Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 23 de novembre de 2017

Faust --- Fausto

[Entrada 192]

Faust


Argullol ens recorda que, igual que Sòfocles va escriure l'Èdip a Colonos quan rondava els 80 anys d'edat, Goethe va completar el Faust, després de més sis dècades de treball-hi, amb una edat semblant, "enfrontant-se estoicament a les malalties i incomoditats de l’edat."
"A la primera part de l’obra Faust no encerta en el moment. Ha explorat la sensualitat, la ciència, el poder, però la seva ànima se sap sempre insatisfeta. Com ell mateix diu, va èbriament del desig al plaer i en el plaer es consumeix pel desig. Està atrapat en el cercle viciós de la insaciabilitat. El jo tancat en els seus propis sortilegis se sent perpètuament infeliç. Goethe tracta de lluitar contra aquesta limitació, i en la segona part de la seva obra dóna un nou rumb al seu heroi. Faust, el qual a l’inici ha exigit la joventut permanent com a part del seu pacte demoníac, envelleix al ritme del temps. Ja no es proposa, com abans, conquerir la plenitud, com si aquesta fos un saqueig de la vida, sinó, més aviat, descobrir aquesta plenitud. El coneixement ja no és un assalt de l’existència; és una experiència de la vida, la mateixa experiència que sent el nedador de Valéry quan lluita i gaudeix amb les onades."

[...] La plenitud, si és que existeix, és una travessia compartida. Estimem a través dels altres, i la nostra llibertat, si no és també la llibertat dels altres, és un miratge estèril. Hem de conrear l’amor propi, però amb l’objectiu d’estimar; hem d’enriquir la nostra llibertat íntima, però per ser còmplices dels altres homes lliures.

[...] És cert que Goethe no és cap ingenu. Ell no ofereix sistemes filosòfics perfectes ni, tampoc, utopies que prometen una societat asèpticament feliç. No s’oblida del patiment, del risc, de la imperfecció. Aquesta humanitat lliure, evocada en condicional pel Faust agonitzant, sempre estarà rodejada de perills, alguns aliens a l’home, d’altres provocats per l’home mateix. La vida és una contínua metamorfosi. Res està decidit per sempre, cap conquesta és irreversible. Per això, abans de morir, mitjançant la ploma de Goethe, Faust pronunciarà alguna de les paraules més lúcides que mai s’hagin escrit: “Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia”.
I conclou:
Crec que llibertat i enigma són companys inseparables al transcurs de l’existència humana. Enigma vol dir literalment allò que es vela i es revela al mateix temps. Ser lliure és cercar ser lliure, és travessar els successius vels que se’ns presenten al nostre interior tot sabent que, un cop travessats, es presentaran nous vels. La llibertat no és un estat; la llibertat és una aventura que ens fa avançar creativament enmig de lluites i contradiccions. Èdip ha d’arrencar-se els ulls i errar pel món per començar a veure-hi. Sòcrates, heroi de la raó, ha de sotmetre’s a la guia del misteri que li proporciona Diotima per assolir la bellesa. El contemplador del cementiri marí, atrapat en l’enlluernament de la perfecció, descendeix, com a nedador, al mar dels sentits, per recordar-nos que són les imperfeccions quotidianes les que ens fan respirar.

La llibertat és una aventura. Probablement és la gran aventura de l’existència. Difícil, plena de perills, complexa. Però val la pena experimentar-la perquè, gràcies a ella, ens convertim en éssers humans. Així ho va entendre Faust, el vell Faust: “Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia”.
Una abraçada.
Fausto


Argullol nos recuerda que, al igual que Sófocles escribió el Edipo en Colono cuando rondaba los 80 años de edad, Goethe completó el Fausto, después de más seis décadas de trabajo en él, con una edad similar, "enfrentándose estoicamente a las enfermedades e incomodidades de su edad."
"En la primera parte de la obra Fausto no acierta en el momento. Ha explorado la sensualidad, la ciencia, el poder, pero su alma se sabe siempre insatisfecha. Como él mismo dice, ebriamente del deseo al placer y en el placer se consume por el deseo. Está atrapado en el círculo vicioso de la insaciabilidad. El yo encerrado en sus propios hechizos se siente perpetuamente infeliz. Goethe trata de luchar contra esta limitación, y en la segunda parte de su obra da un nuevo rumbo a su héroe. Fausto, el cual al inicio ha exigido la juventud permanente como parte de su pacto demoníaco, envejece al ritmo del tiempo. Ya no se propone, como antes, conquistar la plenitud, como si ésta fuera un saqueo de la vida, sino, más bien, descubrir esta plenitud. el conocimiento ya no es un asalto de la existencia, es una experiencia de la vida, la misma experiencia que siente el nadador de Valéry cuando lucha y disfruta con las olas ."

[...] La plenitud, si es que existe, es una travesía compartida. Amamos a través de los otros, y nuestra libertad, si no es también la libertad de los demás, es un espejismo estéril. Debemos cultivar el amor propio, pero con el objetivo de amar; debemos enriquecer nuestra libertad íntima, pero por ser cómplices de los otros hombres libres.

[...] Es cierto que Goethe no es ningún ingenuo. Él no ofrece sistemas filosóficos perfectas ni, tampoco, utopías que prometen una sociedad asépticamente feliz. No se olvida del sufrimiento, del riesgo, de la imperfección. Esta humanidad libre, evocada en condicional por Fausto agonizante, siempre estará rodeada de peligros, algunos ajenos al hombre, otros provocados por el hombre mismo. La vida es una continua metamorfosis. Nada está decidido para siempre, ninguna conquista es irreversible. Por ello, antes de morir, mediante la pluma de Goethe, Fausto pronunciará alguna de las palabras más lúcidas que nunca hayan escrito: "Únicamente merece la vida y la libertad quien sabe conquistarlas cada día".
Y concluye:
Creo que libertad y enigma son compañeros inseparables al transcurso de la existencia humana. Enigma significa literalmente lo que se vela y se revela al mismo tiempo. Ser libre es buscar ser libre, es atravesar los sucesivos velos que se nos presentan en nuestro interior sabiendo que, una vez atravesados, se presentarán nuevos velos. La libertad no es un estado; la libertad es una aventura que nos hace avanzar creativamente en medio de luchas y contradicciones. Edipo debe arrancarse los ojos y errar por el mundo para empezar a ver. Sócrates, héroe de la razón, debe someterse a la guía del misterio que le proporciona Diotima para alcanzar la belleza. El contemplador del cementerio marino, atrapado en el deslumbramiento de la perfección, desciende, como nadador, en el mar de los sentidos, para recordarnos que son las imperfecciones cotidianas las que nos hacen respirar.

La libertad es una aventura. Probablemente es la gran aventura de la existencia. Difícil, llena de peligros, compleja. Pero vale la pena experimentarla porque, gracias a ella, nos convertimos en seres humanos. Así lo entendió Fausto, el viejo Fausto: "Únicamente merece la vida y la libertad quien sabe conquistarlas cada día".
Un abrazo.


dijous, 16 de novembre de 2017

Valéry

[Entrada 191]

Valéry


El cementiri marí és a Seta, prop de Montpeller, dalt d'un turó, vora al mar. Argullol ens situa dalt d'aquell turó, prop de la tomba del poeta Paul Valéry, en un dia assolellat proper al solstici d'estiu amb el sol del migdia quan "el món es queda sense ombra".

En aquest ambient Paul Valéry "observa el mar [...] sota el domini del migdia absolut [...] El poeta, per explicar-se, al·ludeix a l’Ésser Immutable de Parmènides, una de les matrius de la metafísica occidental. Hi ha quelcom summament inquietant i excepcionalment tranquil·litzador en l’enlluernament total. Una coincidència entre la plenitud i el buit, quan, en efecte, l’ésser humà esdevé un habitant de l’enigma."
"Si algú pogués arribar a enfrontar-se a aquella bellesa absoluta a la qual aspirava Sòcrates sota la tutela de Diotima experimentaria també el gran enlluernament de la perfecció que domina la primera part d’El cementiri marí. Però la perfecció és inexpressable. Necessitem allò imperfecte, allò sensorial. El banquet de Plató descriu la marxa èpica del cos cap a l’esperit; El cementiri marí de Valéry tracta d’expressar la marxa, no menys èpica, de l’esperit cap al cos."

