Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 18 de gener de 2018

Inxeba

[Entrada 200]

Inxeba


Aquesta pel·lícula sobre homosexualitat masculina, estrenada aquí a Espanya amb el títol: "La herida (The Wound)", en sales de cinema minoritari, és l'òpera prima del seu director, John Trengove. La crítica diu que es tracta d'un «film cru i conseqüent, de convincent resolució fílmica», que presenta «un conflicte plantejat amb emotiva transparència que serveix per parlar un cop més de la repressió en un entorn hostil i complex, asfixiant dins dels seus propis codis i comportaments» (http://www.butxaca.com), i que «resulta universal pel seu retrat d'un món en el qual el pes de la tradició i d'idees estrictes sobre la masculinitat aixafen a l'individu. Malgrat que la narració de Trengove és més aviat convencional i a estones excessivament explicativa, esquiva hàbilment tant la temptació d'emetre judicis com la de mirar amb ulls de turista etnogràfic.» (http://www.elperiodico.com).

El 'ukwaluka' és un ritus de pas a l'adultesa practicat per la comunitat sud-africana dels Xhosa en el qual, durant setmanes, els participants, joves que estan en els últims anys de l'adolescència, són sotmesos a la circumcisió, el dejuni i l'aïllament. El que hi passa ha de ser guardat en secret. En ple segle XXI, cada any, Xolani, un obrer solter i solitari, participa al costat d'altres homes de la seva comunitat en la 'ukwaluka'. Kwanda, procedent de Johannesburg i tutelat per Xolani, rep les burles dels seus companys per ser de ciutat i massa sensible. Quan Kwanda descobreix que Xolani està enamorat en secret d'un altre dels tutors la vida dels tres canviarà radicalment.


No faré «spoiler», no us diré com acaba, però deixeu-me que us expliqui algunes cosetes més al voltant de la pel·lícula. Durant aquest ritus els joves estan sotmesos a l'adult que els acompanya i a qui han d'anomenar "tutor", els adolescents són tractats amb cert menyspreu i no són cridats pel seu nom, sinó amb el d'"iniciat".

Xolani, a qui també anomenen X, és amic de pare de Kwanda i aquest, li demana que sigui dur amb el noi de qui n'insinua una possible homosexualitat, ja que li diu «es tanca a la seva cambra amb els seus amics i no sé què fan». Els altres iniciats, en un altre moment, tracten de "marieta" a Kwanda que és l'únic iniciat que tutoritza en X.

Vija és un home casat, té tres filles, però cada any participa al 'ukwaluka' amb Xolani. Vija aquest any s'encarrega de tres iniciats a qui tracta amb duresa. Vija i X mantenen una relació homosexual des de fa anys, però només es veuen un cop l'any, els dies que dura el ritus. Com podeu imaginar, la relació entre Vija i X és oculta i també especial. Xolani vol dur-la més enllà però Vija, no es mostra gens interessat a fer tal cosa.

Tot i que es parla de polles en diferents moments, que es veu com circumciden els nois, que surten les cures que X pratica a la ferida del circumcidat Kwanda, que Vija i Xolani apareixen mantenint relacions sexuals més d'una vegada, i que se'ls veu completament nus, no hi ha ni una sola imatge on es vegi un penis a la pantalla. Ni tampoc es veu una sola gota de sang. És a dir, que en aquests aspectes la pel·lícula és totalment asèptica.

No és una pel·lícula dolça i romàntica, sinó crua i dura sobre les relacions homosexuals entre homes que encara són tabú y causen molts problemes a la major part del territori del nostre planeta...

Una abraçada.
Inxeba


Esta película sobre homosexualidad masculina, estrenada aquí en España con el título: "La herida (The Wound)", en salas de cine minoritario, es la ópera prima de su director, John Trengove. La crítica dice que se trata de un «film crudo y consecuente, de convincente resolución fílmica», que presenta «un conflicto planteado con emotiva transparencia que sirve para hablar una vez más de la represión en un entorno hostil y complejo, asfixiante dentro de los sus propios códigos y comportamientos» (http://www.butxaca.com), y que «resulta universal por su retrato de un mundo en el que el peso de la tradición y de ideas estrictas sobre la masculinidad aplastan al individuo. Pese a que la narración de Trengove es más bien convencional y a ratos excesivamente explicativa, esquiva hábilmente tanto la tentación de emitir juicios como la de mirar con ojos de turista etnográfico» (http: //www.elperiodico.com) .

El 'ukwaluka' es un rito de paso a la adultez practicado por la comunidad sudafricana de los Xhosa en el que, durante semanas, los participantes, jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia, son sometidos a la circuncisión, el ayuno y el aislamiento. Lo que allí sucede debe ser guardado en secreto. En pleno siglo XXI, cada año, Xolani, obrero soltero y solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en la 'ukwaluka'. Kwanda, procedente de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está enamorado en secreto de otro de los tutores la vida de los tres cambiará radicalmente.


