Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 22 de març de 2018

Derrotats --- Derrotados

[Entrada 209]

Derrotats


Des del punt de vista del Govern Central i de tots els medis que li són afins, que ho són tots els de fora de Catalunya, l'independentisme està mort i enterrat.

La meva opinió, i ja he sentit veus al món polític català que l'avalen, és que, de fet, si l'independentisme ha perdut aquesta batalla és perquè va calcular malament les seves forces, creia que forçant les coses fins a l'extrem aconseguiria que l'estat espanyol es veiés obligat a negociar i no ho ha aconseguit. Cada cop està més clar que el govern espanyol (que és capaç de no respectar la legalitat vigent abans de donar el seu braç a tòrcer) no està disposat a negociar res amb els defensors de la independència, que malgrat tot són majoria a Catalunya enfront dels que defensen mantenir la unió.

Aznar, quan va tenir majoria absoluta, va iniciar l'ofec econòmic a Catalunya, la resposta catalana va ser pactar amb l'estat, en temps de Zapatero, l'estatut del 2006 que donava a Catalunya una major autonomia en tots els sentits. Aquest estatut va ser perseguit i desmantellat pel PP que controlava (i segueix controlant) el Tribunal Constitucional. El govern català d'Artur Mas, que comptava amb el suport del PP català, va intentar negociar un pacte fiscal a l'estil dels que gaudeixen bascos i navarresos, però no va ser ni tan sols escoltat. L'única opció possible que li quedava a Catalunya era l'independentisme. Els independentistes han comès diversos errors de càlcul, però el més important ha estat creure que podrien obligar al govern de Madrid, en mans del PP, a negociar.

A Còrsega han format el govern autonòmic uns independentistes força més radicals que els catalans. De fet, nacionalistes i independentistes en coalició són els que controlen l'autonomia corsa. El govern de Macron com a primera reacció va declarar que «a la constitució francesa hi caben tots els francesos» i van cridar als mandataris corsos a l'Elisi a negociar. Sembla que tot plegat apunta cap a una millora de les competències del govern autonòmic cors. Aquí estem a anys llum d'una cosa que s'hi acosti mínimament. Em temo que entre els objectius de l'Espanya de l'IBEX35, que diuen que manté les seves reunions a la tribuna presidencial del Bernabeu, no hi ha el de donar més autonomia a Catalunya.

Es diu que només un eventual enfonsament econòmic de Catalunya, que probablement arrossegaria a tota la economia espanyola a una fallida general, podria forçar al govern central a una negociació, ja que aquest territori deixaria de tenir interès per als poders reals de l'estat, els de l'IBEX35... Tot i que jo crec que ni així. Em temo que ni en la misèria es respectaria la dignitat d'aquest poble.

Una abraçada.
Derrotados


Desde el punto de vista del Gobierno Central y de todos los medios que le son afines, que lo son todos los de fuera de Cataluña, el independentismo está muerto y enterrado.

Mi opinión, y ya he oído voces en el mundo político catalán que la avalan, es que, de hecho, si el independentismo ha perdido esta batalla es porque calculó mal sus fuerzas, creía que forzando las cosas hasta el extremo lograría que el estado español se viera obligado a negociar y no lo ha conseguido. Cada vez está más claro que el gobierno español (que es capaz de no respetar la legalidad vigente antes de dar su brazo a torcer) no está dispuesto a negociar nada con los defensores de la independencia, que no obstante son mayoría en Cataluña frente a los que defienden mantener la unión.

Aznar, cuando tuvo mayoría absoluta, inició el ahogo económico en Cataluña, la respuesta catalana fue pactar con el estado, en tiempos de Zapatero, el estatuto de 2006 que daba a Cataluña una mayor autonomía en todos los sentidos. Ese estatuto fue perseguido y desmantelado por el PP que controlaba (y sigue controlando) el Tribunal Constitucional. El gobierno catalán de Artur Mas, que contaba con el apoyo del PP catalán, intentó negociar un pacto fiscal al estilo de los que disfrutan vascos y navarros, pero no fue ni siquiera escuchado. La única opción posible que le quedaba a Cataluña era el independentismo. Los independentistas han cometido varios errores de cálculo, pero el más importante ha sido creer que podrían obligar al gobierno de Madrid, en manos del PP, a negociar.

En Córcega han formado el gobierno autonómico unos independentistas bastante más radicales que los catalanes. De hecho, nacionalistas e independentistas en coalición son los que controlan la autonomía corsa. El gobierno de Macron como primera reacción declaró que «en la constitución francesa caben todos los franceses» y llamaron a los mandatarios corsos al Elíseo a negociar. Parece que todo apunta hacia una mejora de las competencias del gobierno autonómico corso. Aquí estamos a años luz de algo que se acerque mínimamente a eso. Me temo que entre los objetivos de la España de la IBEX35, que dicen que mantiene sus reuniones en la tribuna presidencial del Bernabeu, no está el dar más autonomía a Cataluña.

Se dice que sólo un eventual hundimiento económico de Cataluña, que probablemente arrastraría a toda la economía española a una quiebra general, podría forzar al gobierno central a una negociación, ya que ese territorio dejaría de tener interés para los poderes reales del estado, los del IBEX35... Aunque yo creo que ni así. Me temo que ni en la miseria se respetaría la dignidad de este pueblo.

Un abrazo.


dijous, 15 de març de 2018

Monisme --- Monismo

[Entrada 208]

Monisme


Els que vam ser educats pel franquisme en el nacional-catolicisme ens van ensenyar el dualisme cristià, hereu del dualisme de Plató segons el qual «la realitat es pot dividir en dos mons: el món sensible i el món de les idees. Existeix un paral·lelisme entre aquesta dualitat al cosmos i la dualitat a l'ésser humà, perquè el cos correspon al món sensible i l'ànima al món intel·ligible. El món sensible, en ser material, està subjecte al canvi i els homes a la mort, mentre que les idees, i l'ànima, són perfectes i eternes, immutables.» «L'ànima pertany al món intel·ligible però s'encarna contra la seva voluntat en un cos. El seu objectiu és alliberar-se'n, fet que només aconsegueix amb la mort.» Segons s’explica a la versió catalana de la Wikipèdia.

«El terme [dualisme] fou introduït per C. Wolff, en aplicar-lo a la dualitat cartesiana de la res extensa (matèria) i la res cogitans (esperit) i en considerar-lo en oposició al monisme. La metafísica platònica i l’ètica, i l’epistemologia kantianes han estat judicades també com a dualistes. Dins l’epistemologia són titllades de dualisme aquelles teories que defensen una radical independència entre el contingut de consciència i el seu objecte, i el problema de les quals és de relacionar ambdues dimensions del real, problema que tant el realisme com l’idealisme epistemològics resolen a llur manera.» S’explica a la Gran Enciclopèdia Catalana.

Però «no ha estat possible explicar de manera satisfactòria la interacció entre les dues suposades realitats dins l'ésser humà, fet que es resol negant aquesta separació. La majoria d'intents explicatius acaben violant les lleis de la física i no es poden comprovar experimentalment, per tant cal considerar-les com a falses segons el mètode científic. L'estudi dels cervells danyats per accidents o amb estats de consciència alterats per la droga i similars insisteix en la mateixa via: si fossin dues realitats diferents, no pot explicar-se que un canvi físic suposi un de mental. Segons el principi de la navalla d'Occam, cal reduir les entitats al mínim possible i resulta més versemblant suposar un estat mental fruit d'un físic i en conseqüència efecte d'aquest en el mateix pla de l'existència, igual que l'energia es relaciona amb la matèria dins el món perceptible.»

«La neurociència ha detectat evidències físiques al cervell en els actes mentals, per exemple l'activació de certes àrees en prendre una decisió fins i tot abans que el mateix subjecte en sigui conscient. Si existís la voluntat en una esfera a part, aquesta precediria la seva plasmació neuronal, i no a la inversa. El fet que robots puguin reproduir actes abans atribuïts només al cervell, com el fet de raonar lògicament i poder jugar a escacs, robots que estan creats artificialment sense cap component no físic, reforça aquesta premissa.» Segons s’explica a la versió catalana de la Wikipèdia.

La meva formació científica m’ha fet evolucionar cap a les idees monistes. Una idea defensada pels filòsofs Parmènides, Spinoza, Schelling, Hegel, etc. Seguint amb les explicacions de la Wikipèdia en català, «reben el nom de monisme totes aquelles postures filosòfiques que sostenen que l'univers està constituït per un sol arkhé o substància primària. Segons els monistes materialistes, tot es redueix, en última instància, a matèria, mentre que per als espiritualistes o per a l'idealisme (especialment, l'idealisme hegelià), aquest principi únic seria l'esperit.» Personalment, estic més a prop dels materialistes.

Evidentment el monisme és negat (i, de vegades, condemnat) per les religions hereves de les idees de Plató, com el cristianisme i l’islam.

