents http://www.blindatusderechos.org/documentos. Per signar la petició es pot fer des d'aquí http://www.blindatusderechos.org/actua.

Sota aquesta Constitució, la desigualtat creix i ja som el segon país més desigual d'Europa, amb 760.000 persones sense ingressos. Aquestes organitzacions ressalten que els drets humans no poden estar condicionats pel vaivé de les decisions polítiques de diferents governs, i denuncien que durant la crisi econòmica s'han posat els interessos econòmics per davant de les persones i els seus drets, precisament quan la obligació i l'esforç de l'Estat per protegir els drets humans haurien d'haver estat més grans que mai.

Els textos en cursiva han estat copiats del web de Greenpeace d'Espanya.

Una abraçada.
Reformar la Constitución Española


Hace pocos días Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han iniciado la campaña "Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53" pidiendo la reforma de la Constitución Española en 24 disposiciones para que se ponga a los derechos humanos en el centro, protegiendo todos los derechos por igual, sin clases ni jerarquías, para todas las personas y garantizando su financiación, empezando por reformar el artículo 53. Esto contribuirá a garantizar una vida digna, especialmente a las personas más vulnerables.

Además, y entre otros, queremos que la Constitución:

· mejore la protección del derecho al medio ambiente saludable,
· garantice el derecho de reunión pacífica incluso en los casos donde la comunicación previa no es posible
· garantice los derechos de acceso a la información y de participación democrática;
· regule el contenido mínimo del derecho a la vivienda y a la salud;
· incorpore un derecho a la renta básica que garantice unos ingresos mínimos;
· incorpore obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras como la obligación internacional de cooperar para el desarrollo con otros países, la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas.


Para descargar los documentos http://www.blindatusderechos.org/documentos. Para firmar la petición se puede hacer des aquí http://www.blindatusderechos.org/actua.

Bajo esta Constitución, la desigualdad crece y ya somos el segundo país más desigual de Europa, con 760.000 personas sin ingresos. Estas organizaciones resaltan que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos, precisamente cuando la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca.

Los textos en cursiva han sido copiados del web de Greenpeace de España.

Un abrazo.


dilluns, 13 de juliol de 2015

Polètika --- Polétika

[Entrada 102]

Polètika


Després d'escriure el meu darrer post vaig saber de l'existència de poletika.org (acrònim de política i ética), que en Chema Vera, el Director general d'Oxfam Intermón, defineix com una herramienta de vigilancia y participación ciudadana, apoyada por docenas de plataformas y organizaciones y auspiciada por Ciecode y Oxfam Intermón., que en el seu article 'Polétika': participación y vigilancia ciudadana descriu amb aquestes paraules: Polétika.org está siguiendo los discursos y declaraciones de los líderes, luego revisará los programas cuando salgan, y finalmente seguirá el cumplimiento de los mismos. Además de informar y vigilar, se trata de una herramienta de activismo y presión ciudadana. En cualquier momento, una persona puede influir desde las redes sociales a partir del conocimiento ordenado e independiente y de los enlaces que encuentra en Poletika. Lo hemos probado y ¡funciona!

Thai Jungpanich, Coordinadora de Polètika, en un article a "eldiario.es" que titula Sin partido, pero soy y hago #política ens explica que Hoy lanzamos, entre más de 150 organizaciones, Polétika, una web de vigilancia ciudadana y presión 2.0 en respuesta a una ciudadanía que pide ética en la política y que la clase política ponga a las personas en el centro.

M'encanta descobrir que no sóc l'únic que està fent aquesta mena de propostes.

Una abraçada.
Polétika


Después de escribir mi último post supe de la existencia de poletika.org (acrónimo de política y ética), que Chema Vera, el Director general de Oxfam Intermón, define como una herramienta de vigilancia y participación ciudadana, apoyada por docenas de plataformas y organizaciones y auspiciada por Ciecode y Oxfam Intermón., que en su artículo 'Polétika': participación y vigilancia ciudadana describe con estas palabras: Polétika.org está siguiendo los discursos y declaraciones de los líderes, luego revisará los programas cuando salgan, y finalmente seguirá el cumplimiento de los mismos. Además de informar y vigilar, se trata de una herramienta de activismo y presión ciudadana. En cualquier momento, una persona puede influir desde las redes sociales a partir del conocimiento ordenado e independiente y de los enlaces que encuentra en Polétika. Lo hemos probado y ¡funciona!

