Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 26 de desembre de 2016

Llibertat limitada (2) --- Libertad limitada (2)

[Entrada 151]

Llibertat limitada (2)


Deia que l'Estat és, doncs, l'entorn de convivència on ens movem com a comunitat humana. Una comunitat que ha acabat assumint el paper proveïdor d'allò que ens cal per satisfer les necessitats bàsiques individuals, especialment després de l'èxit, fa uns milers d'anys, de la producció d'aliments i de la configuració de la civilització. A conseqüència de la qual la dependència de l'individu de la comunitat (l'estat) on viu és força gran. Canviar de comunitat no és una cosa senzilla, fins al punt que li hem donat nom: emigrar o immigrar. Hi ha barreres de tot tipus per fer-ho: legals, econòmiques, d'idioma, culturals, etc.

De fet, l'individu ha deixat en mans de la comunitat bona part dels elements que li permeten decidir per si mateix. Aquests debat de l'individu enfront de la comunitat, és un dels grans debats encara vius i que han perdurat a la història de la humanitat. Un debat que afecta tant a l'àmbit del pensament com al de l'acció, i especialment al de la política. Així tenim a liberals enfront de comunistes, o dit d'una altra manera: Marx i Engels enfront de Constant, Tocqueville i tants d'altres, per posar alguns exemples.

En aquest debat els estats han intentat donar-li forma amb la legislació, amb la formació d'un conjunt de normes més o menys coherents que formen un corpus legislatiu. El document més antic d'aquest tipus del que se'n té notícia és el codi d'Hammurabi, situat entre 1793 i 1750 aC. Actualment aquests corpus legals solen ser força complexos, raó per la qual se sol requerir especialistes (advocats, etc.) per entendre'ls bé. La qual cosa incideix directament en la nostra capacitat de decisió, tant perquè resulta difícil saber totes les lleis, com perquè, tot sabent-les moltes d'elles no són fàcils d'arribar a entendre de forma suficient. Lleis que solen ser modificades amb una relativa freqüència el qual força a una actualització constant...

Però és evident que les nostres decisions no es fonamenten només en aquests elements, ja que el nostre pensament, que és qui regeix les nostres decisions, es compon tant del que el nostre raonament o raciocini ha estat capaç d'elaborar, com de tot un seguit d'idees, categories i opcions ètiques i morals que hem anat adquirint de forma no reflexiva ni crítica al llarg de la nostra vida, especialment durant les fases formatives. D'aquest solatge cultural, que no ha passat el sedàs de la nostra raó ni ha estat mai sotmès a una anàlisi crítica per part de cada individu, sinó que ha estat rebut i acceptat com si fos part la nostra visió de la realitat, Marx en deia ideologia i està formada per creences de tota mena, pors, dogmes, formes de veure el món, etc. Aquesta ideologia també és un element que condiciona la llibertat individual, perquè bona part de procés de decisió se suporta en ella.

A més, tenim la coherència. Un dels elements que comporta la racionalitat és ser conseqüent i responsable, vull dir que ens hem de fer càrrec del que hàgim decidit fins al final, perquè en som els responsables. Ser conseqüent amb una decisió requereix que les altres decisions que prenguem siguin coherents o consistents amb aquesta. Així, a qui decideix tenir un fill li exigirem que el criï i l'eduqui. Per tant, una decisió condiciona les següents.

En el discurs d'aquests pensaments, queda clara la necessitat del coneixement personal tant sobre la nostra natura com de l'estructuració del pensament propi, ja que per ser veritablement lliure s'han de tenir molt clars aquests conceptes i reduir al mínim, si és possible al no-res, tot allò que és ideologia, en el sentit que li donava Marx en aquest terme. Malgrat que ho tinguem tot clar, la llibertat individual està condicionada per la comunitat, pel corpus legislatiu, i per com es prioritza en ell la comunitat i l'individu.

