Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 16 de gener de 2017

περίπατος (1)

[Entrada 154]

περίπατος (1)


He partit aquest text en tres parts per facilitar-ne la lectura. Aquest és el primer fragment.

El mot περίπατος (perípatos) vol dir passeig. Peripatètic (de περιπατητικός), el qui es passeja, i dóna nom als membres de l'escola doctrinal fundada per Aristòtil a Atenes (335 aC) pel fet que moltes lliçons s'hi donaven tot passejant.

Els peripatètics estan de moda a la meva terra gràcies a Merlí, una sèrie de la Televisió de Catalunya sobre filosofia que ha tingut molt èxit. N'han fet dues temporades i ja es parla d'una tercera. Crec que s'està emetent a la resta d'Espanya doblada al castellà i que també s'ha venut en alguns països de l'Amèrica del Sud. La meva afició pel pensament humà, que s'ha reviscolat no fa pas gaire i que sens dubte s'ha d'haver notat en aquest blog, no es deu a la sèrie, ja que no l'he seguida, sinó al meu estimat amic Bactèria que des del primer moment m'ha anat encomanant el seu interès per aquest tema. Ell sap que és el meu filòsof de capçalera.

El pensament humà s'ha ocupat, almenys des que en tenim rastre escrit, de tot un seguit de temes sobre nosaltres i el món que ens envolta, com l'existència, el coneixement, la llibertat, la felicitat, el comportament, el mateix pensament, etc. Són temes que d'una forma o altra ens interessen a tots i que en algun moment de la nostra vida ens han preocupat.

En el discurs de José Mugica, un home exemplar en molts aspectes, destaca un d'aquests temes: la felicitat humana. També ho fa en Merlí a la seva sèrie, i és un dels temes que he tocat més d'una vegada tant aquí com al meu blog destinat als adolescents LGBT.

La felicitat és un sentiment, un estat d'ànim (una emoció); grat, agradable, de plena satisfacció. Els sentiments formen part de l'emotivitat dels ésser humans, un dels elements d'aquesta triada que sembla ser la responsable de la nostra forma de ser i del nostre comportament. Ara, la qüestió és si és possible ser feliç, què ens pot fer feliços i quines condicions mínimes necessitem per poder-ho ser.

D'una persona mancada de felicitat solem dir que és infeliç o també que és desgraciat, però un desgraciat és algú mancat de sort. La sort, no és més que atzar... Com deia Bertran Russell, les úniques raons objectives per a la desgràcia són aquelles coses que ens són desfavorables sobre les que en tenim poc o cap control. En aquest sac hi podem posar força coses, com les que tenen el seu origen a la mare natura, entre les quals hi ha els cataclismes (sismes, erupcions...), les grans tempestes (huracans, ciclons...), les malalties, les malformacions, els accidents, etc. D'altra banda hi ha altres elements per a la desgràcia, com la manca de recursos per a la nostra subsistència, que també pot ser produïda per fenòmens naturals, com les sequeres, però que avui en dia solen estar més relacionats amb el control econòmic i financer, o amb els mercats que ens deia en Mugica. Però com que la felicitat està relacionada amb la nostra emotivitat, no totes les raons d'infelicitat són objectives, també n'hi ha de subjectives.

Una abraçada.
περίπατος (1)


He partido este texto en tres partes para facilitar su lectura. Este es el primer fragmento.

La palabra περίπατος (perípatos) significa paseo. Peripatético (de περιπατητικός), el que se pasea, y da nombre a los miembros de la escuela doctrinal fundada por Aristóteles en Atenas (335 aC) por el hecho de que muchas lecciones se daban paseando.

Los peripatéticos están de moda en mi tierra gracias a Merlín, una serie de la Televisión de Cataluña sobre filosofía que ha tenido mucho éxito. Han emitido dos temporadas y ya se habla de una tercera. Creo que se está emitiendo en el resto de España doblada al castellano y que también se ha vendido a algunos países de América del Sur. Mi afición por el pensamiento humano, que ha revivido no hace mucho y que sin duda se habrá notado en este blog, no se debe a la serie, ya que no la he seguido, sino a mi querido amigo Bactèria que desde el primer momento me ha ido contagiando su interés por ese tema. Él sabe que es mi filósofo de cabecera.

El pensamiento humano se ha ocupado, al menos desde que tenemos rastro escrito, de toda una serie de temas sobre nosotros y el mundo que nos rodea, como la existencia, el conocimiento, la libertad, la felicidad, el comportamiento, el mismo pensamiento, etc. Son temas que de una forma u otra nos interesan a todos y que en algún momento de nuestra vida nos han preocupado.

En el discurso de José Mugica, un hombre ejemplar en muchos aspectos, destaca uno de esos temas: la felicidad humana. También lo hace Merlín en su serie, y es uno de los temas que he tocado más de una vez tanto aquí como en mi blog destinado a los adolescentes LGBT.

La felicidad es un sentimiento, un estado de ánimo (una emoción); grato, agradable, de plena satisfacción. Los sentimientos forman parte de la emotividad de los seres humanos, uno de los elementos de esa tríada que parece ser la responsable de nuestra forma de ser y de nuestro comportamiento. Ahora, la cuestión es si es posible ser feliz, qué nos puede hacer felices y qué condiciones mínimas necesitamos para poderlo ser.

De una persona carente de felicidad solemos decir que es infeliz o también que es desgraciado, pero un desgraciado es alguien falto de suerte. La suerte, no es más que azar... Como decía Bertran Russell, las únicas razones objetivas para la desgracia son aquellas cosas que nos son desfavorables sobre las que tenemos poco o ningún control. En ese saco podemos poner muchas cosas, como las que tienen su origen en la madre naturaleza, entre las que están los cataclismos (seísmos, erupciones...), las grandes tormentas (huracanes, ciclones...), las enfermedades, las malformaciones, los accidentes, etc. Por otra parte hay otros elementos para la desgracia, como la falta de recursos para nuestra subsistencia, que también puede ser producida por fenómenos naturales, como las sequías, pero que hoy en día suelen estar más relacionados con el control económico y financiero, o con los mercados que nos decía Mugica. Pero como la felicidad está relacionada con nuestra emotividad, no todas las razones de infelicidad son objetivas, también las hay subjetivas.

Un abrazo.


dilluns, 9 de gener de 2017

Felicitat humana --- Felicidad humana

[Entrada 153]

Felicitat humana

Hem creat aquesta civilització en la qual estem: filla del mercat, filla de la competència, que ha proporcionat un progrés material portentós i explosiu. Però el que va ser economia de mercat ha creat societats de mercat. I ens ha proporcionat aquesta globalització, que vol dir mirar per tot el planeta.

Estem governant la globalització o la globalització ens governa a nosaltres? És possible parlar de solidaritat i que "estem tots junts" en una economia que està basada en la competència despietada? Fins on arriba la nostra fraternitat?

Res de tot això ho dic per negar la importància d'aquest esdeveniment. No, és pel contrari: el desafiament que tenim per davant és d'una magnitud de caràcter colossal i la gran crisi... No és ecològica, és política.

L'home no governa avui les forces que ha desencadenat, sinó que les forces que ha desencadenat governen l'home... I a la vida. Perquè no venim al planeta per desenvolupar-nos en termes generals. Venim a la vida intentant ser feliços. Perquè la vida és curta i se'ns en va. I cap bé val com la vida i això és elemental. Però si la vida se m'escaparà treballant i treballant per consumir un "plus" i la societat de consum és el motor -perquè, en definitiva, si es paralitza el consum o si s'atura, s'atura l'economia, i si s'atura l'economia, apareix el fantasma de l'estancament per a cada un de nosaltres- però aquest hiperconsum al seu torn, és el que està agredint el planeta. I ha de generar aquest hiperconsum, coses durin poc, perquè cal vendre molt! I una bombeta elèctrica no pot durar més de 1000 hores encesa. Però hi ha llums que poden durar 100 mil... 200 mil hores! Però aquestes no es poden fer!, perquè el problema és el mercat, perquè hem de treballar... I hem de tenir una civilització d'usi i tiri! I així estem en un cercle viciós. Aquests són problemes de caràcter polític que ens estan dient la necessitat de començar a lluitar per una altra cultura.

