Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 17 de juliol de 2017

Cobdícia limitada --- Codicia limitada

[Entrada 178]

Cobdícia limitada


Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique en español, conclou el seu article El gran sueño africano dient: «Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?». Es pot dir més fort, però no més clar.

I, per què no hi ha voluntat política per acabar amb la pobresa, les injustícies, les desigualtats, etc.? Només he trobat una resposta: la cobdícia. Aquesta necessitat innata en els humans d'acumular, de tenir el màxim de béns possible que s'oposa a la solidaritat, al fet de compartir en reciprocitat la qual cosa encara persisteix en els cercles més propers, com és la família, però que cada dia es perd més, com és el cas de les parelles en règim de separació de béns que pretenent evitar els matrimonis de conveniència (o cobdiciosos), fomenten la insolidaritat.

Entenc que la cobdícia deriva de l'instint de supervivència, de no tenir la seguretat que demà podré seguir menjant, dormir protegit, etc. que ens du a la necessitat de guardar, de no malbaratar, i d'acumular. Però també entenc que això està bé quan no perjudica a ningú, quan permet una distribució justa dels recursos, quan es fa de forma compatible amb la solidaritat. Solidaritat que en un principi es limitava al si de la tribu o del clan, i que en lloc d'ampliar-se a tota la humanitat, s'ha reduït en l'àmbit de la família. Família que cada dia és més mínima.

Canviar això, equilibrar la cobdícia amb la solidaritat d'una manera justa, recuperar les societats igualitàries, aconseguir una reciprocitat universal, vol dir carregar-se la civilització tal com l'entenem, entendre que la llibertat ha de ser limitada d'una altra manera. Vol dir, en poques paraules, canviar radicalment de sistema. Un sistema on la cobdícia pugui ser controlada i estar adequadament limitada.

Digueu-me antisistema.

Una abraçada.
Codicia limitada


Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique en español, concluye su artículo El gran sueño africano diciendo: «Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Y, ¿por qué no hay voluntad política para acabar con la pobreza, las injusticias, las desigualdades, etc.? Sólo he encontrado una respuesta: La codicia. Esa necesidad innata en los humanos de acumular, de tener el máximo de bienes posible que se opone a la solidaridad, al compartir en reciprocidad lo cual aún persiste en los círculos más cercanos, como es la familia, pero que cada día se pierde más, como es el caso de las parejas en régimen de separación de bienes que pretendiendo evitar los matrimonios de conveniencia (o codiciosos), fomentan la insolidaridad.

Entiendo que la codicia deriva del instinto de supervivencia, de no tener la seguridad de que mañana podré seguir comiendo, dormir protegido, etc. que nos lleva a la necesidad de guardar, de no malgastar, y de acumular. Pero también entiendo que eso está bien cuando no perjudica a nadie, cuando permite una distribución justa de los recursos, cuando se hace de forma compatible con la solidaridad. Solidaridad que en un principio se limitaba al seno de la tribu o del clan, y que en lugar de ampliarse a toda la humanidad, se ha reducido en el ámbito de la familia. Familia que cada día es más mínima.

Cambiar esto, equilibrar la codicia con la solidaridad de una manera justa, recuperar las sociedades igualitarias, conseguir una reciprocidad universal, significa cargarse la civilización tal como la entendemos, entender que la libertad debe ser limitada de otra manera. Quiere decir, en pocas palabras, cambiar radicalmente de sistema. Un sistema donde la codicia pueda ser controlada y estar adecuadamente limitada.

Llamadme antisistema.

Un abrazo.


dilluns, 10 de juliol de 2017

Gerard

[Entrada 177]

Gerard


En Gerard va ser el meu cap durant força anys. Ell va entrar a l'empresa després que jo. Treballava en una altra divisió i les circumstàncies (de fet, va ser l'Expo de Sevilla de 1992) el van dur a cap del nostre departament en relativament poc temps. Va entrar perquè un dels caps de la direcció de l'empresa va ser fitxat per l'Expo i es va endur al seu equip amb ell. Això va afectar de forma directa al nostre departament, ja que bona part d'aquest equip estava en aquell departament.

En Pere, llavors cap de una de les divisions, es va fer càrrec del departament la direcció del qual havia quedat vacant, perquè el cap havia marxat a l'Expo. La vacant que va deixar en Pere la va ocupar en Jordi i van haver de fitxar a en Gerard per ocupar la plaça d'enginyer de telecomunicacions que havia deixat vacant al mateix temps l'Enric, que també havia marxat a Sevilla.