Tot plegat ens deixa clar que no ens ho posen gens fàcil. Como que encara hi ha aspectes a considerar, el text segueix amb una terecra i darrera part.

Bon any 2017!

Una abraçada.
Libertad limitada (2)


Decía que el Estado es, pues, el entorno de convivencia donde nos movemos como comunidad humana. Una comunidad que ha acabado asumiendo el papel proveedor de lo que nos hace falta para satisfacer las necesidades básicas individuales, especialmente después del éxito, hace unos miles de años, de la producción de alimentos y de la configuración de la civilización. A consecuencia de la cual la dependencia del individuo de la comunidad (el estado) donde vive es bastante grande. Cambiar de comunidad no es algo sencillo, hasta el punto que le hemos dado nombre: emigrar o inmigrar. Hay barreras de todo tipo para hacerlo: legales, económicas, de idioma, culturales, etc.

De hecho, el individuo ha dejado en manos de la comunidad buena parte de los elementos que le permiten decidir por sí mismo. Esos debate del individuo frente a la comunidad, es uno de los grandes debates aún vivos y que han perdurado en la historia de la humanidad. Un debate que afecta tanto al ámbito del pensamiento como en el de la acción, y especialmente al de la política. Así tenemos a liberales frente a comunistas, o dicho de otro modo: Marx y Engels frente a Constant, Tocqueville y tantos otros, por poner algunos ejemplos.

En este debate los estados han intentado darle forma con la legislación, con la formación de un conjunto de normas más o menos coherentes que forman un corpus legislativo. El documento más antiguo de este tipo del que se tiene noticia es el código de Hammurabi, situado entre 1793 y 1750 aC. Actualmente estos corpus legales suelen ser bastante complejos, por lo que se suele requerir especialistas (abogados, etc.) para entenderlos bien. Lo cual incide directamente en nuestra capacidad de decisión, tanto porque resulta difícil saber todas las leyes, como para que, sabiendolas muchas de ellas no son fáciles de llegar a entender de forma suficiente. Leyes que suelen ser modificadas con relativa frecuencia lo que fuerza a una actualización constante...

Pero es evidente que nuestras decisiones no se fundamentan sólo en estos elementos, ya que nuestro pensamiento, que es quien rige nuestras decisiones, se compone tanto de lo que nuestro razonamiento o raciocinio ha sido capaz de elaborar, como de una serie de ideas, categorías y opciones éticas y morales que hemos ido adquiriendo de forma no reflexiva ni crítica a lo largo de nuestra vida, especialmente durante las fases formativas. De ese poso cultural, que no ha pasado la criba de nuestra razón ni ha sido nunca sometido a un análisis crítico por parte de cada individuo, sino que ha sido recibido y aceptado como si fuera parte nuestra visión de la realidad, Marx decía ideología y está formada por creencias de todo tipo, miedos, dogmas, formas de ver el mundo, etc. Esta ideología también es un elemento que condiciona la libertad individual, porque buena parte de proceso de decisión se apoya en ella.

Además, tenemos la coherencia. Uno de los elementos que conlleva la racionalidad es ser consecuente y responsable, quiero decir que nos tenemos que hacer cargo de lo que hayamos decidido hasta el final, porque somos los responsables de ello. Ser consecuente con una decisión requiere que las otras decisiones que tomemos sean coherentes o consistentes con esta. Así, a quien decide tener un hijo le exigiremos que lo críe y lo eduque. Por lo tanto, una decisión condiciona las siguientes.

En el discurso de estos pensamientos, queda clara la necesidad del conocimiento personal tanto sobre nuestra naturaleza como de la estructuración del pensamiento propio, ya que para ser verdaderamente libre se deben tener muy claros estos conceptos y reducir al mínimo, si es posible a la nada, todo lo que es ideología, en el sentido que le daba Marx a este término. A pesar de que lo tengamos todo claro, la libertad individual está condicionada por la comunidad, por el corpus legislativo, y por cómo se prioriza en él la comunidad y el individuo.