No haré «spoiler», no os diré como acaba, pero dejadme que os cuente algunas cosas más enterno a la película. Durante ese rito los jóvenes están sometidos al adulto que los acompaña, a quien deben llamar "tutor", son tratados con cierto desprecio y no son llamados por su nombre sino con el de "iniciado".

Xolani, a quien también llaman X, es amigo de padre de Kwanda y éste, le pide que sea duro con el chico de quien insinúa una posible homosexualidad, ya que le dice «se cierra en su cuarto con sus amigos y no sé qué hacen». Los otros iniciados, en otro memento, tratan de "mariquita" a Kwanda que es el único iniciado que tutoriza X.

Vija es un hombre casado, tiene tres hijas, pero cada año participa en el 'ukwaluka'con Xolani. Vija este año se encarga de tres iniciados a quien trata con dureza. Vija y X mantienen una relación homosexual desde hace años, pero sólo se ven una vez al año, los días que dura el rito. Como podéis imaginar, la relación entre Vija y X es oculta y también especial. Xolani quiere llevarla más allá pero Vija, no se muestra interesado para nada en hacer tal cosa.

Aunque se habla de pollas en diversas ocasiones, que se ve como circuncidan los chicos, que salen los cuidados que X practica en la herida del circucidado Kwanda, que Vija y Xolani aparecen manteniendo relaciones sexuales más de una vez, y que se les ve completamente desnudos, no hay ni una sola imagen donde se vea un pene en la pantalla. Ni tampoco se ve una sola gota de sangre. Es decir, que en estos aspectos la película es totalmente aséptica.

No es una película dulce y romántica, sino cruda y dura sobre las relaciones homosexuales entre hombres que todavía son tabú y causan muchos problemas en la mayor parte del territorio de nuestro planeta...

Un abrazo.


dijous, 11 de gener de 2018

Un futur de precarietat? --- ¿Un futuro de precariedad?

[Entrada 199]

Un futur de precarietat?

«Els homes no es van poder comprometre a renunciar a la plenitud dels seus drets naturals i a respectar l'ordre social si la societat no els oferís un destí preferible al qual la natura els condemna: quan no es neguin a executar-ho i el seu treball no sigui suficient per al seu manteniment, la societat ha de procurar-los una nutrició saludable, un estatge sa, un vestit convenient, el necessari per criar els seus fills, cures en les seves malalties; és a dir, una existència suportable i a la qual no es vegin obligats a fatigar-se en excés. Doncs és el temps de descans el que poden consagrar a la cosa pública.»
Jean-Paul Marat.
Diuen que el meu país és la tretzena economia del món i que des del final del 2013 va començar una recuperació econòmica després de la crisi que s'havia iniciat el 2007. El govern del moment es gloria d'aquesta recuperació i diu que és l'exemple d'Europa. Però el deute de l'Estat que el 2014 era del 99% del PIB avui segueix estancada al voltant d'aquest percentatge i ara és del 100% del PIB.

A més, el valor del salari mitjà de l'any 2016 és inferior al de l'any anterior, mentre els preus van pujar en una taxa anual que era la més alta des del 2013. En poques paraules mentre els salaris s'abaixen els preus s'apugen. Al mateix temps un de cada quatre habitants està risc de pobresa, cosa que afecta fonamentalment a la fracció dels més joves. El més greu és que un 30% d'aquesta població que està en risc de pobresa té feina, vol dir que rep un salari, i un 15% té estudis superiors.

La «Declaració Universal dels Drets Humans» de 1948, que és la que ha assumit l'ONU i que s'intenta que compleixin tots els països que en formen part, diu que «Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.» Fixeu-vos que només és un dret de la persona que treballa, cosa que vol dir que és la persona qui l'ha de fer respectar i, per tant, aquesta persona pot haver d'acabar renunciant-hi «per un plat de llenties» com el personatge bíblic Esaú (Gn 25, 29-34).

Marat, fa més de 200 anys, ho plantejava com un deure de la societat: «la societat ha de...», això obligaria als estats a fer-ho complir, de forma que seria molt més difícil que es pogués fer que algú en renunciés.

En aquest moment, la influència de la ideologia ultraliberal (o neoliberal) en les nostres societats és indiscutible. Segons ells l'Estat ha de mantenir-se al marge del funcionament del mercat. Mentrestant els tractats internacionals de lliure comerç, i les indústries que produeixen en països on els salaris són precaris, i fins i tot miserables, han forçat a la renúncia d'aquest dret a moltes persones dels països més desenvolupats per millorar la competitivitat... Val més poc que res...

