Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 29 de setembre de 2014

Lliure comerç --- Libre comercio

[Entrada 66]

Lliure comerç


Un dels enganys del món occidental ha estat la defensa del lliure comerç com a un dels elements bàsics de llibertat i de justícia, malgrat que això pugui ser així en un entorn concret de desenvolupament similar, com pot ser l'Europa occidental, Estats Units, o Canada, on els salaris són similars y les condicions socials o laborals són equiparables, no ho és quan això no és així ja que el que es fa és exportar la precarietat i la pobresa dels països "més pobres" als països "més rics".

En un país amb salaris baixos o salaris de misèria, que n'hi ha, on hi ha poques o cap avantatja social, com ara una sanitat pública o pensions de jubilació, i per tant hi ha pocs impostos, els costos de producció són indiscutiblement molt més baixos. Competir amb aquests costos de producció només es pot fer a base de rebaixar salaris i reduir despeses socials, és a dir, reduir costos per competir en igualtat de condicions... En igualtat de misèria.

Per això les ONG que treballen en aquests temes han desenvolupat el concepte "Comerç just". Si algú sap de què parlo sabrà que els productes de comerç just són en general més cars que els que podem trobar a les grans cadenes de supermercats, però, com assegura OxfamIntermón, el comerç just vol garantir la creació d'oportunitats per a productors desafavorits econòmicament en desavantatge econòmic, amb transparència i rendició de comptes, amb relacions comercials justes, amb pagament d'un preu just, amb respecte de les normes de treball infantil i explotació laboral, amb compromís a l'equitat de gènere, a la no discriminació i a la llibertat d'associació, amb condicions de treball i pràctiques saludables, amb desenvolupament de capacitats, amb promoció del comerç just, i amb respecte pel medi ambient. És a dir, que siguin els països pobres els que importin el nostre benestar i la nostra justícia social, i no al revés.

Una abraçada.


Libre comercio


Uno de los engaños del mundo occidental ha sido la defensa del libre comercio como uno de los elementos básicos de libertad y de justicia, a pesar de que esto pueda ser así en un entorno concreto de desarrollo similar, como puede ser la Europa occidental, Estados Unidos, o Canadá, donde los salarios son similares y las condiciones sociales o laborales son equiparables, no lo es cuando esto no es así ya que lo que se hace se exportar la precariedad y la pobreza de los países "más pobres" a los países "más ricos".

En un país con salarios bajos o salarios de miseria, que los hay, donde hay pocas o ninguna ventaja social, como una sanidad pública o pensiones de jubilación, y por lo tanto hay pocos impuestos, los costes de producción son indiscutiblemente mucho más bajos. Competir con esos costes de producción sólo puede hacerse a base de rebajar salarios y reducir gastos sociales en los países donde los hay, es decir, reducir costes para competir en igualdad de condiciones... En igualdad de miseria.

Por eso las ONG que trabajan en estos temas han desarrollado el concepto "Comercio justo". Si alguien sabe de qué hablo sabrá que los productos de comercio justo son en general más caros que los que podemos encontrar en las grandes cadenas de supermercados, pero, como asegura OxfamIntermón, el comercio justo quiere garantizar la creación de oportunidades para productores desfavorecidos económicamente en desventaja económica, con transparencia y rendición de cuentas, con relaciones comerciales justas, con pago de un precio justo, con respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral, con compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de asociación, con condiciones de trabajo y prácticas saludables, con desarrollo de Capacidades, con promoción del comercio justo, y con respeto por el Medio Ambiente. Es decir, que sean los países pobres los que importen nuestro bienestar y nuestra justicia social, y no al revés.

Un abrazo.

dijous, 25 de setembre de 2014

Exclusió, desigualtat i pobresa --- Exclusión, desigualdad y pobreza

[Entrada 65]

Exclusió, desigualtat i pobresa


Segons Mans Unides més del 20% de la població mundial viu amb menys d'un dòlar diari, és a dir, un de cada cinc humans que viu en la pobresa extrema. En aquest web s'afirma que "la pobresa ben entesa, no es tracta només de la falta d'ingressos, sinó també de la privació del accés als drets necessaris per poder gaudir d'un nivell de vida adequat."