[...] "Necessitem les ombres per ser lliures, i necessitem els colors que proporcionen les ombres per apoderar-nos de les formes del món. Quan, després del migdia, el sol cau, Valéry rememora Heràclit, l’altra matriu de la nostra filosofia: tot flueix, tot fuig. El canvi incessant de les coses ens fa reconèixer la realitat. És un coneixement imperfecte però viu."

[...] "La llibertat personal implica fecundar-se en la contradicció i la metamorfosi, en la contemplació i l’acció. Per obtenir aquesta fecundació Sòcrates apel·la al rescat del cos per part de l’esperit, i el nedador de Valéry demostra amb el seu exemple que, igualment, l’esperit ha de ser rescatat pel cos. Cos i esperit són una unitat, dos noms per a una realitat única. La bellesa no és recognoscible ni comunicable sense els estímuls d’allò que els sentits ens fan apreciar com bell. El bé és una pura abstracció sense els actes concrets de bondat. La llibertat és una paraula buida, o la pitjor de les mentides, sense la valentia i el risc d’elegir lliurement.
A partir d'aquí Argullol s'encamina a les conclusions i apareix el Faust de Goethe, però el deixarem per a un altre post.

Una abraçada.
Valéry


El cementerio marino está en Sète, cerca de Montpellier, sobre una colina, cerca al mar. Argullol nos sitúa arriba de aquell colina, cerca de la tumba del poeta Paul Valéry, en un día soleado cercano al solsticio de verano con el sol del mediodía cuando "el mundo se queda sin sombra".

En este ambiente Paul Valéry "observa el mar [...] bajo el dominio del mediodía absoluto [...] El poeta, para explicarse, alude al Ser Inmutable de Parménides, una de las matrices de la metafísica occidental. Hay algo sumamente inquietante y excepcionalmente tranquilizador en el deslumbramiento total. Una coincidencia entre la plenitud y el vacío, cuando, en efecto, el ser humano se convierte en un habitante del enigma."
"Si alguien pudiera llegar a enfrentarse a aquella belleza absoluta a la que aspiraba Sócrates bajo la tutela de Diotima experimentaría también el gran deslumbramiento de la perfección que domina la primera parte de El cementerio marino. Pero la perfección es inexpresable. Necesitamos lo imperfecto, lo sensorial. El banquete de Platón describe la marcha épica del cuerpo hacia el espíritu; El cementerio marino de Valéry trata de expresar la marcha, no menos épica, del espíritu hacia el cuerpo."

[...] "Necesitamos las sombras para ser libres, y necesitamos los colores que proporcionan las sombras para apoderarnos de las formas del mundo. Cuando, después del mediodía, el sol cae, Valéry rememora Heráclito, la otra matriz de nuestra filosofía: todo fluye, todo huye. El cambio incesante de las cosas nos hace reconocer la realidad. Es un conocimiento imperfecto pero vivo."

[...] "La libertad personal implica fecundarse en la contradicción y la metamorfosis, en la contemplación y la acción. Para obtener esta fecundación Sócrates apela al rescate del cuerpo por parte del espíritu, y el nadador de Valéry demuestra con su ejemplo que, igualmente, el espíritu debe ser rescatado por el cuerpo. Cuerpo y espíritu son una unidad, dos nombres para una realidad única. La belleza no es reconocible ni comunicable sin los estímulos de lo que los sentidos nos hacen apreciar como bello. el bien es una pura abstracción sin los actos concretos de bondad. la libertad es una palabra vacía, o la peor de las mentiras, sin la valentía y el riesgo de elegir libremente.
A partir de aquí Argullol se encamina a las conclusiones y aparece el Fausto de Goethe, pero lo dejaremos para otro post.

Un abrazo.


dijous, 9 de novembre de 2017

Plató --- Platón

[Entrada 190]

Plató


El segon escenari que planteja Rafel Argullol es situa a Atenes, a l'antiga Grècia, en un dels diàlegs de Plató: El banquet. Recordeu que Plató, als seus diàlegs, posa en boca de Sòcrates allò que ell vol defensar, és a dir, el seu pensament.

En el moment culminant del banquet Sòcrates diu que "Eros no únicament no és un déu,com al·legaven els altres contertulians sinó la força del desig. Eros és el desig de bellesa que [...] implica també el desig de bé i de bellesa." Pel pare del racionalisme europeu l'últim graó, el salt final és "l'abraçada amb la bellesa absoluta [...] Dit amb altres paraules: el salt del coneixement a la saviesa."

Però apareix, en aquest debat, una dona, Diotima. Sòcrates afirma que ella és qui "veritablement sap." En la societat patriarcal grega, Plató presenta la saviesa en mans d'una dona que, a més, és bàrbara. Ella és qui du a Sòcrates pel camí de la saviesa. I a tall de conclusió Argullol raona:
Per avançar pel camí de l’emancipació personal l’home ha de ser dona, i la dona, home; l’alteritat ha de fertilitzar la identitat, i la identitat, l’alteritat; la raó ha d’absorbir l’enigma, i l’enigma, la raó. El narcisisme endogàmic i la claustrofòbia dogmàtica impedeixen a l’ésser humà progressar en la seva emancipació, l’autèntica meta que ofereix l’existència. Només el coneixement de l’altre, el diàleg amb l’altre, l’acceptació de l’altre ens orienten en la ruta cap a nosaltres mateixos.

De la mateixa manera que Èdip va deixar de ser Èdip per convertir-se en un home lliure, Sòcrates va deixar de ser Sòcrates, i es va deixar guiar per la misteriosa Diotima, per aspirar a ser un home savi.
Sète, Paul Valery i El cementiri marí són els protagonistes de la següent escena que us resumiré en un tercer post.

Una abraçada.
Platón


El segundo escenario que plantea Rafael Argullol se sitúa en Atenas, en la antigua Grecia, en uno de los diálogos de Platón: El banquete. Recuerdad que Platón, en sus diálogos, pone en boca de Sócrates lo que él quiere defender, es decir, su pensamiento.

En el momento culminante del banquete Sócrates dice que "Eros no únicamente no es un dios, como alegaban los otros contertulios sino la fuerza del deseo. Eros es el deseo de belleza que [...] implica también el deseo de bien y de belleza." Para el padre del racionalismo europeo el último escalón, el salto final es "el abrazo con la belleza absoluta [...] en otras palabras: el salto del conocimiento a la sabiduría."

Pero aparece, en este debate, una mujer, Diotima. Sócrates afirma que ella es quien "verdaderamente sabe." En la sociedad patriarcal griega, Platón presenta la sabiduría en manos de una mujer que, además, es bárbara. Ella es quien lleva a Sócrates por el camino de la sabiduría. Y como conclusión Argullol razona:
Para avanzar por el camino de la emancipación personal del hombre debe ser mujer, y la mujer, hombre; la alteridad debe fertilizar la identidad, y la identidad, la alteridad; la razón debe absorber el enigma, y el enigma, la razón. El narcisismo endogámico y la claustrofobia dogmática impiden al ser humano progresar en su emancipación, la auténtica meta que ofrece la existencia. Sólo el conocimiento del otro, el diálogo con el otro, la aceptación del otro nos orientan en la ruta hacia nosotros mismos.

Del mismo modo que Edipo dejó de ser Edipo para convertirse en un hombre libre, Sócrates dejó de ser Sócrates, y se dejó guiar por la misteriosa Diotima, para aspirar a ser un hombre sabio.
Sète, Paul Valery y El cementerio marino son los protagonistas de la siguiente escena que os resumiré en un tercer post.

Un abrazo.


dijous, 2 de novembre de 2017

Èdip --- Edipo

[Entrada 189]

Èdip


Èdip és un personatge mític de l'antiga Grècia que va matar al seu pare i es va casar amb la seva mare. El seu pare, Lai, era el rei de Tebes. Lai es va casar amb Jocasta. Abans de casar-se van consultar l'oracle de Delfos, el qual els advertí que "el fill que tinguessin arribaria a ser assassí de son pare i espòs de sa mare". En néixer el seu primer fill, tement el compliment del destí, Lai va encarregar a un servent fidel que matés la criatura, però el serf, compadit per la fragilitat del nen, es va limitar a abandonar-lo a la muntanya. Un pastor que s'ocupava dels ramats del rei de Corint el va recollir i se'l va afillar. Després els reis de Corint el van adoptar com a fill propi.