En Gerard que era un home força organitzat, treballador i rigorós. Va ser promocionat en poc temps a cap de la subdivisió perquè, en Lluís, qui l'havia precedit en el càrrec, havia presentat la seva dimissió a en Pere. En Lluís era tècnicament prou competent, però tenia un caràcter tan sorrut que l'incapacitava per gestionar persones. En Gerard ràpidament va fer millorar el funcionament de la subdivisió demostrant la seva capacitat per dirigir.

Uns dos anys després en Jordi va ser cridat a Sevilla per la gent que havia marxat de l'empresa, i en Gerard, que ja tenia un bon prestigi, va ser promocionat a cap de la divisió que havia deixat vacant en Jordi. Llavors vaig començar a relacionar-m'hi, d'una banda per qüestions de feina, però sobretot perquè ell era el primer a arribar cada dia (arribava 30 o 40 minuts abans de l'hora) i jo el segon (uns 10 o 20 minuts després que ell). El que havia començat sent simple "bon dia", perquè passava per la porta del seu despatx sempre oberta, va acabar per ser alguna cosa més. Tant és així, que quan el van fer cap del departament em va demanar, que encara que hagués de fer volta li anés a dir bon dia en arribar.

Va promocionar a cap de departament quan l'Ajuntament va fitxar al cap d'en Pere i en Pere va ser promocionat per ocupar el seu lloc. Llavors en Gerard va ocupar el lloc d'en Pere i va passar a ser el meu cap. Ell va ser qui, anys després, em va promocionar a mi a cap de divisió i un dels que més van confiar en mi.

En Gerard era una persona dedicada a la feina, potser perquè no tenia fills tot i estar casat. Les seves habilitats socials i polítiques eren el seu punt feble. Era un tècnic prou competent i un organitzador excel·lent, però el tema de les relacions humanes no era el seu fort, ja que era extremadament exigent amb si mateix i això o traslladava als altres amb un rigor i una poca flexibilitat que el van fer temut per bona part del departament i per alguns dels alts directius, cosa que no li ho van perdonar i va haver de patir les ires d'alguns d'aquests alts directius i també d'algun dels seus subordinats.

També era un gran fumador. Era dels que desobeïen les prohibicions de la llei antitabac. Malgrat que era molt aprensiu. Recordo com es va preocupar de les meves afeccions cardíaques, i que en algun moment em va semblar més preocupat ell, que jo mateix. Vaig saber que patia d'hipertensió de seguida que la hi van diagnosticar, però ell va continuar fumant i abusant del cafè. Vaig saber per la seva secretaria que havia deixat de prendre la medicació per a la hipertensió perquè li produïa marejos. En vaig parlar amb ell, perquè jo sospitava que era un problema de dosi excessiva i que només era qüestió d'ajustar-la.

Pel Nadal del 2013 vam anar al seu funeral. Em van dir que la causa havia estat un accident cardíac, un infart. Llavors vaig saber per la seva dona, a qui vaig conèixer al tanatori aquell dia, que no havia pres mai més la medicació de la hipertensió després d'aquells primers marejos. Que tampoc s'havia controlat el colesterol tot i tenir-lo per sobre del que era recomanable. A mi em va semblar una forma tan bona com qualsevol altra suïcidar-se, encara que fos de forma indirecta. Sé, pel que el coneixia, que ell sabia a què estava jugant.

Una abraçada.
Gerard


Gerard fue mi jefe durante años. Él entró en la empresa después de que yo. Trabajaba en otra división y las circunstancias (de hecho, fue la Expo de Sevilla de 1992) lo llevaron a jefe de nuestro departamento en relativamente poco tiempo. Entró porque uno de los jefes de la dirección de la empresa fue fichado por la Expo y se llevó a su equipo con él. Esto afectó de forma directa a nuestro departamento, ya que buena parte de este equipo estaba en ese departamento.

Pedro, entonces jefe de una de las divisiones del departamento, se hizo cargo del departamento cuya jefatura había quedado vacante, porque el jefe se había ido a la Expo. La vacante que dejó en Pedro la ocupó Jordi y tuvieron que fichar a Gerard para ocupar la plaza de ingeniero de telecomunicaciones que había dejado vacante al mismo tiempo Enric, que también había ido a Sevilla.

Gerard que era un hombre bastante organizado, trabajador y riguroso. Fue promocionado en poco tiempo a jefe de la subdivisión porque, Lluís, quien le había precedido en el cargo, había presentado su dimisión a Pedro. Lluís era técnicamente bastante competente, pero tenía un carácter tan hosco que la incapacitaba para gestionar personas. Gerard rápidamente consiguió mejorar el funcionamiento de la subdivisión demostrando su capacidad para dirigir.