No es tracta de plantejar-nos tornar a l'home de les cavernes, ni de tenir un "monument de l'endarreriment". Però no podem indefinidament continuar governats pel mercat, sinó que hem de governar al mercat. Per això dic que el problema és de caràcter polític, en la meva humil manera de pensar. Perquè... Els vells pensadors definien: -Epicur, Sèneca, els Aimares- "pobre no és el que té poc sinó que veritablement pobre és el que necessita infinitament molt" i desitja, i desitja, i desitja més i més. Aquesta és una clau de caràcter cultural.

Llavors, saludaré l'esforç i els acords que es fan. I els acompanyaré, com a governant. Sé que algunes de les coses que estic dient, "grinyolen". Però hem d'adonar-nos que la crisi de l'aigua, que la crisi de l'agressió al medi ambient no és una causa. La causa és el model de civilització que hem muntat. I el que hem de revisar és la nostra forma de viure.

Per què? Pertanyo a un petit país molt ben dotat de recursos naturals per viure. Al meu país hi ha 3 milions d'habitants. Una mica més, 3 milions dos-cents. Però hi ha uns 13 milions de vaques, de les millors del món. I uns 8 o 10 milions d'ovelles, estupendes. El meu país és exportador de menjar, de làctics, de carn... És un peneplà, gairebé el 90% del seu territori és aprofitable. Els meus companys treballadors, van lluitar molt per les 8 hores de treball! I ara estan aconseguint les 6 hores! Però el que aconsegueix 6 hores, s'aconsegueix dos treballs; per tant, treballa més que abans. Per què? Perquè ha de pagar una quantitat de quotes: la moteta que va comprar, el cotxet que va comprar... I pagui quotes! I pagui quotes! I quan se'n vol adonar, és un vell reumàtic -com jo- i se li ha passat la vida. I un es fa aquesta pregunta: ¿aquest és el destí de la vida humana?

Aquestes coses són molt elementals: el desenvolupament no pot ser en contra de la felicitat. Ha de ser a favor de la felicitat humana! De l'amor... damunt la Terra! De les relacions humanes! Del fet de cuidar els fills! De tenir amics! De tenir el que és elemental!

Precisament, perquè això és el tresor més important que teniu, quan lluitem pel medi ambient, el primer element del medi ambient es diu: la felicitat humana.

Gràcies.
Aquest és el fragment final del discurs que José Mugica, sent encara president d'Uruguai, va pronunciar en la conferència Rio+20 (Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible (UNCSD)) que es va celebrar al juny del 2012 a Rio de Janeiro. Unes paraules que subscric completament.


Una abraçada.
Felicidad humana

Hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta.

¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?

Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis... no es ecológica, es política.

El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre... Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en terminos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor -porque, en definitiva, si se paraliza el consumo o si se detiene, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiper consumo, cosas duren poco, porque hay que vender mucho! Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil... 200 mil horas! Pero esas no se pueden hacer! porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar... y tenemos que tener una civilización de uso y tíre! ¡Y así estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura.

No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni de tener un “monumento del atraso”. Pero no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político, en mi humilde manera de pensar. Porque... los viejos pensadores definian: –Epicúreo, Séneca, los Aymaras- “pobre no es el que tiene poco sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho" y desea, y desea, y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural.

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.

¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes. Un poco más, 3 millones doscientos. Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de ovejas, estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne... Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo! Y ahora están consiguiendo las 6 horas! Pero el que consigue 6 horas, se consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas: la motito que compró, el autito que compró... Y pague cuotas! Y pague cuotas! Y cuando se quiere acordar, es un viejo reumático –como yo- y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana?

Estas cosas son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad ¡Tiene que ser a favor de la felicidad humana! Del amor... arriba de la Tierra! De las relaciones humanas! Del cuidar a los hijos! De tener amigos! De tener lo elemental!

Precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tienen, cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama: la felicidad humana.

Gracias.
Este es el fragmento final del discurso que José Mugica, siendo aún presidente de Uruguay, pronunció en la conferencia Rio+20 (Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD)) que se celebró en junio de 2012 en Rio de Janeiro. Unas palabras que suscribo completamente.


Un abrazo.


dilluns, 2 de gener de 2017

Llibertat limitada (i 3) --- Libertad limitada (y 3)

[Entrada 152]

Llibertat limitada (i 3)


La meva formació tècnica m'ha dut a saber que tot a la natura té un equilibri i que trencar-lo o forçar-lo sol tenir males conseqüències. Ara està de moda parlar d'ecologia, perquè l'actuació humana n'ha trencat l'equilibri i en comencem a pagar les conseqüències en forma d'escalfament global... Fa poc sentia dir a un pensador català prou reconegut que "tot és una qüestió d'equilibris. La democràcia és una qüestió d'equilibri, la llibertat és una qüestió d'equilibri..." Per tant, la relació de l'individu amb la comunitat també ha de ser-ho. Ni es pot sacrificar a l'individu pel bé de la comunitat, que en l'extrem ens duria a l'esclavitud, ni es pot donar llibertat absoluta a l'individu davant la comunitat, ja que en l'extrem ens du al sotmetiment per la força de la majoria per una minoria, és a dir, de nou a l'esclavitud.

Crec que devem a Alexis de Tocqueville la frase: "la meva llibertat acaba on comença la dels altres", és a dir, que ningú té dret a violar els drets dels altres. Però aquest pensament, que per a alguns ha esdevingut paradigmàtic, està lluny de situar-nos en la realitat social i per tant de definir on s'acaba la meva llibertat, ja que no són només els drets dels altres el que posa els límits sinó també les estructures que s'han creat a la comunitat per mantenir aquest equilibri entre les llibertats individuals i les exigències de la comunitat, tant per garantir la igualtat d'oportunitats entre les persones (cosa que també defensava Tocqueville) com per garantir els subministraments necessaris per donar cobertura a les necessitats dels individus que la componen, etc. A més de mantenir els elements, coactius o no, que han de permetre la subsistència d'aquesta comunitat (policies, exèrcits, tribunals de justícia, etc.)

També he après de la meva formació tècnica que els equilibris depenen de l'objectiu a aconseguir, i que es poden forçar de cara a un objectiu concret. Un exemple és la producció d'objectes per al consum, que ha estat estudiada per mantenir al consumidor a la necessitat permanent de comprar, i d'això en tenim exemples evidents com ara la telefonia mòbil o l'equipament informàtic.

Malgrat tot encara ens queda marge de decisió. El pensament encara és nostre, i com va dir Primo Levi, l'única cosa que no ens poden prendre i que sempre duem anem on anem està darrere del nostre front. Malgrat tota la "ideologia" que ens hagin imposat, malgrat totes les rentades de cervell amb què ens estan bombardejant contínuament, el nostre pensament encara és nostre. Sempre podem pensar lliurement, tot i que ja he raonat que no és que sigui fàcil. Actuar en conseqüència i difondre el que pensem potser és encara més difícil perquè en l'actualitat no hi ha sobre el planeta un espai sense lleis, sense el control d'un estat (llevat del pol sud on la subsistència és quasi impossible) i, sens dubte, les possibilitats d'actuació i difusió d'idees estan sotmeses als corpus legals dels diferents estats.

Una abraçada.
Libertad limitada (y 3)


Mi formación técnica me ha llevado a saber que todo en la naturaleza tiene un equilibrio y que romperlo o forzarlo suele tener malas consecuencias. Ahora está de moda hablar de ecología, porque la actuación humana ha roto su equilibrio y empezamos a pagar las consecuencias en forma de calentamiento global... Hace poco oía decir a un pensador catalán suficientemente reconocido que "todo es una cuestión de equilibrios. la democracia es una cuestión de equilibrio, la libertad es una cuestión de equilibrio..." Por tanto, la relación del individuo con la comunidad también debe serlo. Ni se puede sacrificar al individuo por el bien de la comunidad, que en el extremo nos llevaría a la esclavitud, ni se puede dar libertad absoluta al individuo ante la comunidad, ya que en el extremo nos lleva al sometimiento por la fuerza de la mayoría por una minoría, es decir, de nuevo a la esclavitud.

