Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

diumenge, 31 de gener de 2016

No us resigneu --- No resignarse

[Entrada 117]

No us resigneu


En aquesta ocasió em basaré en paraules d'altres que van saber dir de forma ben clara el que vull expressar.

Reed Brody, advocat, anomenat el 'caçador de dictadors' que es defineix a si mateix amb aquestes paraules: Tinc 63 anys. Vaig néixer i visc a Brooklyn, però la meva parella, Isabel Coixet, viu a Barcelona. Tinc un fill de 15 anys. Sóc conseller jurídic de Human Rights Watch. Tenim la potència i la possibilitat de tenir un món millor. Sóc d'origen jueu però els meus pensaments tendeixen cap al budisme. A La contra del diari La Vanguardia sota el títol "La gran diferència està entre resignar-se o lluitar" assegurava que calia: Mostrar a la gent que no han d'acceptar la seva sort, que poden lluitar per la justícia, és el gran canvi.

En el Llibre "Por qué la crisis no acabará nunca" (Laertes, 2015), un dels seus autors, Jordi Solé, que és Doctor en Física per la Univerisad Politècnica de Catalunya i investigador contractat a l'Institut de Ciències del Mar (CSIC), diu que: "desde el mundo puramente racional y objetivo de la ciencia, creo extremadamente importante continuar la labor que desde hace años empezaron otros científicos: concienciar, educar y transmitir la idea que el ser humano, el homo sapiens, es solo una pequeña pieza dependiente de todo un conjunto y que, si seguimos con la alocada tendencia actual, nos dirigimos a un precipicio"

El coautor d'aquesta mateixa obra, Francesc Sardà, que és Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i Professor d'Investigació de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC), diu: "Viendo que nuestros dirigentes quieren ignorar este problema y no hacen lo suficiente para contribuir a solucionarlo, busco maneras de influir en el modelo de sociedad actual para evitar llegar a un futuro desolador. Quiero tener esperanza. Pero la esperanza, de por si, no resuelve los problemas. Si no hago nada, nada sucederá. Por poco que haga contribuiré a la esperanza".

La transformació que requereix el nostre món "es troba amb dos obstacles titànics: la inèrcia del mode de vida capitalista i els interessos dels grups privilegiats." Asseguren al manifest "ÚLTIMA CRIDA. Això és més que una crisi econòmica i de règim: és una crisi de civilització". Manifest impulsat per científics, investigadors, acadèmics, escriptors, economistes, professionals en general, representants de grups ecologistes i representants polítics. I hi afegeixen que "Per a evitar el caos i la barbàrie cap a on avui estem dirigint-nos, necessitem una ruptura política profunda amb l’hegemonia vigent, i una economia que tingui com a fi la satisfacció de necessitats socials dins dels límits que imposa la biosfera, i no l’increment del benefici privat". I conclou el manifest amb aquestes paraules: "Una civilització s’acaba i n’hem de construir una altra de nova. Les conseqüències de no fer res —o fer massa poc— ens porten directament al col·lapse social, econòmic i ecològic. Però si comencem avui, encara podem ser les i els protagonistes d’una societat solidària, democràtica i en pau amb el planeta".

Una abraçada.








No resignarse


En esta ocasión voy a basarme en palabras de otros que supieron decir de forma muy clara lo que quiero expresar.

Reed Brody, abogado, apodado el ‘cazador de dictadores’ que se define a si mismo con estas palabras: Tengo 63 años. Nací y vivo en Brooklyn, pero mi pareja, Isabel Coixet, vive en Barcelona. Tengo un hijo de 15 años. Soy consejero jurídico de Human Rights Watch. Tenemos la potencia y la posibilidad de tener un mundo mejor. Soy de origen judío pero mis pensamientos tienden hacia el budismo. En La contra del diario La Vanguardia bajo el título “La gran diferencia estriba entre resignarse o luchar” aseguraba que había que: Mostrar a la gente que no deben aceptar su suerte, que pueden luchar por la justicia, es el gran cambio.

