Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 26 de gener de 2015

Montse

[Entrada 93]

Montse


No tinc paraules.
No tinc llàgrimes.
Et tinc a tu.
Amb la teva llum
i la teva fortalesa.
No hi seràs més,
però et duré sempre dins.
Dins meu hi seràs sempre.

A la memòria de la meva amiga Montse.
Em costa imaginar-te absent per sempre,
tants de records de tu s'acumulen,
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visc intensament sense tenir-te.

Miquel Martí Pol
Una abraçada.
Montse


No tengo palabras.
No tengo lágrimas.
Te tengo a ti.
Con tu luz
y tu fortaleza.
No estarás más aquí,
pero te llevaré siempre dentro.
Dentro de mí estarás siempre.

A la memoria de mi amiga Montse.
Me cuesta imaginarte ausente para siempre,
tantos recuerdos de ti se acumulan,
que no dejan ni espacio para la tristeza,
y te vivo intensamente sin tenerte.

Miquel Martí Pol
Un abrazo.dijous, 22 de gener de 2015

Captius --- Cautivos

[Entrada 92]

Captius


Està captiu aquell que ha caigut en poder d'algú que el priva de llibertat. Un captiu no pot fer el que vulgui, només pot fer allò que el deixen fer. Durant les revoltes de maig de 1968, els estudiants universitaris (joves benestants) es queixaven de la manca de democràcia a la República Francesa. L'ombra de De Gaulle deia: "Voteu sempre, jo ja faré la resta". Els "antisistema" del 15M reclamaven el mateix: Democràcia real.

Està clar que avui dia, amb la globalització, els governs del món no tenen autonomia financera, que depenen del sistema global de finances que està en mans dels gran holdings financers, i que aquests defensen els interessos de les grans empreses i de les gran fortunes. De la oligarquia, en definitiva. El que vol dir que estem a les seves mans, que el governs fan el que els oligarques volen.

Ieltsin va arruïnar a la població russa i va malbaratar el béns de l'estat deixant el país en la misèria. I no va passar res. Diuen que el poble rus és molt sofert. Durant aquests anys de la crisi actual (sigui real o forçada) els sous dels alts càrrecs han crescut gairebé un 17%, mentre que l'IPC ho ha fet un 13,5%. Mentrestant els altres comandaments han vist com els seus salaris s'han incrementat en un 4,95%, i els empleats un 8,78%. Això vol dir que el sou dels alts càrrecs ha guanyat un 3,5% en poder adquisitiu, mentre els empleats han perdut un 4,72% i els comandaments intermedis el 8,55%. O sigui que la més perjudicada ha estat la classe mitjana... Thomas Piketty va deixar ben clar que estem en franca regressió social, que els pobres són cada dia més pobres i els rics cada dia més rics. I no passa res.

La Segona Guerra Mundial ha estat la més devastadora de la història i les armes nuclears poden arrasar el món. És això? És que tenim por? O és que ens hem cregut això de que no podem canviar el sistema, que traurem en aquests i en vindran uns altres de pitjors, que la humanitat només pot funcionar així, que estem captius d'aquest sistema i que no hi ha una opció millor?

L'altre dia en Luckitas al seu comentari assegurava que la societat està còmoda amb tot això i que no farà res per canviar-ho. Jo crec que està captiva i no té llibertat per fer-ho.

Una abraçada
Cautivos


Está cautivo aquel que ha caído en poder de alguien que le priva de libertad. Un cautivo no puede hacer lo que quiere, sólo puede hacer lo que le dejan hacer. Durante las revoluciones de mayo de 1968, los estudiantes universitarios (jóvenes acomodados) se quejaban de la falta de democracia en la República Francesa. La sombra de De Gaulle decía: "Votad siempre, yo ya haré el resto". Los "antisistema" del 15M reclamaban lo mismo: Democracia real.

Está claro que hoy en día, con la globalización, los gobiernos del mundo no tienen autonomía financiera, que dependen del sistema global de finanzas que está en manos de los grandes holdings financieros, y que estos defienden los intereses de las grandes empresas y de las grandes fortunas . De la oligarquía, en definitiva. Lo que significa que estamos en sus manos, que los gobiernos hacen lo que los oligarcas quieren.