La federació “Trabajando en Positivo” postula que la pobresa, que va ser la causa directa de les desigualtats socials, es fa insuficient per abastar totes aquestes realitats que comporten a noves desigualtats; i és en aquest sentit que apareix un nou terme que sí abasta aquestes realitats: exclusió social (extret del document Pobreza, desigualdad y exclusión social). En el mateix document s'afirma que "L'escola d'avui no ajuda en absolut a millorar els processos d'inclusió, sinó tot el contrari.

Juan Carlos Solano Lucas en la seu article Una reflexión sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Elementos teóricos y analíticos. També assegura que "la realitat ens ha demostrat que l'escola no és precisament equitativa o igualitària. I conclou que hi ha dues solucions, tot i que, per a ell, inviables:
1. Trencar amb les estructures i conceptes que fan que aquest model sigui sens dubte injust. és a dir, trencar, sobretot, amb el concepte de propietat privada, ja que aquest, i així ho ha demostrat la teoria sociològica clàssica és l'origen de la pròpia desigualtat.
2. Garantir una millor distribució de la riquesa per mitjà d'un model econòmic redistributiu i no fonamentat en l'explotació i l'acumulació de la riquesa.


De fet, jo sóc més partidari d'aquesta segona, ja que em sembla viable malgrat que forci un canvi profund de paradigma. Tot i que el que realment em preocupa és el fet de què sigui a l'escola on es forgen aquests problemes. De fet, hi ha veus que fins i tot vinculen l'exclusió-inclusió a les societats capitalistes amb les polítiques socials dirigides a la formació de capital humà en el període prenatal i primera infància (com podeu veure a Exclusiones, desigualdades y pobrezas).

Una abraçada.


Exclusión, desigualdad y pobreza


Según Mans Unides (Manos Unidas) más del 20% de la población mundial vive con menos de un dólar diario, es decir, uno de cada cinco humanos que vive en la pobreza extrema. En esta web se afirma que "la pobreza bien entendida no se trata sólo de la falta de ingresos, sino también de la privación del acceso a los derechos necesarios para poder disfrutar de un nivel de vida adecuado. "

La federación "Trabajando en Positivo" postula que la pobreza, que fue la causa directa de las desigualdades sociales, se hace insuficiente para abarcar todas esas realidades que conllevan a nuevas desigualdades; y es en este sentido que aparece un nuevo término que sí abarca esas realidades: exclusión social (extraido del documento Pobreza, desigualdad y exclusión social). En el mismo documento se afirma que "La escuela de hoy no ayuda en absoluto a mejorar los procesos de inclusión, sino todo lo contrario.

Juan Carlos Solano Lucas en su artículo Una reflexión sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Elementos teóricos y analíticos. También asegura que "la realidad nos ha demostrado que la escuela no es precisamente equitativa o igualitaria Y concluye que hay dos soluciones, aunque, para él, inviables:
1. Romper con las estructuras y conceptos que hacen que este modelo sea a todas luces injusto. Es decir, romper, sobre todo, con el concepto de propiedad privada, ya que éste, y así lo ha demostrado la teoría sociológica clásica es el origen de la propia desigualdad.
2. Garantizar una mejor distribución de la riqueza por medio de un modelo económico redistributivo y no fundamentado en la explotación y la acumulación de la riqueza.


De hecho, yo soy más partidario de esta segunda, ya que me parece viable a pesar de que fuerce a un cambio profundo de paradigma. Aunque lo que realmente me preocupa es el hecho de que sea en la escuela donde se forjan estos problemas. De hecho, hay voces que incluso vinculan la exclusión-inclusión en las sociedades capitalistas con las políticas sociales dirigidas a la formación de capital humano en el período prenatal y primera infancia (como puedéis ver en Exclusiones, desigualdades y pobrezas).

Un abrazo.

diumenge, 21 de setembre de 2014

Qui recorda als armenis? --- ¿Quién recuerda a los armenios?

[Entrada 64]


Qui recorda als armenis?