Todo ello nos deja claro que no nos lo ponen nada fácil. Como aún hay aspectos a considerar, el texto sigue con una tercera y última parte.

¡Feliz 2017!

Un abrazo.


dilluns, 19 de desembre de 2016

Llibertat limitada (1) --- Libertad limitada (1)


[Entrada 150]

Llibertat limitada (1)


Amb el terme llibertat vull referir-me a la possibilitat de la persona de decidir per si mateixa cosa que afecta tant a la pròpia conducta com al sentit o la configuració del propi ésser. És un terme que ha estat molt usat i en molts sentits, potser el més important sigui el polític. Curiosament tots els polítics s'erigeixen en paladins de la llibertat de les persones, però, existeix la llibertat? Podem ser lliures? Té límits la llibertat? Quins límits? El meu propòsit és una reflexió sobre aquests límits de la llibertat.

Sens dubte som el que som, una unitat de cos i ànima, un cos material que per si mateix ja està limitat en les seves possibilitats, un cos que no ens permet fer tot el que el nostre pensament, la nostra imaginació, és capaç de concebre. Per exemple, no podem estar en dos llocs en el mateix moment; ni hem aconseguit desplaçar-nos a una velocitat superior a la de la llum. Així doncs, per començar hem de conèixer la nostra pròpia natura, si no ens pot passar com aquell infant que veient volar a Superman a les pel·lícules es va tirar per la finestra de casa seva des d'un pis elevat...

Si algú visqués sol, en un territori prou ampli com per no haver-lo de compartir amb ningú més, no toparia amb més limitacions que les que li imposessin l'entorn i les necessitats que l'imposa la seva natura. Aquí apareixen dos elements més, l'entorn i les necessitats. És obvi que necessitem, menjar, dormir, evacuar residus, i un cert confort per sobreviure. Tot plegat ens limita, ja que tenim un cos per mantenir i això ens imposa uns condicionants importants. Aquest seria el segon nivell de limitacions a la llibertat, les necessitats bàsiques individuals.

Però és que amb això no en tinc prou, perquè sol, sobreviuré jo, però no l'espècie, i l'instint de supervivència inclou la supervivència de l'espècie, és a dir, la reproducció, i això els primats ho fem en societat, per tant, el meu entorn es complica i ara ja es complica força. D'una banda perquè no és el mateix cobrir les necessitats de menjar, dormir, evacuar residus, i obtenir un cert confort per un individu que per a un col·lectiu de persones, això segon, el col·lectiu, requereix una organització que, a més, es va complicant a mesura que aquest col·lectiu creix.

Resulta evident que la vida en el primer cercle de persones que m'envolten, que en solen dir la família, aporta una sèrie de condicionants, com compartir espais, temps i pertinences, o respectar els costums i/o manies dels altres. Així no podem de fer soroll quan els altres dormen o hem d'usar el tub de la pasta de dents d'una determinada manera... Ja estem en un tercer nivell de limitacions, les de la convivència.

El conjunt de persones que vivim al món, siguin de la família o no, hem acabat organitzant-nos en unes estructures que en diem estats (i vull deixar-ho aquí per no entrar en un debat sobre nacions que no crec que aporti gaire cosa al propòsit de la meva reflexió). Tenim diverses capes o nivells d'estructuració, com el municipi o la província, dins d'aquests estats, per sobre dels quals encara existeixen acords possibles com la confederació (la Comunitat Europea) i altres tractats internacionals (ONU, OTAN, etc.) I aquests estats, que fragmenten la gran comunitat que seria la humanitat sencera, se situarien en un quart nivell de les limitacions de l'individu.

En la segona part d'aquest text, del qual n'he fet tres fragments, intentaré reflexionar sobre el funcionament d'aquestes comunitats i quina relació tenen amb la llibertat.