La nostra «Declaració Universal dels Drets Humans» ha begut força de les declaracions dels drets de l'home i del ciutadà que van forjar-se en la revolució francesa de 1789, i com podeu veure en aquell moment ja hi havia veus que posaven en crisi alguns dels seus plantejaments. El que em sembla clar és que la pobresa, la misèria que pateix una part de la humanitat no és més que un símptoma del mal funcionament d'aquesta societat. I també em sembla clar que sempre és evitable. Que si no s'evita és perquè no es vol.

Si més no en el meu país, la pèrdua de drets de les persones és progressiva i sembla que no té aturador. A més, la situació als països hegemònics d'occident no sembla que vagi per un camí gaire millor que el de casa meva. Tot plegat sembla no presagiar res de bo.

Una abraçada.
¿Un futuro de precariedad?


«Los hombres no pudieron comprometerse a renunciar a la plenitud de sus derechos naturales y a respetar el orden social si la sociedad no les ofreciera un destino preferible al que la naturaleza les condena: cuando no se nieguen a ejecutarlo y su trabajo no baste para su sustento, la sociedad debe procurarles una nutrición saludable, una morada sana, un vestido conveniente, lo necesario para criar a sus hijos, cuidados en sus enfermedades; es decir, una existencia soportable y en la que no se vean obligados a fatigarse en exceso. Pues es el tiempo de descanso el que pueden consagrar a la cosa pública.»
Jean-Paul Marat.
Dicen que mi país es la decimotercera economía del mundo y que desde el final de 2013 comenzó una recuperación económica tras la crisis que se havia iniciado en 2007. El gobierno del momento alardea de esa recuperación y dice que es el ejemplo de Europa. Pero la deuda del Estado que en 2014 era del 99% del PIB hoy sigue estancada alrededor de ese porcentaje y ahora es del 100% del PIB.

Además, el valor del salario medio del año 2016 es inferior al del año anterior, mientras los precios subieron en una tasa anual que era la más alta desde 2013. En pocas palabras mientras los salarios bajan los precios suben. A su vez uno de cada cuatro habitantes está riesgo de pobreza, lo que afecta fundamentalmente a la fracción de los más jóvenes. Lo más grave es que un 30% de esta población que está en riesgo de pobreza tiene trabajo, significa que recibe un salario, y un 15% tiene estudios superiores.

La «Declaración Universal de los Derechos Humanos» de 1948, que es la que ha asumido la ONU y que se intenta que cumplan todos los países que forman parte de ella, dice que «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure para él y su familia una existencia conforme a la dignidad humana, completada, en caso necesario, con otros medios de protección social.» Fijaros en que sólo es un derecho de la persona que trabaja, lo cual quiere decir que es la persona quien lo ha de hacer respetar y que, por lo tanto, esa persona puede tener que acabar renunciando a él «por un plato de lentejas» como el personaje bíblico Esaú (Gn 25, 29-34).

Marat, hace más de 200 años, lo planteaba como un deber de la sociedad: «la sociedad debe ...», Eso obligaría a los estados a hacerlo cumplir, de forma que sería mucho más difícil que se pudiera obligar a alguien a renunciar a ello.

En este momento, la influencia de la ideología ultraliberal (neoliberal) en nuestras sociedades es indiscutible. Según ellos el Estado debe mantenerse al margen del funcionamiento del mercado. Mientras tanto los tratados internacionales de libre comercio, y las industrias que producen en países donde los salarios son precarios, e incluso miserables, han forzado a la renuncia de ese derecho a muchas personas de los países más desarrollados para mejorar su competitividad... Más vale poco que nada...

Nuestra «Declaración Universal de los Derechos Humanos» ha bebido bastante de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano que forjaron en la revolución francesa de 1789, y como se puede ver en aquel momento ya había voces que ponían en crisis algunos de sus planteos. Lo que me parece claro es que la pobreza, la miseria que sufre una parte de la humanidad no es más que un síntoma del mal funcionamiento de esa sociedad. Y también me parece claro que siempre es evitable. Que si no se evita es porque no se quiere evitar.

Por lo menos en mi país, la pérdida de derechos de las personas es progresiva y parece imparable. Además, la situación en los países hegemónicos de occidente no parece que vaya por un camino mucho mejor que el de mi país. Todo eso parece no presagiar nada bueno.

Un abrazo.


dijous, 4 de gener de 2018

Resistència a l'opressió --- Resistencia a la opresión

[Entrada 198]

Resistència a l'opressió


El dret de resistència a l'opressió es va incloure entre els drets naturals de l'home que formaven part de les dues primeres declaracions dels drets de l'home i del ciutadà que van acompanyar a les primeres constitucions de la revolució francesa (que avui s'anomenen de la llibertat, 1789, i de la igualtat, 1791). Recordem que oprimir en aquest cas significa: «exercir una autoritat tirànica, tractar amb injust rigor una persona o un poble», dit en altres paraules: «sotmetre a una persona, a una nació, a un poble, etc., vexant-los, humiliant-los o tiranitzant-los.» Aquest intent d'humiliació i vexació (vexació és l'acció de mortificar, humiliar, greument, especialment per abús de poder sobre algú que no es pot defensar.) és innegable, especialment després del gir autoritari del govern de l'estat espanyol que és cada dia més indiscutible. Els que defensem la independència de Catalunya exercim aquest dret, estigui reconegut o no. L'opressió del poble català ha estat una constant a la història des de fa segles. Per anar una mica lluny, us recordo que l'any 1641, en plena Guerra dels Segadors, Pau Claris va declarar la primera república catalana. No donaré més detall sobre aquest tema, ja que crec que us he comentat a bastament el que està passant en aquestes terres des de la mort del dictador l'any 1975.