L'imperi turc va entrar en guerra el novembre de 1914 [...] El 25 d'abril de 1915, l'elit armènia de Constantinoble va ser arrestada, deportada i assassinada. És l'inici del genocidi del poble armeniotomà dut a terme de forma premeditada i seguint ordres del govern dels Joves Turcs. El govern turc estava en mans de joves nacionalistes que veien en la guerra la possibilitat d'acabar amb minories que portaven temps revoltant-se. Més d'un milió de persones, gairebé la meitat de la població armènia de Turquia, va ser liquidada. El procés que culminà amb el genocidi tenia precedents com les matances hamadianes de 1894-1896 o les d'Adana de 1909, però no tenien la magnitud que adquirí l'intent de solució final del problema armeni, arran de l'entrada en guerra de Turquia. Existia una rebel·lió armènia que lluitava per la independència i comptava amb l'ajuda russa, però també hi havia unitats de militars armènies dins l'exèrcit turc. Aquestes van ser desarmades i integrades en batallons de treball. [...] Actualment el codi penal turc prohibeix parlar de genocidi armeni als seus ciutadans i si ho fan poden ser empresonats per difamar a la seva nació. Tanmateix, el Parlament europeu ha exigit a Turquia, el 1987 i el 2002, que el reconegui. El mateix Hitler, quan li qüestionaven que l'opinió pública alemanya no els permetria un genocidi contra els jueus, replicava: "qui recorda als armenis?". A principis de 2007 un nacionalista turc assassinà al periodista turc d'ascendència armènia Hrant Dink, perquè exigia que Turquia reconegués el genocidi armeni. L'assassí va ser fotografiat amb una bandera turca pels policies que l'havien detingut com si fos un heroi.

Fragment del llibre de Josep Pich Mitjana: Les dues guerres mundials i el període d'entreguerres (1914-1945)

Una abraçada


¿Quién recuerda a los armenios?


El imperio turco entró en guerra en noviembre de 1914 [...] El 25 de abril de 1915, la élite armenia de Constantinopla fue arrestada, deportada y asesinada. Es el inicio del genocidio del pueblo armeniotomano llevado a cabo de forma premeditada y siguiendo órdenes del gobierno de los Jóvenes Turcos. El gobierno turco estaba en manos de jóvenes nacionalistas que veían en la guerra la posibilidad de acabar con minorías que llevaban tiempo sublevándose. Más de un millón de personas, casi la mitad de la población armenia de Turquía, fue liquidada. El proceso que culminó con el genocidio tenía precedentes como las matanzas hamadianas de 1894-1896 o las de Adana de 1909, pero no tenían la magnitud que adquirió el intento de solución final del problema armenio, a raíz de la entrada en guerra de Turquía. Existía una rebelión armenia que luchaba por la independencia y contaba con la ayuda rusa, pero también había unidades de militares armenias dentro del ejército turco. Estas fueron desarmadas e integradas en batallones de trabajo. [...] Actualmente el código penal turco prohíbe hablar de genocidio armenio a sus ciudadanos y si lo hacen pueden ser encarcelados por difamar a su nación. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha exigido a Turquía, en 1987 y en 2002, que lo reconozca. El mismo Hitler, cuando le cuestionaban que la opinión pública alemana no les permitiría un genocidio contra los judíos, replicaba: "¿quien recuerda a los armenios?". A principios de 2007 un nacionalista turco asesinó al periodista turco de ascendencia armenia Hrant Dink, porque exigía que Turquía reconociera el genocidio armenio. El asesino fue fotografiado con una bandera turca por los policías que lo habían detenido como si fuera un héroe.

Fragmento del libro de Josep Pich Mitjana: Las dos guerras mundiales y el período de entreguerras (1914-1945)

Un abrazo

dimecres, 17 de setembre de 2014

Llei natural --- Ley natural

[Entrada 63]

Llei natural


Fa pocs dies llegia la següent afirmació en defensa del, mal anomenat, "bé comú": La llei de l'home, que ens protegeix de la llei natural, del poder del més fort.

En primer lloc crec que l'autor de la frase confon conceptes ja que s'entén que la llei natural és aquella que invoca un ordre racional, de valor per a tot home, segons el qual han d’ésser configurats tant el comportament de l’individu com les relacions socials dins la comunitat humana. Mentre que aquest poder del més fort sembla fer referència als estats salvatges on imperen simplement les lleis de la natura.