Bones Festes!

Una abraçada.
Libertad limitada (1)


Con el término libertad quiero referirme a la posibilidad de la persona de decidir por sí misma lo que afecta tanto a la propia conducta como el sentido o la configuración del propio ser. Es un término que ha sido muy usado y en muchos sentidos, tal vez el más importante sea el político. Curiosamente todos los políticos se erigen en paladines de la libertad de las personas, pero ¿existe la libertad? ¿Podemos ser libres? ¿Tiene límites la libertad? ¿Qué límites? Mi propósito es una reflexión sobre esos límites de la libertad.

Sin duda somos lo que somos, una unidad de cuerpo y alma, un cuerpo material que por sí mismo ya está limitado en sus posibilidades, un cuerpo que no nos permite hacer todo lo que nuestro pensamiento, nuestra imaginación, es capaz de concebir. Por ejemplo, no podemos estar en dos lugares en el mismo momento; ni hemos conseguido desplazarnos a una velocidad superior a la de la luz. Así pues, para empezar debemos conocer nuestra propia naturaleza, si no nos puede pasar como aquel niño que viendo volar a Superman en las películas se tiró por la ventana de su casa desde un piso elevado ...

Si alguien viviera solo, en un territorio lo suficientemente amplio como para no tener que compartirlo con nadie más, no toparía con más limitaciones que las que le impusieran el entorno y las necesidades que le impone su naturaleza. Aquí aparecen dos elementos más, el entorno y las necesidades. Es obvio que necesitamos, comer, dormir, evacuar residuos, y un cierto confort para sobrevivir. Todo ello nos limita, ya que tenemos un cuerpo para mantener y eso nos impone unos condicionantes importantes. Ese sería el segundo nivel de limitaciones a la libertad, las necesidades básicas individuales.

Pero es que con eso no me basta, porque solo, sobreviviré yo, pero no mi especie, y el instinto de supervivencia incluye la supervivencia de la especie, es decir, la reproducción, y eso los primates lo hacemos en sociedad por tanto, mi entorno se complica y ahora ya se complica bastante. Por un lado porque no es lo mismo cubrir las necesidades de comer, dormir, evacuar residuos, y obtener un cierto confort para un individuo que para un colectivo de personas, lo segundo, el colectivo, requiere una organización que, además, se va complicando a medida que este colectivo crece.

Resulta evidente que la vida en el primer círculo de personas que me rodean, que solemos llamarlo la familia, aporta una serie de condicionantes, como compartir espacios, tiempos y pertenencias, o respetar las costumbres y/o manías de los demás. Así no podemos hacer ruido cuando los demás duermen o debemos usar el tubo de la pasta de dientes de una determinada manera... Ya estamos en un tercer nivel de limitaciones, las de la convivencia.

El conjunto de personas que vivimos en el mundo, sean de la familia o no, hemos acabado organizándonos en unas estructuras que llamamos estados (y quiero dejarlo ahí para no entrar en un debate sobre naciones que no creo que aporte gran cosa al propósito de mi reflexión). Tenemos varias capas o niveles de estructuración, como el municipio o la provincia, dentro de estos estados, por encima de los que aún existen acuerdos posibles como la confederación (la Comunidad Europea) y otros tratados internacionales (ONU, OTAN, etc.) Y esos estados, que fragmentan la gran comunidad que sería la humanidad entera, se situarían en un cuarto nivel de las limitaciones del individuo.

En la segunda parte de este texto, del que he hecho tres fragmentos, intentaré reflexionar sobre el funcionamiento de esas comunidades y qué relación tienen con la libertad.

¡Felices fiestas!

Un abrazo.


dimarts, 13 de desembre de 2016

Follo ergo sum

[Entrada 149]

El meu post d'avui només pot ser gaudit en la seva totalitat pels que entenen el català, perquè es tracta d'un vídeo de la BTV (Barcelona Televisió) que ha estat emès en aquest idioma dins del programa "Tube d'assaig" amb aquest títol: "Follo ergo sum". Em sembla una bona reflexió sobre el sexe anal.