La defensa de la independència ha buscat el suport de la comunitat internacional i hi ha aportat arguments suficients per aconseguir més suport del que ha rebut a l'hora de la veritat. Un suport internacional que ha estat ben minso... Però, per què la comunitat internacional no ha reaccionat?

Un informe del departament d'afers exteriors dels EUA a l'època Obama, crec recordar que és del 2016, deia que els EUA havien de reconèixer Catalunya si es constituïa en estat independent. Però clar, ara hi ha un president declaradament antiObama i l'estat espanyol per aconseguir el seu suport s'ha gastat recentment una picossada (pagant també els catalans) en uns avions que no vol ningú perquè han sortit rave.

La Comunitat Europea (CE) té dos problemes que dificulten que es doni suport a Catalunya. El primer és que hi ha força regions en diferents estats de la CE, com Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, Àustria, Bèlgica, i algun altre, que aspiren a la independència. Catalunya té, doncs, en contra la por a un efecte dominó. Un argument que ha verbalitzat obertament el Sr. Juncker (l'actual president de la Comissió Europea) quan ha dit: «no volem una comunitat europea de 98 estats».

El segon és el deute. Espanya té un deute brutal que si no passa del 100% de PIB, poc li falta. (Recordeu que el PIB és la totalitat del que el país és capaç de produir en un any.) Els principals creditors d'aquest deute són els països rics de la comunitat que són els que alimenten i sustenten el Banc Central Europeu.

Resulta que les úniques regions espanyoles que són aportadores netes a l'erari públic són Catalunya, Balears, i el País Valencià. La més important és Catalunya. Madrid que també és aportadora sobre el paper, però hi ha punts foscos, ja que hi ha força casos on el que hi ha a Madrid és només la seu central de l'empresa i els centres de producció estan en altres regions (com ara Catalunya, o el País Valencià). Madrid és, d'altra banda, una regió privilegiada en ser la capital de l'estat, i per això rep més del que aporta, ja que és on més s'inverteix amb diners públics. El País Basc i Navarra, que també són importants regions productores, gaudeixen un conveni fiscal especial que els permet no aportar més del que reben com es faria un estat confederal.

S'hi afegeix que Catalunya aporta prop del 19% del PIB, el 6,3% de la superfície del territori i el 15,9% de la població de l'Estat, això vol dir que Espanya sense Catalunya «passaria de tenir una superfície de 505.944 km a 473.854 km, amb una pèrdua del 6,3%. Més important seria, però, el descens poblacional, que seria del 15,9%. D’una població de 46,4 milions d’habitants a 39 milions. És a dir, suposaria tornar a les magnituds demogràfiques dels anys 90. I en termes econòmics, el nou estat espanyol tindria un 19% menys de PIB, perdria el 25,5% de les exportacions i una xifra similar del negoci turístic.» Per tant, la seva capacitat de fer front al deute seria força menor. I possiblement no podria evitar acumular nous dèficits.

Tot plegat espanta els creditors (els estats que controlen la CE) i fa que no vulguin cap canvi en la composició de l'Estat. És a dir, que no els interessa de cap manera una eventual independència de Catalunya.

A més, el govern de l'estat espanyol, ha aconseguit a base de pressions, favors (suposo que alguns, o la majoria, inconfessables) i possiblement amenaces, que els estats de la CE que dubtaven, com algun dels països bàltics, accedissin a donar-los suport en la seva lluita contra la independència de Catalunya.

Fins aquí les raons que justifiquen la manca de suport internacional. Malgrat tot, sembla ser que des de la CE o des d'algun dels països membres han sortit propostes per a la solució del conflicte. Segons m'ha arribat (i no sé fins a quin punt és fiable), el que es proposa a l'estat espanyol és que es doni a Catalunya un estatus d'estat independent associat a Espanya, en la línia de l'associació de Puerto Rico als EUA. Així no es trencaria la unitat territorial d'Espanya i Catalunya obtindria la independència que reclama, però molt em temo que una idea així, que a Catalunya es podria acceptar com a mal menor, resultaria inacceptable per al govern de l'Estat, almenys a l'actual.