Una abraçada.
Monismo


Los que fuimos educados por el franquismo en el nacional-catolicismo nos enseñaron el dualismo cristiano, heredero del dualismo de Platón según el cual «la realidad se puede dividir en dos mundos: el mundo sensible y el mundo de las ideas. Existe un paralelismo entre esta dualidad en el cosmos y la dualidad en el ser humano, porque el cuerpo corresponde al mundo sensible y el alma en el mundo inteligible. El mundo sensible, al ser material, está sujeto al cambio y los hombres a la muerte, mientras que las ideas, y el alma, son perfectas y eternas, inmutables.» « El alma pertenece al mundo inteligible pero se encarna contra su voluntad en un cuerpo. Su objetivo es liberarse de él, lo que sólo consigue con la muerte.» Según se explica en la versión catalana de la Wikipedia.

«El término [dualismo] fue introducido por C. Wolff, en aplicarlo a la dualidad cartesiana de la res extensa (materia) y la res cogitans (espíritu) y en considerarlo en oposición al monismo. La metafísica platónica y la ética, y la epistemología kantianas han sido juzgada también como dualistas. Dentro la epistemología son tachadas de dualismo aquellas teorías que defienden una radical independencia entre el contenido de conciencia y su objeto, y el problema de las cuales es de relacionar ambas dimensiones de lo real, problema que tanto el realismo como el idealismo epistemológicos resuelven a su manera.» Se explica a la Gran Enciclopedia Catalana.

Pero «no ha sido posible explicar de manera satisfactoria la interacción entre las dos supuestas realidades dentro del ser humano, lo que se resuelve negando esta separación. La mayoría de intentos explicativos terminan violando las leyes de la física y no se pueden comprobar experimentalmente, por tanto hay que considerarlas como falsas según el método científico. El estudio de los cerebros dañados por accidentes o con estados de conciencia alterados por la droga y similares insiste en la misma vía: si fueran dos realidades diferentes, no puede explicarse que un cambio físico suponga uno mental. Según el principio de la navaja de Occam, hay que reducir las entidades al mínimo posible y resulta más verosímil suponer un estado mental fruto de uno físico y en consecuencia los efectos de este en el mismo plano de la existencia, al igual que la energía se relaciona con la materia dentro del mundo perceptible.»

«La neurociencia ha detectado evidencias físicas en el cerebro en los actos mentales, por ejemplo la activación de ciertas áreas al tomar una decisión incluso antes de que el mismo sujeto sea consciente. Si existiera la voluntad en una esfera aparte, esta precedería su plasmación neuronal, y no a la inversa. El hecho de que robots puedan reproducir actos antes atribuidos sólo al cerebro, como el hecho de razonar lógicamente y poder jugar al ajedrez, robots que están creados artificialmente sin ningún componente no físico, refuerza esta premisa.» Según se explica en la versión catalana de la Wikipedia.

Mi formación científica me ha hecho evolucionar hacia las ideas monistas. Una idea defendida por los filósofos Parménides, Spinoza, Schelling, Hegel, etc. Siguiendo con las explicaciones de la Wikipedia en catalán, «reciben el nombre de monismo todas aquellas posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por un solo arkhé o sustancia primaria. Según los monistas materialistas, todo se reduce, en última instancia, a materia, mientras que para los espiritualistas o para el idealismo (especialmente, el idealismo hegeliano), este principio único sería el espíritu.» Personalmente, estoy más a cerca de los materialistas.

Evidentemente el monismo es negado (y, en ocasiones, condenado) por las religiones herederas de las ideas de Platón, como el cristianismo y el islam.

Un abrazo.


dijous, 8 de març de 2018

Febleses --- Flaquezas

[Entrada 207]

Febleses


En una sèrie d’aquestes de lladres i serenos, a la qual el protagonista és un policia caracteritzat per la seva capacitat deductiva, s'havia de resoldre un assassinat al qual mancava un mòbil. Una senyora d’aquestes que es posen on no les demanen li va dir al protagonista: «els mòbils dels assassinats sempre són els diners o el sexe, i quan no, les dues coses». En aquest cas la senyora va tenir raó, el mòbil va acabar essent sexe i diners.

El cap se me’n va anar d’aquella afirmació enllà. Com que crec que la vida és el bé més important d’una persona, ja que no hi ha res que valgui més per a un mateix (no en debades aquí diem que tot té remei menys la mort), vaig pensar que llevar la vida a una persona era una cosa molt cruel i que en canvi els humans érem capaços de fer-ho per raons com els diners, és a dir, la cobdícia (desig viu o il·lícit de posseir riqueses), l’ambició (desig desordenat d'aconseguir honors, dignitats, fama, poder o qualsevol cosa que afalaga l'amor propi) i per la sexualitat (els comportaments relacionats amb el sexe i la seva satisfacció).

Potser m’equivoqui, però crec que les morts causades intencionadament i amb premeditació solen tenir, si més no, una d'aquestes causes. De les tres causes que he dit: cobdícia, ambició i sexe, l'ambició, que segles enrere havia estat una causa important de mort intencionada entre els qui ostentaven el poder, avui en dia ha perdut força i cada vegada hi ha menys assassinats per aquesta raó, especialment on impera alguna forma democràtica, ja que la majoria dels càrrecs han deixat de ser hereditaris i no s’aconsegueixen per la força, eliminant al competidor.

Dit això ens en queden dues. De la cobdícia com a un dels mals de la nostra societat crec que ja n’he parlat força vegades. A l’actualitat, a la nostra societat, on es valora a la persona pel que té i no pel que és, es promou aquesta cobdícia d’una manera exagerada i ens ha dut a què una de les causes principals dels crims (amb morts o sense) tinguin relació amb aquesta cobdícia, sobrevalorada i fomentada com a l'únic o quasi l'únic valor de l’èxit a la vida.

Pel que fa a la sexualitat hi veig dues possibles raons. Una d’elles és la monogàmia, de la qual ja sabeu que en sóc molt crític, l’altra és la criminalització de determinades sexualitats que sota el meu punt de vista són completament legítimes, com és el cas de les LGTBI. Ja he dit força vegades que en aquest tema, la sexualitat, hi ha força abusos i violacions, els quals em semblen intolerables, dels quals solen ser-ne víctimes els més dèbils, és a dir, menors i dones. Els abusos dels pedòfils em semblen repugnants, tot i que crec que hi pot haver alguna relació sexual d'un menor amb un adult consentida, fins i tot desitjades pel menor, i, per tant, perfectament legítima, en general no sol a ser així, sol tractar-se d'un adult que abusa de la seva condició. D'altra banda la violència de gènere és un dels fets més lamentables amb els que convivim, i en pocs casos la víctima és mascle.

La monogàmia ha criminalitzat tota relació extramatrimonial, és a dir, fora de la parella. Tinc el convenciment la sexualitat humana és poligàmica i poliàndrica, que només quan ens enamorem i mentre dura l’enamorament ens sentim monògams. Considerar les relacions sexuals extramatrimonials un crim ens criminalitza a molts i posa la nostra fama personal en risc, i per tant, i en conseqüència ens fa possibles víctimes d’extorsionadors i d'altres malfactors. Això mateix el passa a tots el membres dels col·lectius LGBTI, i encara més si han format parelles monògames. Per no parlar d’aquells adults que mantenen o han mantingut relacions amb un menor, per consentides i desitjades que hagin estat. A la pel·lícula Inxeba la visió sobre homosexualitat i monogàmia es barregen en el criteri de l'adolescent en la seva condemna a un dels protagonistes.

Evidentment, sempre he considerat tots els abusos, siguin del tipus que siguin, com completament il·legítims, moltes vegades malaltissos i sempre he cregut que s’ha de fer tot el que es pugui per evitar-los, tot i que moltes vegades dubti de l’eficàcia de segons quines mesures, ja que sóc dels que creu que fa molta més feina una bona educació que una prohibició per rigorosa que sigui.

Sens dubte, crec que ens hem equivocat, i molt, com a societat, en l’enfoc amb que estem afrontat les conseqüències d’aquestes febleses dels essers humans i que els fets demostren que no anem pel camí adequat, i em sembla que és perquè no hem encertat en atacar les causes o al menys no hem estat capaços d'eradicar-les.

Una abraçada.
Flaquezas


En una serie policíaca, de esas en las que el protagonista es un policía caracterizado por su capacidad deductiva, se tenía que resolver un asesinato en el cual faltaba un móvil. Una señora de esas que se meten donde no se las llama le dijo al protagonista: «los móviles de los asesinatos siempre son el dinero o el sexo, y cuando no, las dos cosas». En este caso la señora tuvo razón, el móvil acabó siendo sexo y dinero.