Tot i que em sembla més que evident que a la natura no triomfa el més fort sinó qui millor s'adapta. Aquest és el principi bàsic de l'evolució de les especies. Un exemple del que vull dir el tenim en el dinosaures. Van ser els més fort, però es van extingir... També Neandertal era més robust i tenia el cervell més gran que Sapiens, però es va extingir. Aquests fets deixen en entredit que a les lleis de natura, en el món salvatge, hi imperi la llei del més fort.

No negaré que en determinats entorns del món animal aquest principi del més fort sigui una estratègia d'èxit, en moltes de les societats animals el lideratge s'assoleix a base de demostrar ser el més fort. Aquesta estratègia, per posar un exemple, permet millorar la especie quan serveix per a la tria del mascle dominant.

Pel que fa a les societats humanes d'abans del Neolític es creu que eren organitzacions tribals de tipus igualitari. D'això en vaig parlar en una sèrie de quatre post que vaig publicar amb el títol genèric "Societats igualitàries" entre el 12 i el 24 de març d'enguany. En aquestes societats el lideratge no s'assolia segons aquest principi del més fort, sinó més aviat per raons d'habilitat i idoneïtat i podia dependre de la tasca a liderar (cacera, recol·lecció, trasllat nòmada, etc.) Les desigualtats socials, la submissió, els exercits, etc. no van aparèixer fins al Neolític i no va ser fins llavors que es va imposar la llei del més fort, del més poderós, entre el humans.

En conclusió, sens dubte la llei de l'home va contra la llei natural, però no ens protegeix del poder del més fort, sinó al contrari, cada dia veig més clar que serveix per sotmetre'ns als poderosos, és a dir, als interessos dels qui controlen la riquesa sota l'excusa del "bé comú".

Una abraçada.


Ley natural


Hace pocos días leía la siguiente afirmación en defensa del mal llamado "bien común": La ley del hombre, que nos protege de la ley natural, del poder del más fuerte.

En primer lugar creo que el autor de la frase confunde conceptos ya que se entiende que la ley natural es aquella que invoca un orden racional, válido para todo hombre, según el cual deben ser configurados tanto el comportamiento del individuo como las relaciones sociales dentro de la comunidad humana. Mientras que este poder del más fuerte parece hacer referencia a los estados salvajes donde imperan simplemente las leyes de la naturaleza.

Aunque me parece más que evidente que en la naturaleza no triunfa el más fuerte sino el que mejor se adapta. Este es el principio básico de la evolución de las especies. Un ejemplo de lo que quiero decir lo tenemos en el dinosaurios. Fueron los más fuerte, pero se extinguieron... También Neandertal era más robusto y tenía el cerebro más grande que Sapiens, pero se extinguió. Estos hechos dejan en entredicho que en las leyes naturaleza, en el mundo salvaje, impere la ley del más fuerte.

No negaré que en determinados entornos del mundo animal este principio del más fuerte sea una estrategia de éxito, en muchas de las sociedades animales el liderazgo se logra a base de demostrar ser el más fuerte. Esta estrategia, por poner un ejemplo, permite mejorar la especie cuando sirve para la elección del macho dominante.

En cuanto a las sociedades humanas anteriores del Neolítico se cree que eran organizaciones tribales de tipo igualitario. De eso hablé en una serie de cuatro post que publiqué con el título genérico "Sociedades igualitarias" entre el 12 y el 24 de marzo de este mismo año. En esas sociedades el liderazgo no se alcanzaba según este principio del más fuerte, sino más bien por razones de habilidad e idoneidad y podía depender de la tarea a liderar (caza, recolección, traslado nómada, etc.) Las desigualdades sociales, la sumisión, los ejercidos, etc. no aparecieron hasta el Neolítico y no fue hasta entonces que se impuso la ley del más fuerte, del más poderoso, entre los humanos.

En conclusión, sin duda la ley del hombre va contra la ley natural, pero no nos protege del poder del más fuerte, sino al contrario, cada día tengo más claro que sirve para someternos a los poderosos, es decir, a los intereses de quienes controlan la riqueza bajo la excusa del "bien común".