Yeltsin arruinó a la población rusa y despilfarró los bienes del estado dejando al país en la miseria. Y no pasó nada. Dicen que el pueblo ruso es muy resistente al sufrimiento. Durante estos años de la crisis actual (sea real o forzada) los sueldos de los altos cargos han crecido casi un 17%, mientras que el IPC lo ha hecho un 13,5%. Mientras tanto los mandos intermedios han visto como sus salarios se han incrementado en un 4,95%, y los empleados un 8,78%. Esto significa que el sueldo de los altos cargos ha ganado un 3,5% en poder adquisitivo, mientras los empleados han perdido un 4,72% y los mandos intermedios el 8,55%. O sea que la más perjudicada ha sido la clase media... Thomas Piketty dejó bien claro que estamos en franca regresión social, que los pobres son cada día más pobres y los ricos cada día más ricos. Y no pasa nada.

La Segunda Guerra Mundial ha sido la más devastadora de la historia y las armas nucleares pueden arrasar el mundo. ¿Es eso? ¿Es que tenemos miedo? ¿O es que nos hemos creído eso de que no podemos cambiar el sistema, que sacaremos a estos y vendrán otros peores, que la humanidad sólo puede funcionar así, que estamos cautivos de este sistema y que no hay una opción mejor?

El otro día Luckitas en su comentario aseguraba que la sociedad está cómoda con todo esto y que no hará nada para cambiarlo. Yo creo que está cautiva y no tiene libertad para hacerlo.

un abrazodiumenge, 18 de gener de 2015

La llei --- La ley

[Entrada 91]

La llei


Quan trobo un text que explica amb claredat una cosa que he intentat explicar alguna vegada i no tingut èxit, m'entusiasmo i desitjo explicar-ho a tothom. En el meu post sobre la Llei contra l'homòfobia alguns dels meus lectors van argumentar que una llei canvia poc o gens una societat. Tot i que vaig intentar valorar el sentit que tenia que aprovés una llei com aquella em vaig quedar poc satisfet de la meva argumentació.

Ha estat Gerda Lerner qui en la seva obra La creació del patriarcat on recorre a les, tres principals col·leccions jurídiques mesopotàmiques que es conserven -el codi d'Hammurabi, les lleis mesoasiries i les lleis hitites-, juntament amb la llei bíblica per estudiar els canvis socials que es van produir en aquella època. L'argumentació que m'interessa és la que fa servir l'autora per relacionar aquestes normes jurídiques amb el comportament social.
La promulgació d'una llei indica sempre que la pràctica sobre la qual tracta o que legisla existeix ja i que s'ha convertit en un problema per a la societat. Per exemple, si tothom es casa amb la seva cosina o si ningú ho fa, no és necessària una llei que ho prohibeixi o ho permeti. Però quan hi ha una llei que proscriu la pràctica del matrimoni entre cosins creuats, tenim dret a pensar, primer, que existia aquest costum, i segon, que es va tornar en un problema per a la societat.
És a dir, que generalment una norma legal respon a alguna cosa que aquesta societat vol d'alguna manera potenciar o reprimir, però:
cometríem un error si interpretéssim literalment les lleis, és a dir, si inferíssim que una llei que estava descrivint un comportament real. El que fa la llei és fixar els límits a la conducta permissible i oferir-nos una vaga pauta de les estructures socials subjacents a les lleis. Ens informen del que s'hauria de fer i el que no, i d'aquesta manera descriuen abans els valors d'una societat determinada que la realitat en què viu.
El que descriuen les lleis no és el comportament d'aquesta societat sinó un comportament ideal, la forma com el legislador desitjaria que es comportés.

Evidentment, aquests conceptes són tan aplicables en aquesta llei contra la homofòbia com a totes les altres normes legals del món en què vivim on el legislador en general intenta, amb les seves normes, modelar el comportament social, encara que moltes vegades no ho aconsegueixi. Esperem que no sigui el cas de la llei que va motivar el meu post.

Una abraçada.
La ley


Cuando doy con texto que explica con claridad algo que he intentado explicar alguna vez y no tenido éxito, me entusiasmo y deseo contárselo a todo el mundo. En mi post sobre la Ley contra la homofobia algunos de mis lectores argumentaron que una ley cambia poco o nada una societat. A pesar de que intenté valorar el sentido que tenía que se aprovara una ley como esa me quede poco satisfecho de mi argumentación.