En el Libro "Por qué la crisis no acabará nunca" (Laertes, 2015), uno de sus autores, Jordi Solé, que es Doctor en Física por la Univerisad Politècnica de Catalunya e investigador contratado en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), dice que: "desde el mundo puramente racional y objetivo de la ciencia, creo extremadamente importante continuar la labor que desde hace años empezaron otros científicos: concienciar, educar y transmitir la idea que el ser humano, el homo sapiens, es solo una pequeña pieza dependiente de todo un conjunto y que, si seguimos con la alocada tendencia actual, nos dirigimos a un precipicio".

El coautor de esa misma obra, Francesc Sardà, que es Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y Profesor de Investigación del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), dice: "Viendo que nuestros dirigentes quieren ignorar este problema y no hacen lo suficiente para contribuir a solucionarlo, busco maneras de influir en el modelo de sociedad actual para evitar llegar a un futuro desolador. Quiero tener esperanza. Pero la esperanza, de por si, no resuelve los problemas. Si no hago nada, nada sucederá. Por poco que haga contribuiré a la esperanza".

La transformación que requiere nuestro mundo "topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados." Aseguran en el manifiesto "ÚLTIMA LLAMADA. Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización". Manifiesto impulsado por científicos, investigadores, académicos, escritores, economistas, profesionales en general, representantes de grupos ecologistas y representantes políticos. Y añaden "Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado". Y concluye el manifiesto con estas palabras: "Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada –o hacer demasiado poco– nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta".

Un abrazo.


dimarts, 26 de gener de 2016

Sobre la herència --- Sobre la herencia

[Entrada 116]

Sobre la herència


Sé que el tema és espinós, que aixecarà espurnes i que és un debat difícil, però fa pocs dies vaig prometre que en parlaria i, tot i que em fa certa mandra, ho faré.

Dins del món animal crec que som l'única especie que tenim pràctiques com aquestes. Algunes dignitats, com la de ser rei o duc i altres títols nobiliaris passen de pares a fills. El el món animal no conec cap especie on el lideratge passi de pares a fills i menys encara per línia paterna, de mascle a mascle. Tot i que hi ha especies on el lideratge està reservat als mascles el líder sempre ha de demostrar que està capacitat per ser-ho, mai ho és per ser fill de...

Antigament fins i tot s'havien heretat càrrecs administratius i d'altres llocs de treball però aquesta pràctica ja l'hem desterrada i la desqualifiquem dient que es tracta de nepotisme. D'altra banda cada dia hi ha més estats on el càrrec de cap d'estat no s'hereta per via seminal.

Amb els béns passa una cosa semblant, la persona pot decidir de forma més o menys lliure que se'n farà dels seus béns quan ell morí i el receptor o hereu pot gaudir de la situació d'avantatge familiar sense tenir altre merit que el purament seminal. Des del punt de vista d'una societat igualitària això és la primera i principal font de desigualtat, ja que perpetua les avantatges d'aquelles persones que no mèrit cap mèrit, simplement foren concebuts per aquell mascle (o que almenys així ho creu el mascle progenitor).

Fixem-nos que les herències encara avui en dia són les que generen més problemes a les famílies, en general desperten la cobdícia dels hereus i és la justificació de litigis irreconciliables entre germans, trencant famílies.

A més, el pare, ha de tenir la garantia que aquell que l'hereta és fruit del seu semen i això només es pot controlar tenir un control ferri sobre l'activitat sexual de la seva femella, de la mare dels seus fills. Aquesta és, sens dubte, la causa de la discriminació social de la dona, ja que a partir del moment en què un humà podia heretar del seu pare la femella humana va passar a ser possessió del seu mascle. Això podria haver passat el dia que l'home va descobrir que el mascle era imprescindible per a la procreació, però va passar a la prehistòria i no hi ha evidències de quan es va produir. Tan sols hi ha evidències de què als albors de la civilització la dona ja era discriminada.

Finalment, que la família pugui conservar i repartir-se els béns que ha acumulat els seus avantpassats genera i fomenta la cobdícia amb la justificació de què aquesta acumulació es fa pel bé dels propis fills, però d'altra banda tots sabem que ningú es fa ric treballant.

Per tot el que representa em sembla una de les pràctiques més nefastes de la humanitat.

Una abraçada.