Bon any nou

Una abraçada
Resistencia a la opresión


El derecho de resistencia a la opresión se incluyó entre los derechos naturales del hombre que formaban parte de las dos primeras declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano que acompañaron a las primeras constituciones de la revolución francesa (que hoy llaman de la libertad, 1789, y de la igualdad, 1791). Recordemos que oprimir en este caso significa: «ejercer una autoridad tiránica, tratar con injusto rigor una persona o un pueblo», dicho en otras palabras: «someter a una persona, a una nación, a un pueblo, etc., vejándolos, humillándolos o tiranizándolos.» Ese intento de humillación y vejación (vejación es la acción de mortificar, humillar, gravemente, especialmente por abuso de poder sobre alguien que no puede defenderse.) es innegable, especialmente después del giro autoritario del gobierno de España que es cada día más indiscutible. Los que defendemos la independencia de Cataluña ejercemos este derecho, esté reconocido o no. La opresión del pueblo catalán ha sido una constante en la historia desde hace siglos. Para ir un poco lejos, os recuerdo que en 1641, en plena Guerra de los Segadores, Pau Claris declaró la primera república catalana. No daré más detalle sobre este tema, ya que creo que os he comentado ampliamente lo que está pasando en estas tierras desde la muerte del dictador en 1975.

La defensa de la independencia ha buscado el apoyo de la comunidad internacional y ha aportado argumentos suficientes para conseguir más apoyo del que ha recibido a la hora de la verdad. Un apoyo internacional que ha sido muy escaso... Pero, ¿por qué la comunidad internacional no ha reaccionado?

Un informe del departamento de asuntos exteriores de los EEUU en la época Obama, creo recordar que es de 2016, decía que EEUU debían reconocer Cataluña si se constituía en estado independiente. Pero claro, ahora hay un presidente declaradamente antiObama y estado español para conseguir su apoyo se ha gastado recientemente una pasta (pagando también los catalanes) en unos aviones que no quiere nadie porque dejan bastante que desear.

La Comunidad Europea (CE) tiene dos problemas que dificultan que se apoye a Cataluña. El primero es que hay bastantes regiones en diferentes estados de la CE, como Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, y algún otro, que aspiran a la independencia. Cataluña tiene, pues, en contra el miedo a un efecto dominó. Un argumento que ha verbalizado abiertamente M. Juncker (el actual presidente de la Comisión Europea) cuando dijo: «no queremos una comunidad europea de 98 estados».

El segundo es la deuda. España tiene una deuda brutal que si no pasa del 100% de PIB, poco le falta. (Recordad que el PIB es la totalidad de lo que el país es capaz de producir en un año.) Los principales acreedores de esa deuda son los países ricos de la comunidad que son los que alimentan y sustentan el Banco Central Europeo.

Resulta que las únicas regiones españolas que son aportadoras limpias al erario público son Cataluña, Baleares, y Valencia. La más importante es Cataluña. Madrid que también es aportadora sobre el papel, pero hay puntos oscuros, ya que hay bastantes casos donde lo que hay en Madrid es sólo la sede central de la empresa y los centros de producción están en otras regiones (como Cataluña, o la Comunidad Valenciana). Madrid es, por otra parte, una región privilegiada al ser la capital del estado, y por eso recibe más de lo que aporta, ya que es donde más se invierte con dinero público. El País Vasco y Navarra, que también son importantes regiones productoras, disfrutan un convenio fiscal especial que les permite no aportar más de lo que reciben como se haría un estado confederal.

Se añade a eso que Cataluña aporta cerca del 19% del PIB, el 6,3% de la superficie del territorio y el 15,9% de la población del Estado, esto quiere decir que España sin Cataluña «pasaría de tener una superficie de 505.944 km a 473.854 km, con una pérdida del 6,3%. Más importante sería, sin embargo, el descenso poblacional, que sería del 15,9%. De una población de 46,4 millones de habitantes a 39 millones. Es decir, supondría volver a las magnitudes demográficas de los años 90. Y en términos económicos, el nuevo estado español tendría un 19% menos de PIB, perdería el 25,5% de las exportaciones y una cifra similar del negocio turístico.» Para tanto, su capacidad de hacer frente a la deuda sería bastante menor. Y posiblemente no podría evitar acumular nuevos déficits.

Todo ello asusta a los acreedores (los estados que controlan la CE) y hace que no quieran ningún cambio en la composición del Estado. Es decir, que no les interesa en absoluto una eventual independencia de Cataluña.

Además, el gobierno de España, ha conseguido a base de presiones, favores (supongo que algunos, o la mayoría, inconfesables) y posiblemente amenazas, que los estados de la CE que dudaban, como alguno de los países bálticos, accedieran a apoyarlos en su lucha contra la independencia de Cataluña.