Èdip fuig de Corint perquè li arriba notícia del que havia pronosticat l'oracle de Delfos, perquè creu, erròniament, que així no complirà aquest pronòstic. En el viatge mata a son pare, desxifra l'enigma de l'Esfinx (un monstre amb rostre i mans de dona, la veu d'home, cos de gos, cua de serp, ales d'au i urpes de lleó) aconseguint així la corona de Tebes i casar-se amb Jocasta sense saber que és la seva mare. Amb ella té 4 fills. Èdip amb aquest triomf sobre l'Esfinx, creu que hi veu amb una penetració que ningú té.

El drama ens l'explica Sòfocles en el seu Èdip rei. Allà ens explica com Èdip i Jocasta s'assabenten de la veritat. Qui adverteix a Èdip és precisament un cec, Tirèsies, que és també un endeví sagrat, una persona que no hi veu, però que penetra a la profunditat del passat i del futur. Èdip creu veure-hi, però no hi veu; creu saber, però no sap, ja que desconeix qui és. És a dir, que Èdip que té ulls no hi veu, i Tirèsies, cec, hi veu. Èdip ens representa a nosaltres que estem aferrats a allò que és immediat i som covards davant la perspectiva de mirar dins de nosaltres mateixos.

Jocasta se suïcida, i Èdip es buida els ulls. Sòfocles ens descriu en una altra obra, Èdip a Colonos, un Èdip vell que, finalment, ha obtingut la saviesa. No la falsa saviesa que se li atorgava quan era el jove rei Èdip sinó l’autèntica saviesa de qui, sense temor, ha mirat dins d’ell mateix i ha elegit. Ara, finalment, sap que el vertader enigma de l’Esfinx és ell mateix. L’enigma de l’Esfinx és l’home.

Les idees d'aquest text surten de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "Llibertat i enigma en tres escenes" pronunciada pel Dr. Rafel Argullol, catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts a la Facultat d'Humanitats d'aquesta universitat. Una lliçó amb la qual m'hi vaig sentit ben identificat i potser per això m'he animat a intentar fer-vos-la arribar. Si us animeu a llegir-la completa, la teniu web de la UPF en un PDF. També la podeu trobar amb imatge i veu en aquest enllaç a YouTube.

Aquesta és la primera de les tres escenes. La segona se situa en el banquet de Plató i la tercera a Séte al sud de França, a la tomba de Paul Valéry. El Dr. Argullol fa la seva reflexió final sobre el Faust de Goethe. Us presentaré les tres parts que falten en posts successius, resumides com he fet avui, tot i que en el meu resum he transcrit literalment algunes de les frases i també paragrafs sencers.

Així que continuarà amb Plató.

Una abraçada.
Edipo


Edipo es un personaje mítico de la antigua Grecia que mató a su padre y se casó con su madre. Su padre, Layo, era el rey de Tebas. Layo se casó con Yocasta. Antes de casarse consultaron el oráculo de Delfos, el cual les advirtió que "el hijo que tuvieran llegaría a ser asesino de su padre y esposo de su madre". Al nacer su primer hijo, temiendo el el cumplimiento del destino, Layo encargó a un sirviente fiel que matara a la criatura, pero el siervo, compadecido por la fragilidad del niño, se limitó a abandonarlo a la montaña. Un pastor que se ocupaba de los rebaños del rey de Corinto lo recogió y lo ahijó. Después los reyes de Corinto lo adoptaron como hijo propio.

Edipo huye de Corinto porque le llega noticia de lo que había pronosticado el oráculo de Delfos, porque cree, erróneamente, que así no cumplirá este pronóstico. En el viaje mata a su padre, descifra el enigma de la Esfinge (un monstruo con rostro y manos de mujer, la voz de hombre, cuerpo de perro, cola de serpiente, alas de ave y garras de león) consiguiendo así la corona de Tebas y casarse con Yocasta sin saber que es su madre. Con ella tiene 4 hijos. Edipo con este triunfo sobre la Esfinge, cree que ve con una penetración que nadie tiene.

El drama nos la cuenta Sófocles en su Edipo rey. En él nos cuenta como Edipo y Yocasta se enteran de la verdad. Quien advierte a Edipo es precisamente un ciego, Tiresias, que es también un adivino sagrado, una persona que no ve, pero que penetra en la profundidad del pasado y del futuro. Edipo cree ver, pero no ve; cree saber, pero no sabe, ya que desconoce quién es. Es decir, que Edipo que tiene ojos no ve, y Tiresias, ciego, ve. Edipo nos representa a nosotros que estamos aferrados a lo inmediato y somos cobardes ante la perspectiva de mirar dentro de nosotros mismos.

Yocasta se suicida, y Edipo se vacía los ojos. Sófocles nos describe en otra obra, Edipo en Colono, un Edipo viejo que, finalmente, ha obtenido la sabiduría. No la falsa sabiduría que se le otorgaba cuando era el joven rey Edipo sino la auténtica sabiduría de quien, sin temor, ha mirado dentro de sí mismo y ha elegido. Ahora, finalmente, sabe que el verdadero enigma de la Esfinge es él mismo. El enigma de la Esfinge es el hombre.

Las ideas de este texto salen de la lección inaugural del curso académico 2017-2018 de la Universidad Pompeu Fabra (UPF): "Libertad y enigma en tres escenas" pronunciada por el Dr. Rafael Argullol, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de esa universidad. Una lección con la que me sentido bien identificado y quizá por eso me he animado a intentar hacérosla llegar. Si os animais a leerla completa, la tenéis en catalán web de la UPF en un PDF. También la podéis encontrar con imagen y voz, también en calatán, en aquest enllaç a YouTube.

Esta es la primera de las tres escenas. La segunda se sitúa en el banquete de Platón y la tercera a Séte el sur de Francia, en la tumba de Paul Valéry. El Dr. Argullol hace su reflexión final sobre el Fausto de Goethe. Os presentaré las tres partes que faltan en posts sucesivos, resumidas como he hecho hoy, aunque en mi resumen he transcrito literalmente algunas de las frases y también párrafos enteros.

Así que continuará con Platón.

Un abrazo.


dijous, 26 d’octubre de 2017

Un somni amb blogaire --- Un sueño con bloguero

[Entrada 188]

Un somni amb blogaire


Aquesta nit he conegut al blogaire Luckitas en un somni. Ell és la persona que em va fer interessar pel món dels blogs, ja que em vaig enganxar al seu blog. Actualment manté el blog Yo soy el arquitecto de mi propio destino on signa com a Lucky Luciano. Cal dir que només ens coneixem virtualment, que no ens hem vist mai, ni tan sols en fotografia.

En el somni jo estic amb un noi prenent una copa i xerrant. Estem en un local gai ple de gent. Hi ha moltes taules amb parelles en les quals almenys un d'ells és un jove. Un noi va passant de taula en taula. A cada taula on s'atura, parla en veu baixa amb un d'ells, sempre el més jove. Indefectiblement s'acomiada amb un "Què us bombin!" en veu alta. S'acosta al meu company de taula. Li parla en veu baixa com havia anat fent a les altres taules. El meu company se'l mira als ulls i es fan un petó.

El somni continua en una habitació on tot és blanc, les parets, els llençols i els llits. La llum de les primeres hores del matí ens il·lumina. Hi ha tres llits junts, dos de costat i l'altre de través al peu dels altres dos, tot formant un llit enorme. Hi som quatre persones. Jo, el company amb qui prenia la copa, el noi que s'ha acostat a la nostra taula i ha acabat besant-se amb el meu company, i un quart noi que també és jove. És a dir, tres nois menors de 30 anys y jo. Estem nus i cansats d'una llarga sessió de sexe en comunitat. De cop m'he adonat que el quart noi, era ell, en Luckitas. No em pregunteu perquè, simplement n'estava completament segur. El seu físic no responia gens a la imatge que tinc d'ell, però d'això no me n'he adonat fins després, quan m'he despertat i he repassat les imatges del somni. El noi del meu somni no era guapo, era més aviat vulgar, tirant a lletget. No tenia un físic d'esportista amb la musculatura marcadeta, sinó que era més aviat fofet. Però era ell.