Creo que debemos a Alexis de Tocqueville la frase: "mi libertad termina donde empieza la de los demás", es decir, que nadie tiene derecho a violar los derechos de los demás. Pero este pensamiento, que para algunos se ha convertido en paradigmático, está lejos de situarnos en la realidad social y por tanto de definir dónde termina mi libertad, ya que no son sólo los derechos de los demás lo que pone los límites sino también las estructuras que se han creado en la comunidad para mantener este equilibrio entre las libertades individuales y las exigencias de la comunidad, tanto para garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas (lo que también defendía Tocqueville) como para garantizar los suministros necesarios para dar cobertura a las necesidades de los individuos que la componen, etc. Además de mantener los elementos, coactivos o no, que deben permitir la subsistencia de esta comunidad (policías, ejércitos, tribunales de justicia, etc.)

También he aprendido de mi formación técnica que los equilibrios dependen del objetivo a conseguir, y que se pueden forzar de cara a un objetivo concreto. Un ejemplo es la producción de objetos para el consumo, que ha sido estudiada para mantener al consumidor en la necesidad permanente de comprar, y de esto tenemos ejemplos evidentes como la telefonía móvil o el equipamiento informático.

A pesar de todo todavía nos queda margen de decisión. El pensamiento todavía es nuestro, y como dijo Primo Levi, lo único que no nos pueden quitar y que siempre llevamos vayamos donde vaayamos está detrás de nuestra frente. A pesar de toda la "ideología" que nos hayan impuesto, a pesar de todos los lavados de cerebro con que nos están bombardeando continuamente, nuestro pensamiento aún es nuestro. Siempre podemos pensar libremente, aunque ya he razonado que no es que sea fácil. Actuar en consecuencia y difundir lo que pensamos quizás es aún más difícil porque en la actualidad no hay sobre el planeta un espacio sin leyes, sin el control de un estado (salvo el polo sur donde la subsistencia es casi imposible) y, sin duda, las posibilidades de actuación y difusión de ideas están sometidas a los corpus legales de los diferentes estados.

Un abrazo.


dilluns, 26 de desembre de 2016

Llibertat limitada (2) --- Libertad limitada (2)

[Entrada 151]

Llibertat limitada (2)


Deia que l'Estat és, doncs, l'entorn de convivència on ens movem com a comunitat humana. Una comunitat que ha acabat assumint el paper proveïdor d'allò que ens cal per satisfer les necessitats bàsiques individuals, especialment després de l'èxit, fa uns milers d'anys, de la producció d'aliments i de la configuració de la civilització. A conseqüència de la qual la dependència de l'individu de la comunitat (l'estat) on viu és força gran. Canviar de comunitat no és una cosa senzilla, fins al punt que li hem donat nom: emigrar o immigrar. Hi ha barreres de tot tipus per fer-ho: legals, econòmiques, d'idioma, culturals, etc.

De fet, l'individu ha deixat en mans de la comunitat bona part dels elements que li permeten decidir per si mateix. Aquests debat de l'individu enfront de la comunitat, és un dels grans debats encara vius i que han perdurat a la història de la humanitat. Un debat que afecta tant a l'àmbit del pensament com al de l'acció, i especialment al de la política. Així tenim a liberals enfront de comunistes, o dit d'una altra manera: Marx i Engels enfront de Constant, Tocqueville i tants d'altres, per posar alguns exemples.

En aquest debat els estats han intentat donar-li forma amb la legislació, amb la formació d'un conjunt de normes més o menys coherents que formen un corpus legislatiu. El document més antic d'aquest tipus del que se'n té notícia és el codi d'Hammurabi, situat entre 1793 i 1750 aC. Actualment aquests corpus legals solen ser força complexos, raó per la qual se sol requerir especialistes (advocats, etc.) per entendre'ls bé. La qual cosa incideix directament en la nostra capacitat de decisió, tant perquè resulta difícil saber totes les lleis, com perquè, tot sabent-les moltes d'elles no són fàcils d'arribar a entendre de forma suficient. Lleis que solen ser modificades amb una relativa freqüència el qual força a una actualització constant...

Però és evident que les nostres decisions no es fonamenten només en aquests elements, ja que el nostre pensament, que és qui regeix les nostres decisions, es compon tant del que el nostre raonament o raciocini ha estat capaç d'elaborar, com de tot un seguit d'idees, categories i opcions ètiques i morals que hem anat adquirint de forma no reflexiva ni crítica al llarg de la nostra vida, especialment durant les fases formatives. D'aquest solatge cultural, que no ha passat el sedàs de la nostra raó ni ha estat mai sotmès a una anàlisi crítica per part de cada individu, sinó que ha estat rebut i acceptat com si fos part la nostra visió de la realitat, Marx en deia ideologia i està formada per creences de tota mena, pors, dogmes, formes de veure el món, etc. Aquesta ideologia també és un element que condiciona la llibertat individual, perquè bona part de procés de decisió se suporta en ella.

A més, tenim la coherència. Un dels elements que comporta la racionalitat és ser conseqüent i responsable, vull dir que ens hem de fer càrrec del que hàgim decidit fins al final, perquè en som els responsables. Ser conseqüent amb una decisió requereix que les altres decisions que prenguem siguin coherents o consistents amb aquesta. Així, a qui decideix tenir un fill li exigirem que el criï i l'eduqui. Per tant, una decisió condiciona les següents.

En el discurs d'aquests pensaments, queda clara la necessitat del coneixement personal tant sobre la nostra natura com de l'estructuració del pensament propi, ja que per ser veritablement lliure s'han de tenir molt clars aquests conceptes i reduir al mínim, si és possible al no-res, tot allò que és ideologia, en el sentit que li donava Marx en aquest terme. Malgrat que ho tinguem tot clar, la llibertat individual està condicionada per la comunitat, pel corpus legislatiu, i per com es prioritza en ell la comunitat i l'individu.

Tot plegat ens deixa clar que no ens ho posen gens fàcil. Como que encara hi ha aspectes a considerar, el text segueix amb una terecra i darrera part.

Bon any 2017!

Una abraçada.
Libertad limitada (2)


Decía que el Estado es, pues, el entorno de convivencia donde nos movemos como comunidad humana. Una comunidad que ha acabado asumiendo el papel proveedor de lo que nos hace falta para satisfacer las necesidades básicas individuales, especialmente después del éxito, hace unos miles de años, de la producción de alimentos y de la configuración de la civilización. A consecuencia de la cual la dependencia del individuo de la comunidad (el estado) donde vive es bastante grande. Cambiar de comunidad no es algo sencillo, hasta el punto que le hemos dado nombre: emigrar o inmigrar. Hay barreras de todo tipo para hacerlo: legales, económicas, de idioma, culturales, etc.

De hecho, el individuo ha dejado en manos de la comunidad buena parte de los elementos que le permiten decidir por sí mismo. Esos debate del individuo frente a la comunidad, es uno de los grandes debates aún vivos y que han perdurado en la historia de la humanidad. Un debate que afecta tanto al ámbito del pensamiento como en el de la acción, y especialmente al de la política. Así tenemos a liberales frente a comunistas, o dicho de otro modo: Marx y Engels frente a Constant, Tocqueville y tantos otros, por poner algunos ejemplos.

En este debate los estados han intentado darle forma con la legislación, con la formación de un conjunto de normas más o menos coherentes que forman un corpus legislativo. El documento más antiguo de este tipo del que se tiene noticia es el código de Hammurabi, situado entre 1793 y 1750 aC. Actualmente estos corpus legales suelen ser bastante complejos, por lo que se suele requerir especialistas (abogados, etc.) para entenderlos bien. Lo cual incide directamente en nuestra capacidad de decisión, tanto porque resulta difícil saber todas las leyes, como para que, sabiendolas muchas de ellas no son fáciles de llegar a entender de forma suficiente. Leyes que suelen ser modificadas con relativa frecuencia lo que fuerza a una actualización constante...