Tube d'assaig: FOLLO ERGO SUM

Una abraçada.(No hay versión en castellano de este vídeo sobre la práctica del sexo anal. Lo siento.)


dilluns, 5 de desembre de 2016

Desobediència civil --- Desobediencia civil

[Entrada 148]

Desobediència civil


Quan els neofranquistes que ens governen amb el suport dels neofalangistes afirmen que sense llei no hi ha democràcia crec que no encerten gaire, llevat que, com sospito, estiguin intentant enganyar-nos com és, d'altra banda, habitual en ells.

Sens dubte crec que és la democràcia qui ha de garantir la legalitat, però ja s'ha vist que hi ha casos on això no funciona, casos on cal violar les lleis per aconseguir justícia. Un exemple evident són les reivindicacions contra la segregació dels negres i altres ètnies minoritàries als EUA.

Hannah Arendt (1906-1975) va ser una pensadora i politòloga alemanya d'origen jueu afincada a EUA, que va escriure sobre l'activitat política, el totalitarisme i la modernitat. Va ser acusada de deshonrar el judaisme per les seves cròniques per al "New Yorker" del procés contra Adolf Eichmann a Tel-Aviv i pel llibre Eichmann a Jerusalem. Als anys 70 va escriure un text on reflexionava sobre la «desobediència civil» com a fenomen social i polític on analitza de forma molt clara el funcionament del mateix. Ella ens parla de la constitució americana i les seves esmenes i de la minoria negra, jo faig referencia a la constitució espanyola i la minoria okupa, la minoria dels afectats per la hipoteca o la minoria independentista catalana (minoria dins del context de l'estat espanyol), etc.

La desobediència civil es caracteritza per ser una minoria que de forma col·lectiva s'enfronta a una legislació, tot i que accepta que la desobediència els pot dur a la presó, és a dir, accepta l'ordre establert (cosa que no fa el revolucionari), malgrat que estigui desafiant l'autoritat legalment establerta de forma pacífica. De fet, el desobedient civil està denunciant un mal funcionament del sistema democràtic, ja que si desobeeix, és per manca d'un altre canal que li permeti no fer-ho sense haver d'acceptar una situació que veu injusta. Defensa uns interessos que no són individuals ni privats, sinó d'un col·lectiu tot i que minoritari. Arendt diu que abans d'una revolta hi sol haver "una progressiva erosió de l'autoritat governamental i que aquesta erosió és causada per la incapacitat del Govern per funcionar adequadament d'on broten els dubtes dels ciutadans sobre la seva legitimitat". Una desobediència civil, malgrat que sigui pacífica, és una forma de revolta.

Evidentment, cap llei pot acceptar el seu incompliment (ja no seria una llei sinó una recomanació), de la mateixa manera que no se sol preveure a les constitucions la descomposició del mateix estat. Per això quan una minoria resol enfrontar-se a una llei, a falta d'altres canals, no pot fer una altra cosa que incomplir-la. Però no és legítim tractar aquests individus com a delinqüents, perquè no ho són. "Des del punt de vista del jurista, la llei és tan violada pel desobedient civil com pel criminal", però és evident que mentre que el desobedient lluita per a un col·lectiu, el criminal busca el seu propi benefici; mentre que el desobedient sol buscar publicitat dels seus actes, el criminal, no; el desobedient està disposat a acceptar la condemna, cosa que no és freqüent entre els criminals. Malgrat tot resulta complicat compatibilitzar la desobediència civil i la llei. Arendt no dubta de la legitimitat d'aquesta mena d'actuacions malgrat que difícilment puguin ser mai legals. La legitimitat aquests fets dependrà, doncs, únicament de la legitimitat del que reivindiquen, no de la forma en què ho estiguin fent.