Unos dos años después Jordi fue llamado a Sevilla por la gente que se había marchado de la empresa, y Gerard, que ya tenía un buen prestigio, fue promocionado a jefe de la división que había dejado vacante en Jordi. Entonces empecé a relacionarme con él, por un lado por cuestiones de trabajo, pero sobre todo porque él era el primero en llegar cada día (llegaba 30 o 40 minutos antes de la hora) y yo el segundo (unos 10 o 20 minutos después de que él). Lo que había comenzado siendo simple "buenos días", porque pasaba por la puerta de su despacho siempre abierta, acabó por ser algo más. Tanto es así, que cuando lo hicieron jefe del departamento me pidió, que aunque tuviera que dar vuelta le fuera a dar los buenos días al llegar.

Promocionó a jefe de departamento cuando el Ayuntamiento fichó al jefe de Pedro y Pedro fue promocionado para ocupar su lugar. Entonces Gerard ocupó el lugar de Pedro y pasó a ser mi jefe. Él fue quien, años después, me promocionó a mí como jefe de división y uno de los que más confiaron en mí.

Gerard era una persona dedicada al trabajo, tal vez porque no tenía hijos a pesar de estar casado. Sus habilidades sociales y políticas eran su punto débil. Era un técnico bastante competente y un organizador excelente, pero el tema de las relaciones humanas no era su fuerte, ya que era extremadamente exigente consigo mismo y eso o trasladaba a otros con un rigor y una poca flexibilidad que le hicieron temido por buena parte del departamento y por algunos de los altos directivos, lo que no le perdonaron y tuvo que sufrir las iras de algunos de estos altos directivos y también de alguno de sus subordinados.

También era un gran fumador. Era de los que desobedecían las prohibiciones de la ley antitabaco. A pesar de que era muy aprensivo. Recuerdo como se preocupó de mis afecciones cardíacas, y que en algún momento me pareció más preocupado él, que yo mismo. Supe que sufría de hipertensión enseguida que se la diagnosticaron, pero él continuó fumando y abusando del café. Supe por su secretaría que había dejado de tomar la medicación para la hipertensión que le producía mareos. En hablé con él, porque yo sospechaba que era un problema de dosis excesiva y que sólo era cuestión de ajustarla.

En Navidad de 2013 fuimos a su funeral. Me dijeron que la causa había sido un accidente cardíaco, un infarto. Entonces supe por su mujer, a quien conocí en el tanatorio ese día, que no había tomado nunca más la medicación de la hipertensión después de aquellos primeros mareos. Que tampoco se había controlado el colesterol a pesar de tenerlo por encima de lo que era recomendable. A mí me pareció una forma tan buena como cualquier otra suicidarse, aunque fuera de forma indirecta. Sé, por lo que lo conocía, que él sabía a qué estaba jugando.

Un abrazo.


dilluns, 3 de juliol de 2017

El coneixement --- El conocimiento

[Entrada 176]

El coneixement


A la Gran Enciclopèdia catalana hi diu que el coneixement ha estat objecte d’estudi filosòfic ja des de temps antic, aquest estudi restava sempre subordinat al que hom anomena qüestions ontològiques. El problema del coneixement esdevé central en la reflexió filosòfica a partir de la modernitat (amb el plantejament de les qüestions del mètode), però només a partir de Kant assoleix la gnoseologia —coneguda també amb els noms de crítica, teoria del coneixement i epistemologia— l’estatut de veritable disciplina filosòfica. La gnoseologia és difícilment separable de l’ontologia i àdhuc de la lògica, bé que cadascuna d’aquestes disciplines pugui ésser establerta, en la seva peculiaritat, com a entitat independent.

La versió catalana de la Wikipedia planteja un seguit de possibles actituds davant el coneixement: dogmatisme, escepticisme, criticisme, relativisme, perspectivisme, racionalisme, empirisme, constructivisme, i materialisme dialèctic. Crec que el món de la ciència es mou prop del constructivisme, ja que construeix teories basades en l'experimentació i intenta corroborar-les amb nous experiments. Per exemple, la famosa teoria de la relativitat d'Einstein, que té com a hipòtesi que la velocitat de la llum és el límit el la velocitat de desplaçament de la matèria, no és més que això, una teoria, ja que encara no ha estat corroborada del tot. Una de les raons és que encara no s'ha pogut establir amb certesa que la velocitat de la llum sigui el límit de la velocitat de moviment de la matèria.

Sembla força clar que la capacitat de coneixement de la persona és limitada, que una persona no pot arribar a saber-ho tot. El dubte —encara viu— és si la humanitat com a col·lectiu podrà aconseguir-ho.