Sobre la herencia


Sé que el tema es espinoso, que levantará chispas y que es un debate difícil, pero hace pocos días prometí que hablaría de él y, aunque me da cierta pereza, lo haré.

En el mundo animal creo que somos la única especie que tenemos prácticas como éstas. Algunas dignidades, como la de ser rey o duque y otros títulos nobiliarios pasan de padres a hijos. El el mundo animal no conozco ningúna especie donde el liderazgo pase de padres a hijos y menos aún por línea paterna, de macho a macho. Aunque hay especies donde el liderazgo está reservado a los machos el líder siempre tiene que demostrar que está capacitado para serlo, nunca lo es por ser hijo de...

Antiguamente incluso se habían heredado cargos administrativos y de otros puestos de trabajo pero esa práctica ya la hemos desterrado y la descalificamos diciendo que se trata de nepotismo. Por otro lado cada día hay más estados donde el cargo de jefe de estado no se hereda por vía seminal.

Con los bienes pasa algo parecido, las personas puede decidir de forma más o menos libre que pasará de sus bienes cuando él muera y el receptor o heredero puede disfrutar de la situación de ventaja familiar sin tener otro mérito que el puramente seminal. Desde el punto de vista de una sociedad igualitaria esto es la primera y principal fuente de desigualdad, ya que perpetúa las ventajas de aquellas personas que no tienen ningún mérito, simplemente fueron concebidos para aquel macho (o que al menos así lo cree el macho progenitor).

Fijémonos en que las herencias aún hoy en dia son las que generan más problemas en las familias, en general despiertan la codicia de los herederos y es la justificación de litigios irreconciliables entre hermanos, rompiendo familias.

Además, el padre, tiene que tener la garantía de que aquel que la hereda es fruto de su semen y eso sólo se puede controlar teniendo un control férreo sobre la actividad sexual de su hembra, de la madre de sus hijos. Esta es, sin duda, la causa de la discriminación social de la mujer, ya que a partir del momento en que un humano podía heredar de su padre la hembra humana pasó a ser posesión de su macho. Esto podría haber pasado el día en que el hombre descubrió que el macho era imprescindible para la procreación, pero eso paso en la prehistoria y no hay evidencias de cuando se produjo. Tan solo hay evidencias de que en los albores de la civilización la mujer ya estaba discriminada.

Finalmente, que la familia pueda conservar y repartirse los bienes que han acumulado sus antepasados genera y fomenta la codicia con la justificación de que esa acumulación se hace por el bien de los propios hijos, pero por otro lado todos sabemos que nadie se ha hecho rico trabajando.

Por todo lo que representa me parece una de las prácticas más nefastas de la humanidad.

Un abrazo.


dijous, 21 de gener de 2016

Espanya 14 vegades pitjor que Grècia --- España 14 veces peor que Grecia

[Entrada 115]

Espanya 14 vegades pitjor que Grècia


Amb motiu del fòrum econòmic mundial de Davos, Oxfam Intermon va organitzar una roda de premsa per parlar de la situació econòmica del món i en concret de la desigualtat, on hi va participar entre altres el president del Cercle d'Economia i catedràtic de Política Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La principal malaltia del món és la concentració de la riquesa, ja denunciada per Thomas Piketty a la seva obra El capital al segle XXI. Fins i tot el FMI ha advertit dels efectes negatius d'aquesta concentració. Les xifres són impressionants només cal llegir l'informe Europa para la mayoría, no para las élites o aquest altre Una economía al servicio del 1%.

Pel que fa a la desigualtat les xifres d'Espanya són escandaloses. Es tracta del segon país més desigualitari de la OCDE, només té pel davant Estònia. També és el segon on més ha crescut la desigualtat en els darrers anys, només té pel davant a Xipre. Resulta que aquest creixement de la desigualtat és 14 vegades el de Grècia. Alguns economistes han intentat donar-ne la culpa a la crisi i a l'atur, però és que resulta que el país de la OCDE on més ha decrescut la desigualtat social és a Portugal. Exactament, la rescatada Portugal! Mentrestant l'Europa ultraliberal y els mercats financers estan castigant a Tsipras y al govern de Portugal, al mateix temps que protegeixen el de Rajoy.