Pero es evidente que nuestras decisiones no se fundamentan sólo en estos elementos, ya que nuestro pensamiento, que es quien rige nuestras decisiones, se compone tanto de lo que nuestro razonamiento o raciocinio ha sido capaz de elaborar, como de una serie de ideas, categorías y opciones éticas y morales que hemos ido adquiriendo de forma no reflexiva ni crítica a lo largo de nuestra vida, especialmente durante las fases formativas. De ese poso cultural, que no ha pasado la criba de nuestra razón ni ha sido nunca sometido a un análisis crítico por parte de cada individuo, sino que ha sido recibido y aceptado como si fuera parte nuestra visión de la realidad, Marx decía ideología y está formada por creencias de todo tipo, miedos, dogmas, formas de ver el mundo, etc. Esta ideología también es un elemento que condiciona la libertad individual, porque buena parte de proceso de decisión se apoya en ella.

Además, tenemos la coherencia. Uno de los elementos que conlleva la racionalidad es ser consecuente y responsable, quiero decir que nos tenemos que hacer cargo de lo que hayamos decidido hasta el final, porque somos los responsables de ello. Ser consecuente con una decisión requiere que las otras decisiones que tomemos sean coherentes o consistentes con esta. Así, a quien decide tener un hijo le exigiremos que lo críe y lo eduque. Por lo tanto, una decisión condiciona las siguientes.

En el discurso de estos pensamientos, queda clara la necesidad del conocimiento personal tanto sobre nuestra naturaleza como de la estructuración del pensamiento propio, ya que para ser verdaderamente libre se deben tener muy claros estos conceptos y reducir al mínimo, si es posible a la nada, todo lo que es ideología, en el sentido que le daba Marx a este término. A pesar de que lo tengamos todo claro, la libertad individual está condicionada por la comunidad, por el corpus legislativo, y por cómo se prioriza en él la comunidad y el individuo.

Todo ello nos deja claro que no nos lo ponen nada fácil. Como aún hay aspectos a considerar, el texto sigue con una tercera y última parte.

¡Feliz 2017!

Un abrazo.


dilluns, 19 de desembre de 2016

Llibertat limitada (1) --- Libertad limitada (1)


[Entrada 150]

Llibertat limitada (1)


Amb el terme llibertat vull referir-me a la possibilitat de la persona de decidir per si mateixa cosa que afecta tant a la pròpia conducta com al sentit o la configuració del propi ésser. És un terme que ha estat molt usat i en molts sentits, potser el més important sigui el polític. Curiosament tots els polítics s'erigeixen en paladins de la llibertat de les persones, però, existeix la llibertat? Podem ser lliures? Té límits la llibertat? Quins límits? El meu propòsit és una reflexió sobre aquests límits de la llibertat.

Sens dubte som el que som, una unitat de cos i ànima, un cos material que per si mateix ja està limitat en les seves possibilitats, un cos que no ens permet fer tot el que el nostre pensament, la nostra imaginació, és capaç de concebre. Per exemple, no podem estar en dos llocs en el mateix moment; ni hem aconseguit desplaçar-nos a una velocitat superior a la de la llum. Així doncs, per començar hem de conèixer la nostra pròpia natura, si no ens pot passar com aquell infant que veient volar a Superman a les pel·lícules es va tirar per la finestra de casa seva des d'un pis elevat...

Si algú visqués sol, en un territori prou ampli com per no haver-lo de compartir amb ningú més, no toparia amb més limitacions que les que li imposessin l'entorn i les necessitats que l'imposa la seva natura. Aquí apareixen dos elements més, l'entorn i les necessitats. És obvi que necessitem, menjar, dormir, evacuar residus, i un cert confort per sobreviure. Tot plegat ens limita, ja que tenim un cos per mantenir i això ens imposa uns condicionants importants. Aquest seria el segon nivell de limitacions a la llibertat, les necessitats bàsiques individuals.

Però és que amb això no en tinc prou, perquè sol, sobreviuré jo, però no l'espècie, i l'instint de supervivència inclou la supervivència de l'espècie, és a dir, la reproducció, i això els primats ho fem en societat, per tant, el meu entorn es complica i ara ja es complica força. D'una banda perquè no és el mateix cobrir les necessitats de menjar, dormir, evacuar residus, i obtenir un cert confort per un individu que per a un col·lectiu de persones, això segon, el col·lectiu, requereix una organització que, a més, es va complicant a mesura que aquest col·lectiu creix.

Resulta evident que la vida en el primer cercle de persones que m'envolten, que en solen dir la família, aporta una sèrie de condicionants, com compartir espais, temps i pertinences, o respectar els costums i/o manies dels altres. Així no podem de fer soroll quan els altres dormen o hem d'usar el tub de la pasta de dents d'una determinada manera... Ja estem en un tercer nivell de limitacions, les de la convivència.

El conjunt de persones que vivim al món, siguin de la família o no, hem acabat organitzant-nos en unes estructures que en diem estats (i vull deixar-ho aquí per no entrar en un debat sobre nacions que no crec que aporti gaire cosa al propòsit de la meva reflexió). Tenim diverses capes o nivells d'estructuració, com el municipi o la província, dins d'aquests estats, per sobre dels quals encara existeixen acords possibles com la confederació (la Comunitat Europea) i altres tractats internacionals (ONU, OTAN, etc.) I aquests estats, que fragmenten la gran comunitat que seria la humanitat sencera, se situarien en un quart nivell de les limitacions de l'individu.

En la segona part d'aquest text, del qual n'he fet tres fragments, intentaré reflexionar sobre el funcionament d'aquestes comunitats i quina relació tenen amb la llibertat.

Bones Festes!

Una abraçada.
Libertad limitada (1)


Con el término libertad quiero referirme a la posibilidad de la persona de decidir por sí misma lo que afecta tanto a la propia conducta como el sentido o la configuración del propio ser. Es un término que ha sido muy usado y en muchos sentidos, tal vez el más importante sea el político. Curiosamente todos los políticos se erigen en paladines de la libertad de las personas, pero ¿existe la libertad? ¿Podemos ser libres? ¿Tiene límites la libertad? ¿Qué límites? Mi propósito es una reflexión sobre esos límites de la libertad.

Sin duda somos lo que somos, una unidad de cuerpo y alma, un cuerpo material que por sí mismo ya está limitado en sus posibilidades, un cuerpo que no nos permite hacer todo lo que nuestro pensamiento, nuestra imaginación, es capaz de concebir. Por ejemplo, no podemos estar en dos lugares en el mismo momento; ni hemos conseguido desplazarnos a una velocidad superior a la de la luz. Así pues, para empezar debemos conocer nuestra propia naturaleza, si no nos puede pasar como aquel niño que viendo volar a Superman en las películas se tiró por la ventana de su casa desde un piso elevado ...

Si alguien viviera solo, en un territorio lo suficientemente amplio como para no tener que compartirlo con nadie más, no toparía con más limitaciones que las que le impusieran el entorno y las necesidades que le impone su naturaleza. Aquí aparecen dos elementos más, el entorno y las necesidades. Es obvio que necesitamos, comer, dormir, evacuar residuos, y un cierto confort para sobrevivir. Todo ello nos limita, ya que tenemos un cuerpo para mantener y eso nos impone unos condicionantes importantes. Ese sería el segundo nivel de limitaciones a la libertad, las necesidades básicas individuales.

Pero es que con eso no me basta, porque solo, sobreviviré yo, pero no mi especie, y el instinto de supervivencia incluye la supervivencia de la especie, es decir, la reproducción, y eso los primates lo hacemos en sociedad por tanto, mi entorno se complica y ahora ya se complica bastante. Por un lado porque no es lo mismo cubrir las necesidades de comer, dormir, evacuar residuos, y obtener un cierto confort para un individuo que para un colectivo de personas, lo segundo, el colectivo, requiere una organización que, además, se va complicando a medida que este colectivo crece.