Ha sido Gerda Lerner quien en su obra La creación del patriarcado donde recurre a las,tres principales colecciones juridicas mesopotámicas que se conservan -el código de Hammurabi, las leyes mesoasirias y las leyes hititas-, junto con la ley bíblica para estudiar los cambios sociales que se produjeron en esa época. La argumentación que me interesa és la que usa l'autora para relacionar esas normas jurídicas con el comportamiento social.
La promulgación de una ley indica siempre que la práctica sobre la cual trata o que legisla existe ya y que se ha convertido en un problema para la sociedad. Por ejemplo, si todo el mundo se casa con su prima o si nadie lo hace, no es necesaria una ley que lo prohíba o lo permita. Pero cuando encontramos una ley que proscribe la práctica del matrimonio entre primos cruzados, tenemos derecho a pensar, primero, que existía esa costumbre, y segundo, que se tornó en un problema para la sociedad.
Es decir que generalmente una norma legal responde a algo que esa sociedad quiere de alguna forma potenciar o reprimir, pero:
cometeríamos un error si interpretásemos literalmente las leyes, es decir, si infiriésemos de una ley que estaba describiendo un comportamiento real. Lo que hace la ley es fijar los limites a la conducta permisible y ofrecernos una vaga pauta de las estructuras sociales que subyacen a las leyes. Nos informan de lo que se debería hacer y lo que no, y de esta manera describen antes los valores de una sociedad determinada que la realidad en que vive.
Lo que describen las leyes no es el comportamiento de esa sociedad sino un comportamiento ideal, la forma como el legislador desearía que se comportara.

Evidentemente, esos conceptos són tan aplicables a esa ley contra la homofobia como a todas las demás normas legales del mundo en que vivimos donde el legislador en general intenta, con sus normas, modelar el comportamiento social, aunque muchas veces no lo consiga. Esperemos que no sea el caso de la ley que motivó mi post.

Un abrazo.dimecres, 14 de gener de 2015

Estem tocant el fons --- Estamos tocando el fondo

[Entrada 90]

Estem tocant el fons


Un dels poemes fets cançó que varen marcar més el final de la meva adolescència i tota la meva vida és aquesta que va escriure Gabriel Celaya i que li va posar música Paco Ibañez. Encara avui m'empeny a seguir lluitant.

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmado,
como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Hago mías las faltas.  Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica qué puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
Una abraçadaEstamos tocando el fondo


Uno de los poemas hechos canción que marcaron más el final de mi adolescencia y toda mi vida es este que escribió Gabriel Celaya y que le puso música Paco Ibañez. Aún hoy me empuja a seguir luchando.

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmado,
como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Hago mías las faltas.  Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica qué puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
Un abrazodissabte, 10 de gener de 2015

Ociositat --- Ociosidad

[Entrada 89]

Ociositat


— No diguis bestieses.

— Per què dius que és una bestiesa?

— Perquè sense ociositat encara viuríem en nius dalt dels arbres a l'est de la falla del Rift.

— Què vols dir?

— Que la ociositat no és la mare de tots els vicis, sinó la mare de la nostra saviesa. Si no tinguéssim temps d'oci no tindríem temps per pensar i per desenvolupar-nos.

— I per què ens ho diuen llavors?

— Per la mateixa raó que t'obliguen a complir amb les seves lleis siguin justes o no. No els interessa que pensis, que siguis tu mateix, i que et puguis adonar de com t'enganyen, de com t'exploten.

— Au! Va! Ja estas amb les teves tesi antisistema.

— A veure com em convences del contrari.

— L'oci du a les drogues, al sexe y la vida dissipada y en conseqüència a la delinqüència.

— Em recordes els capellans franquistes. Això potser que passi en una societat desequilibrada, insatisfeta i injusta on la gent necessita evadir-se per oblidar com l'exploten, com abusen d'ells.

— Tornem-hi! Tu sempre creient que tothom és bo, i no és cert, tots som un grapat d'egoistes.

— Ser egoista no és dolent. És natural.

— Amb tu no es pot discutir. No tens principis.

— No, no vull aquesta mena de principis.

Una abraçada
Ociosidad


– No digas tonterías.

– ¿Por qué dices que es una tontería?

– Porque sin ociosidad aún viviríamos en nidos en los árboles en el este de la falla del Rift.

– ¿Qué quieres decir?

– Que la ociosidad no es la madre de todos los vicios, sino la madre de nuestra sabiduría. Si no tuviéramos tiempo de ocio no tendríamos tiempo para pensar y para desarrollarnos.

– ¿Y por qué nos lo dicen entonces?

– Por la misma razón que te obligan a cumplir con sus leyes sean justas o no. No les interesa que pienses, que seas tú mismo, y que te puedas dar cuenta de cómo te engañan, de cómo te explotan.

– ¡Venga! ¡Va! Ya estás con tus tesis antisistema.

– A ver cómo me convences del contrario.

– El ocio lleva a las drogas, al sexo y a la vida disipada y en consecuencia a la delincuencia.

– Me recuerdas los curas franquistas. Eso puede que ocurra en una sociedad desequilibrada, insatisfecha e injusta donde la gente necesita evadirse para olvidar como la explotan, como abusan de ellos.