Mentrestant a Espanya, on un de cada tres habitants (el 29,2%) està en risc de pobresa, s'acaba de fer una reforma fiscal que l'ha transformada en un dels països d'Europa amb menys pressió fiscal, amb un sistema fiscal cada vegada menys progressiu, i on més del 80% de les inversions dels espanyols al l'estranger s'han fet a les illes Caiman. Un país que presumeix de tenir la segona fortuna del món (Amancio Ortega), cosa que per a mi és una vergonya. A les planes web d'Oxfam Intermon s'afirma que si Bill Gates es gastés un milió diari (365 milions l'any) necessitaria 281 anys per gastar-se tota la seva fortuna, i pregunta quan de temps necessitaries tu... Entre 2007 i 2014 el salari mitjà a Espanya s'ha desplomat un 22% i el sou més alts són 18 vegades els del 10% més pobres.

Com s'explica llavors que a les zones més deprimides, com és el cas de Nou Barris a Barcelona, de l'Hospitalet o de Badalona cada dia hi hagi més votants de la dreta? Els teòrics diuen que és per por, per por a perdre el poc que tenen. Perquè han aconseguit fer-los creure que amb els altres encara seria pitjor. Un exemple recent de com crear un clima de por: resulta que com que ja no tenim la URSS ni Cuba ni Xina per fer por ara el dolent és Maduro. I mentre el PSOE intenta acostar-se a Podemos per formar govern, la premsa de la dreta anuncia una suposada reunió de Maduro amb Podemos, la CUP i el sogre de no se qui d'ETA. Cosa que pot ser tan certa com aquell suposat compte corrent del llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a Suïssa, que es va poder demostrar que no havia existit mai.

Una abraçada.








España 14 veces peor que Grecia


Con motivo del foro económico mundial de Davos, Oxfam Intermon organizó una rueda de prensa para hablar de la situación económica del mundo y en concreto de la desigualdad, donde participó entre otros el presidente del Círculo de Economía y catedrático de Política Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La principal enfermedad del mundo es la concentración de la riqueza, ya denunciada por Thomas Piketty a su obra El capital en el siglo XXI. Incluso el FMI ha advertido de los efectos negativos de esta concentración. Las cifras son impresionantes sólo hay que leer el informe Europa para la mayoría, no para las élites o este otro Una economía al servicio del 1%.

En cuanto a la desigualdad las cifras de España son escandalosas. Se trata del segundo país más desigualitario de la OCDE, sólo tiene por delante Estonia. También es el segundo donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años, sólo tiene por delante a Chipre. Resulta que ese crecimiento de la desigualdad es 14 veces el de Grecia. Algunos economistas han intentado dar la culpa a la crisis y al paro, pero es que resulta que el país de la OCDE donde más ha decrecido la desigualdad social es en Portugal. Exactamente, la rescatada Portugal! Mientras la Europa ultraliberal y los mercados financieros están castigando a Tsipras y al gobierno de Portugal, al mismo tiempo que protegen al de Rajoy.

Mientras tanto en España, donde uno de cada tres habitantes (el 29,2%) está en riesgo de pobreza, acaba de hacer una reforma fiscal que lo ha transformado en uno de los países de Europa con menos presión fiscal, con un sistema fiscal cada vez menos progresivo, y donde más del 80% de las inversiones de los españoles en el extranjero se han hecho en las islas Caimán. Un país que presume de tener la segunda fortuna del mundo (Amancio Ortega), lo que para mí es una vergüenza. En las páginas web de Oxfam Intermon se afirma que si Bill Gates se gastara un millón diario (365 millones al año) necesitaría 281 años para gastarse toda su fortuna, y pregunta cuánto tiempo necesitarías tú ... Entre 2007 y 2014 el salario medio en España se ha desplomado un 22% y el sueldo más altos son 18 veces los del 10% más pobres.