Seguint amb el somni. Llavors m'he aixecat d'on estava estirat, li he fet un petó a la meva parella que estava dormint tot abraçant-me. M'he assegut al costat d'en Luckitas que estava ajagut a un extrem del llit, semiadormit. He arquejat el meu cos per parlar-li a l'orella i li he dit: "¡Hola! Sé que tú eres Luckitas. Yo soy Josep PeaceForEver". Ens hem besat amb tendresa, amb la tendresa dels vells amics. Mentre ho fèiem he recordat el seu comportament excepcional durant la sessió de sexe mostrant-se com a una persona tendra i experta en aquestes qüestions. Després del petó només puc recordar que m'ha dit que el meu blog no li agradava. Llavors m'he despertat amb una erecció descomunal.

No sé si tot plegat vol dir alguna cosa, no sé interpretar els somnis.

Una abraçada.
Un sueño con bloguero


Esta noche he conocido al bloguero Luckitas en un sueño. Él es la persona que me hizo interesar por el mundo de los blogs, ya que me enganché a su blog. Actualmente mantiene el blog Yo soy el arquitecto de mi propio destino donde firma como Lucky Luciano. Hay que decir que sólo nos conocemos virtualmente, que no nos hemos visto nunca, ni siquiera en fotografía.

En el sueño yo estoy con un chico tomando una copa y charlando. Estamos en un local gay lleno de gente. Hay muchas mesas con parejas en las que al menos uno de ellos es un joven. Un chico va pasando de mesa en mesa. En cada mesa donde se para, habla en voz baja con uno de ellos, siempre el más joven. Indefectiblemente se despide con un "¿Qué os den!" en voz alta. Se acerca a mi compañero de mesa. Le habla en voz baja como había ido haciendo en las otras mesas. Mi compañero le mira a los ojos y se besan.

El sueño continúa en una habitación donde todo es blanco, las paredes, las sábanas y las camas. La luz de las primeras horas de la mañana nos ilumina. Hay tres camas juntas, dos de lado y la otra de través al pie de los otros dos, formando una cama enorme. Allí estamos cuatro personas. Yo, el compañero con quien tomaba la copa, el chico que se ha acercado a nuestra mesa y ha acabado besándose con mi compañero, y un cuarto chico que es también joven. Es decir, tres chicos menores de 30 años y yo. Estamos desnudos y cansados de una larga sesión de sexo en comunidad. De golpe me he dado cuenta de que el cuarto chico, era él, Luckitas. No me preguntéis porque, simplemente estaba completamente seguro. Su físico no respondía para nada a la imagen que tengo de él, pero de eso no me he dado cuenta hasta después, cuando me he despertado y he repasado las imágenes del sueño. El chico de mi sueño no era guapo, era más bien vulgar, tirando a feito. No tenía un físico de deportista con la musculatura marcadita, sino que era más bien fofito. Pero en el sueño era él.

Siguiendo con el sueño. Entonces me he levantado de donde estaba tumbado, le he dado un beso a mi pareja que estaba durmiendo abrazándome. Me he sentado junto a Luckitas que estaba tumbado en un extremo de la cama, semidormido. He arqueado mi cuerpo para hablarle al oído y le he dicho: "¡Hola! Sé que tú eres Luckitas. Yo soy Josep PeaceForEver". Nos hemos besado con ternura, con la ternura de los viejos amigos. Mientras lo hacíamos he recordado su comportamiento excepcional durante la sesión de sexo mostrándose como una persona tierna y experta en esas lides. Tras el beso sólo puedo recordar que me ha dicho que mi blog no le gustaba. Entonces me he despertado con una erección descomunal.

No sé si todo eso significa algo, no sé interpretar los sueños.

Un abrazo.


dijous, 19 d’octubre de 2017

Ètica politica --- Ética política

[Entrada 187]

Ètica politica

[...] a Espanya vaig veure per primera vegada notícies de premsa que no tenien cap relació amb els fets, ni tan sols la relació que es pressuposa en una mentida corrent. [...] En realitat vaig veure que la història s'estava escrivint no des del punt de vista del que havia passat, sinó des del punt de vista del que havia d'haver passat segons les diferents «línies de partit». [...] Aquestes coses em semblen aterridores, perquè em fan creure que fins i tot la idea de veritat objectiva està desapareixent del món. Al capdavall, és molt probable que aquestes mentides, o en qualsevol cas altres equivalents, passin a la història.

George Orwell, Homenatge a Catalunya.
Tony Judt en el llibre Thinking the Twentieth Century (Pensar el segle XX) assegura que als EUA es va produir un canvi important entre el cas Watergate i la Guerra de l'Iraq. En el primer cas el president va ser forçat a dimitir per les seves mentides i el joc brut amb què havia aconseguit la presidència. En el segon, a Bush fill se li va tolerar que declarés una guerra basant-se en falsedats evidents. Judt raona, a la llum d'aquests dos fets que als EUA la política ha deixat de banda l'ètica entre un esdeveniment i l'altre. Un període que coincideix amb la irrupció de l'ultraliberalisme a la política americana, que s'inicià amb Nixon, però que va entrar amb força amb la presidència de Reagan.

Els estudiosos de la història defensen que els fets admeten versions i que per tant es poden explicar moltes històries a base d'uns mateixos fets. En el món científic es parla de consensuar entre les diferents versions, la que sembla més versemblant, més objectiva, tenint en compte tots els elements que conflueixen en un fet. Per això aquesta versió consensuada pot ser modificada a la llum d'una nova descoberta o de la relectura d'un determinat document.

Això permet que es pugui fer una història a mida, i que, segons com s'interpretin els fets i els elements dels quals es disposa, se'n pugui treure una versió o una altra. Se sap que fins i tot s'ha arribat a falsificar documentació per donar un cert sentit a la història. Quan no es té interès en aquella "veritat objectiva" que esmenta Orwell, sinó que el que es busca és justificar alguna cosa, les interpretacions de la història resulten sospitoses, per no dir falses.

En el món polític es busca sovint l'aval de la història per donar força al seu argumentari. Se sap que avui dia hi ha estudiosos de la història que, amb una manca total d'ètica, estan al servei de determinades línies polítiques posant la història al servei del seu ideari, estudiosos que són els que conceben la majoria de les versions sospitoses que esmentava.

Sens dubte la societat té assumits aquests fets, tant la falta d'ètica i de principis de molts dels polítics d'èxit, com les versions falsejades de la història. A mi sempre em sorprèn i no deixarà de sorprendre'm que no fem res per acabar amb aquestes coses.

Una abraçada.
Ética política

[...] en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. [...] En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas «líneas de partido». [...] Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia.

George Orwell, Homenaje a Cataluña.
Tony Judt en el libro Thinking the Twentieth Century (Pensar el siglo XX) asegura que en EEUU se produjo un cambio importante entre el caso Watergate y la Guerra de Irak. En el primer caso el presidente fue forzado a dimitir por sus mentiras y el juego sucio con el que había conseguido la presidencia. En el segundo, a Bush hijo se le toleró que declarara una guerra basándose en falsedades evidentes. Judt razona, a la luz de estos dos hechos que en EEUU la política ha dejado de lado la ética entre un suceso y el otro. Un periodo que coincide con la irrupción del ultraliberalismo en la política estadounidense, que se inició con Nixon, pero que entró con fuerza con la presidencia de Reagan.

Los estudiosos de la historia defienden que los hechos admiten versiones y que por tanto se pueden explicar muchas historias a base de unos mismos hechos. En el mundo científico se habla de consensuar entre las diferentes versiones, la que parece más verosímil, más objetiva, teniendo en cuenta todos los elementos que confluyen en un hecho. Por ello esta versión consensuada puede ser modificada a la luz de un nuevo descubrimiento o de la relectura de un determinado documento.