La cabeza se me fue más allá de aquella afirmación. Como creo que la vida es el bien más importante de una persona, ya que no hay nada que valga más para un mismo (no en vano aquí decimos que todo tiene remedio menos la muerte), pensé que quitar la vida a una persona era algo muy cruel y que en cambio los humanos éramos capaces de hacerlo por razones como el dinero, es decir, la codicia (deseo vivo o ilícito de poseer riquezas), la ambición (deseo desordenado de conseguir honores, dignidades, fama, poder o cualquier cosa que halaga el amor propio) y por la sexualidad (los comportamientos relacionados con el sexo y su satisfacción).

Quizá me equivoque, pero creo que las muertes causadas intencionadamente y con premeditación suelen tener, cuando menos, una de estas causas. De las tres causas que he dicho: codicia, ambición y sexo, la ambición, que siglos atrás había sido una causa importante de muerte intencionada entre los que ostentaban el poder, hoy en día ha perdido fuerza y, cada vez hay menos asesinatos por esta razón, especialmente donde impera alguna forma democrática, ya que la mayoría de los cargos han dejado de ser hereditarios y no se consiguen por la fuerza, eliminando al competidor.

Dicho esto nos quedan dos de ellas. De la codicia como uno de los males de nuestra sociedad creo que ya he hablado muchas veces. En la actualidad, en nuestra sociedad, donde se valora a la persona por lo que tiene y no por lo que es, se promueve esa codicia de una manera exagerada y nos ha llevado a que una de las causas principales de los crímenes ( con muertos o sin) tengan relación con esta codicia, sobrevalorada y fomentada como el único o casi el único valor del éxito en la vida.

En cuanto a la sexualidad veo dos posibles razones. Una de ellas es la monogamia, de la que ya sabéis que soy muy crítico, la otra es la criminalización de determinadas sexualidades que bajo mi punto de vista son completamente legítimas, como es el caso de las LGTBI. Ya he dicho muchas veces que en este tema, la sexualidad, hay bastantes abusos y violaciones, los cuales me parecen intolerables, de los que suelen ser víctimas los más débiles, es decir, menores y mujeres. Los abusos de los pedófilos me parecen repugnantes, aunque crea que puede haber alguna relación sexual de un menor con un adulto consentida, incluso deseadas por el menor, y, por tanto, perfectamente legítima, en general no suele ser así, suele tratarse de un adulto que abusa de su condición. Por otro lado la violencia de género es uno de los hechos más lamentables con los que convivimos, y en pocos casos la víctima es macho.

La monogamia ha criminalizado toda relación extramatrimonial, es decir, fuera de la pareja. Tengo el convencimiento la sexualidad humana es poligámica y poliándrica, que sólo cuando nos enamoramos y mientras dura el enamoramiento nos sentimos monógamos. Considerar las relaciones sexuales extramatrimoniales un crimen nos criminaliza a muchos y pone nuestra fama personal en riesgo, y por lo tanto, y en consecuencia, nos hace posibles víctimas de extorsionadores y de otros malhechores. Esto mismo lo pasa a todos los miembros de los colectivos LGBTI, y aún más si han formado parejas monógamas. Por no hablar de aquellos adultos que mantienen o han mantenido relaciones con un menor, por consentidas y deseadas que hayan sido. En la película Inxeba la visión sobre homosexualidad y monogamia se mezclan en el criterio del adolescente en su condena a uno de los protagonistas.

Evidentemente, siempre he considerado todos los abusos, sean del tipo que sean, como completamente ilegítimos, muchas veces enfermizos y siempre he creído que hay que hacer todo lo posible para evitarlos, aunque muchas veces dude de la eficacia de según qué medidas, ya que soy de los que cree que hace mucho más trabajo una buena educación que una prohibición por rigurosa que sea.

Sin duda, creo que nos hemos equivocado, y mucho, como sociedad, en el enfoque con que estamos enfrentado las consecuencias de esas flaquezas de los seres humanos y que los hechos demuestran que no vamos por el camino adecuado. Me parece que es porque no hemos acertado al atacar las causas o al menos no hemos sido capaces de erradicarlas.

Un abrazo.


dijous, 1 de març de 2018

La elección entre libertad y esclavitud

[Entrada 206]

La elección entre libertad y esclavitud


Trescientos tres años y cuatro meses y medio de sumisión colonial no consiguieron acabar con el espíritu de resistencia de la nación catalana, al menos en el corazón de Cataluña (en el país de Valenciano y en las Islas Baleares, la política de asimilación de España “divide et impera!” resultó tener bastante éxito) pero llevó a los catalanes a estar demasiado dispuestos a someterse a los dictados de sus amos españoles, y algunos de ellos parecen dispuestos a tirar la toalla, a pesar de que su lucha por la libertad autodeterminada, la democracia y el estado de derecho acaba de comenzar.

La justicia española ha perdido completamente su legitimidad en los últimos meses. Hay que decir claramente: las principales decisiones del Tribunal Supremo de España, así como las acciones de la Fiscalía española han hecho que el poder judicial español se haya convertido en un sistema de injusticia. El llamado Tribunal Constitucional español ha perdido su prestigio: este Tribunal, cuyos jueces no fueron y no son seleccionados según criterios profesionales, sino por los partidos políticos de acuerdo a su afiliación, un Tribunal que prevarica en derecho español y en consecuencia internacional, que se toma la libertad de conceder y negar derechos humanos según le parezca, que está a la disposición no sólo del poder judicial, sino también del ejecutivo, que se toma la libertad de tomar decisiones de gran alcance que no tienen nada que ver con los escritos de formulación presentados, y por otro lado que no trata quejas por escrito que él mismo ha aceptado mientras el motivo de la queja esté vigente.

Los alemanes pueden pensar en la ley de la injusticia de la época del nacionalsocialismo,a cuya interpretación jurídica y jurisprudencia se acerca España con hitos. Hay que esperar que –como Slobodan Milošević– todos los jueces y fiscales españoles, así como todos los miembros del gobierno español que arbitrariamente ha doblegado y quebrado la ley española e internacional durante estos meses, responsables de masivas violaciones de los derechos humanos de millones de personas, tengan que justificar sus acciones ante Corte Internacional de Justicia. En caso contrario nunca serían considerados responsables teniendo en cuenta a la justicia española en parte corrupta.

Mientras los partidarios de la soberanía estatal catalana reconozcan la justicia española y acaten decisiones ilegales reconocibles, perderán inevitablemente y ganará España.

Para los catalanes, por otro lado, la República de Cataluña y su libertad son tangiblemente cercanas si se implementan de manera coherente. Si, por otro lado, vacilan y están indecisos, se dividen y aceptan los ilegítimos requisitos legales del estado español, perderán y nunca podrán volver a tener la oportunidad de hacer realidad su derecho humano a la autodeterminación elegido de forma libre.

La resistencia pacífica es indispensable

El derecho humano a la autodeterminación del pueblo catalán no se realizará con la obediencia a España y sus tribunales, sino sólo por la desobediencia civil masiva a las autoridades españolas y una permanente e integral falta de respeto a la autoridad del Estado español en todas las áreas en las que ha perdido legitimidad en Cataluña a través de los acontecimientos ocurridos. En el proceso, será crucial para la nación catalana asegurar que la lucha catalana por la libertad siga siendo no violenta. Puede ser duro y determinado, pero no dañar físicamente a una persona. Incluso en vistas a los derechos humanos violados hasta ahora y los que vendrán por acción violenta por parte del Estado español, que de hecho tienen como objetivo precisamente provocar más violencia y un pretexto para el uso de los militares españoles, los catalanes sólo pueden reaccionar de forma decidida y pacífica.

Errores cometidos
1. La sumisión incondicional de la Generalitat de Catalunya y de todos sus funcionarios y empleados a los dictados ilegales del Estado español,
2. La presentación a las elecciones que se celebraron el 21 de diciembre de 2017 en tres listas separadas
3. El aplazamiento de la elección del presidente catalán programada para el 30 de enero de 2018.
Antes del 27 de octubre de 2017, el estado español no tenía suficiente información sobre cómo se gestiona y se puede gobernar Cataluña. Ahora la tiene. Sin embargo, solo está en condiciones de controlar y administrar efectivamente Cataluña siempre y cuando los catalanes cooperen con él. Tampoco le sería posible reemplazar a cientos de miles de funcionarios competentes en corto o medio plazo, ni podría superar la barrera del idioma si los catalanes no le dieran facilidades como consecuencia del sometimiento lingüístico practicado desde la infancia.

Para la comunidad mundial cuenta quién controla efectivamente el territorio en Cataluña. Mientras sea de hecho el Estado español, el gobierno legítimo de Cataluña, el Parlamento catalán, no tiene ninguna posibilidad de aplicar con éxito el derecho de autodeterminación.