¿Cómo se explica entonces que en las zonas más deprimidas, como es el caso de Nou Barris en Barcelona, del Hospitalet o Badalona cada día haya más votantes de la derecha? Los teóricos dicen que es por miedo, por miedo a perder lo poco que tienen. Porque han conseguido hacerles creer que con los otros aún sería peor. Un ejemplo reciente de cómo crear un clima de miedo: Resulta que como ya no tenemos a la URSS ni a Cuba ni a China para dar miedo ahora el malo es Maduro. Y mientras el PSOE intenta acercarse a Podemos para formar gobierno, la prensa de la derecha anuncia una supuesta reunión de Maduro con Podemos, la CUP y el suegro de no se quién de ETA. Algo que puede ser tan cierto como aquella supuesta cuenta corriente del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza, que se pudo demostrar que no había existido nunca.

Un abrazo.


dissabte, 9 de gener de 2016

A tall de conclusió --- A modo de conclusión

[Entrada 114]

A tall de conclusió


Està clar que malgrat que sabem moltes coses encara n'hi ha més que ignorem. Sé que amb el temps anirem desvetllant aquestes incògnites que encara ens plantegem i que pot ser que algun dia les meves preguntes acabin tenint una resposta. De moment no la tenen.

Alguns conjecturen que de la mateixa manera que els excedents de la recol·lecció i més endavant de la producció d'aliments varen permetre alliberar en algunes persones dels treballs de recol·lecció i després de producció dels aliments i dels altres elements com ara els vestits, varen també fer-los adonar del poder que tenia el qui controlava aquests excedents i això va despertar l'afany de poder i la cobdícia que havien estat controlades fins aquell moment en les comunitats igualitàries que no havien disposat d'excedents. Conjectura que em sembla força raonable, però que crec que està mancada d'evidències que la sustentin.

Això no impedeix que segueixi creient que aquest sistema social nostre està lluny de ser el millor possible, que sens dubte podem millorar-lo i que la equitat i la llibertat són compatibles amb la civilització ja que ho van ser, si més no, durant quasi 3000 anys.

Malgrat el que defensen els liberals, el que sí tinc ben clar és que això, una societat lliure i justa, requereix un repartiment just de la riquesa que no és assolible sense un control estricte del comerç. Lluny d'un mercat lliure, el que ens cal és un mercat just.

Un altre element que em sembla injust i que ha contribuït en aquesta inequitativitat social que patim és el dret a heretar els béns i privilegis que hagin acumulat els nostres progenitors. O potser hauria de dir el dret d'una persona a disposar de les seves riqueses i privilegis fins i tot després de mort. Però això és un altre tema, una altra polèmica, que en tot cas, tot i que ja l'hagi apuntada, requerix d'una reflexió específica que em permeti raonar exactament el que vull dir. I com aquest tema n'hi ha d'altres com l'especulació, la banca, o:
Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció. (Article 129.2 de la Constitució espanyola de 1978)
Una abraçada.








A modo de conclusión


Está claro que a pesar de que sabemos muchas cosas aún son más las que ignoramos. Sé que con el tiempo iremos desvelando estas incógnitas que todavía nos planteamos y que puede que algún día mis preguntas acaben teniendo una respuesta. Por el momento no la tienen.

Algunos conjeturan que del mismo modo que los excedentes de la recolección y más adelante de la producción de alimentos permitieron liberar a algunas personas de los trabajos de recolección y después de producción de los alimentos y de los otros elementos como son los vestidos, les hicieron también darse cuenta del poder que tenía el que controlaba esos excedentes y eso despertó el afán de poder y la codicia que habían sido controladas hasta ese momento en las comunidades igualitarias que no habían dispuesto de excedentes. Conjetura que me parece bastante razonable, pero que creo que carece de evidencias que la sustenten.

Esto no impide que siga creyendo que este sistema social nuestro está lejos de ser lo mejor posible, que sin duda podemos mejorarlo y que la equidad y la libertad son compatibles con la civilización ya que lo fueron, por lo menos, durante casi 3000 años.

Pese a lo que defienden los liberales, lo que sí tengo claro es que eso, una sociedad libre y justa, requiere un reparto justo de la riqueza que no es alcanzable sin un control estricto del comercio. Lejos de un mercado libre, lo que necesitamos es un mercado justo.