Resulta evidente que la vida en el primer círculo de personas que me rodean, que solemos llamarlo la familia, aporta una serie de condicionantes, como compartir espacios, tiempos y pertenencias, o respetar las costumbres y/o manías de los demás. Así no podemos hacer ruido cuando los demás duermen o debemos usar el tubo de la pasta de dientes de una determinada manera... Ya estamos en un tercer nivel de limitaciones, las de la convivencia.

El conjunto de personas que vivimos en el mundo, sean de la familia o no, hemos acabado organizándonos en unas estructuras que llamamos estados (y quiero dejarlo ahí para no entrar en un debate sobre naciones que no creo que aporte gran cosa al propósito de mi reflexión). Tenemos varias capas o niveles de estructuración, como el municipio o la provincia, dentro de estos estados, por encima de los que aún existen acuerdos posibles como la confederación (la Comunidad Europea) y otros tratados internacionales (ONU, OTAN, etc.) Y esos estados, que fragmentan la gran comunidad que sería la humanidad entera, se situarían en un cuarto nivel de las limitaciones del individuo.

En la segunda parte de este texto, del que he hecho tres fragmentos, intentaré reflexionar sobre el funcionamiento de esas comunidades y qué relación tienen con la libertad.

¡Felices fiestas!

Un abrazo.


dimarts, 13 de desembre de 2016

Follo ergo sum

[Entrada 149]

El meu post d'avui només pot ser gaudit en la seva totalitat pels que entenen el català, perquè es tracta d'un vídeo de la BTV (Barcelona Televisió) que ha estat emès en aquest idioma dins del programa "Tube d'assaig" amb aquest títol: "Follo ergo sum". Em sembla una bona reflexió sobre el sexe anal.

Tube d'assaig: FOLLO ERGO SUM

Una abraçada.(No hay versión en castellano de este vídeo sobre la práctica del sexo anal. Lo siento.)


dilluns, 5 de desembre de 2016

Desobediència civil --- Desobediencia civil

[Entrada 148]

Desobediència civil


Quan els neofranquistes que ens governen amb el suport dels neofalangistes afirmen que sense llei no hi ha democràcia crec que no encerten gaire, llevat que, com sospito, estiguin intentant enganyar-nos com és, d'altra banda, habitual en ells.

Sens dubte crec que és la democràcia qui ha de garantir la legalitat, però ja s'ha vist que hi ha casos on això no funciona, casos on cal violar les lleis per aconseguir justícia. Un exemple evident són les reivindicacions contra la segregació dels negres i altres ètnies minoritàries als EUA.

Hannah Arendt (1906-1975) va ser una pensadora i politòloga alemanya d'origen jueu afincada a EUA, que va escriure sobre l'activitat política, el totalitarisme i la modernitat. Va ser acusada de deshonrar el judaisme per les seves cròniques per al "New Yorker" del procés contra Adolf Eichmann a Tel-Aviv i pel llibre Eichmann a Jerusalem. Als anys 70 va escriure un text on reflexionava sobre la «desobediència civil» com a fenomen social i polític on analitza de forma molt clara el funcionament del mateix. Ella ens parla de la constitució americana i les seves esmenes i de la minoria negra, jo faig referencia a la constitució espanyola i la minoria okupa, la minoria dels afectats per la hipoteca o la minoria independentista catalana (minoria dins del context de l'estat espanyol), etc.

La desobediència civil es caracteritza per ser una minoria que de forma col·lectiva s'enfronta a una legislació, tot i que accepta que la desobediència els pot dur a la presó, és a dir, accepta l'ordre establert (cosa que no fa el revolucionari), malgrat que estigui desafiant l'autoritat legalment establerta de forma pacífica. De fet, el desobedient civil està denunciant un mal funcionament del sistema democràtic, ja que si desobeeix, és per manca d'un altre canal que li permeti no fer-ho sense haver d'acceptar una situació que veu injusta. Defensa uns interessos que no són individuals ni privats, sinó d'un col·lectiu tot i que minoritari. Arendt diu que abans d'una revolta hi sol haver "una progressiva erosió de l'autoritat governamental i que aquesta erosió és causada per la incapacitat del Govern per funcionar adequadament d'on broten els dubtes dels ciutadans sobre la seva legitimitat". Una desobediència civil, malgrat que sigui pacífica, és una forma de revolta.

Evidentment, cap llei pot acceptar el seu incompliment (ja no seria una llei sinó una recomanació), de la mateixa manera que no se sol preveure a les constitucions la descomposició del mateix estat. Per això quan una minoria resol enfrontar-se a una llei, a falta d'altres canals, no pot fer una altra cosa que incomplir-la. Però no és legítim tractar aquests individus com a delinqüents, perquè no ho són. "Des del punt de vista del jurista, la llei és tan violada pel desobedient civil com pel criminal", però és evident que mentre que el desobedient lluita per a un col·lectiu, el criminal busca el seu propi benefici; mentre que el desobedient sol buscar publicitat dels seus actes, el criminal, no; el desobedient està disposat a acceptar la condemna, cosa que no és freqüent entre els criminals. Malgrat tot resulta complicat compatibilitzar la desobediència civil i la llei. Arendt no dubta de la legitimitat d'aquesta mena d'actuacions malgrat que difícilment puguin ser mai legals. La legitimitat aquests fets dependrà, doncs, únicament de la legitimitat del que reivindiquen, no de la forma en què ho estiguin fent.

Per contra, el que sol ser del tot contraproduent és intentar personalitzar en els líders i intentar criminalitzar-los. Això els sol convertir en "màrtirs", i donar més força al moviment.

Una abraçada.
Desobediencia civil


Cuando los neofranquistas que nos gobiernan con el apoyo de los neofalangistas afirman que sin ley no hay democracia creo que no aciertan mucho, a menos que, como sospecho, estén intentando engañarnos como es, por otra parte, habitual en ellos.

Sin duda creo que es la democracia quien debe garantizar la legalidad, pero ya se ha visto que hay casos donde esto no funciona, casos donde hay que violar las leyes para conseguir justicia. Un ejemplo evidente son las reivindicaciones contra la segregación de los negros y otras etnias minoritarias en EEUU.

Hannah Arendt (1906-1975) fue una pensadora y politóloga alemana de origen judío afincada en EEUU, que escribió sobre la actividad política, el totalitarismo y la modernidad. Fue acusada de deshonrar el judaísmo por sus crónicas para el "New Yorker" del proceso contra Adolf Eichmann en Tel-Aviv y por el libro Eichmann en Jerusalén. En los años 70 escribió un texto donde reflexionaba sobre la «desobediencia civil» como fenómeno social y político donde analiza de forma muy clara el funcionamiento del mismo. Ella nos habla de la constitución estadounidense y sus enmiendas y de la minoría negra, yo hago referencia a la constitución española y la minoría okupa, la minoría de los afectados por la hipoteca, o la minoría independentista catalana (minoría dentro del contexto del estado español), etc.

La desobediencia civil se caracteriza por ser una minoría que de forma colectiva se enfrenta a una legislación, aunque acepta que la desobediencia puede les llevar a la cárcel, es decir, acepta el orden establecido (cosa que no hace el revolucionario), a pesar de que esté desafiando la autoridad legalmente establecida de forma pacífica. De hecho, el desobediente civil está denunciando un mal funcionamiento del sistema democrático, ya que si desobedece, es por falta de otro canal que le permita no hacerlo sin tener que aceptar una situación que ve injusta. Defiende unos intereses que no son individuales ni privados, sino de un colectivo aunque minoritario. Arendt dice que antes de una revuelta suele haber "una progresiva erosión de la autoridad gubernamental y que esta erosión es causada por la incapacidad del Gobierno para funcionar adecuadamente de donde brotan las dudas de los ciudadanos sobre su legitimidad". Una desobediencia civil, a pesar de que sea pacífica, es una forma de revuelta.