El lenguaje como medio de resistencia pacífica

El artículo 3 de la Constitución del Reino de España de 1978 dice lo siguiente:

(1) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

(2) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

(3) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Si los catalanes todavía reconocen la validez de esta constitución después de la proclamación de la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, válida según el derecho internacional, solo tendrían la obligación de saber la lengua castellana, que generalmente se conoce como “español” en Alemania y la constitución no hace especificaciones (y no puede hacer!), en qué grado de dominio deben “conocer” esta lengua.

No tienen que ejercer su derecho a usarla. Tampoco deben obligarlos a hacerlo. Según la Constitución española, tienen el derecho inalienable de utilizar únicamente la lengua catalana en cualquier momento, especialmente en Cataluña y sobre todo como funcionarios y empleados de la Generalitat de Catalunya. Si el gobierno central español, que todavía gobierna Cataluña con poderes dictatoriales bajo la suspensión de las autoridades democráticas, solicita informaciones en castellano a los funcionarios catalanes, es su derecho responderles únicamente en catalán.

No debe haber persecución jurídico-penal en virtud de la Constitución Española y los Pactos de Derechos Humanos si los catalanes ejercen sus derechos constitucionales si, en tal caso, no se niegan a responder, sino que responden dentro del marco de la constitución española: en su propia lengua. Si al menos dos millones de catalanes dejan de usar el castellano en la vida civil y profesional y utilizan constantemente el catalán y otros idiomas como alemán, inglés o francés para tratar con extranjeros, España está legalmente obligada a y difícilmente será capaz de explotar económicamente su colonia catalana y de controlarla efectivamente a largo plazo.

Similar al movimiento “Me Too”, si los activistas independentistas actúan con seriedad, es necesario una negativa total a continuar usando el lenguaje de Franco y Rajoy y el boicot económico a todos los medios de comunicación en español. También podría llamarse un movimiento de “yo tampoco”: “Mientras estemos oprimidos y privados de nuestra libertad, ¡No hablo español!” “¡Yo tampoco!”.

“Quien divide, gana“

El estado español está tratando injustamente de dividir y escindir a los defensores de la independencia. Sin embargo, si quieren tener éxito sus objetivos prioritarios no son cumplir las metas de su propio partido o lista electoral. Deben hacer lo que beneficia piadosamente a Cataluña.

En la situación actual, esto solo puede ser la investidura del presidente legítimo de la «Generalitat de Catalunya», a quien España no tenía derecho a destituir, pero que de hecho se ha visto privado de poder. Cualquier otra cosa sería un error imperdonable.

El objetivo del Partido Popular es subyugar a Cataluña de manera total y permanente, destruir las instituciones catalanas, asimilar Cataluña a España a largo plazo y perpetuar la explotación económica de Cataluña. Todas las renuncias del lado catalán ayudan a España y perjudican a Cataluña. No habrá compromiso aceptable para Cataluña.

Sería un error creer que Cataluña podría negociar una versión más ventajosa de su Estatuto de Autonomía y permanecer en el estado español sin grandes desventajas. Se trata del todo o el nada para Cataluña.

Si Cataluña se queda en España, se hundirá en términos lingüísticos y culturales y seguirá siendo política y económicamente una colonia efectiva de España. Quien le da el dedo meñique a España, experimentará que no solo se lleva toda la mano, sino simplemente todo. La oferta catalana para un diálogo bilateral a la misma altura fue y será rechazada por España. Ahora el pueblo catalán debe reaccionar de la misma manera ante las medidas represivas de la política española y el poder judicial que depende de ella. No debe retirar su apoyo incondicional al 130º presidente de la «Generalitat de Catalunya», Carles Puigdemont. Debe conspirar contra la represión del estado español relacionada con los derechos humanos e implementar la República Catalana paso a paso.

No se puede encarcelar a todo un pueblo

Fue y es un error posponer la elección del presidente catalán, teniendo en cuenta las normas represivas de la injusticia del Tribunal Constitucional español. Cataluña no gana pero corre el riesgo de perderlo todo. Si los partidos catalanes, defensores de la libertad de Cataluña, del Estado de Derecho y la democracia, de los derechos humanos del pueblo catalán y del establecimiento de la República Catalana quieren alcanzar su objetivo, tienen que hacer de manera consecuente e infalible lo que debe hacerse.

Debe aceptarse que,dado el caso, miles de políticos catalanes puedan ser encarcelados como presos políticos en las cárceles españolas. No se puede encarcelar a todo un pueblo.

Por cada político encarcelado por España por violación grave de la ley española y los derechos humanos, deben seguir dos más. El que tiene miedo pierde. La sensatez y el conocimiento de que la causa justa prevalecerá, conducirá al éxito. Si España continúa violando los derechos humanos y oprimiendo a Cataluña en mayor medida que antes, se convertirá en un estado paria que será condenado cada vez más al ostracismo internacional, como lo hizo en el pasado a la República de Sudáfrica. Los costos económicos de España pronto superarán a los 16 mil millones de euros anuales que hasta ahora ha estado exprimiendo de su colonia catalana. Cuando el daño económico, que España tiene que enfrentar debido a sus violaciones masivas de los derechos humanos, ascienda a por lo menos a 160 mil millones de euros al año, ya no podrá reprimir más a Cataluña.

Sólo gana quien se atreve

Haga lo que haga el Parlamento catalán, España lo aniquilará si es contrario a los intereses del Partido Popular. Por lo tanto, Cataluña no siempre debe responder y someterse a las normas españolas, sino que debe establecer el marco por el cual ocurren los eventos. ¿Qué ocurre si España prohíbe la inmunidad a parlamentarios elegidos, hasta ahora legalmente irreprochable y disfrutada por Carles Puigdemont y pide la presencia en el Parlamento catalán para ejercer los derechos activos y pasivos que le confiere como representante elegido, si ni siquiera es técnicamente posible la investidura desde Bruselas? Entonces, el Parlamento catalán tendrá que reunirse en Bruselas e investir allí al presidente catalán. No debe someterse a la voluntad española porque el estado español quiere ganar tiempo y lograr una situación con trucos legalistas en la que una elección de Carles Puigdemont bajo las leyes de los colonizadores españoles sería totalmente imposible.

Debe quedar claro que quien no esté dispuesto a implementar su programa electoral en estos días como político catalán y, si es necesario ir a la cárcel, debe renunciar a su mandato y dejarlo en manos de un seguidor. A nadie le gusta ser un mártir. Pero en la situación actual, Cataluña necesita patriotas convencidos que estén dispuestos a ser martirizados, si es necesario. Dr. Oriol Junquera y Carles Puigdemont lo fueron y lo son. Ellos ya merecen un lugar de honor hoy, no sólo en la historia de la nación catalana, sino en toda Europa.

(Axel Schönberger)

Este artículo escrito por el Prof. Dr. Axel Schönberger fue publicado en alemán el 3 de febrero de 2018, y ha sido traducido al castellano por Carme Novau. El original en alemán está en https://neue-debatte.com/2018/02/05/katalonien-die-wahl-zwischen-freiheit-und-knechtschaft/

El abogado y periodista Pepe Fajula abunda sobre este tema.


Este texto y vídeo reflejan las opiniones de sus autores, que no tienen por qué coincidir con las mías. Los he publicado para poner un ejemplo que da un contrapunto a la información de los medios controlados por el nacionalismo español.

Un abrazo.


dijous, 22 de febrer de 2018

Call Me by Your Name

[Entrada 205]

Call Me by Your Name


«Call Me by Your Name» és el títol amb què s'ha estrenat a les nostres pantalles una producció italiana (amb participació de França, Brasil i els EUA) basada en una novel·la homònima d'André Aciman, publicada el 2007, que ha estat traduïda al castellà amb el títol «Llámame por tu nombre» («Digue'm pel teu nom»). La pel·lícula en la seva versió original és bilingüe, es parla anglès i italià (subtitulat en anglès).
És l'estiu de 1983 al nord d'Itàlia i Elio Perlman (Timothée Chamalet), un noi italo-americana precoç de 17 anys, passa els dies a la vila familiar del s. XVII transcrivint i tocant música clàssica, llegint i flirtejant amb la seva amiga Marzia (Esther Garrel).

Elio té una estreta relació amb el seu pare (Michael Stuhlbarg), un il·lustre professor especialitzat en cultura grecoromana, i la seva mare Annella (Amira Casar), una traductora, i entre tots dos l'han dotat d'una àmplia cultura en un entorn que desborda d'encants naturals. Tot i que la sofisticació i el do intel·lectual d'Elio podrien suggerir que és un adult de cap a peus, encara té certa innocència i temes en què desenvolupar-se, especialment en els del cor.