Otro elemento que me parece injusto y que ha contribuido en esta inequitatividad social que sufrimos es el derecho a heredar los bienes y privilegios que hayan acumulado nuestros progenitores. O quizás debería decir el derecho de una persona a disponer de sus riquezas y privilegios incluso después de muerto. Pero eso es otro tema, otra polémica, que en todo caso, aunque ya la haya apuntado, requiere de una reflexión específica que me permita razonar exactamente lo que quiero decir. Y como este tema hay otros como la especulación, la banca, o:
Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. (Articulo 129.2 de la Constitución española de 1978)
Un abrazo.


dilluns, 4 de gener de 2016

La femella humana --- La hembra humana

[Entrada 113]

La femella humana


Des del punt de vista biològic l'evolució selecciona aquells individus més eficaços en la producció de cries i en la propagació d'elles a llocs adequats per viure. Les cries dels altres mamífers neixen amb un cervell que ja s'ha desenvolupat entre 85 i el 95% del que serà el cervell que tindrà d'adult. Per contra l'humà neix amb un cervell que només s'ha desenvolupat en un 65% i necessita d'alguns anys per tenir l'autonomia que la cria d'un altre mamífer aconsegueix en pocs dies o setmanes. Sota aquest punt de vista sembla que som una especie poc eficaç en la producció de cries. En totes les especies és la femella qui alleta al nadó i qui es fa càrrec de la seva educació, almenys durant el període en què l'alletament encara forma part important de l'alimentació del petit. Aquest fet condiciona força la llibertat i el rol social de femella humana en el seu període de fertilitat que ocupa bona part de la seva vida adulta. Especialment a l'antiguitat quan no hi havia més divisió del treball que la imposada per la natura.

Les evidències demostren que a la prehistòria si bé la cacera i la pesca eren tasques més aviat masculines, ja que les dones en fer-se càrrec de la prole no podien anar gaire lluny de les zones d'acampada, la recol·lecció era una tasca molt més compartida on la participació femenina era força més important i moltes vegades era una tasca quasi exclusivament femenina. Amb el canvi cognitiu que es produí cap al 60.000 a.n.e. la cacera va anar perdent rellevància i va deixar de ser l'eix central de la subsistència, cosa que va fer créixer la importància de la recol·lecció i la del paper de la dona en el subministrament d'aliments.

No hi ha evidències sobre el funcionament familiar a la prehistòria. Alguns afirmen que eren societats matriarcals com ho són les dels ximpanzés (amb els que compartim una mica més del 98% de la dotació genètica) i la d'altres primats no tan propers. El que sembla clar és que en algun moment a la societat humana es va prendre consciència de la importància del mascle en la procreació. A partir d'aquest fet, en aquell o en algun altre moment posterior, el mascle humà va voler controlar la seva prole per poder diferenciar-la. Això pot tenir sentit quan hi va començar a haver drets d'herència, és a dir, quan ser fill d'algú va tenir alguna importància. De la mateixa manera que l'escriptura no va aparèixer fins que no va ser necessària per controlar la producció, els excedents, els deutes, etc. el saber qui era el pare no va tenir cap interès fins que no va ser útil per a alguna cosa. El que és evident és que voler saber quin mascle és el pare d'un nadó obliga a limitar la llibertat sexual de la femella, no pas la del mascle.

Cap al 7.000 a.n.e. comença a aparèixer el concepte d'unitat familiar quan la agricultura i la ramaderia ja són el medi més important de produir aliment i ja es viu en aldees d'una mida considerable. És el moment en què comença a tenir importància la propietat i el llinatge ja que una família gran té més capacitat de producció. També hi ha evidències d'una clara divisió entre les ocupacions d'homes i dones.

A les normes legals escrites que s'han conservat de la història més antiga, com el codi d'Hammurabi (1793-1750 a.n.e.), es reflecteix que hi havia àrees com la sanitat que estaven en mans femenines (llevadores, dides, sanadores...), altres com la prostitució eren compartides, i la majoria de les de major rellevància estaven reservades a l'home. La dona en aquell moment ja tenia la seva llibertat d'acció ben limitada.