Hasta aquí las razones que justifican la falta de apoyo internacional. No obstante, parece ser que desde la CE o desde alguno de los países miembros han salido propuestas para la solución del conflicto. Según me ha llegado (y no sé hasta qué punto es fiable), lo que se le propone el estado español es que se dé a Cataluña un estatus de estado independiente asociado a España, en la línea de la asociación de Puerto Rico a los EEUU. Así no se rompería la unidad territorial de España y Cataluña obtendría la independencia que reclama, pero mucho me temo que una idea así, que en Cataluña se podría aceptar como mal menor, resultaría inaceptable para el gobierno del Estado, al menos al actual.

Feliz año nuevo

un abrazo


dijous, 28 de desembre de 2017

Propòsits --- Propósitos

[Entrada 197]

Propòsits


Avui us presento aquest text que no és meu, però que m'ha semblat que estava ple de saviesa i molt adient per al moment d'encarar un nou any. Un moment que molts ompliu de propòsits per a ser millors persones. Diria que comparteixo la majoria del que diu, potser algunes coses les matisaria, però encerta especialment quan es tracta de xocolata... Ha! Ha! Ha! Ha!
Escrit per Regina Brett, 90 anys, The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.

(Per celebrar l'arribada a la meva avançada edat vaig escriure unes lliçons que m'ha ensenyat la vida.)

* La vida no és justa, però així i tot és bona.

* La vida és massa curta per perdre el temps lamentant-se.

* El teu treball no et cuidarà quan estiguis malalt. Els teus amics i família sí. Estigues-t'hi en contacte.

* No has de guanyar cada discussió. Has d'estar d'acord amb no estar d'acord.

* Plora amb algú. Alleuja més que plorar sol.

* Quan es tracta de xocolata, la resistència és inútil.

* Fes les paus amb el teu passat perquè no t'arruïni el present.

* No comparis la teva vida amb la d'altres. No en tens ni idea de com és la seva travessia.

* Si una relació ha de ser secreta, val més no tenir-la.

* Respira profundament. Això calma la ment.

* Fuig del que no sigui útil, bonic o alegre.

* Mai no és massa tard per tenir una infantesa feliç. Però la segona només depèn de tu.

* Quan es tracta de perseguir allò que estimes de la vida, no acceptis un "no" per resposta.

* Encén les espelmes, utilitza els llençols bonics, posa't els vestits cars. No els guardis per a una ocasió especial. Avui és aquest dia especial.

* Sigues excèntric ara. No esperis a ser vell.

* L'òrgan sexual més important és el cervell.

* Ningú és responsable de la teva felicitat, només tu.

* Emmarca tot el que et sembli "desastre" amb aquestes paraules: "D'aquí a cinc anys, importarà això?"

* Perdona-ho tot a tothom.

* No t'afecta el que els altres pensen de tu. Ni te'n preocupis d'això.

* El temps ho cura gairebé tot.

* Per més bona o més dolenta que sigui una situació... algun dia canviarà!!!

* No et prenguis res massa seriosament.

* No qüestionis la vida. Només viu-la i aprofita-la al màxim el dia d'avui.

* Arribar a vell és millor que l'alternativa... "Morir jove".

* Tot el que veritablement importa al final, és que hagis estimat.

* Surt cada dia. També hi ha miracles fora de casa.

* Si apleguéssim tots els nostres problemes i poguéssim comparar-los amb els problemes que tenen els altres, ens quedaríem amb els nostres.

* L'enveja és una pèrdua de temps. No t'ha de preocupar pel que han aconseguit els altres, sinó la lluita pel que vols aconseguir.

* El millor està encara per arribar... O potser no.

* No importa com te sentis... arregla't i presenta't.

* Cedeix.

* La vida no està embolicada amb un llaç, però segueix essent un regal.
Us ha agradat? Confesso que no he pogut evitar retocar algun dels pensaments, i n'hi ha algun, com el de les relacions secretes que el matisaria força, perquè tothom té dret a tenir secrets i mantenir-los. I una relació es pot tenir en secret, el problema és quan ho ha de ser per força...

De fet, crec que l'única cosa realment seriosa és la vida, i fins i tot d'això en podem fer broma.

Suposo que vosaltres també discrepeu o teniu coses a dir d'algun/s d'aquests pensaments... Us encoratjo a fer-ho afegint un comentari en aquest «post». Ja sabeu que m'encanta que ho feu.

Feliç 2018!

Una abraçada.
Propósitos


Hoy os presento este texto que no es mío, pero que me ha parecido que estaba lleno de sabiduría y muy adecuado para el momento de encarar un nuevo año. Un momento que muchos llenáis de propósitos para ser mejores personas. Diría que comparto la mayoría de lo que dice, tal vez algunas cosas las matizaría, pero acierta especialmente cuando se trata de chocolate ... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Escrito por Regina Brett, 90 años, The Plain Dealer, Cleveland, Ohio.

(Para celebrar la llegada a mi avanzada edad escribí unas lecciones que me ha enseñado la vida.)