Un abrazo.

dissabte, 13 de setembre de 2014

Les mans --- Las manos

[Entrada 62]

Les mans


Crec que sobre les mans humanes hi ha moltes coses estudiades i escrites. Podem començar per la Quiromància que assegura que a les nostres mans hi ha escrita la nostra vida (passat, present i futur). L'única vegada que un d'aquests experts en el destí s'ha mirat les meves mans em va dir "On vas amb aquestes mans?"... No crec en el destí, crec que cadascú se'l forja.

Les ciències ocultes en general els donen molta importància (les imposicions de mans, per exemple). Sens dubte són les nostres extremitats més destacades: donar un cop de mà, cercar una mà amiga, tenir bones mans, i tantes altres expressions ho posen de manifest. Sense oblidar la de coses que fem amb elles. Per exemple, saludem amb les mans, ens acariciem amb les mans i de vegades el tacte d'una mà sobre el nostre cos té un força libidinosa brutal. Encara m'excita recordar l'efecte del tacte de les mans de meu darrer xicot sobre el meu escrot.

Potser per tot això les mans siguin objecte d'una forma o altre culte per part de molts de nosaltres. De fet m'agrada mirar-me les mans de les persones amb qui parlo. Em fixo en com són, com les mou, com han estat tractades per la vida i pel seu propietari...

A la meva adolescència en Raimon cantava La cançó de les mans:
De l'home mire
sempre les mans.

Mans de xiquet, ben netes,
mans de xiquet que es faran grans.
Mans que en la nit busquen
allò que no troben mai.

Mans dels que maten, brutes;
mans fines que manen matar.
Mans tremoloses, eixutes,
mans tremoloses,
mans dels amants.

Mans tan dures
dels que passen fam.
Mans tan pures
de quan érem infants.
Pot ser que li degui en aquesta cançó la meva descoberta de les mans i la seva importància.

Una abraçada


Las manos


Creo que sobre las manos humanas hay muchas cosas estudiadas y escritas. Podemos empezar por la Quiromancia que asegura que en nuestras manos está escrita nuestra vida (pasado, presente y futuro). La única vez que uno de estos expertos en el destino se ha mirado mis manos me dijo "¿Dónde vas con esas manos?"... No creo en el destino, creo que cada uno se lo forja.

Las ciencias ocultas en general les dan mucha importancia (las imposiciones de manos, por ejemplo). Sin duda son nuestras extremidades más destacadas: echar una mano, buscando una mano amiga, tener buenas manos, y tantas otras expresiones lo ponen de manifiesto. Sin olvidar la gran cantidad de cosas que hacemos con ellas. Por ejemplo, saludamos con las manos, nos acariciamos con las manos y a veces el tacto de una mano sobre nuestro cuerpo tiene un fuerza libidinosa brutal. Aún me excita recordar el efecto del tacto de las manos de mi último novio sobre mi escroto.

Quizá por todo ello las manos sean objeto de una forma u otro culto por parte de muchos de nosotros. De hecho me gusta mirarme las manos de las personas con las que hablo. Me fijo en como son, como las mueve, como han sido tratadas por la vida y por su propietario...

En mi adolescencia Raimon cantaba La cançó de les mans (la canción de las manos) que os he traducido:
Del hombre miro
siempre las manos.

Manos de niño, muy limpias,
manos de niño que creceran.
Manos que en la noche buscan
lo que no encuentran nunca.

Manos de los que matan, sucias;
manos finas que mandan matar.
Manos temblorosas, secas,
manos temblorosas,
manos de los amantes.

Manos tan duras
de los que pasan hambre.
Manos tan puras
de cuando éramos niños.
Puede que le deba a esta canción mi descubrimiento de las manos y su importancia.

Un abrazo.

dimarts, 9 de setembre de 2014

Pit o cuixa? --- ¿Muslo o pechuga?

[Entrada 61]

Pit o cuixa?


Quan et creues amb un noi (o noia), què és el primer que et mires? Què t'atreu més? La cara? Els ulls? La boca? El pit? Els braços? Les parts més baixes? El paquet?...