Per contra, el que sol ser del tot contraproduent és intentar personalitzar en els líders i intentar criminalitzar-los. Això els sol convertir en "màrtirs", i donar més força al moviment.

Una abraçada.
Desobediencia civil


Cuando los neofranquistas que nos gobiernan con el apoyo de los neofalangistas afirman que sin ley no hay democracia creo que no aciertan mucho, a menos que, como sospecho, estén intentando engañarnos como es, por otra parte, habitual en ellos.

Sin duda creo que es la democracia quien debe garantizar la legalidad, pero ya se ha visto que hay casos donde esto no funciona, casos donde hay que violar las leyes para conseguir justicia. Un ejemplo evidente son las reivindicaciones contra la segregación de los negros y otras etnias minoritarias en EEUU.

Hannah Arendt (1906-1975) fue una pensadora y politóloga alemana de origen judío afincada en EEUU, que escribió sobre la actividad política, el totalitarismo y la modernidad. Fue acusada de deshonrar el judaísmo por sus crónicas para el "New Yorker" del proceso contra Adolf Eichmann en Tel-Aviv y por el libro Eichmann en Jerusalén. En los años 70 escribió un texto donde reflexionaba sobre la «desobediencia civil» como fenómeno social y político donde analiza de forma muy clara el funcionamiento del mismo. Ella nos habla de la constitución estadounidense y sus enmiendas y de la minoría negra, yo hago referencia a la constitución española y la minoría okupa, la minoría de los afectados por la hipoteca, o la minoría independentista catalana (minoría dentro del contexto del estado español), etc.

La desobediencia civil se caracteriza por ser una minoría que de forma colectiva se enfrenta a una legislación, aunque acepta que la desobediencia puede les llevar a la cárcel, es decir, acepta el orden establecido (cosa que no hace el revolucionario), a pesar de que esté desafiando la autoridad legalmente establecida de forma pacífica. De hecho, el desobediente civil está denunciando un mal funcionamiento del sistema democrático, ya que si desobedece, es por falta de otro canal que le permita no hacerlo sin tener que aceptar una situación que ve injusta. Defiende unos intereses que no son individuales ni privados, sino de un colectivo aunque minoritario. Arendt dice que antes de una revuelta suele haber "una progresiva erosión de la autoridad gubernamental y que esta erosión es causada por la incapacidad del Gobierno para funcionar adecuadamente de donde brotan las dudas de los ciudadanos sobre su legitimidad". Una desobediencia civil, a pesar de que sea pacífica, es una forma de revuelta.

Evidentemente, ninguna ley puede aceptar su incumplimiento (ya no sería una ley sino una recomendación), de la misma manera que no se suele prever en las constituciones la descomposición del propio estado. Por eso cuando una minoría resuelve enfrentarse a una ley, a falta de otros canales, no puede hacer otra cosa que incumplirla. Pero no es legítimo tratar estos individuos como delincuentes, porque no lo son. "Desde el punto de vista del jurista, la ley es tan violada por desobediente civil como por el criminal", pero es evidente que mientras que el desobediente lucha para un colectivo, el criminal busca su propio beneficio; mientras que el desobediente suele buscar publicidad de sus actos, el criminal, no; el desobediente está dispuesto a aceptar la condena, lo que no es frecuente entre los criminales. A pesar de todo resulta complicado compatibilizar la desobediencia civil y la ley. Arendt no duda de la legitimidad de este tipo de actuaciones a pesar de que difícilmente puedan ser nunca legales. La legitimidad estos hechos dependerá, pues, únicamente de la legitimidad de lo que reivindican, no de la forma en que lo estén haciendo.

Por el contrario, lo que suele ser del todo contraproducente es intentar personalizar en los líderes e intentar criminalizarlos. Esto les suele convertir en "mártires", y dar más fuerza al movimiento.

Un abrazo.