– ¡Más de lo mismo! Tú siempre creyendo que todo el mundo es bueno, y no es cierto, todos somos un puñado de egoístas.

– Ser egoísta no es malo. Es natural.

– Contigo no se puede discutir. No tienes principios.

– No, no quiero ese tipo de principios.

Un abrazodimarts, 6 de gener de 2015

Per guanyar diners --- Para ganar dinero

[Entrada 88]

Per guanyar diners

Per què, per què aquests canons,
Amb un soroll increïble?
Per què, per què aquests canons?
Per fer la guerra, fill meu

Per què, per què més sovint
Del que imaginem
Estem fent la guerra a la gent?
Això fa funcionar les fàbriques

Per què, per què aquestes fàbriques,
Que no tenen res valgui la pena?
Per què, per què aquestes fàbriques?
Donen feina a la gent

Per què, per què aquest treball
dur i fatigant?
Per què, per què aquest treball?
És per guanyar diners

Per què, per què aquests diners
Són, doncs, tan bons?
Per què, per què aquests diners?
Per comprar canons

Per què, per què aquests canons,
Amb un soroll increïble?
Per què, per què aquests canons?
Per fer la guerra, fill meu

(Pourquoi ces cannons?, Antoine)

Encara que us pugui semblar mentida a la primera part de la Guerra Freda, entre 1945 i 1970, això va ser veritat, ja que la carrera armamentista va ser el motor del desenvolupament econòmic d'Occident.

Una abraçada.
Para ganar dinero

¿Por qué, por qué esos cañones,
Con un ruido increíble?
¿Por qué, por qué esos cañones?
Para hacer la guerra, hijo mío

¿Por qué, por qué más a menudo
De lo que imaginamos
Estamos haciendo la guerra a la gente?
Eso hace funcionar las fábricas

¿Por qué, por qué esas fábricas,
Que no tienen nada que valga la pena?
¿Por qué, por qué esas fábricas?
Dan trabajo a la gente

¿Por qué, por qué ese trabajo
duro y fatigante?
¿Por qué, por qué ese trabajo?
Es para ganar dinero

¿Por qué, por qué ese dinero
es, pues, tan bueno?
¿Por qué, por qué ese dinero?
Para comprar cañones

¿Por qué, por qué esos cañones,
Con un ruido increíble?
¿Por qué, por qué esos cañones?
Para hacer la guerra, hijo mío

(Pourquoi ces cannons?, Antoine)

Aunque os pueda parecer mentira en la primera parte de la Guerra Fría, entre 1945 y 1970, esto fue verdad, ya que la carrera armamentista fue el motor del desarrollo económico de Occidente.

Un abrazo.
divendres, 2 de gener de 2015

Quan guanyem el combat --- Cuando ganemos el combate

[Entrada 87]

Quan guanyem el combat

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca,
digueu-li que la vull
però no puc 'nar a estimar-la,
que encara hi ha combat.

Companys, si coneixeu el cau de la sirena,
enllà mig de la mar,
jo l'aniria a veure,
però encara hi ha combat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
si guanyem el combat.

Companys, si enyoreu les primaveres lliures,
amb valtros vull anar,
que per poder-les viure
jo me n'he fet soldat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
quan guanyem el combat.

(ABRIL 74 - Lluís Llach)

La cançó va ser dedicada per l'autor a la revolució portuguesa i a tota lluita per la llibertat. Jo la vull dedicar, a més, a tots els que lluitem per un món millor: just i lliure.

Una abraçada.Cuando ganemos el combate

Compañeros, si sabéis donde duerme la luna blanca
decidle que la quiero
pero que no puedo acercarme a amarla
porque aún hay combate.

Compañeros, si conocéis el canto de la sirena
allá en medio del mar,
yo me acercaría a buscarla
pero aún hay combate.

Y si un triste azar me detiene y doy en tierra
llevad todos mis cantos
y un ramo de flores rojas
a quien tanto he amado.
si ganamos el combate

Compañeros, si buscáis las primaveras libres
con vosotros quiero ir
que para poder vivirlas
me hice soldado.

Y si un triste azar me detiene y doy en tierra
llevad todos mis cantos
y un ramo de flores rojas
a quien tanto he amado.
Cuando ganemos el combate.

(ABRIL 74 - Lluís Llach)
La canción fue dedicada por el autor a la revolución portuguesa y a toda lucha por la libertad. Yo la quiero dedicar, además, a todos los que luchamos por un mundo mejor: Justo y libre.

Un abrazo.