Ho he preguntat més d'un cop i les respostes han estat ben diverses, ben variades, i no he estat capaç de treure'n cap conclusió. Molts d'ells m'han reconegut que, igual com em passa a mi, depèn de l'estat d'apetència sexual, és a dir, del calent que estigui. Generalment quan miro culs i paquets m'indica que vaig necessitat de sexe.

Sens dubte, no és una cosa constant, tinc temporades que miro a una part del cos i altres que que miro a una altra. Avui en dia el primer que em miro d'un noi és conjunt del cos, diguem-ne l'aspecte general, el tipus, i a continuació la cara. Si tot plegat m'agrada, m'interesso pels pectorals... i només miro més avall quan la meva libido m'ho demana. Clar que tot plegat és força més fàcil aquests mesos en què la calor ens acompanya i duem poca roba, especialment a les platges. En temps de fred es complica i mirar segons què es fa més difícil, però això és un altre tema.

De tota manera, si en alguna reunió d'amics esteu avorrits, se us acabat el tema de conversa i la cosa està dispersa proveu de treure aquest tema, veureu com s'anima el galliner i la de rialles que produeix: Pit o cuixa?

Tingueu ben clar, elles també s'apuntaran a comentar-ho.

Una abraçada.


¿Muslo o pechuga?


Cuando te cruzas con un chico (o chica) ¿qué es lo primero que miras? ¿Qué te atrae más? ¿La cara? ¿Los ojos? ¿La boca? ¿El pecho? ¿Los brazos? ¿Las partes más bajas? ¿El paquete?...

Lo he preguntado más de una vez y las respuestas han sido muy diversas, muy variadas, y no he sido capaz de sacar de ello ninguna conclusión. Muchos de ellos me han reconocido que, al igual que me pasa a mí, depende del estado de apetencia sexual, es decir, de lo caliente que esté. Por lo general cuando miro culos y paquetes me indica que estoy necesitado de sexo.

Sin duda, no es algo constante, tengo unas temporadas que miro a una parte del cuerpo y otras en que miro a otra. Hoy en día lo primero que miro de un chico es conjunto del cuerpo, digamos el aspecto general, el tipo, y luego la cara. Si todo me gusta me intereso por los pectorales... y sólo miro más abajo cuando mi libido me lo pide. Claro que todo eso es bastante más fácil estos meses en que el calor nos acompaña y llevamos poca ropa, especialmente en las playas. En tiempos de frío se complica y mirar según qué resulta más difícil, pero eso es otro tema.

De todos modos, si en alguna reunión de amigos estáis aburridos, se os acabado el tema de conversación y la cosa está algo dispersa intentad sacar este tema, veréis como se anima el cotarro y la de risas que produce: ¿Muslo o pechuga?

Tenedlo bien claro ellas también se apuntaran a comentarlo.

Un abrazo.

divendres, 5 de setembre de 2014

La cara

[Entrada 60]

La cara


Tot i que a les xarxes no en fem ús, les persones quan ens comuniquem a més d'usar les paraules usem el nostre cos. D'això que expressem amb el cos, unes vegades acompanyat de paraules, altres no, en diem comunicació no verbal. Aquesta comunicació no verbal se centra força en la nostra cara, tot i que el moviment de les mans que tant usem els mediterranis o la actitud de la resta del nostre cos també expressen coses. De la cara destaquen els ulls i la boca. Així, per exemple amb els ulls: Mirar amb els ulls mig aclucats, arrufar el nas i baixar les celles indica disgust o incomoditat. Les pupil·les es dilaten en veure una cosa que ens agrada i es contrauen quan no ens agrada. Quan estem entusiasmats obrim els ulls com plats. Les celles lleugerament arquejades són un signe de sentiments positius. El ritme del nostre parpelleig augmenta quan estem excitats, preocupats o nerviosos.

Amb la boca a més parlar també expressem altres coses. Així: La tensió o la inquietud fa que ens mosseguem els llavis i que desapareguin del rostre. Arruguem els llavis quan estem en desacord o quan estem pensant una possible alternativa. Passar la llengua pels llavis mostra un comportament apaivagador que tendeix a calmar, tot i que aquest gest...

Però a més de la cara podem usar el front (arrugant-lo de diferents formes) i el nas (eixamplant-ne el forats o arrugant-la)... Tot plegat ens deixa ben clar que la cara és el centre més important de la comunicació no verbal.