Evidentemente, ninguna ley puede aceptar su incumplimiento (ya no sería una ley sino una recomendación), de la misma manera que no se suele prever en las constituciones la descomposición del propio estado. Por eso cuando una minoría resuelve enfrentarse a una ley, a falta de otros canales, no puede hacer otra cosa que incumplirla. Pero no es legítimo tratar estos individuos como delincuentes, porque no lo son. "Desde el punto de vista del jurista, la ley es tan violada por desobediente civil como por el criminal", pero es evidente que mientras que el desobediente lucha para un colectivo, el criminal busca su propio beneficio; mientras que el desobediente suele buscar publicidad de sus actos, el criminal, no; el desobediente está dispuesto a aceptar la condena, lo que no es frecuente entre los criminales. A pesar de todo resulta complicado compatibilizar la desobediencia civil y la ley. Arendt no duda de la legitimidad de este tipo de actuaciones a pesar de que difícilmente puedan ser nunca legales. La legitimidad estos hechos dependerá, pues, únicamente de la legitimidad de lo que reivindican, no de la forma en que lo estén haciendo.

Por el contrario, lo que suele ser del todo contraproducente es intentar personalizar en los líderes e intentar criminalizarlos. Esto les suele convertir en "mártires", y dar más fuerza al movimiento.

Un abrazo.


dilluns, 28 de novembre de 2016

Cultures --- Culturas

[Entrada 147]

Cultures


Quan Montaigne al seu assaig "Dels Caníbals" descriu la cultura d'aquells indis del Brasil en diu coses com aquestes: Aquestes nacions em semblen, doncs, només bàrbares, en el sentit que en elles ha dominat escassament l'empremta de l'esperit humà, i perquè romanen encara en els confins de la seva ingenuïtat primitiva. Les lleis naturals dirigeixen la seva existència molt poc degenerades per les nostres, de tal manera que, de vegades, em sap greu que no hagin tingut notícia de tals pobles, els homes que haguessin pogut jutjar-los millor que nosaltres. [...] És un poble, diria jo a Plató, en el qual no hi ha cap mena de trànsit, cap coneixement de les lletres, cap coneixement de la ciència dels nombres, cap nom de magistrat ni d'una altra sort, que s'apliqui a cap superioritat política; tampoc hi ha rics, ni pobres, ni contractes, ni successions, sense particions, ni més professions que les ocioses, ni més relacions de parentiu que les comunes; les gents van nues, no tenen agricultura ni metalls, no beuen vi ni conreen els cereals. Les paraules mateixes que signifiquen la mentida, la traïció, la dissimulació, l'avarícia, l'enveja, la detracció, el perdó, els són desconegudes. M'interessa especialment aquesta darrera frase i per això l'he posada en negreta. A l'original no hi apareix destacada.

A la pel·lícula "Amistad" (Steven Spielberg, 1997) també es parla d'aquest tema. Una pel·lícula, que no he pogut evitar veure dues o tres vegades quasi seguides. L'argument es basa en uns fets del 1839. Quaranta-tres africans que eren transportats cap a Amèrica a bord d'un vaixell espanyol, "La Amistad", es van amotinar i van prendre el control del vaixell davant les costes de Cuba amb la intenció de tornar a l'Àfrica, però van ser detinguts per tropes americanes. A la pel·lícula es narra el procés judicial a què van ser sotmesos aquells 43 homes als EUA. L'advocat que els defensa aconsegueix fer-se amb un traductor per entendre-s'hi, ja que els africans només saben parlar el seu idioma nadiu. A les converses que mantenen l'advocat i el cabdill dels amotinats a través de l'intèrpret, surt el tema de què hi ha paraules que no existeixen en l'idioma de l'africà com engany, mentida, etc.

Sens dubte és un fet que els idiomes només tenen les paraules que necessiten per designar allò que els cal. Així la paraula computadora o televisor no han aparegut als idiomes actuals fins que no van aparèixer els ordinadors o fins que no es va inventar la televisió. Per això allà on la mentida, la cobdícia o l'enveja no existien no hi havia paraules per designar-les.

Això vol dir força coses, com que vam ser els europeus, amb la colonització del món i les seves cultures, qui les vam escampar pel món, que no formen part de la naturalesa humana sinó de la seva cultura, i que podríem viure perfectament sense elles. Això vol dir també, que aquelles cultures que els europeus vam destruir sense cap mena de consideració, en alguns aspectes, per no dir en molts, eren molt més plenes de saviesa i de proximitat a la nostra veritable natura que la nostra, malgrat que els poguéssim vèncer amb la nostra tecnologia molt més evolucionada i amb les nostres malalties (avui en diríem amb una guerra biològica o bacteriològica).

No sé si hi ha marxa arrere; si podríem eradicar la mentida, l'engany, la cobdicia, la desigualtat, etc. d'aquesta cultura, de la nostra civilització. Hi ha molts a qui se'ls omple la boca per curullar-la d'elogis i per considerar-la el millor que li ha passat al món. Sens dubte la nostra cultura nascuda a Euràsia no és ni de lluny el millor que li ha pogut passar al món, sinó que és força millorable, i al contrari del que ens volen fer creure és la raó i la causa de la infelicitat de la majoria de la població. També fa evident que no és, com alguns s'obstinen a voler-nos fer creure, l'única possible.

El mal és que entre els més joves sembla que us ho hàgiu cregut. Que us hàgiu cregut que no és possible canviar-la, que el sistema us ho impedirà, que no val la pena ni intentar-ho. I, sens dubte, el primer que és necessari per provocar un canvi és creure-s'ho. Vull dir, creure que és possible i, a més, lluitar per provocar-lo. Sense vosaltres no hi haurà cap canvi. Ells, els poderosos, no tenen gens d'interès en un canvi en cap dels sentits que proposo i faran tot el que puguin per evitar-los, però són minoria...

Una abraçada.
Culturas


Cuando Montaigne en su ensayo "De los Caníbales" describe la cultura de aquellos indios de Brasil dice cosas como estas: Esas naciones me parecen, pues, solamente bárbaras, en el sentido de que en ellas ha dominado escasamente la huella del espíritu humano, y porque permanecen todavía en los confines de su ingenuidad primitiva. Las leyes naturales dirigen su existencia muy poco bastardeadas por las nuestras, de tal suerte que, a veces, lamento que no hayan tenido noticia de tales pueblos, los hombres que hubieran podido juzgarlos mejor que nosotros. [...] Es un pueblo, diría yo a Platón, en el cual no existe ninguna especie de tráfico, ningún conocimiento de las letras, ningún conocimiento de la ciencia de los números, ningún nombre de magistrado ni de otra suerte, que se aplique a ninguna superioridad política; tampoco hay ricos, ni pobres, ni contratos, ni sucesiones, ni particiones, ni más profesiones que las ociosas, ni más relaciones de parentesco que las comunes; las gentes van desnudas, no tienen agricultura ni metales, no beben vino ni cultivan los cereales. Las palabras mismas que significan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la envidia, la detractación, el perdón, les son desconocidas. Me interesa especialmente esta última frase y por eso la he puesto en negrita. En el original no aparece destacada.

En la película "Amistad" (Steven Spielberg, 1997) también se habla de ese tema. Una película, que no he podido evitar ver dos o tres veces casi seguidas. El argumento se basa en unos hechos de 1839. Cuarenta y tres africanos que eran transportados hacia América a bordo d'un barco español, "La Amistad", se amotinaron y tomaron el control del barco frente a las costas de Cuba con la intención de volver a África, pero fueron detenidos por tropas estadounidenses. En la película se narra el proceso judicial al que fueron sometidos aquellos 43 hombres en EEUU. El abogado que los defiende consigue un traductor para entenderse con ellos, ya que los africanos sólo saben hablar su idioma nativo. En las conversaciones que mantienen el abogado y el jefe de los amotinados a través del intérprete, sale el tema de que hay palabras que no existen en el idioma del africano como engaño, mentira, etc.