El que es desconeix és en quin moment l'home va prendre el poder a la societat, relegant a les dones a un paper secundari i limitat. Ni tan sols se sap si la societat patriarcal va ser cosa de l'Homo Sapiens o ho va heretar d'algun dels homínids que el van precedir, tot i que sigui poc probable. El que està clar és que quan es va iniciar la escriptura aquest fet ja s'havia produït i amb més o menys intensitat s'ha mantingut fins avui.

Una abraçada.








La hembra humana


Desde el punto de vista biológico la evolución selecciona aquellos individuos más eficaces en la producción de crías y en la propagación de ellas en lugares adecuados para vivir. Las crías de los otros mamíferos nacen con un cerebro que ya se ha desarrollado entre 85 y el 95% de lo que será el cerebro que tendrá de adulto. En cambio el humano nace con un cerebro que sólo se ha desarrollado en un 65% y necesita de algunos años para tener la autonomía que la cría de otro mamífero consigue en pocos días o semanas. Bajo este punto de vista parece que somos una especie poco eficaz en la producción de crías. En todas las especies es la hembra quien amamanta al bebé y que se hace cargo de su educación, al menos durante el período en que la lactancia aún forma parte importante de la alimentación del pequeño. Este hecho condiciona bastante la libertad y el rol social de hembra humana en su periodo de fertilidad que ocupa buena parte de su vida adulta. Especialmente en la antigüedad cuando no había más división del trabajo que la impuesta por la naturaleza.

Las evidencias demuestran que en la prehistoria si bien la caza y la pesca eran tareas más bien masculinas, ya que las mujeres en hacerse cargo de la prole no podían ir muy lejos de las zonas de acampada, la recolección era una tarea mucho más compartida donde la participación femenina era bastante más importante y muchas veces era una tarea casi exclusivamente femenina. Con el cambio cognitivo que se produjo hacia el 60.000 a.n.e. la caza fue perdiendo relevancia y dejó de ser el eje central de la subsistencia, lo que hizo crecer la importancia de la recolección y la del papel de la mujer en el suministro de alimentos.

No hay evidencias sobre el funcionamiento familiar en la prehistoria. Algunos afirman que eran sociedades matriarcales como lo son las de los chimpancés (con los que compartimos un poco más del 98% de la dotación genética) y la de otros primates no tan cercanos. Lo que parece claro es que en algún momento a la sociedad humana se tomó conciencia de la importancia del macho en la procreación. A partir de este hecho, en aquel o en algún otro momento posterior, el macho humano quiso controlar su prole para poder diferenciarla. Esto puede tener sentido cuando comenzó a tener derechos de herencia, es decir, cuando ser hijo de alguien tuvo alguna importancia. Del mismo modo que la escritura no apareció hasta que no fue necesaria para controlar la producción, los excedentes, las deudas, etc. el saber quien era el padre no tuvo ningún interés hasta que no fue útil para algo. Lo que es evidente es que querer saber qué macho es el padre de un bebé obliga a limitar la libertad sexual de la hembra, no la del macho.

Hacia el 7000 a.n.e. comienza a aparecer el concepto de unidad familiar cuando la agricultura y la ganadería ya son el medio más importante de producir alimento y ya se vive en aldeas de un tamaño considerable. Es el momento en que empieza a tener importancia la propiedad y el linaje ya que una familia grande tiene más capacidad de producción. También hay evidencias de una clara división entre las ocupaciones de hombres y mujeres.

En las normas legales escritas que se han conservado de la historia más antigua, como el código de Hammurabi (1793-1750 a.n.e.), se refleja que había áreas como la sanidad que estaban en manos femeninas (comadronas, nodrizas, sanadoras...), otros como la prostitución eran compartidas, y la mayoría de las de mayor relevancia estaban reservadas al hombre. La mujer en ese momento ya tenía su libertad de acción muy limitada.

Lo que se desconoce es en qué momento el hombre tomó el poder en la sociedad, relegando a las mujeres a un papel secundario y limitado. Ni siquiera se sabe si la sociedad patriarcal fue cosa del Homo Sapiens o lo heredó de alguno de los homínidos que le precedieron, aunque sea poco probable. Lo que está claro es que cuando se inició la escritura este hecho ya se había producido y con mayor o menor intensidad se ha mantenido hasta hoy.

Un abrazo.