Esto permite que se pueda hacer una historia a medida, y que, según cómo se interpreten los hechos y los elementos de los que se dispone, se pueda sacar una versión u otra. Se sabe que incluso se ha llegado a falsificar documentación para dar cierto sentido a la historia. Cuando no se tiene interés en aquella "verdad objetiva" que menciona Orwell, sino que lo que se busca es justificar algo, las interpretaciones de la historia resultan sospechosas, por no decir falsas.

En el mundo político se busca a menudo el aval de la historia para dar fuerza a su argumentario. Se sabe que hoy en día hay estudiosos de la historia que, con una falta total de ética, están al servicio de determinadas líneas políticas poniendo la historia al servicio de su ideario, estudiosos que son los que conciben la mayoría de las versiones sospechosas que mencionaba.

Sin duda la sociedad tiene asumidos estos hechos, tanto la falta de ética y de principios de muchos de los políticos de éxito, como las versiones falseadas de la historia. A mí siempre me sorprende y no dejará de sorprenderme que no hagamos nada para acabar con esas cosas.

Un abrazo.


dijous, 12 d’octubre de 2017

Oda a Espanya --- Oda a España

[Entrada 186]

Oda a Espanya


Escolta, Espanya, - la veu d'un fill
que et parla en llengua - no castellana:
parlo en la llengua - que m'ha donat
la terra aspra:
en 'questa llengua - pocs t'han parlat;
en l'altra, massa.

T'han parlat massa - dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries - i els teus records,
records i glòries - només de morts:
has viscut trista.

Jo vull parlar-te - molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes - vida és la sang,
vida pels d'ara - i pels que vindran:
vessada és morta.

Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies - a morts els fills,
te satisfeies - d'honres mortals,
i eren tes festes - els funerals,
oh trista Espanya!

Jo he vist els barcos - marxar replens
dels fills que duies - a que morissin:
somrients marxaven - cap a l'atzar;
i tu cantaves - vora del mar
com una folla.

On són els barcos. - On són els fills?
Pregunta-ho al Ponent i a l'ona brava:
tot ho perderes, - no tens ningú.
Espanya, Espanya, - retorna en tu,
arrenca el plor de mare!

Salva't, oh!, salva't - de tant de mal;
que el plo' et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.

On ets, Espanya? - no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua - que et parla entre perills?
Has desaprès d'entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!

Joan Maragall, escrit el 1898 amb motiu dels desastres colonials d'aquell moment.
Oda a España


Escucha, España, - la voz de un hijo
Que te habla en lengua - no castellana:
Hablo en la lengua - que me ha dado
La tierra áspera:
En esta lengua - pocos te han hablado,
Con la otra, demasiados.

Te han hablado demasiado - de los saguntinos
Y de los que por la patria mueren:
Tus glorias - y tus recuerdos,
Recuerdos y glorias - sólo de muertos:
Ha vivido triste.

Yo quiero hablarte - de otro modo.
¿Por qué derramar la sangre inútil?
Dentro de las venas - vida es la sangre,
Vida para los de ahora - y para los que vendrán:
Derramada es muerta.

Demasiado pensabas - en tu honor
Y muy poco en tu vivir:
Trágica llevabas - a morir a tus hijos,
e satisfacías - de honras mortales,
Y eran tus fiestas - los funerales
¡Oh triste España!

Yo he visto los barcos - marchar repletos
De hijos que llevabas - a que murieran:
Sonrientes marchaban - hacia el azar;
Y tú cantabas - cerca del mar
Como una loca.

¿Dónde están los barcos? - ¿Dónde están los hijos?
Pregúntaselo al Poniente en la ola brava:
Todo lo perdiste - no tienes a nadie.
España, España, - vuelve en ti,
¡Arranca el llanto de madre!

Sálvate, ¡oh!, sálvate - de tanto mal;
Que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva;
Piensa en la vida que tienes alrededor:
Levanta la frente,
Sonríe a los siete colores que hay en las nubes.

¿Dónde estas, España? - no te veo en ningún sitio.
¿No oyes mi voz tronadora?
¿No entiendes esta lengua - que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a no entender a tus hijos?
¡Adiós, España!

Joan Maragall, escrito 1898 con motivo de los desastres coloniales de aquel momento.


dijous, 5 d’octubre de 2017

Aquesta remor que se sent --- Este rumor que se oye

[Entrada 185]

Aquesta remor que se sent


Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula
pels carrers i les cases.

Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s'alci
la pols que hi ha pertot
i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable.

Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l'aire.

Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.

I, tanmateix, la remor persisteix.
Miquel Martí i Pol (publicat el 1970)

Un poema dedicat a la censura franquista, que ha recuperat actualilitat a la meva terra.

Una abraçada
Este rumor que se oye


Este rumor que se oye no es de lluvia.
Hace ya mucho tiempo que no llueve.
Se han secado las fuentes y el polvo se acumula
por las calles y las casas.

Este rumor que se oye no es de viento.
Han prohibido el viento para que no levante
el polvo que hay en todas partes
y el aire no se vuelva, dicen, irrespirable.

Este rumor que se oye no es de palabras.
Han prohibido las palabras para que
no pongan en peligro
la frágil inmovilidad del aire.

Este rumor que se oye no es de pensamientos.
Han sido prohibidos para que no engendren
la necesidad de hablar
y sobrevenga, inevitablemente, la catástrofe.

Y, sin embargo, el rumor persiste.
Miquel Martí i Pol (publicado en 1970)

Una poema dedicado a la censura franquista, que ha recuperado actualidad en mi tierra.

Un abrazo.


dijous, 28 de setembre de 2017

Un incendi --- Un incendio

[Entrada 184]

Un incendi


El passat 13 de setembre, mentre la premsa espanyola debatia els efectes de la gran manifestació de Barcelona del dia de la festa nacional de Catalunya (11 de setembre) sobre l'enfrontament polític entre govern català i el de l'estat que ha estat agreujat pel referèndum convocat pel govern català per al dia primer d'octubre, un incendi va afectar quatre jutjats de la Ciutat de la Justícia de València. L'incendi ha passat sense pena ni glòria i pràcticament no se n'ha parlat.

Encara es desconeixen les causes reals del foc, tot i que segons apunten algunes informacions, podria tenir el seu origen en un curtcircuit. El curiós d'aquest cas és que les alarmes antiincendis no van funcionar i van ser els veïns qui van alertar del foc trucant al telèfon d'emergències. Com que no van sonar les alarmes, tampoc no es van activar altres mesures de seguretat com el tancament automàtic de les portes antiincendis, motiu pel qual el foc es va escampar més ràpidament.

Els jutjats afectats han hagut de suspendre les seves activitats. És evident que hi ha hagut una destrucció de documentació, sumaris i proves dels processos que s'hi estaven tramitant.

Tot plegat ha despertat sospites. Moltes personalitats ja han sortit a la càrrega a Twitter i s'han preguntat per quin motiu no s'ha parlat d'això. La pregunta és si això té a veure amb els casos de corrupció del PP.

És evident que si això fos així, si en l'incendi haguessin cremat documentació i proves dels casos de corrupció que afecten el PP, el més beneficiat d'aquest incendi tan poc clar seria el partit que governa a l'estat. És per això que no se'n parla? Va ser provocat intencionadament? Va ser casualitat? Potser sí, potser va ser casual, però una casualitat molt convenient per a alguns. Potser per això aquestes veus que se n'han ocupat a Twitter demanen als periodistes independents que investiguin a fons aquest afer.

Una abraçada.
Un incendio


El pasado 13 de septiembre, mientras la prensa española debatía los efectos de la gran manifestación de Barcelona del día de la fiesta nacional de Cataluña (11 de septiembre) sobre el enfrentamiento político entre el gobierno catalán y el del estado que ha sido agravado por el referéndum convocado por el gobierno catalán para el día primero de octubre, un incendio afectó a cuatro juzgados de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El incendio ha pasado sin pena ni gloria y prácticamente no se ha hablado de él.

Aún desconocen las causas reales del fuego, aunque según apuntan algunas informaciones, podría tener su origen en un cortocircuito. Lo curioso de este caso es que las alarmas antiincendio no funcionaron y fueron los vecinos quienes alertaron del fuego llamando al teléfono de emergencias. Como no sonaron las alarmas, tampoco se activaron otras medidas de seguridad como el cierre automático de las puertas antiincendio, por lo que el fuego se expandió muy rápidamente.