Un psicòleg nord-americà, Albert Mehrabian, va avaluar en només un 7% la incidència de la paraula en la capacitat d'influir en els altres. La importància de la comunicació no verbal, però, puja fins a un 55%. I aquí la cara juga un paper vital. Un gest pot anul·lar de cop un discurs ple d'arguments. Fins i tot he sentit afirmar en algun expert que quan mentim fem un gest quasi imperceptible a la cara que no és difícil de detectar.

La lectura de rostre s'ha practicat durant milers d'anys. A la Xina anterior a Confuci, fa uns 2.500 anys, la lectura del rostre era una professió. En la mateixa època, Pitàgores va iniciar a la Grècia clàssica l'estudi de la fesomia i l'aplicava a la tria dels seus deixebles.

Afirmen que de la mateixa manera que tries la teva roba i indumentària en funció de l'activitat que vas a fer i de la imatge que vols donar, també tries la cara, en diuen la cara social. Afirmen que no fas la mateixa cara quan estàs sol que quan estàs amb companyia i que a més aquesta cara depèn de qui és la companyia...

Sense oblidar que es diu que "la cara és el mirall de l'ànima" els experts en aquests temes afirmen que la cara és com un "curriculum vitae" i que a partir dels 40 anys tenim la cara que ens mereixem, que sobre la base de l'herència genètica hem anat modelant una fisonomia que reflecteix la nostra forma de ser, de forma que hi ha qui ha assegurat que a la cara hi resideix l'essència de la persona.

Potser per això alguns som cada dia més guapos, la maduresa ens embelleix... Hahahaha...

Una abraçada.


La cara


Aunque en las redes no lo usemos, las personas cuando nos comunicamos además de usar las palabras usamos nuestro cuerpo. De lo que expresamos con el cuerpo, unas veces acompañado de palabras, otros no, le llamamos comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal se centra básicamente en nuestra cara, aunque el movimiento de las manos que tanto usamos los mediterráneos o la actitud del resto de nuestro cuerpo también expresen cosas. De la cara destacan los ojos y la boca. Así, por ejemplo con los ojos: Mirar con los ojos entornados, fruncir el ceño y bajar las cejas indica disgusto o incomodidad. Las pupilas se dilatan al ver algo que nos gusta y se contraen cuando no nos gusta. Cuando estamos entusiasmados abrimos los ojos como platos. Las cejas ligeramente arqueadas son un signo de sentimientos positivos. El ritmo de nuestro parpadeo aumenta cuando estamos excitados, preocupados o nerviosos.

Con la boca además hablar también expresamos otras cosas. Así: La tensión o la inquietud hace que nos mordamos los labios y estos desaparezcan del rostro. Arrugamos los labios cuando estamos en desacuerdo o cuando estamos pensando una posible alternativa. Pasar la lengua por los labios muestra un comportamiento apaciguador que tiende a calmar aunque también a provocarese gesto...

Pero además de la cara podemos usar la frente (arrugando-la de diferentes formas) y la nariz (ensanchando su agujeros o arrugando-la) ... Todo ello nos deja bien claro que la cara es el centro más importante de la comunicación no verbal.

Un psicólogo norteamericano, Albert Mehrabian, evaluó en sólo un 7% la incidencia de la palabra en la capacidad de influir en los demás. La importancia de la comunicación no verbal, sin embargo, sube hasta un 55%. Y aquí la cara juega un papel vital. Un gesto puede anular de golpe un discurso lleno de argumentos. Incluso he oído afirmar a algún experto que cuando mentimos hacemos un gesto casi imperceptible en la cara que no es difícil de detectar.

La lectura de rostro se ha practicado durante miles de años. En la China anterior a Confucio, hace unos 2.500 años, la lectura del rostro era una profesión. En la misma época, Pitágoras inició en la Grecia clásica el estudio de la fisonomía y la aplicaba en la elección de sus discípulos.

Afirman que de la misma forma que eliges tu ropa e indumentaria en función de la actividad que vas a hacer y de la imagen que quieres dar, también eliges la cara, la llaman la cara social. Afirman que no pones la misma cara cuando estás solo que cuando estás en compañía y que además esa cara depende de quién es la compañía ...