Thai Jungpanich, Coordinadora de Polétika, en un artículo en "eldiario.es" que titula Sin partido, pero soy y hago #política nos cuenta que Hoy lanzamos, entre más de 150 organizaciones, Polétika, una web de vigilancia ciudadana y presión 2.0 en respuesta a una ciudadanía que pide ética en la política y que la clase política ponga a las personas en el centro.

Me encanta descubrir que no soy el único que está haciendo este tipo de propuestas.

Un abrazo.


dimarts, 7 de juliol de 2015

Economia i ètica --- Economía y ética

[Entrada 101]

Economia i ètica


Diuen, els que figura que en saben, que els estats tenen la comesa de fomentar la generació de riquesa i d'ocupar-se de què aquesta es distribueixi equitativament entre la seva població. Es critica a les dretes civilitzades perquè carreguen les tintes en la generació de riquesa i deixen massa de banda la seva adequada distribució, d'altra banda es critica a les esquerres pel contrari, perquè carreguen les tintes en la distribució equitativa de la riquesa i no s'ocupen prou de facilitar que se'n generari.

Aquests mateixos teòrics defensen que la economia basada en el mercat s'ha mostrat força més eficient que la economia planificada, basant-se fonamentalment en la història del segle XX. L'estat més important que en els nostres temps ha aplicat sistemàticament aquest segon model d'economia planificada ha estat la URSS, però aquest exemple pot quedar invalidat per les condicions en què es va aplicar. A part de què estic segur que també podem trobar exemples on el resultat d'aplicar l'economia de mercat ha estat un desastre, a la URSS es va aconseguir un creixement espectacular de la riquesa sota la bota d'un totalitarisme cruel i sanguinari que fins i tot en algun moment va deixar morir de gana a bona part de la seva població. EL fracàs dels sistema es produeix per la inoperància dels seus darrers líders, des de 1964, quan es va fer càrrec d'aquell estat Bréjnev, un buròcrata quasi tan poc eficient com el nostre Rajoy.

Però també està clar que el liberalisme tan en boga avui al món, no distribueix la riquesa, ans al contrari. El seu principi de no intervenir en els mercats està demostrat que afavoreix una concentració de la riquesa cada vegada més gran i en menys mans.

No discutiré quina de les dues negligències és més important, a mi m'ho semblen prou les dues. També em sembla nefast confondre el creixement de les economies, del PIB, amb la generació de riquesa, ja que aquest creixement sense control va en contra de la sostenibilitat i això vol dir pa per avui i gana per a demà, perquè ens durà, tard o d'hora, a exhaurir el recursos als que tenim accés.

Avui tenim el govern del món en mans de les finances i hem oblidat l'ètica, quan el que és realment important és la ètica, entre altres coses per garantir la equitat. L'economia no hauria de ser més que una eina al servei d'aquesta ètica... Convindreu amb mi que l'ètica ha d'estar per sobre de l'economia i de la generació de riquesa.

Sens dubte, com ho demostra la història recent, la oligarquia que controla la generació de la riquesa no ha estat mai per la seva distribució equitativa ni ho estarà mai llevat que s'hi vegi forçada, com durant la Guerra Freda. És a dir, no té cap interès en l'ètica, més aviat li fa nosa.

Una abraçada.
Economía y ética


Dicen, los que figura que saben del tema, que los estados tienen el cometido de fomentar la generación de riqueza y de ocuparse de que ésta se distribuya equitativamente entre su población. Se critica a las derechas civilizadas porque cargan las tintas en la generación de riqueza y dejan demasiado de lado su adecuada distribución, por otro lado se critica a las izquierdas por lo contrario, porque cargan las tintas en la distribución equitativa de la riqueza y no se ocupan lo suficiente de facilitar que se generare riqueza.

Estos mismos teóricos defienden que la economía basada en el mercado se ha mostrado bastante más eficiente que la economía planificada, basándose fundamentalmente en la historia del siglo XX. El estado más importante que en nuestros tiempos ha aplicado sistemáticamente este segundo modelo de economía planificada ha sido la URSS, pero este ejemplo puede quedar invalidado por las condiciones en que se aplicó. A parte de que estoy seguro de que también podemos encontrar ejemplos donde el resultado de la economía de mercado ha sido un desastre, en la URSS se consiguió un crecimiento espectacular de la riqueza bajo la bota de un totalitarismo cruel y sanguinario que incluso en algún momento dejó morir de hambre a buena parte de su población. El fracaso del sistema se produce por la inoperancia de sus últimos líderes, desde 1964, cuando se hizo cargo de aquel estado Brezhnev, un burócrata casi tan poco eficiente como nuestro Rajoy.