Un dia, Oliver (Armie Hammer), un captivador investigador americà, que treballa en el seu doctorat, arriba per ajudar al pare d'Elio com a becari durant l'estiu. Oliver té, com Elio, arrels jueves. Enmig de l'assolellada esplendor d'aquest marc, Elio i Oliver descobriran l'embriagadora bellesa del despertar sexual al llarg d'un estiu que canviarà les seves vides per sempre.
El guió és de James Ivory, cineasta a qui devem una de les perles cinematogràfiques LGTBI com ho és «Maurice». Des del meu punt de vista es tracta d'una història potent molt ben portada a la pantalla. El seu director ha dit que «Volíem reflectir l'essència del llibre, però això no vol dir que hagués de ser literal. Vam haver de canviar algunes coses». Com que no he llegit la novel·la no m'atreveixo a jutjar aquesta adaptació, però he de confessar que m'ha arribat.

La narració està feta des de la perspectiva de l'adolescent, Elio, en aquesta fase de descobriment sexual i emocional, i en el guió es tracta amb encert aquesta imperícia emocional, el lliurament entusiasta i la noble sinceritat que acompanya els adolescents d'aquesta edat. Es desenvolupa en un entorn de classe mitjana-alta establerta a una meravellosa vila del nord d'Itàlia, que gaudeix una família culta i entranyable que disposa, fins i tot, de servei.

Una cosa que no queda gaire definit en la pel·lícula és l'edat d'Oliver, que estimo que ha d'estar entre 25 i 30 anys, en ser un investigador que treballa en el seu doctorat. Per fer-nos una idea, l'actor que l'encarna, Armie Hammer, tenia prop de 31 anys en el moment de la filmació, i Timothée Chamalet 21.

Recordo amb especial afecte una reflexió que el pare d'Elio fa al seu fill gairebé al final de la pel·lícula, però no en faré «spoiler», perquè es refereix al desenllaç de la història.

La novel·la va ser ràpidament acollida per la comunitat LGTB i s'ha convertit en un clàssic de la literatura homosexual, encara que també ha transcendit fronteres. André Aciman, parlant de la seva obra, que és la seva primera novel·la i va ser escrita en només tres mesos, diu: «No he escrit més de pressa a la meva vida. Era com si estigués enamorat. L'escriptura em va portar a llocs als quals mai m'hagués atrevit a anar. Hi ha parts del llibre que dic "No em crec que jo hagi escrit això!" Però ho vaig fer. D'alguna manera és com si m'ho dictessin». La crítica ha dit d'aquesta obra: «Crec que la novel·la evoca d'una manera que molt pocs llibres han aconseguit la sensualitat, sexualitat, erotisme i ansietat que causa el primer amor» (Howard Rosenman), i «Toca la fibra sensible de gairebé qualsevol que l'hagi llegit pel seu plantejament del primer amor, l'obsessió i el dolor, sense importar el seu gènere o orientació sexual» (Peter Spears). Crec que aquests comentaris són vàlid per a la pel·lícula.

Es tracta d'una pel·lícula que es mou en un ambient de bisexualitat i que quadra molt amb els meus gustos en tots els sentits, especialment els cinematogràfics. Per això us la recomano encaridament esperant que la gaudiu tant com ho vaig fer jo.

Una abraçada.
Call Me by Your Name


«Call Me by Your Name» es el título con que se ha estrenado en nuestras pantallas una producción italiana (con participación de Francia, Brasil y EEUU) basada en una novela homónima de André Aciman, publicada en el 2007, que ha sido traducida al castellano con el título «Llámame por tu nombre». La película en su versión original es bilingüe, se habla inglés e italiano (subtitulado en inglés).
Es el verano de 1983 en el norte de Italia y Elio Perlman (Timothée Chamalet), un chico ítalo-estadounidense precoz de 17 años, pasa los días en la villa familiar del s. XVII transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia (Esther Garrel).

Elio tiene una estrecha relación con su padre (Michael Stuhlbarg), un ilustre profesor especializado en cultura grecorromana, y su madre Annella (Amira Casar), una traductora, y entre ambos le han dotado de una amplia cultura en un entorno que rebosa de encantos naturales. Aunque la sofisticación y don intelectual de Elio podrían sugerir que es un adulto hecho y derecho, todavía tiene cierta inocencia y temas en los que desarrollarse, especialmente en los del corazón.

Un día, Oliver (Armie Hammer), un cautivador investigador americano, que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. Oliver tiene, como Elio, raíces judías. En medio del soleado esplendor de este marco, Elio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre.
El guión es de James Ivory, cineasta al que debemos una de las perlas cinematográficas LGTBI como lo es «Maurice». Des de mi punto de vista se trata de una historia potente muy bien llevada a la pantalla. Su director ha dicho que «Queríamos reflejar la esencia del libro, pero eso no significa que tuviese que ser literal. Tuvimos que cambiar algunas cosas». Como no he leído la novela no me atrevo a juzgar esta adaptación, pero he de confesar que me ha llegado.

La narración está hecha des de la perspectiva del adolescente, Elio, en esa fase de descubrimiento sexual y emocional, y en el guion se trata con acierto esa torpeza emocional, la entrega entusiasta y la noble sinceridad que acompaña a los adolescentes de esa edad. Se desarrolla en un entorno de clase media-alta afincada en una maravillosa villa del norte de Italia, que disfruta una familia culta y entrañable que dispone, incluso, de servicio.

Algo que no queda muy definido en la película es la edad de Oliver, que estimo que debe estar entre 25 y 30 años, al ser un investigador que trabaja en su doctorado. Para hacernos una idea, el actor que lo encarna, Armie Hammer, tenia cerca de 31 años en el momento de la filmación, y Timothée Chamalet, 21.

Recuerdo con especial cariño una reflexión que el padre de Elio hace a su hijo casi al final de la película, pero no haré «spoiler», porque se refiere al desenlace de la historia.

La novela fue rápidamente acogida por la comunidad LGTB y se ha convertido en un clásico de la literatura homosexual, aunque también ha trascendido fronteras. André Aciman, hablando de su obra, que es su primera novela y fue escita en solo tres meses, dice: «No he escrito más rápido en mi vida. Era como si estuviese enamorado. La escritura me llevó a sitios a los que nunca me hubiese atrevido a ir. Hay partes del libro que digo "¡No me creo que haya escrito esto!" Pero lo hice. De alguna forma es como si me lo dictasen». La crítica ha dicho de esta obra: «Creo que la novela evoca de una manera que muy pocos libros han conseguido la sensualidad, sexualidad, erotismo y ansiedad que causa el primer amor» (Howard Rosenman), y «Toca la fibra sensible de casi cualquiera que la haya leído por su planteamiento del primer amor, la obsesión y el dolor, sin importar su género u orientación sexual» (Peter Spears). Creo que esos comentarios son válido para la película.

Se trata de una película que se mueve en un ambiente de bisexualidad y que cuadra mucho con mis gustos en todos los sentidos, especialmente los cinematográficos. Por eso os la recomiendo encarecidamente esperando que la disfrutéis tanto como lo hice yo.

Un abrazo.


dijous, 15 de febrer de 2018

Catalogne. L’ignominie est en marche

[Entrada 204]

Catalogne. L’ignominie est en marche


“Si uno tuviera que trazar en una línea el carácter del español, ¿cómo sería? Básicamente el español es, en el inconsciente colectivo, aquel que aplastó civilizaciones de América del Sur. Un conquistador, un guerrero, un militar orgulloso de su batallas. Además, los españoles, a su entender, nunca han conocido la derrota. Algunos contratiempos, a lo sumo. El tipo de batalla no es importante: él es un soldado! Un guerrero que fundamenta su razón de existir en el enfrentamiento, la aniquilación del otro y la humillación del que ha sometido. Que este sea un hombre, un toro o un molino, es indiferente. Él ha vencido, él es fuerte y valiente! Que el combate sea desigual, ridículo o burlesco no le importa. Su propósito es mostrar su valor ridiculizando al que ha derribado. Y si pierde una batalla? borra el evento de su memoria y de la historia. El español es un personaje de la mitología ibérica: no lo es de una región en particular. Pero la región que mejor se adapta a esta descripción es la Castilla histórica, o el gobierno de Madrid. De ahí es de donde emana ese pestilente olor a testosterona. Sin embargo, hay una constante remarcable: Castro era gallego, Franco era gallego, Rajoy es gallego, Hitler ... Ah, no, no lo era ! , él era austríaco. "Las Españas" son los países donde se pone el sol, como decían los romanos. ¿Será el país donde uno se acuesta?

¿Y catalán que es? Su legado histórico hace de él un negociante. El Fenicio, el veneciano de la península ibérica. primeramente porque su derecho hereditario le ha forzado a ello: El derecho del "hereu", que no es otra cosa que los hijos mayores heredan todo y no se comparten las propiedades. Esto obligó a los menores a establecerse en la ciudad y convertirse en burgueses. Es a partir de este momento que el tejido urbano, comercial e industrial se vuelve más denso en Cataluña . Cuando Castilla abre el monopolio del comercio con las Américas en el finales del siglo 18, Cataluña esta preparada: es la explosión económica. Además, el decreto de Felipe V prohibiendo a los catalanes hacer política no hace mas que incentivar este activismo económico e intelectual.