Los juzgados afectados han tenido que suspender sus actividades. Es evidente que ha habido una destrucción de documentación, sumarios y pruebas de los procesos que en ellos se estaban tramitando.

Todo ello ha despertado sospechas. Muchas personalidades ya han salido a la carga en Twitter y se han preguntado por qué no se ha hablado de ello. La pregunta es si esto tiene que ver con los casos de corrupción del PP.

Es evidente que si esto fuera así, si en el incendio hubieran quemado documentación y pruebas de los casos de corrupción que afectan al PP, el más beneficiado de este incendio tan poco claro sería el partido que gobierna en el estado. ¿Es por eso que no se habla de él? ¿Fue provocado intencionadamente? ¿Fue casualidad? Quizás sí, quizás fue casual, pero una casualidad muy conveniente para algunos. Puede que por eso las voces que se han ocupado del caso en Twitter piden a los periodistas independientes que investiguen a fondo el asunto.

Un abrazo.


dijous, 21 de setembre de 2017

L'amistat i les plantes --- La amistad y las plantas

[Entrada 183]

L'amistat i les plantes


Circula pel meu entorn un símil entre l'amistat i les plantes que més o menys diu: "L'amistat és com una planta, si no es rega s'asseca, si es rega molt es podreix, i encara que la reguis adequadament amb el temps s'acaba morint.".

La botànica ens ha ensenyat que hi ha moltes menes de plantes, algunes no cal regar-les, d'altres només viuen a l'aigua... Hi ha plantes que viuen períodes molt curts de temps, d'altres viuen segles, fins i tot mil·lennis. Hi ha amistats de moltes menes igual que plantes. Sembla doncs que aquest símil no sigui gaire concret.

M'inclino a creure que l'autor d'aquest pensament devia pensar en les plantes del seu jardí o del seu hort que han de ser regades de determinada manera, un excés d'aigua les mata per ofeg i que si se les rega poc s'assequen i es moren. Malgrat això també es moren quan acaba el seu cicle vital per bé que les reguis.

Sens dubte les amistats tenen el seu cicle vital i sempre hi ha un moment en que es produeix un distanciament, una separació. Són moltes les amistats que malgrat haver tingut moments de gran intensitat han acabat dissolent-se en el mar del temps. També hi ha amistats que van i venen, vull dir que han tingut diversos moments de gran intensitat. D'altres que després d'una temporada més o menys llarga de gran intensitat, es mantenen a un ritme més baix, menys intens i no acaben de morir mai.

La veritat és que hi ha amistats que ofeguen, que exigeixen tant que per sobreviure s'ha d'acabar trencant-les. També hi ha amistats tòxiques, que enverinen, de les que s'ha de fugir tan aviat com es pugui.

Però el és cert és que la vida m'ha ensenyat que les amistats, les bones amistats, s'han de saber regar adequadament si no volem que que morin abans d'hora. I si deixem de regar-les s'assequen.

Una abraçada.
La amistad y las plantas


Circula por mi entorno un símil entre la amistad y las plantas que más o menos dice: "La amistad es como una planta, si no se riega se seca, si se riega mucho se pudre, y aunque la riegues adecuadamente con el tiempo acaba muriendo".

La botánica nos ha enseñado que hay muchos tipos de plantas, algunas no hay regarlas, otras sólo viven en el agua... Hay plantas que viven períodos muy cortos de tiempo, otras viven siglos, incluso milenios. Hay amistades de muchos tipos igual que plantas. Parece pues que este símil no sea muy concreto.

Me inclino a creer que el autor de este pensamiento debía pensar en las plantas de su jardín o de su huerto que deben ser regadas de determinada manera, un exceso de agua las mata por ahogo y que si se las riega poco se secan y se mueren. Sin embargo también se mueren cuando termina su ciclo vital aunque las riegues muy bien.

Sin duda las amistades tienen su ciclo vital y siempre hay un momento en que se produce un distanciamiento, una separación. Son muchas las amistades que a pesar de haber tenido momentos de gran intensidad han acabado disolviéndose en el mar del tiempo. También hay amistades que van y vienen, quiero decir que han tenido varios momentos de gran intensidad. Otras que tras una temporada más o menos larga de gran intensidad, se mantienen a un ritmo más bajo, menos intenso y no acaban de morir nunca.

La verdad es que hay amistades que ahogan, que exigen tanto que para sobrevivir hay que acabar rompiéndolas. También hay amistades tóxicas, que envenenan, de las que se ha de huir tan pronto como se pueda.

Pero lo es cierto es que la vida me ha enseñado que las amistades, las buenas amistades, se deben saber regar adecuadamente si no queremos que mueran antes de tiempo. Y si dejamos de regarlas se secan.

Un abrazo.


dijous, 14 de setembre de 2017

Desde mi más profundo desprecio

[Entrada 182]

Desde mi más profundo desprecio

Parece que, por fin, se van ustedes. Usted, aferrado a la poltrona como una garrapata, resistiéndose con todas sus fuerzas y dispuesto a que el país se hunda antes que abandonar su puesto en La Moncloa, en el que no ha hecho usted más que daño a la inmensa mayoría de los españoles. Mentiroso, altivo, autoritario y servil con los de arriba, presunto corrupto y amparador de corruptos y ladrones, falso, inculto, vulgar y pretencioso, realmente es usted una vergüenza para cualquier país civilizado. Y la banda de ladrones a la que llama usted partido, cortada a su imagen y semejanza. O al revés, tanto da.

No han dejado ustedes un euro público sin metérselo en el bolsillo; han robado en prácticamente todos los cargos públicos que han ejercido. No hay más que ver Valencia. Han malversado, despilfarrado o simplemente trincado en todas las actividades de la administración pública, en las adjudicaciones, licitaciones, contratas, concesiones y subvenciones. Se han apropiado dineros públicos de todas partes, desde las instituciones más solemnes a los colegios de niños y los programas de solidaridad internacional, desde las dotaciones de infraestructuras hasta las contratas de suministros a los hospitales. No es que carezcan ustedes del mínimo sentido de la ley moral kantiana; es que son ustedes una banda de granujas.

Constituyó usted desde el pincipio un gobierno de analfabetos, imbéciles, psicópatas, corruptos, meapilas, cínicos sin escrúpulos, ultrarreaccionarios, aprovechados e inútiles, todos, claro está, muy atentos a lo que pudieran afanar y cómo podían amargar la vida a la gente despojándola de todo. Han provocado ustedes una involución democrática única, según sus cánones neofranquistas. Han reprimido los derechos y libertades, suprimido la democracia en los espacios públicos. Han esclavizado a los trabajadores, empobrecido a la gente y obligádola a emigrar, aumentado la cantidad de parados sin prestación, robado a los pensionistas, privado de ayudas a los dependientes y esquilmado el erario.

Han corrompido el Estado de abajo arriba, han llenado la administración de funcionarios venales, parientes, enchufados, deudos, allegados o simples pelotas; han destruido la objetividad de los medios de comunicación públicos, empleados sistemáticamente como aparatos de agit/prop, de ese fascismo "amable" y sonriente que los caracteriza y que llaman ustedes "liberalismo"; tienen periodistas-provocadores directamente a sueldo de ls grandes empresas como el Corte Inglés (y a saber cuántas más), engañando a toda la ciudadanía, verdaderos esbirros como la colección de sinvergüenzas que según parece han cobrado sobresueldos o han estafado en Valencia, Galicia, Madrid, etc.
Y han destruido ustedes el país por su infinita codicia, mezclada con su incompetencia e irreductible estupidez. Los catalanes se van y hacen bien porque nadie con un ápice de dignidad puede soportar estar gobernado por un hatajo de sinvergüenzas, corruptos y ladrones.