Sin olvidar que se dice que "la cara es el espejo del alma" los expertos en estos temas afirman que la cara es como un " curriculum vitae" y que a partir de los 40 años tenemos la cara que nos merecemos, que sobre la base de la herencia genética hemos ido modelando una fisonomía que refleja nuestra forma de ser, de forma que hay quien ha asegurado que en la cara reside la esencia de la persona.

Tal vez por eso algunos somos cada día más guapos, la madurez nos embellece... Jajajaja...

Un abrazo.

dilluns, 1 de setembre de 2014

Amistat --- Amistad

[Entrada 59]

Amistat


Es pot definir com a un Lligam afectuós entre dues persones, afecció d'una persona envers una altra enfora dels lligams de la sang i de l'amor sexual. (Enciclopèdia Catalana: Gran Diccionari de la llengua.)

L'amistat [...] és una relació afectiva entre dues persones. L'amistat és una de les relacions interpersonals més comunes que la majoria dels éssers humans tenen en la vida. (Viquipèdia, enciclopèdia lliure.)

A la Viquipèdia També hi diu: L'amistat és un sentiment convingut amb una altra persona, on es cerca confiança, consol, amor i respecte. És un vincle molt especial entre dues persones que són amigues.

Algunes opinions sobre l'amistat extretes de 125 frases sobre els amics i l'amistat.:
Mai deixis anar l'amic que es va quedar amb tu quan li vas donar veritables raons per anar-se'n.

Els amics són aquelles estranyes persones que t'accepten tot i els trossos que et falten.

Un amic és aquell que intenta aixecar-te quan has caigut però si no pot s'ajup per escoltar-te.

L'amistat neix en el moment en què una persona li diu a una altra...Com? Tu també? Creia que jo era l'únic! -William Shakespeare

Amic és aquell que tenint la llibertat de fer el que vulgui t'elegeix a tu en tot moment.

Els amics es fereixen amb les veritats per no destruir-se amb les mentides.

Jo també tinc una amic que sap treure'm un somriure mentre em cau una llàgrima.

Si ets honest potser no tindràs molts amics, però seran els adequats. -John Lennon

Un amic és aquell que arriba quan tots els altres ja s’han marxat. - Albert Camus

Els amics són aquells que t'aixequen quan els altres encara no s'han adonat que has caigut.
Una abraçada.


Amistad


Se puede definir como un Vínculo afectivo entre dos personas, afección de una persona hacia otra fuera de los lazos de la sangre y del amor sexual. (Enciclopèdia Catalana: Gran Diccionari de la llengua. [Enciclopedia Catalana: Gran Diccionario de la lengua. ])

La amistad [...] es una relación afectiva entre dos personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de los seres humanos tienen en la vida. (Viquipèdia, enciclopèdia lliure. [Wikipedia, enciclopedia libre.])

En la Wikipedia También pone: La amistad es un sentimiento convenido con otra persona, donde se busca confianza, consuelo, amor y respeto. Es un vínculo muy especial entre dos personas que son amigas.

Algunas opiniones sobre la amistad extraídas de 125 frases sobre els amics i l'amistat. [125 frases sobre los amigos y la amistad.]:
Nunca dejes irse al amigo que se quedó contigo cuando le diste verdaderas razones para irse.

Los amigos son aquellas extrañas personas que te aceptan a pesar de los trozos que te faltan.

Un amigo es aquel que intenta levantarte cuando has caído pero si no puede agacha para escucharte.

La amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra ... ¿Cómo? ¿Tú también? ¡Creía que yo era el único! -William Shakespeare

Amigo es aquel que teniendo la libertad de hacer lo que quiera te eligen a ti en todo momento.

Los amigos se hieren con las verdades por no destruirse con las mentiras.

Yo también tengo una amigo que sabe sacarme una sonrisa mientras me cae una lágrima.

Si eres honesto quizás no tendrás muchos amigos, pero serán los adecuados. -John Lennon

Un amigo es aquel que llega cuando todos los demás ya se han ido. - Albert Camus

Los amigos son aquellos que te levantan cuando los demás aún no se han dado cuenta de que has caído.
Un abrazo.