Pero también está claro que el liberalismo tan en boga hoy en el mundo, no distribuye la riqueza, al contrario. Su principio de no intervenir en los mercados está demostrado que favorece una concentración de la riqueza cada vez mayor y en menos manos.

No voy a discutir cuál de las dos negligencias es más importante, a mí me lo parecen bastante las dos. También me parece nefasto confundir el crecimiento de las economías, del PIB, con la generación de riqueza, ya que este crecimiento sin control va en contra de la sostenibilidad y esto significa pan para hoy y hambre para mañana, porque nos llevará, tarde o temprano, a agotar los recursos a los que tenemos acceso.

Hoy tenemos el gobierno del mundo en manos de las finanzas y hemos olvidado la ética, cuando lo realmente importante es la ética, entre otras cosas para garantizar la equidad. La economía no debería ser más que una herramienta al servicio de esa ética... Convendréis conmigo en que la ética debe estar por encima de la economía y de la generación de riqueza.

Sin duda, como lo demuestra la historia reciente, la oligarquía que controla la generación de la riqueza no ha estado nunca preocupada por su distribución equitativa, ni lo estará nunca a menos que se vea forzada a ello, como durante la Guerra Fría. Es decir, no tiene ningún interés en la ética, más bien le estorba.

Un abrazo.


divendres, 3 de juliol de 2015

Llibertat --- Libertad

[Entrada 100]


Llibertat


La llibertat, la capacitat de decidir per un mateix, que en el món de les idees sembla no tenir fronteres, on tot es pot imaginar com a possible, a la realitat és evident que no és així, ja que per exemple un humà no té ales per volar ni pot triar entre tenir-les o no, o no hi ha manera de triar el nostres pares ni el sexe amb que venim al món, tot i que després la cirurgia pugui fer meravelles...

És doncs evident que el repertori de coses sobre les que podem decidir està limitat per la mare natura, però també per la civilització, ja que, per exemple, tots, vulguem o no, estem vinculats a un estat i a les seves lleis, i a un sistema educatiu decidit per aquest estat que ens programa i ens condiciona en creences i comportaments. Malgrat que ho sembli, no és tan fàcil desprogramar el que ens ha programat l'educació a la que hem estat sotmesos.

Ben mirat, nosaltres, que som uns éssers que busquem el reconeixement de la pròpia individualitat, moltes vegades ens acabem sotmetent als que saben jugar amb nosaltres i manipular-nos. Així que hem de ser educats específicament per saber ser lliures, per saber aconseguir la nostra llibertat en allò és possible decidir.

Aquesta llibertat possible no és una cosa que ens vingui donada a la nostra civilització ni que puguem assolir només a base de legislacions ni de revolucions, sinó que requereix d'un esforç personal addicional, no sempre fàcil ni evident, ja que la càrrega de prejudicis que duem a sobre és força més gran que no imaginem.

Una abraçada.
Libertad


La libertad, la capacidad de decidir por uno mismo, que en el mundo de las ideas parece no tener fronteras, donde todo se puede imaginar como posible, en la realidad es evidente que no es así, ya que por ejemplo un humano no tiene alas para volar ni puede elegir entre tenerlas o no, o no hay manera de elegir a nuestros padres ni el sexo con que venimos al mundo, aunque después la cirugía pueda hacer maravillas...

Es pues evidente que el repertorio de cosas sobre las que podemos decidir está limitado por la madre naturaleza, pero también para la civilización, ya que, por ejemplo, todos, queramos o no, estamos vinculados a un estado y a sus leyes, y a un sistema educativo decidido por ese estado que nos programa y nos condiciona en creencias y comportamientos. Aunque lo parezca, no es tan fácil desprogramar lo que nos ha programado la educación a la que hemos sido sometidos.

Bien mirado, nosotros, que somos unos seres que buscamos el reconocimiento de la propia individualidad, muchas veces nos acabamos sometiendo a los que saben jugar con nosotros y manipularnos. Así que debemos ser educados específicamente para saber ser libres, para saber conseguir nuestra libertad en aquello que es posible decidir.

Esa libertad posible no es algo que nos venga dado en nuestra civilización ni que podamos alcanzar sólo a base de legislaciones ni de revoluciones, sino que requiere de un esfuerzo personal adicional, no siempre fácil ni evidente, ya que la carga de prejuicios que acarreamos es bastante mayor de lo que imaginamos.

Un abrazo.