Cataluña es una tierra de acogida desde la antigüedad. Los flujos migratorios de toda la cuenca mediterránea hicieron muy pronto de esta región un remanso de paz para muchos pueblos. Esta mezcla y estas migraciones son parte constituyente de la riqueza cultural y económica de Catalunya. A título de ejemplo: durante la inquisición, el conde de Barcelona fue el único que castigó a los culpables del genocidio en el barrio judío de Barcelona.

Entonces ¿cómo hacer coexistir dos sociedades, dos mentalidades tan diametralmente diferentes? uno jerárquico y absolutista, en que el pueblo teme el poder y cumple con reglas, que no vivió la Revolución Industrial, que lideró la contra-reforma ignorando la Ilustración. Y la otra compuesta por comerciantes, artesanos y juglares, en la que el poder es la capacidad de pactar, que ha experimentado la revolución del mercado además de la Revolución Industrial, que practicó la tolerancia, estimulado la innovación y ha hecho de la democracia una realidad natural y compartida.

Lo que sucede hoy en Cataluña es la pesadilla del conquistador: el pueblo al que intenta someter resiste y se niega a someterse al yugo. Entonces intenta aplicar sobre el insumiso las técnicas que conoce i que funcionan sobre si mismo: infligir violencia y humillación.

Humillación... Erigida en institución por el gobierno español a través de la aplicación del artículo 155 de la constitución Española. Esta violencia practicada por el Estado y también legalizada por el Estado. De esta forma se permite a los medios de comunicación, a los políticos, a la gente de la calle, intimidar, insultar y menospreciar a los catalanes. Como en pleno franquismo, época bendecida por el gobierno actual, puesto que permitía a cada uno despreciar y oprimir al otro de forma legal. Para someterlo a diario. Comportarse con respecto a quien debe someterse a la condescendencia más despectiva. En la forma del racismo más inmundo.

¿Lo sabían ustedes? En el período franquista, los otros idiomas distintos al castellano estaban prohibidos. Cuando una persona hablaba uno de los idiomas prohibidos, catalán, euskara, gallego, era reprimido de la manera más dura: ¡Háblame Cristiano! Historia para mostrar la diferencia entre el conquistador y el bárbaro. Hoy es lo mismo.

Hoy, este tipo de práctica está de nuevo permitida. Según Ramón Blázquez, la avalancha de ignominias y vejaciones derivadas de la aplicación del artículo 155 estaba programada por el gobierno. Es persistente y violenta en la prensa, especialmente televisión y en las redes sociales. Incluso el país Vasco, dice, durante los más violentos periodos del terrorismo no sufrieron tal tipo de vejaciones, humillaciones, insultos, descalificaciones y atropellos.

Hay dos caras en este torrente de ignominia: el primero es frontal y primario. Se trata de insultar y despreciar públicamente cuando la conocida y veterana periodista Ana Rosa Quintana trata en directo al vicepresidente del Gobierno Catalán, Oriol Junqueras, de “gilipollas” o cuando el también famoso periodista Eduardo Inda califica en directo al presidente del gobierno Catalán, Carles Puigdemont, de "mierda". A ello debe sumarse la calidad más dudosa de los diferentes grupos de debate en foros de discusión o de entretenimiento que se lanzan a una verdadera carrera de insulto e ignominia.

La segunda cara de esta vergüenza y quizás la peor, es la manipulación medios. Duramente orquestada en la prensa, artículos de opinión, editoriales y sobreexportada a todas las agencias de noticias, de forma coordinado como debe ser, el directorio anti catalán es bastante unánime en los términos utilizados: desafío independentista, referéndum ilegal, golpe de estado, cobardes, adoctrinamiento contra el gobierno central... La violencia de los ataques, la manera desvergonzada de acusar con mentiras y la permisividad de las autoridades frente a esta situación digna de desencadenar muchas causas penales por difamación, muestra hasta que punto el gobierno de los hidalgos de Madrid está decidido a hundirse en el desprecio y la humillación al pueblo catalán sin ningún límite ético.

Delante esta voluntad Medieval de hacer perder el honor al enemigo, se reconoce la impotencia y la debilidad del gobierno Español. Desde el momento que hace todo lo posible para matar al pueblo catalán humillándolo, no se da cuenta de que sus valores no coinciden con los de los catalanes. Los catalanes son obstinados, cautelosos y resistentes.

Hace ya trescientos años que el español intenta constreñir por la fuerza. Pero es inevitable: Cataluña será independiente o no será. Los catalanes están aferrados a la idea de república al menos tanto como los españoles lo están a la dictadura.

Los catalanes saben, y especialmente sienten muy profundamente en su alma, que su salud está en la independencia. Que ellos no podrán vivir en España debido a que su gobierno los va a tratar siempre como a una colonia.

Los catalanes saben que un día ellos vivirán, ellos o sus hijos, en su país y que compartirán sus valores democráticos y respetuoso con todos aquellos que quieran ser catalanes.
Y los españoles lo saben también...”

Este texto fue publicado en francés el 23 de enero de 2018, firmado por Gabriel Laflèche, en la página suiza https://1dex.ch/2018/01/catalogne-lignominie-marche/#.Wm4KhR8oRQK. Y Pepe Fajula publicó la traducción al castellano que supongo que habéis leido, en su Facebook.

Un abrazo.dijous, 8 de febrer de 2018

L'home i el coneixement --- El hombre y el conocimiento

[Entrada 203]

L'home i el coneixement


Kant (segle XVIII) va afirmar que «la raó només reconeix el que ella mateixa produeix segons el seu esbós». Un exemple d'aquesta idea es presenta a la pel·lícula «The Arrival» (dirigida en 1996 per David Twohy, estrenada en aquest país amb el títol: «¡Han llegado!», i que va passar per la cartellera sense pena ni glòria) on arriben a la Terra uns extraterrestres que no tenen, com nosaltres, un concepte lineal del temps amb passat, present i futur. Per a ells passat, present i futur no són moments separats sinó que coexisteixen i aquest fet dificulta que terrícoles i extraterrestres s'entenguin. Els seus esquemes mentals i els dels humans topen. Això vol dir que les nostres concepcions de les coses ens limiten i a vegades ens incapaciten per a entendre o assimilar segons quines idees o realitats. Clar que quan Einstein va plantejar la teoria de la relativitat va trencar amb aquests esbossos o esquemes preconcebuts i va aportar idees noves. Kant ho justifica dient que «les observacions fortuïtes i realitzades sense un pla previ no van lligades a cap llei necessària, llei que, de totes maneres, la raó busca i necessita».

D'altra banda, sol passar que quan s'escriu una idea que semblava brillant, ja no sembli tan brillant com quan era una idea abstracta, la qual cosa es creu que és deguda al fet que les paraules són una cotilla per a les idees. Idees que necessàriament s'han de plasmar en paraules si les volen transmetre.

A més, com ja he plantejat a dos dels meus posts («Cultures» i «La vida secreta de les paraules»), els idiomes estan al servei de la cultura dels seus usuaris. Així sabem que els inuit (conjunt de pobles que anomenem erroniament esquimals) tenen en el seu idioma una diversitat de paraules per referir-se als diferents matisos del blanc (crec recordar que són al voltant de 28), cosa que a nosaltres no ens cal.

Finalment, ens trobem que els idiomes evolucionen i les paraules agafen nous sentits o matisos diferents amb el pas del temps. Per això, una mateixa frase escrita fa uns segles pot tenir un sentit matisadament diferent, o completament diferent, avui dia.

Les traduccions d'un idioma a un altre poden alterar el sentit d'allò que es diu en l'original, ja sigui per culpa d'un traductor no no prou capacitat, ja sigui perquè expressar aquella idea en l'idioma de destí no sigui tan senzill, o fàcil, perquè els idiomes no són neutres, ja que darrere de cada idioma hi ha una càrrega cultural i ideològica, és a dir, una idiosincràsia. Per exemple, l'altre dia en un dels comentaris d'aquest blog l'autor del comentari traduïa «botifler» per «traïdor», una traducció que em va xocar. Tant, que m'he passat una estona mirant diccionaris. De fet, el mot català botifler (que vol dir galtes grosses, i, també: Inflat, presumit, arrogant) es va aplicar durant la guerra de Successió, als Països Catalans, als partidaris de Felip V de Castella (i IV d'Aragó). Per extensió s'aplica avui en dia als catalans que col·laboren amb els enemics de la catalanitat. Per exemple, als catalans que van col·laborar amb el règim franquista contra qualsevol fet que indiqués sentiment nacional català o simplement catalanitat. Pot ser que sigui una forma de traïció, però a mi més aviat em du a pensar en els afrancesats de la guerra de la Independència que, de fet, no eren traïdors, sinó que era gent que creia i admirava les aportacions polítiques franceses i que van defensar la «Pepa» (la Constitució de Cadis de 1812). Clar que els conservadors els consideraven traïdors. En resum, jo diria que més que un traïdor, un botifler, és aquell català que dóna suport actiu al nacionalisme espanyol. Però aquesta tan sols és la meva visió del sentit d'aquest mot.