Un desastre que durará muchos, muchos años y el principal responsable es usted, el de los sobresueldos. Váyanse ya rodeados todos del oprobio, el ludibrio y el desprecio de sus conciudadanos. Pasen antes por caja, devuelvan lo afanado y preséntense al juez.
Ramon Cotarelo. (Politólogo, catedrático y escritor español)


dijous, 7 de setembre de 2017

No pensar

[Entrada 181]

No pensar


En el meu post "recórrer a les emocions" (núm. 162) comentava que "sembla que no som prou conscients de «la invasió de l'espai social per part de les emocions» a la qual contribueixen els mitjans de comunicació i que sens dubte juguen un paper «destructor per a la democràcia i per a la capacitat de pensar»."

Aquest joc també hi juga un paper important la immediatesa de les xarxes socials on sembla que la reacció ràpida i, moltes vegades, poc reflexiva és la que impera. En el text que he esmentat també hi deia que a les xarxes socials «es degraden el sentit crític, la cultura, i la cerca de la veritat».

Abundant en aquesta línia fa pocs dies he rebut un missatge d'una important web que es dedica venda de tota mena de productes via Internet, un missatge publicitari on a l'assumpte hi deia: «Por si te lo has perdido—La mejor manera de ahorrar en tu compra—Si te lo piensas, te lo pierdes.»...

SI TE LO PIENSAS, TE LO PIERDES

És a dir, pensar et perjudicarà. Compra immediatament! Pensar és dolent. No pensis.

Sens dubte la societat evoluciona a un ritme desenfrenat. Sens dubte les tecnologies, especialment les de la informació i de la comunicació, tenen un gran impacte sobre aquesta evolució. Però no m'agrada gens que aquesta evolució ens dugui a una societat que no pensa, a una societat on el fet de pensar sigui perjudicial, fonamentalment perquè pensar és la base de la nostra llibertat. Sense pensament no hi ha llibertat. Sense pensament se'ns manipula massa fàcilment...

Aquells que es mouen per consignes, aquells que es deixen dur per corrents de moda, xarxes socials, etc. no actuen com ells volen sinó com els dicta la consigna, la moda, la xarxa social, o el que sigui... No són lliures, sens dubte viuen sota una tirania que condiciona el seu comportament en un sentit o altre.

En casos com aquest prefereixo perdre-m'ho. Prefereixo pensar.

Una abraçada.
No pensar


En mi post "recurrir a las emociones" (núm.162) comentaba que "parece que no somos conscientes de «la invasión del espacio social por parte de las emociones» a la que contribuyen los medios de comunicación y que sin duda juegan un papel «destructor para la democracia y para la capacidad de pensar»."

En este juego también juega un papel importante la inmediatez de las redes sociales donde parece que la reacción rápida y, muchas veces, poco reflexiva es la que impera. En el texto que he mencionado también decía que en las redes sociales «se degradan el sentido crítico, la cultura, y la búsqueda de la verdad».

Abundando en esta línea hace pocos días he recibido un mensaje de una importante web que se dedica venta de todo tipo de productos vía Internet, un mensaje publicitario donde en el asunto decía: «Por si te lo has perdido—La mejor manera de ahorrar en tu compra—Si te lo piensas, te lo pierdes.»...

SI TE LO PIENSAS, TE LO PIERDES

Es decir, pensar te perjudicará. ¡Compra inmediatamente! Pensar es malo. No pienses.

Sin duda la sociedad evoluciona a un ritmo desenfrenado. Sin duda las tecnologías, especialmente las de la información y de la comunicación, tienen un gran impacto sobre esa evolución. Pero no me gusta nada que esa evolución nos lleve a una sociedad que no piensa, a una sociedad donde el pensar sea perjudicial, fundamentalmente porque pensar es la base de nuestra libertad. Sin pensamiento no hay libertad. Sin pensamiento se nos manipula demasiado fácilmente...

Aquellos que se mueven por consignas, aquellos que se dejan llevar por corrientes de moda, redes sociales, etc. no actúan como ellos quieren sino como los dicta la consigna, la moda, la red social, o lo que sea... No son libres, sin duda viven bajo una tiranía que condiciona su comportamiento en un sentido u otro.

En casos como ese prefiero perdérmelo. Prefiero pensar.

Un abrazo.


dijous, 31 d’agost de 2017

Atemptats --- Atentados

[Entrada 180]

Atemptats

Des de 2007 diversos informes dels serveis d'intel·ligència van començar a identificar Catalunya com un destacat centre d'activitat al Mediterrani de grups extremistes islamistes. Algun d'aquests informes seria filtrat per Wikileaks el 2009, on es relacionava extremisme amb immigració.
No dubto que tots estareu ben informats del que va passar el passat dia 17 d'Agost a Barcelona i Cambrils. Per si algú encara no ho sap, a la Viquipèdia hi ha un bon article (en català) amb els detalls dels fets i les reaccions ciutadanes.

Ja sabem que el que se sent quan això passa lluny de casa no té res a veure amb el que sentim quan això passa prop de casa i en especial si afecta en algú de la família. Per sort, només una de les meves nebodes va viure de prop els fets de Cambrils. Ella va ser l'única afectada de la meva família, i només per l'angoixa que va passarja que va sortir-ne il·lesa.

Ja sabeu que sóc barceloní, que he nascut aquí i que hi he viscut la major part de la meva vida, però també tinc vincles familiars ben forts amb Cambrils on, a més, vaig viure una temporada. Potser per això m'he sentit molt afectat emocionalment per aquests fets. M'han tocat ben de prop i m'han dut a fer-me unes quantes preguntes.

Què ha dut a un grup de joves-adolescents (eren de nois de 17, 19, 21, 22 i 24 anys) a perpetrar uns actes tants terribles a sang freda, provocant a les forces de seguretat de l'estat que els produïssin la mort en simular que duien cinturons bomba? Com va aconseguir l'Imam de Ripoll (un delinqüent convicte) reclutar-los i convèncer-los per dur a terme un atemptat d'unes dimensions descomunals que per sort es va frustrar per l'explosió d'Alcanar? Segons tinc entès aquests nois, que erend'origen magrebí, feia anys que vivien a Ripoll on havien estat educats i on semblaven perfectament integrats. Res feia pensar que poguessin estar preparant un atemptat tan terrible.

Tinc clar que els qui assassinen en atemptats terroristes obeeixen a una estratègia criminal, tan bèstia com consistent, i que el seu fanatisme sectari s'escuda en el fet religiós amb el qual capta els adeptes. Aquesta captació també s'alimenta de les accions bèl·liques a Pròxim Orient on destaca l'actuació de països occidentals, ja que des d'Afganistan a Iraq, des de Síria a Líbia s'han causat i es causen milions de víctimes civils. I s'hi afegeix la situació a Palestina que és insostenible i injustificada, que no sembla tenir una solució clara, i que fins ara ha estat impossible de pacificar.

Personalment penso que aquesta captació també és facilitada perquè els més joves, que encara tenen una imatge molt idealitzada de la vida i del món, poden ser arrossegats sense gaires dificultats per la recerca d'un món millor. Em sembla prou fàcil utilitzar fets com la desigualtat i la injustícia social, o la manca d'equitat endèmica a la nostra civilització, per mobilitzar-los per acabar amb el món occidental, per tal de canviar profundament l'estructura del món que els envolta i que viuen en la civilització occidental i que les seves famílies han patit als seus països d'origen. El que resulta xocant és que aquells països àrabs, que és des d'on ens diuen que es provoquen aquests atacs, no es caracteritzen precisament per ser un model pel que fa a igualtat, justícia o equitat social... No m'atreviria a dir que aquells siguin un món millor.

Una abraçada.
Atentados

Desde 2007 varios informes de los servicios de inteligencia comenzaron a identificar Cataluña como un destacado centro de actividad en el Mediterráneo de grupos extremistas islamistas. Alguno de estos informes sería filtrado por Wikileaks en 2009, donde se relacionaba extremismo con inmigración.
No dudo que todos estaréis bien informados de lo que ocurrió el pasado día 17 de Agosto en Barcelona y Cambrils. Por si alguien aún no lo sabe, en la Wikipedia hay un buen artículo (en catalán) con los detalles de los hechos y las reacciones ciudadanas.