Fa poc vaig tenir la sort de poder visitar uns laboratoris singulars on s'està investigant coses com els neutrins, la matèria fosca, l'antimatèria i altres coses que s'allunyen de les meves àrees de coneixement. Allà, entre altres coses, ens van dir que s'estima que el coneixement humà només controla completament un 5% de la naturalesa de l'univers, que hi ha un 30% d'aspectes que es coneixen parcialment i que es desconeix completament el 65% restant... Arribarem mai al 100%? Disposem de capacitat per assolir-ho? Disposarem de temps?

Sens dubte hem estat capaços d'anar superant, a poc a poc, les limitacions físiques que impedeixen la percepció de la composició de la matèria, ja que hem estat capaços d'anar trobant les partícules i subpartícules cada cop més petites que la componen. La pregunta és si podrem superar totes les nostres limitacions i arribar, per exemple, a trobar els possibles límits de l'univers. O si podrem arribar a descobrir o descastar els possibles universos paral·lels.

A més, creiem que el sol té una vida limitada, que tard o d'hora s'apagarà destruint la terra en la seva agonia. Haurem arribat en aquest 100% abans que això passi? Existirà la humanitat en aquell moment o s'haurà extingit abans? Podrà trobar-se la forma de traslladar-se i colonitzar un altre planeta habitable abans que això passi?

Són moltes les coses que no sabem, que de moment ignorem si les podrem saber, i que és possible que no arribem a saber mai, és a dir, que estem immersos en un mar d'incerteses. Malgrat tot, la humanitat no ha renunciat a seguir ampliant el seu coneixement.

Una abraçada.
El conocimiento


En la Gran Enciclopedia catalana se dice que el conocimiento ha sido objeto de estudio filosófico desde antiguo, ese estudio estaba siempre subordinado a lo que se llama cuestiones ontológicas. El problema del conocimiento pasa a ser central en la reflexión filosófica a partir de la modernidad (con el planteamiento de las cuestiones del método), pero sólo a partir de Kant logra la gnoseología —conocida también con los nombres de teoría del conocimiento y etimología— el estatus de verdadera disciplina filosófica. La gnoseología es difícilmente separable de la ontología y aun de la lógica, aunque cada una de estas disciplinas pueda ser establecida, en su peculiaridad, como entidad independiente.

La versión catalana de la Wikipedia plantea una serie de posibles actitudes ante el conocimiento: dogmatismo, escepticismo, criticismo, relativismo, perspectivismo, racionalismo, empirismo, constructivismo, y materialismo dialéctico. Creo que el mundo de la ciencia se mueve cerca del constructivismo, ya que construye teorías basadas en la experimentación e intenta corroborarlas con nuevos experimentos. Por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad de Einstein, que tiene como hipótesis que la velocidad de la luz es el límite para la velocidad de desplazamiento de la materia, no es más que eso, una teoría, ya que todavía no ha sido corroborada por completo. Una de las razones es que aún no se ha podido establecer con certeza que la velocidad de la luz sea el límite de la velocidad de movimiento de la materia.

Parece bastante claro que la capacidad de conocimiento de la persona es limitada, que una persona no puede llegar a saber todo. La duda —aún viva— es si la humanidad como colectivo podrá conseguirlo.

Hace poco tuve la suerte de poder visitar unos laboratorios singulares donde se está investigando cosas como los neutrinos, la materia oscura, la antimateria y otras cosas que se alejan de mis áreas de conocimiento. Allí, entre otras cosas, nos dijeron que se estima que el conocimiento humano sólo controla completamente un 5% de la naturaleza del universo, que hay un 30% de aspectos que se conocen parcialmente y que se desconoce completamente el 65% restante... ¿Llegaremos nunca al 100%? ¿Disponemos de capacidad para lograrlo? ¿Dispondremos de tiempo?

Sin duda hemos sido capaces de ir superando, poco a poco, las limitaciones físicas que impiden la percepción de la composición de la materia, ya que hemos sido capaces de ir encontrando las partículas y subpartículas cada vez más pequeñas que la componen. La pregunta es si podremos superar todas nuestras limitaciones y llegar, por ejemplo, a encontrar los posibles límites del universo. O si podremos llegar a descubrir o descastar los posibles universos paralelos.

Además, creemos que el sol tiene una vida limitada, que tarde o temprano se apagará destruyendo la tierra en su agonía. ¿Habremos llegado en ese 100% antes de que esto suceda? ¿Existirá la humanidad en ese momento o se habrá extinguido antes? ¿Podrá encontrarse la forma de trasladarse y colonizar otro planeta habitable antes de que esto suceda?

Son muchas las cosas que no sabemos, que de momento ignoramos si las podremos saber, y que es posible que no lleguemos a saber nunca, es decir, que estamos inmersos en un mar de incertidumbres. A pesar de todo, la humanidad no ha renunciado a seguir ampliando su conocimiento.

Un abrazo.