Quan escoltem una conferència, un discurs, o llegim un llibre, sempre estem predisposats a buscar-hi i acceptar aquells arguments, aquelles idees, aquelles aportacions, que reforcen i donen suport en allò que nosaltres pensem i a rebutjar tot allò que pugui afeblir-les o donar suport i reforçar les idees que no ens agraden. De fet, en general, som poc crítics amb el nostre pensament que moltes vegades no és nostre, sinó el fruit de la nostra educació i de les nostres experiències, passades pel sedàs dels nostres prejudicis. Els nostres debats tenen una càrrega important de sordesa, ens tanquem en el nostre pensament sense buscar la validesa o no validesa dels arguments que van en contra d'allò que pensem, i dediquem els nostres esforços a rebatre aquests arguments, sense ponderar fins a quin punt poden ser vàlids.

Tot i que el que plantejo afecta, sens dubte, el coneixement científic, malgrat que aquest, en ser una labor col·lectiva amb ajuda d'eines valuoses i potents, ha estat capaç d'anar vencent aquestes dificultats i ha pogut fer salts com el pas del geocentrisme a l'heliocentrisme i d'aquest a la teoria del «big bang». En canvi el coneixement individual, el que regeix la vida de cada persona, la consciència personal, està sotmès, sense poder evitar-ho, a tots aquests factors de distorsió als quals n'hi hauríem d'afegir un altre: l'educació rebuda, cosa que fa que el coneixement personal sigui relatiu. Això no vol dir que tot valgui, sinó que cadascú pot arribar a conclusions diferents enfront de circumstàncies similars i que totes siguin, almenys personalment, vàlides perquè han sortit de pensaments diferents, i de la seva recerca personal de la veritat.

Aquesta qüestió ha estat plantejada per diferents pensadors, entre ells Michel de Montaigne (segle XVI). Ell veia a l'ésser humà com el riu d'Heràclit, sempre canviant sense perdre la seva essència: l'aigua passa, el seu curs canvia, però el riu segueix sent el riu. El mateix Montaigne planteja en un dels seus assajos que a la natura no hi ha mai dos objectes idèntics. Posa l'exemple en els ous de gallines i ens parla d'una persona (concretament a Delfos) que podia saber quina gallina de les del seu galliner havia pots un ou determinat només observant l'ou. Montaigne conclou que «s'ha obligat a la natura a no fer res que no sigui diferent». Així no hi ha dues persones idèntiques i per això «mai dos homes van pensar igual d'una mateixa cosa, i és impossible que es donin dues opinions exactament semblants, no sols en homes diferents, sinó en un mateix home en diferents hores».

Algú podria plantejar que tot plegat ens du a la ignorància individual i per tant a la col·lectiva, però això no és així. El mateix Aristòtil (segle IV a.n.e.) assegurava que «no hi ha desig més natural que el desig del coneixement». La persona desitja saber i tenir criteris amb els quals entendre el que l'envolta i prendre les seves decisions. El saber no consisteix en una acumulació de coneixements com els d'una enciclopèdia. El savi és aquell que sap trobar, el qui sap plantejar la qüestió correcta i sap donar-li la resposta adequada. Alguns, com proposa Montaigne, busquen el seu coneixement en la raó pròpia i en les seves experiències, començant pel coneixement d'un mateix i la introspecció, i, com el riu d'Heràclit, anar evolucionant al llarg de la seva vida; d'altres busquen solucions més còmodes i estables acceptant dogmes i mites, però tots, dins d'aquesta «ignorància» estableixen un coneixement individual, més o menys personalitzat.

La diversitat es basa en aquests fets, som persones diferents amb coneixements diversos i això ens manté en un debat permanent que hauríem de saber acceptar i amb el qual hauríem de saber conviure. Tot i que tenim una tendència (possiblement innata) a sentir-nos més còmodes amb aquells amb qui compartim bona part del pensament. I, com que el pensament també és hereu de l'experiència personal, resulta lògic que, a més, ens sentim més propers en aquells amb qui compartim o hem compartit experiències. Malgrat això la diversitat i el debat són més enriquidors que el fet de tancar-nos en el nostre pensament.

Una abraçada.
El hombre y el conocimiento


Kant (siglo XVIII) afirmó que «la razón sólo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo». Un ejemplo de esta idea se presenta en la película «The Arrival» (dirigida en 1996 por David Twohy, estrenada en este país con el título: «¡Han llegado!», y que pasó por la cartelera sin pena ni gloria) donde llegan a la Tierra unos extraterrestres que no tienen, como nosotros, un concepto lineal del tiempo con pasado, presente y futuro. Para ellos pasado, presente y futuro no son momentos separados sino que coexisten y este hecho dificulta que terrícolas y extraterrestres se entiendan. Sus esquemas mentales y los de los humanos chocan. Esto significa que nuestras concepciones de las cosas nos limitan y a veces nos incapacitan para entender o asimilar según qué ideas o realidades. Claro que cuando Einstein planteó la teoría de la relatividad rompió con estos bocetos o esquemas preconcebidos y aportó ideas nuevas. Kant lo justifica diciendo que «las observaciones fortuitas y realizadas sin un plan previo no van ligadas a ninguna ley necesaria, ley que, de todos modos, la razón busca y necesita».

Por otra parte, suele ocurrir que cuando se escribe una idea que parecía brillante, ya no parezca tan brillante como cuando era una idea abstracta, lo que se cree que se debe a que las palabras son un corsé para las ideas . Ideas que necesariamente se deben plasmar en palabras si las quieren transmitir.

Además, como ya he planteado en dos de mis posts ( «Culturas» y «La vida secreta de las palabras»), los idiomas están al servicio de la cultura de sus usuarios. Así sabemos que los inuit (conjunto pueblos que llamamos equivocadamente esquimales) tienen en su idioma una diversidad de palabras para referirse a los diferentes matices del blanco (creo recordar que son alrededor de 28), algo que nosotros no necesitamos.

Finalmente, nos encontramos que los idiomas evolucionan y las palabras toman nuevos sentidos o matices diferentes con el paso del tiempo. Por ello, una misma frase escrita hace unos siglos puede tener un sentido matizadamente diferente, o completamente diferente, hoy en día.

Las traducciones de un idioma a otro pueden alterar el sentido de lo que se dice en el original, ya sea por culpa de un traductor con no suficiente capacidad, ya sea porque expresar esa idea en el idioma de destino no sea tan sencillo, o fácil, porque los idiomas no son neutros, ya que detrás de cada idioma hay una carga cultural e ideológica, es decir, una idiosincrasia. Por ejemplo, el otro día en uno de los comentarios de este blog el autor del comentario traducía «botifler» por «traidor», una traducción que me chocó. Tanto, que me he pasado un rato mirando diccionarios. De hecho, la palabra catalana «botifler» (que significa mejillas grandes, y, también: Hinchado, presumido, arrogante) se aplicó durante la guerra de Sucesión, en los Países Catalanes, a los partidarios de Felipe V de Castilla (y IV de Aragón). Por extensión se aplica hoy en día a los catalanes que colaboran con los enemigos de la catalanidad. Por ejemplo, a los catalanes que colaboraron con el régimen franquista contra cualquier hecho que indicara sentimiento nacional catalán o simplemente catalanidad. Puede que sea una forma de traición, pero a mí más bien me lleva a pensar en los afrancesados de la guerra de la Independencia que, de hecho, no eran traidores, sino que era gente que creía y admiraba las aportaciones políticas francesas y que defendieron la «Pepa» (la Constitución de Cádiz de 1812). Claro que los conservadores los consideraban traidores. En resumen, yo diría que más que un traidor, un «botifler», es aquel catalán que da apoyo activo al nacionalismo español. Pero esta tan solo es mi visión del sentido de esa palabra .

Cuando escuchamos una conferencia, un discurso, o leemos un libro, siempre estamos predispuestos a buscar y aceptar aquellos argumentos, aquellas ideas, aquellas aportaciones, que refuerzan y apoyan lo que nosotros pensamos y a rechazar todo aquello que pueda debilitarlas o apoyar y reforzar las ideas que no nos gustan. De hecho, en general, somos poco críticos con nuestro pensamiento que muchas veces no es nuestro, sino el fruto de nuestra educación y de nuestras experiencias, pasadas por el tamiz de nuestros prejuicios. Nuestros debates tienen una carga importante de sordera, nos cerramos en nuestro pensamiento sin buscar la validez o no validez de los argumentos que van en contra de lo que pensamos, y dedicamos nuestros esfuerzos a rebatir esos argumentos, sin ponderar hasta qué punto pueden ser válidos.