* La vida no es justa, pero aun así es buena.

* La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose.

* Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. Mantente en contacto con ellos.

* No tienes que ganar cada discusión. Tienes que estar de acuerdo con no estar de acuerdo.

* Llora con alguien. Alivia más que llorar solo.

* Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil.

* Haz las paces con tu pasado para que no te arruine el presente.

* No compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía.

* Si una relación tiene que ser secreta, mejor no tenerla.

* Respira profundamente. Eso calma la mente.

* Huye de lo que no sea útil, hermoso o alegre.

* Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero la segunda sólo depende de ti.

* Cuando se trata de perseguir aquello que amas de la vida, no aceptes un "no" por respuesta.

* Enciende las velas, utiliza las sábanas bonitas, ponte los vestidos caros. No los guardes para una ocasión especial. Hoy es ese día especial.

* Sé excéntrico ahora. No esperes a ser viejo.

* El órgano sexual más importante es el cerebro.

* Nadie es responsable de tu felicidad, sólo tú.

* Enmarca todo lo que te parezca "desastre" con estas palabras: "Dentro de cinco años, importará esto?"

* Perdonale todo a todo el mundo.

* No te afecta lo que los demás piensan de ti. Ni te preocupes de eso.

* El tiempo lo cura casi todo.

* Por más buena o más mala que sea una situación... ¡¡¡Algún día cambiará!!!

* No te tomes nada demasiado serio.

* No cuestiones la vida. Sólo vívela y aprovéchala al máximo el día de hoy.

* Llegar a viejo es mejor que su alternativa... "Morir joven".

* Todo lo que verdaderamente importa al final, es que hayas amado.

* Sal cada día. También hay milagros fuera de casa.

* Si reunieramos todos nuestros problemas y pudiéramos compararlos con los problemas que tienen los demás, nos quedaríamos con los nuestros.

* La envidia es una pérdida de tiempo. No has de preocuparte por lo que han conseguido los otros, sino la lucha por lo que quieres conseguir.

* Lo mejor está aún por llegar... O quizás no.

* No importa cómo te sientas... arréglate y preséntate.

* Cede.

* La vida no está envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo.
¿Os ha gustado? Confieso que no he podido evitar retocar alguno de los pensamientos, y que hay alguno, como el de las relaciones secretas que el matizaría bastante, porque todo el mundo tiene derecho a tener secretos y mantenerlos. Y una relación se puede tener en secreto, el problema es cuando lo tiene que ser forzadamente...

De hecho, creo que la única cosa realmente seria es la vida, e incluso de eso podemos bromear.

Supongo que vosotros también discrepáis o tenéis algo que decir de alguno/s de esos pensamientos... Os animo a hacerlo añadiendo un comentario a este «post». Ya sabéis que me encanta que lo hagáis.

¡Feliz 2018!

Un abrazo.


dijous, 21 de desembre de 2017

Sobre Cataluña (a 7 de noviembre de 2017)

[Entrada 196]

Sobre Cataluña (a 7 de noviembre de 2017)


Este post va dedicado a los que me habéis pedido información sobre lo que está pasando en Cataluña. He seleccionado tres artículos que recogen algunos de mis puntos de vista. Lamentablemente son un poco largos, y como no me veo capaz de hacer un buen resumen os los reproduzco enteros a continuación. A los que preferís leerlos en su fuente (están todos ellos en castellano), os dejo los enlaces:

1. Cataluña y la solidaridad interregional en España
2. Hablemos de Democracia o también en: Hablemos de Democracia. Yo lo leí en la publicación de Diario 16, que es el primer enlace.
3. Un chiste sobre España y los derechos humanos

Espero que esto os aclare un poco las cosas.

Aunque no los haya teñido de verde, los textos que siguen estan todos escritos en castellano.

Un abrazo.
--------- Anexos --------- (1)

Cataluña y la solidaridad interregional en España


Javier Ruiz Collantes - Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Blogs.publico.es - Dominio público - Opinión a fondo (http://blogs.publico.es/dominiopublico/24448/cataluna-y-la-solidaridad-interregional-en-espana/)

En estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales independentista, se pone en cuestión la relación entre España y Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los ciudadanos que se consideran de izquierdas toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.

Muchos políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad interregional, esta solidaridad se fundamentaría en el deber de las regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra esta posición de buena parte de la izquierda española.

El independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno central del Estado y que no vuelve a Cataluña. Frente al argumento del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha oído, a representantes del gobierno central del Estado o a representantes de los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos. De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.

Resulta irrefutable y ampliamente documentado que en los Estados con economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales tienen diferentes vías, más o menos legales o ilegales, para escabullirse respecto a sus obligaciones fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y directo, cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le honró, en una entrevista a la NBC denunció que el sistema fiscal norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas.