Sin duda es un hecho que los idiomas sólo tienen las palabras que necesitan para designar lo que necesitan. Así la palabra computadora o televisor no han aparecido en los idiomas actuales hasta que no aparecieron los ordenadores o hasta que no se inventó la televisión. Por eso allí donde la mentira, la codicia o la envidia no existían no había palabras para designarlas.

Esto quiere decir muchas cosas, como que fuimos los europeos, con la colonización del mundo y sus culturas, que las esparcimos por el mundo, que no forman parte de la naturaleza humana sino de su cultura, y que podríamos vivir perfectamente sin ellas. Eso significa también que aquellas culturas que los europeos destruimos sin ningún tipo de consideración, en algunos aspectos, por no decir en muchos, estaban mucho más llenas de sabiduría y de proximidad a nuestra verdadera naturaleza que la nuestra, a pesar de que los pudiéramos vencer con nuestra tecnología mucho más evolucionada y con nuestras enfermedades (hoy diríamos con una guerra biológica o bacteriológica).

No sé si hay marcha atrás; si podríamos erradicar la mentira, el engaño, la codicia, la desigualdad, etc. de esta cultura, de nuestra civilización. Hay muchos a quienes se les llena la boca para colmar-la de elogios y por considerarla lo mejor que le ha pasado al mundo. Sin duda nuestra cultura nacida en Eurasia no es ni de lejos lo mejor que le ha podido pasar al mundo, sino que es bastante mejorable, y al contrario de lo que nos quieren hacer creer es la razón y la causa de la infelicidad de la mayoría de la población. También pone en evidencia que no es, como algunos se empeñan en querernos hacer creer, la única posible.

Lo peor es que entre los más jóvenes parece que os lo hayáis creído. Que os hayáis creído que no es posible cambiarla, que el sistema os lo impedirá, que no vale la pena ni intentarlo. Y, por supuesto, lo primero que es necesario para provocar un cambio es creérselo. Quiero decir, creer que es posible y, además, luchar por provocarlo. Sin vosotros no habrá ningún cambio. Ellos, los poderosos, no tienen ningún interés en un cambio en ninguno de los sentidos que propongo y harán todo lo que puedan para evitarlos, pero son minoría...

Un abrazo.


dilluns, 21 de novembre de 2016

Uns bàrbars --- Unos bárbaros

[Entrada 146]

Uns bàrbars


A finals del segle XIII s'inicien a Europa una sèrie de transformacions que donaran el tret de sortida a l'Edat Moderna de la mà del Renaixement que va posar fi al mil·lenni fosc que havia representat l'Edat Mitjana, iniciada amb la caiguda de l'Imperi Romà l'any 476.

El ressorgiment del comerç i de la vida urbana fan de la burgesia una classe social ascendent i propicia l'aparició de poders monàrquics forts. El pensament evoluciona a una separació clara entre religió i filosofia, entre raó i fe. Humanisme enfront de teocentrisme. Una llibertat de pensament major, allunyada del dogmatisme medieval, i que es correspon amb un impuls considerable dels coneixements científics. El desenvolupament de les universitats i, sobretot, l'aparició de la impremta afavoreixen la difusió de les noves idees, i la cultura passa dels monestirs als carrers de les ciutats.

En aquest entorn la Corona de Castella finança el primer viatge de Colon cosa que dóna el tret de sortida a la conquesta d'Amèrica per part d'Europa (1492). I Martí Luter, el 31 d'octubre de 1517 va clavar les noranta-cinc tesis, contra la venda d'indulgències a la porta de l'església del Palau de Wittenberg fet que dóna el tret de sortida a una nova escissió de la fe cristiana i a una sèrie de conflictes bèl·lics (guerres de religió entre catòlics i protestants) en un nou intent d'imposar per la força, els uns als altres i els altres als uns, una manera de pensar i una manera de viure.

Carles IX de França, que havia ascendit al tron de França amb 10 anys, tot i que no va regnar fins a la seva majoria d'edat, a 16 anys, va ser Rei de França de 1560 a 1574, i se'l considera responsable de la massacre del dia de Sant Bartomeu. Als inicis del seu regnat va voler conèixer alguns dels cabdills dels indígenes de les seves colònies al Brasil (França Antàrtica 1555-1567). Michel de Montaigne (el pensador, escriptor i polític francès del Renaixement que vaig esmentar en el post anterior), coneixedor del fet va voler parlar amb ells per tenir informació de primera mà sobre el que els europeus estaven fent en aquelles terres, i va participar en aquesta entrevista dels cabdills amb el rei.

L'escriptura de Montaigne és alegre i lliure, amb força cites dels clàssics grecs i llatins. Està fonamentalment centrada en l'ésser humà i en concret en ell mateix. Defensa les limitacions del coneixement humà, els límits de la raó (la raó és contornejable), i l'empirisme i el sentit comú. Entre altres coses va ser força crític amb les guerres de les religions i amb la conquesta d'Amèrica. L'assaig on parla d'aquesta entrevista amb els cabdills indígenes del Brasil, es titula "Dels caníbals" (Assajos, llibre I, capítol XXX). Comença fent una reflexió sobre que era i és ser barbar. Explica el canibalisme d'aquelles tribus com un acte d'humiliació i venjança. I conclou:
Crec que és més bàrbar menjar-se a un home viu que menjar-se'l mort; esquinçar per mitjà de suplicis i turments un cos encara ple de vida, rostir-lo a poc a poc, i tirar-lo després als gossos o als porcs; això, no només ho hem llegit, sinó que l'hem vist recentment, i no és que es tractés d'antics enemics, sinó de veïns i conciutadans, amb l'agreujant circumstància que per a la comissió de tal horror van servir de pretext la pietat i la religió.
L'entrevista amb els cabdills brasilers va tenir lloc a Ruan en audiència pública i presidida pel rei, qui va ser el primer a parlar-hi i després...
Després algú va voler saber l'opinió que es formaven, i desitjant conèixer el que els havia semblat més admirable, van respondre que tres coses (d'elles vaig oblidar-ne una i n'estic ben trist, però dues les recordo bé): van dir que trobaven molt estrany que tants homes barbuts, d'elevada alçada, forts i ben armats com envoltaven al rei (de cas es referien als suïssos de la guarda) se sotmetessin a l'obediència d'un noietó, i no triessin millor un d'entre ells perquè els manés. En segon lloc (segons ells la meitat dels homes val almenys l'altra meitat), van observar que hi havia entre nosaltres moltes persones plenes i tipes de tota mena de comoditats i riqueses; que els altres captaven de fam i misèria, i que els semblava també singular que els segons poguessin suportar una injustícia semblant i que no estrangulessin als primers, o no posessin foc a casa seva.
A mi, això segon també em té meravellat. Aquesta desigualtat i submissió és el fruit de la civilització? Eren aquells pobles brasilers els bàrbars?

Una abraçada
Unos bárbaros


A finales del siglo XIII se inician en Europa una serie de transformaciones que darán el pistoletazo de salida a la Edad Moderna de la mano del Renacimiento que puso fin al milenio oscuro que había representado la Edad Media, iniciada con la caída del Imperio Romano en el año 476.

El resurgimiento del comercio y de la vida urbana hacen de la burguesía una clase social ascendente y propicia la aparición de poderes monárquicos fuertes. El pensamiento evoluciona a una separación clara entre religión y filosofía, entre razón y fe. Humanismo frente a teocentrismo. Una libertad de pensamiento mayor, alejada del dogmatismo medieval, y que se corresponde con un impulso considerable de los conocimientos científicos. El desarrollo de las universidades y, sobre todo, la aparición de la imprenta favorecen la difusión de las nuevas ideas, y la cultura pasa de los monasterios en las calles de las ciudades.

En ese entorno la Corona de Castilla financia el primer viaje de Colón lo cual da el pistoletazo de salida a la conquista de América por parte de Europa (1492). Y Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517 clavó las noventa y cinco tesis, contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un hecho que da el pistoletazo de salida a una nueva escisión de la fe cristiana y a una serie de conflictos bélicos (guerras de religión entre católicos y protestantes) en un nuevo intento de imponer por la fuerza, los unos a los otros y los otros a los unos, una manera de pensar y una manera de vivir.