Aunque lo que planteo afecta sin duda al conocimiento científico, a pesar de que éste, al ser una labor colectiva con la ayuda de herramientas valiosas y potentes, ha sido capaz de ir venciendo estas dificultades y ha podido hacer saltos como el paso del geocentrismo al heliocentrismo y de éste a la teoría del «big bang». En cambio el conocimiento individual, lo que rige la vida de cada persona, la conciencia personal, está sometido, sin poder evitarlo, a esos factores de distorsión a los que deberíamos añadir otro factor: la educación recibida, lo que hace que el conocimiento personal sea relativo. Esto no significa que todo valga, sino que cada uno puede llegar a conclusiones diferentes frente a circunstancias similares y que todas sean, al menos personalmente, válidas porque han salido de pensamientos diferentes, y de su búsqueda personal de la verdad.

Esta cuestión ha sido planteada por diferentes pensadores, entre ellos Michel de Montaigne (siglo XVI). Él veía al ser humano como el río de Heráclito, siempre cambiante sin perder su esencia: el agua pasa, su curso cambia, pero el río sigue siendo el río. El mismo Montaigne plantea en uno de sus ensayos que en la naturaleza no hay nunca dos objetos idénticos. Pone el ejemplo de los huevos de gallinas y nos habla de una persona (concretamente en Delfos) que podía saber qué gallina de las de su gallinero había puesto un huevo determinado sólo observando el huevo. Montaigne concluye que «se ha obligado a la naturaleza a no hacer nada que no sea diferente». Así no hay dos personas idénticas y por eso «nunca dos hombres pensaron igual de una misma cosa, y es imposible que se den dos opiniones exactamente semejantes, no sólo en hombres diferentes, sino en un mismo hombre en diferentes horas».

Alguien podría plantear que todo ello nos lleva a la ignorancia individual y por tanto a la colectiva, pero esto no es así. El mismo Aristóteles (siglo IV a.n.e.) aseguraba que «no hay deseo más natural que el deseo del conocimiento». La persona desea saber y tener criterios con los que entender lo que le rodea y tomar sus decisiones. El saber no consiste en una acumulación de conocimientos como los de una enciclopedia. El sabio es aquel que sabe encontrar, el que sabe plantear la cuestión correcta y sabe darle la respuesta adecuada. Algunos, como propone Montaigne, buscan su conocimiento en la propia razón y en sus experiencias, empezando por el conocimiento de uno mismo y la introspección, y, como el río de Heráclito, evolucionando a lo largo de su vida; otros buscan soluciones más cómodas y estables aceptando dogmas y mitos, pero todos, dentro de esta «ignorancia» establecen un conocimiento individual, más o menos personalizado.

La diversidad se basa en estos hechos, somos personas distintas con conocimientos diversos y esto nos mantiene en un debate permanente que deberíamos saber aceptar y con el que deberíamos saber convivir. Aunque tenemos una tendencia (posiblemente innata) a sentirnos más cómodos con aquellos con quien compartimos buena parte del pensamiento. Y, como el pensamiento también es heredero de la experiencia personal, resulta lógico que, además, nos sentimos más cercanos a aquellos con los que compartimos o hemos compartido experiencias. A pesar de ello la diversidad y el debate son más enriquecedores que el hecho de encerrarnos en nuestro pensamiento.

Un abrazo.


dijous, 1 de febrer de 2018

Una bomba de rellotgeria --- Una bomba de relojería

[Entrada 202]

Una bomba de rellotgeria


La pancarta que encapçalava la manifestació del 7 d'abril del 2011, a Madrid, hi deia: "Sin casa, sin curro, sin pensión. Juventud SIN Futuro recuperando nuestro futuro. Esto es solo el principio". Aquells joves no volien haver de resignar-se a haver de triar entre l'atur, la precarietat i l'exili, volien l'oportunitat de construir una vida que valgués la pena ser viscuda. Aquella mateixa gent van propiciar el 15M poc després.

L'organització "Juventud SIN Futuro" va plegar el març del 2017 i en el seu comiat deien: Avui ens acomiadem sent conscients que encara hi ha milers de joves de tot el país que continuen patint la precarietat laboral, segueixen encadenant beques per treball, segueixen sense poder accedir a un habitatge, segueixen sense poder accedir a la Universitat, segueixen fent la maleta i deixant enrere la seva vida per buscar aquesta oportunitat que aquí no tenen.

No entraré en els mecanismes que filtren i defineixen la formació dels joves al meu país i com aquests els condicionen el futur. Aquest tema per si sol mereixeria més d'un post i, per tant, no hi aprofundiré més, però l'esmento perquè són molts els joves que no poden accedir directament als estudis que voldrien i aquest és un element que se suma a la visió d'aquesta falta de futur per a la joventut en aquestes terres.

Una joventut sense futur és una bomba de rellotgeria. Els adolescents d'avui són conscients que ells encara tenen un futur menys favorable i saben que no hi poden fer res, han vist com han fracassat els moviments d'aquells joves que van intentar revoltar-se pacíficament el 2011. I, en conseqüència, pot ser que si hi ha una nova revolta, no sigui tan pacífica.

Segurament a l'Oligarquia que s'està fent amb tota la riquesa i que no està disposada a compartir-la, això li importi poc, sens dubte creu que disposant de les armes i el poder podran aturar-los. Recordem les revoltes de París i Londres d'agost del 2011, per posar un exemple, on joves nascuts a Europa (a París o a Londres), que no se'n sentien part, que se sentien desatesos pel seu Estat que creien no tenir les mateixes oportunitats pel sol fet de viure en un determinat barri, per venir d'una família amb certes dificultats econòmiques o per ser més foscos de pell. O també, els aldarulls i destrosses que es van produir el 2005 a la rodalia de París i a diverses ciutats franceses on els protagonistes era la joventut nascuda o nacionalitzada francesa d'origen islàmic o africà (sud-saharià).

Però els primers mileuristes ara ja han passat dels 40 anys. Els que tenien 18 anys el 2011 aquest any en faran 25... I els problemes creixen i cada dia són més els afectats, els sense futur.

Una abraçada.
Una bomba de relojería


La pancarta que encabezaba la manifestación del 7 de abril del 2011, en Madrid, decía: "Sin casa, sin curro, sin pensión. Juventud SIN Futuro Recuperando nuestro futuro. Esto es solo el principio". Aquellos jóvenes no querían tener que resignarse a tener que elegir entre el paro, la precariedad y el exilio, querían la oportunidad de construir una vida que valiera la pena ser vivida. Esa misma gente propició el 15M poco después.

La organización "Juventud SIN Futuro" cesó sus actividades en marzo de 2017 y en su despedida decían: Hoy nos despedimos siendo conscientes que todavía hay miles de jóvenes de todo el país que continúan sufriendo la precariedad laboral, siguen encadenando becas por trabajo, siguen sin poder acceder a una vivienda, siguen sin poder acceder a la Universidad, siguen haciendo la maleta y dejando atrás su vida para buscar esa oportunidad que aquí no tienen.

No voy a entrar en los mecanismos que filtran y definen la formación de los jóvenes en mi país y como estos les condicionan el futuro. Este tema por sí solo merecería más de un post y, por tanto, no profundizaré más en él, pero lo menciono porque son muchos los jóvenes que no pueden acceder directamente a los estudios que querrían y éste es un elemento que se suma a la visión de esta falta de futuro para la juventud en estas tierras.

Una juventud sin futuro es una bomba de relojería. Los adolescentes de hoy son conscientes que ellos todavía tienen un futuro menos favorable y saben que no pueden hacer nada, han visto cómo han fracasado los movimientos de aquellos jóvenes que intentaron sublevarse pacíficamente en 2011. Y, en consecuencia, puede que si hay una nueva revuelta, no sea tan pacífica.

Seguramente a la Oligarquía que se está quedando con toda la riqueza y que no está dispuesta a compartirla, esto le importe poco, sin duda cree que disponiendo de las armas y el poder podrán pararlos. Recordemos las revueltas de París y Londres de agosto de 2011, por poner un ejemplo, donde jóvenes nacidos en Europa (en París o en Londres), que no se sentían parte de ella, que se sentían desatendidos por su Estado que creían no tener las mismas oportunidades por el solo hecho de vivir en un determinado barrio, por venir de una familia con ciertas dificultades económicas o por ser más oscuros de piel. O también, los disturbios y destrozos que se produjeron en 2005 en las cercanías de París y en varias ciudades francesas donde los protagonistas era la juventud nacida o nacionalizada francesa de origen islámico o africano (sudsahariano).

Pero los primeros mileuristas ahora ya han pasado de los 40 años. Los que tenían 18 años en 2011 este año cumplirán 25... Y los problemas crecen y cada día son más los afectados, los sin futuro.

Un abrazo.