Ya sabemos que lo que se siente cuando esto ocurre lejos de casa no tiene nada que ver con lo que sentimos cuando esto pasa cerca de casa y en especial si afecta en alguien de la familia. Por suerte, sólo una de mis sobrinas vivió de cerca los hechos de Cambrils. Ella fue la única afectada de mi familia, y sólo por la angustia que pasó ya que resultó ilesa.

Ya sabéis que soy barcelonés, que he nacido aquí y que he vivido la mayor parte de mi vida, pero también tengo vínculos familiares bastante fuertes con Cambrils donde, además, viví una temporada. Quizá por eso me he sentido muy afectado emocionalmente por esos hechos. Me han tocado muy de cerca y me han llevado a hacerme algunas preguntas.

¿Qué ha llevado a un grupo de jóvenes-adolescentes (eran de chicos de 17, 19, 21, 22 y 24 años) a perpetrar unos actos tantos terribles a sangre fría, provocando a las fuerzas de seguridad del estado que los produjeran la muerte al simular que llevaban cinturones bomba? ¿Cómo consiguió el Imán de Ripoll (un delincuente convicto) reclutarlos y convencerles para llevar a cabo un atentado de unas dimensiones descomunales que por suerte se frustró por la explosión de Alcanar? Según tengo entendido esos chicos, que eran origen magrebí, llevaban años viviendo en Ripoll donde habían sido educados y donde parecían perfectamente integrados. Nada hacía pensar que pudieran estar preparando un atentado tan terrible.

Tengo claro que los que asesinan en atentados terroristas obedecen a una estrategia criminal, tan bestia como consistente, y que su fanatismo sectario se escuda en el hecho religioso con el que capta sus adeptos. Esa captación también se alimenta de las acciones bélicas en el Oriente Próximo donde destaca la actuación de países occidentales, ya que desde Afganistán a Irak, desde Siria a Libia han causado y se causan millones de víctimas civiles. Y se añade la situación en Palestina que es insostenible e injustificada, que no parece tener una solución clara, y que hasta ahora ha sido imposible de pacificar.

Personalmente pienso que esa captación también es facilitada porque los más jóvenes, que todavía tienen una imagen muy idealizada de la vida y del mundo, pueden ser arrastrados sin demasiadas dificultades por la búsqueda de un mundo mejor. Me parece bastante fácil utilizar hechos como la desigualdad y la injusticia social, o la falta de equidad endémica en nuestra civilización, para movilizarlos para acabar con el mundo occidental, con el fin de cambiar profundamente la estructura del mundo que los rodea y que viven en la civilización occidental y que sus familias han sufrido en sus países de origen. Lo que resulta chocante es que aquellos países árabes, que es desde donde nos dice que se provocan estos ataques, no se caracterizan precisamente por ser un modelo en cuanto a igualdad, justicia o equidad social... No me atrevería a decir que aquellos sean un mundo mejor.

Un abrazo.


dilluns, 24 de juliol de 2017

Democràcia a l'espanyola --- Democracia a la española

[Entrada 179]

Democràcia a l'espanyola


Avui us presento un documental que parla de corrupció, però en aquest cas es tracta d'un altre tipus de corrupció, ja que no es tracta d'apoderar-se dels diners d'altres de formes més o menys fraudulentes o delictives, sinó abordar la política de manera deshonesta. El documental du per títol 'La Cloacas de Interior', està dirigit per Jaume Roures i produït per Mediapro. És un documental d'investigació desenvolupat a partir de la trama revelada el juny de 2016 sobre l'ús partidista del Ministeri de l'Interior durant el mandat de Jorge Fernández Díaz per perjudicar i incriminar els independentistes catalans. Segons alguns mitjans TV3 va aconseguir una audiència estratosfèrica amb 'La Cloacas de Interior', tot i que el documental només va ser visible en el territori català i el de les Illes Balears on també és visible TV3 (Televisió de Catalunya). Les emissions per Internet, que normalment permeten veure les que es produeixen en directe, van ser tallades fora d'aquests àmbits territorial.

En http://www.publico.es es diu:
'Las Cloacas de Interior' va ser estrenat el passat 29 de juny en una sala de Barcelona amb gran èxit de públic i crítica. Uns dies després, el 6 de juliol, s'estrenava a Madrid també amb gran expectació en una abarrotada sala de Cinesa Proyecciones al carrer Fuencarral de Madrid.

Malgrat les bones crítiques, i tot i la càrrega de profunditat que suposa aquest treball, només TV3 i Euskal Irrati Telebista (EITB), la televisió basca, han apostat per emetre aquest documental. Cap cadena de televisió d'àmbit nacional [espanyol] ha volgut emetre aquest treball.
Pot ser que les televisions d'àmbit estatal s'hagin negat a emetre'l per les raons que addueix Alberto Rey en el seu article publicat pel diari "El Mundo":'
'Las Cloacas de Interior' és un mal documental. És antitelevisió. És tenir un material en brut potent i no saber (o no voler) donar-li forma. És a llançar la pedra i amagar la mà.
Encara que personalment no crec que les coses vagin per aquí, ja que "El Mundo" és un diari que defineix la seva línia editorial com a liberal. És habitualment crític amb el PSOE i els nacionalismes perifèrics i pròxim (sobretot en política espanyola) al PP, encara que es mostra allunyat de principis purament conservadors. Més aviat m'inclino a creure que són els poders fàctics que controlen aquests mitjans qui han impedit que les cadenes de televisió d'àmbit nacional (espanyol) hagin "volgut" emetre aquest treball.

Aquí us el deixo, ja em direu que us sembla. (https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs)


Aprofito per anunciar que me'n vaig de vacances, així que pot ser que trigui a publicar un nou text, ja que no penso fer-ho fins a la meva tornada.

Una abraçada.
Democracia a la española


Hoy os presento un documental que habla de corrupción, pero en este caso se trata de de otro tipo de corrupción, ya que no se trata de hacerse con el dinero de otros de formas más o menos fraudulentas o delictivas, sino abordar la política de forma deshonesta. El documental lleva por título 'La Cloacas de Interior', está dirigido por Jaume Roures y producido por Mediapro. Es un documental de investigación desarrollado a partir de la trama revelada en junio de 2016 sobre el uso partidista del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz para perjudicar e incriminar a los independentistas catalanes. Según algunos medios TV3 consiguió una audiencia estratosférica con 'Las cloacas de Interior', aunque el documental solo fue visible en el territorio catalán y el de las Islas Baleares donde también es visible TV3 (la Televisión de Cataluña). Las emisiones por Internet, que normalmente permiten ver las que se producen en directo, fueron cortadas fuera de esos ámbitos territoriales.

En http://www.publico.es se dice:
'Las Cloacas de Interior' fue estrenado el pasado 29 de junio en una sala de Barcelona con gran éxito de público y crítica. Unos días después, el 6 de julio, se estrenaba en Madrid también con gran expectación en una abarrotada sala de Cinesa Proyecciones en la calle Fuencarral de Madrid.

Pese a las buenas críticas, y pese a la carga de profundidad que supone este trabajo, sólo TV3 y Euskal Irrati Telebista (EITB), la televisión vasca, han apostado por emitir este documental. Ninguna cadena de televisión de ámbito nacional [español] ha querido emitir este trabajo.
Puede que las televisiones de ámbito estatal se hayan negado a emitirlo por las razones que aduce Alberto Rey en su artículo publicado por el diario "El Mundo":
'Las Cloacas de Interior' es un mal documental. Es antitelevisión. Es tener un material en bruto potente y no saber (o no querer) darle forma. Es lanzar la piedra y esconder la mano.
Aunque personalmente no creo que la cosas vayan por ahí, ya que "El Mundo" es un diario que define su línea editorial como liberal. Es habitualmente crítico con el PSOE y los nacionalismos periféricos y próximo (sobre todo en política española) al PP, aunque se muestra alejado de principios puramente conservadores. Más bien me inclino a creer que son los poderes facticos que controlan esos medios quienes han impedido que las cadenas de televisión de ámbito nacional (español) hayan "querido" emitir este trabajo.

Aquí os lo dejo, ya me direis que os parece. (https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs)


Aprovecho para anunciar que me voy de vacaciones, así que puede que tarde en publicar un nuevo texto, ya que no pienso hacerlo hasta mi vuelta.

Un abrazo.