Carlos IX de Francia, que había ascendido al trono de Francia con 10 años, aunque no reinó hasta su mayoría de edad, a los 16 años, fue Rey de Francia de 1560 a 1574, y se le considera responsable de la masacre del día de San Bartolomé. En los inicios de su reinado quiso conocer algunos de los caudillos de los indígenas de sus colonias en Brasil (Francia Antártica 1555-67). Michel de Montaigne (el pensador, escritor y político francés del Renacimiento que mencioné en el post anterior), conocedor del hecho quiso hablar con ellos para tener información de primera mano sobre lo que los europeos estaban haciendo en aquellas tierras, y participó en esa entrevista de los caudillos con el rey.

La escritura de Montaigne es alegre y libre, con bastantes citas de los clásicos griegos y latinos. Está fundamentalmente centrada en el ser humano y en concreto en sí mismo. Defiende las limitaciones del conocimiento humano, los límites de la razón (la razón es contorneable), y el empirismo y el sentido común. Entre otras cosas fue bastante crítico con las guerras de las religiones y con la conquista de América. El ensayo donde habla de esa entrevista con los caudillos indígenas de Brasil, se titula "De los caníbales" (Ensayos, libro I, capítulo XXX). Empieza haciendo una reflexión sobre que era y es ser bárbaro. Explica el canibalismo de aquellas tribus como un acto de humillación y venganza. Y concluye:
Creo que es más bárbaro comerse a un hombre vivo que comérselo muerto; desgarrar por medio de suplicios y tormentos un cuerpo todavía lleno de vida, asarlo lentamente, y echarlo luego a los perros o a los cerdos; esto, no sólo lo hemos leído, sino que lo hemos visto recientemente, y no es que se tratara de antiguos enemigos, sino de vecinos y conciudadanos, con la agravante circunstancia de que para la comisión de tal horror sirvieron de pretexto la piedad y la religión.
La entrevista con los caudillos brasileños tuvo lugar en Ruan en audiencia pública y presidida por el rey, quien fue el primero en hablar con ellos y luego...
Luego alguien quiso saber la opinión que formaran, y deseando conocer lo que les había parecido más admirable, respondieron que tres cosas (de ellas olvidé una y estoy bien pesaroso, pero dos las recuerdo bien): dijeron que encontraban muy raro que tantos hombres barbudos, de elevada estatura, fuertes y bien armados como rodeaban al rey (acaso se referían a los suizos de su guarda) se sometieran a la obediencia de un muchachillo, no eligieran mejor uno de entre ellos para que los mandara. En segundo lugar (según ellos la mitad de los hombres vale por lo menos la otra mitad), observaron que había entre nosotros muchas personas llenas y ahítas de toda suerte de comodidades y riquezas; que los otros mendigaban de hambre y miseria, y que les parecía también singular que los segundos pudieran soportar injusticia semejante y que no estrangularan a los primeros, o no pusieran fuego a sus casas.
A mí, eso segundo también me tiene maravillado. ¿Esa desigualdad y sumisión es el fruto de la civilización? ¿Eran aquellos pueblos brasileños los bárbaros?

Un abrazo


dilluns, 14 de novembre de 2016

Curses de braus --- Corridas de toros

[Entrada 145]

Curses de braus


En Gandhi va dir que el grau de civilització d'un poble es mesura per la manera com tracten als seus animals. Michel de Montaigne, pensador, escriptor i polític francès del Renaixement, ja plantejava llavors que no podem saber què pensen o què senten els animals ni quina és la seva visió del món. Avui tenim evidències de la intel·ligència dels animals i de què també senten, de què tenen sentiments.

Tots parlem del món animal com si l'home fos fora d'ell, com si l'home no fos un animal, cosa que no és certa, ja que els humans no som més que una espècie animal. Una espècie animal amb força limitacions, ja que la capacitat de molts dels altres animals de percebre elements del món real, com els sons que són capaços de percebre o les olors que són capaços de sentir, és, força vegades, molt superior a la nostra. És a dir, que hi ha molts animals millor dotats que nosaltres malgrat que el nostre cervell ens hagi permès desenvolupar la capacitat de raonar i els nostres òrgans fonadors la de comunicar-nos d'una forma força completa.

Malgrat la nostra capacitat de raonar i de comunicar-nos em sembla evident que no podem per això afirmar que l'espècie humana sigui superior a les altres, de fet, tot plegat no és una raó suficient per afirmar la superioritat de l'home sobre la resta del món animal.

L'espècie humana va passar de ser caçat a ser caçador, de ser depredat a ser predador. Les altres espècies de predadors tenen molta cura a no matar els seus congèneres. Els humans matem els nostres congèneres sense treure'n més profit que el fet d'eliminar-los, de fer-los fora del món. Això és ser superior?

Hi ha moltes espècies animals que s'alimenten d'animals d'altres espècies, però només maten aquells espècimens que els calen, els imprescindibles per alimentar-se, i no els fan patir més enllà d'allò que és indispensable. Els humans som capaços de gaudir fent patir els nostres congèneres i els altres animals. També ho som de matar sense raó. Fins i tot, hem desenvolupat elements per a la tortura d'un refinament inimaginable. És aquesta la nostra superioritat?

El partit que governa a Espanya ha estat capaç de gastar part dels recursos de l'estat, en un moment de crisi econòmica, per forçar a una de les nacions de l'estat a haver d'admetre en el seu territori un espectacle basat en torturar animals, cosa que ells havien decidit democràticament prohibir. Som realment superiors a la resta d'animals?

Una abraçada.
Corridas de toros


Gandhi dijo que el grado de civilización de un pueblo se mide por la forma en que trata a sus animales. Michel de Montaigne, un pensador, escritor y político francés del Renacimiento, ya planteaba entonces que no podemos saber qué piensan o qué sienten los animales ni cuál es su visión del mundo. Hoy tenemos evidencias de la inteligencia de los animales y de que también sienten, de que tienen sentimientos.

Todos hablamos del mundo animal como si el hombre estuviera fuera de él, como si el hombre no fuese un animal, lo cual no es cierto, ya que los humanos no somos más que una especie animal. Una especie animal con bastantes limitaciones, ya que la capacidad de muchos de los otros animales de percibir elementos del mundo real, como los sonidos que son capaces de percibir o los olores que son capaces de sentir, es, muchas veces, muy superior a la nuestra. Es decir, que hay muchos animales mejor dotados que nosotros a pesar de que nuestro cerebro nos haya permitido desarrollar la capacidad de razonar y nuestros órganos fonadores la de comunicarnos de una forma bastante completa.

A pesar de nuestra capacidad de razonar y de comunicarnos me parece evidente que no podemos por ello afirmar que la especie humana sea superior a las demás, de hecho, todo eso no es una razón suficiente para afirmar la superioridad del hombre sobre el resto del mundo animal.

La especie humana pasó de ser cazado a ser cazador, de ser depredado a ser predador. Las otras especies de predadores tienen mucho cuidado en no matar a sus congéneres. Los humanos matamos nuestros congéneres sin sacar más provecho que el hecho de eliminarlos, de echarlos del mundo. ¿Eso es ser superior?

Hay muchas especies animales que se alimentan de animales de otras especies, pero sólo matan aquellos especímenes que necesitan, los imprescindibles para alimentarse, y no los hacen sufrir más allá de lo que es indispensable. Los humanos somos capaces de disfrutar haciendo sufrir a nuestros congéneres y a los otros animales. También lo somos de matar sin razón. Incluso, hemos desarrollado elementos para la tortura de un refinamiento inimaginable. ¿Es esa nuestra superioridad?

El partido que gobierna en España ha sido capaz de gastar parte de los recursos del estado, en un momento de crisis económica, para forzar a una de la naciones del estado a tener que admitir en su territorio un espectáculo basado en torturar animales, lo que ellos habían decidido democráticamente prohibir. ¿Somos realmente superiores al resto de animales?

Un abrazo.