Bien, los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores, los profesionales, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas. Este es un dato muy relevante para entender la función de la llamada “solidaridad interregional”.

Es muy significativo que la derecha española, sólo apele a la solidaridad y a la igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales y sectores socioeconómicos.

Ante el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución un “pacto fiscal” por el que Cataluña podría pasar a tener un estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten: Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso’ y costaría 13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes porcentajes de lo que se recauda en su territorio al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la Mancha.

Resulta esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes denunciaban en torno al expolio fiscal y decían que el déficit fiscal catalán se movía en torno a los 4.000 millones; ahora, cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una situación extrema de peligro de ruptura, resulta que fuentes gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan “monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.

En todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000; este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde sale y para qué sirve.

Se ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo, pues seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas y radiales, en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en infraestructuras y servicios, que es lo que hace público, y otra cosa muy distinta lo que realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña, lo realmente ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir, aunque de ello podría desprenderse que una parte fundamental de lo que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases trabajadoras.

¿Por qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran “monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias? Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué sistema? Pues el sistema de poder y subordinación entre clases sociales.

Más allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que dispone para reflotar de la ruina a las empresas financieras privadas y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la realización de mastodónticas infraestructuras, muchas veces inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas regiones a otras. Tomemos el caso de las regiones del sur de España y, de forma particular, el caso de la mayor de ellas: Andalucía

Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel, con enormes potencialidades, con un pueblo admirable que en momentos históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos en las luchas por la libertad, la justicia social y el desarrollo de su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017, lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la región Griega de Macedonia Occidental. En estas regiones españolas, prácticamente la tercera parte de la población en condiciones de trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza cotas insoportables. Mirado desde este punto de vista, el problema más grave del Estado Español está en el sur y no en el noreste.

La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de Andalucía, se debe al mantenimiento de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los rasgos negativos de la estructura productiva del resto de España: el monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de industria e innovación, y además posee características propias como la existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un latifundismo muy poco o nada productivo.

De hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de propietarios.

Las elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de la aristocracia y no tienen ni siquiera la mentalidad emprendedora de la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al inmovilismo y no tienen la menor intención de activar auténticos factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos autonómicos del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada realmente significativo para cambiar la situación en términos de empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo y vergonzoso de este maridaje está en la declaración de la difunta Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno autonómico del PSOE.

El desempleo masivo genera en el sur de España situaciones socialmente explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y cuyos efectos sólo puede entenderse que se contengan en base a los recursos que llegan a través de la transferencia de otras comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.

De esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los territorios, ni las personas, sino las clases sociales, el resultado es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener la situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello explica en gran parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas catalanes.

Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda española, el movimiento independentista catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero de esta realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo, no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase obrera, provenientes de la inmigración, defienden el unionismo por su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto que clase social. La prueba de lo explicado hasta aquí es que la alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de Cataluñaa en España, pues es una élite entroncada con los intereses de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña y que la organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball, siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y amenazante, en contra de los movimientos pro-independencia. Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la alta burguesía catalana, implica o mala fe o no entender nada.

Pero situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las clases sociales. Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo que hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca la derecha española ha defendido ni defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo, sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan cargo, por ejemplo, de los gastos que los subsidios de desempleo genera en el sur de España y así las élites andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus comunidades autónomas.

Por todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España. ¿No sabemos ya que la contribución impositiva de la alta burguesía y de las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un sistema productivo y de poder político en el que basan sus privilegios sin que la situación social de sus regiones se les vaya de las manos.

Por todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de bóveda del sistema socio-económico en España, clave sin la cual éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas, es un principio que, a través de un discurso nacionalista y demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se quiebre.

--------- Anexos --------- (2)


Hablemos de Democracia


Por Beatriz Talegón - 06/11/2017 (http://diario16.com/hablemos-de-democracia/, o https://www.sierranortedigital.com/49716020/Hablemos-de-Democracia.-Por-Beatriz-Talegon.html)

No era necesario tratar de impedir por todos los medios una consulta en Cataluña sobre la opinión pública al respecto de la independencia. Nada mejor para conocer qué piensa la población sobre un asunto histórico y que ha sido para muchas personas una razón de lucha incansable. Bien podría el Gobierno de España haber establecido los parámetros para garantizar que todos tuvieran voz, que se hiciera una consulta con todas las garantías, acordando incluso que no fuera vinculante, pero sí una herramienta de conocimiento de una realidad social; podrían haber hablado de tantas cuestiones importantes…. Y como quiera que el Partido Popular está preocupado en envolverse (y envolverlo todo, dicho sea de paso) con la bandera de España, el PSOE bien podría haberle echado el freno a esta situación tan lamentable.

Podría el PSOE haber puesto pie en pared, hacer de oposición, y de paso, de partido de Izquierdas (porque lo dice continuamente, vaya). Y así, plantearle al Gobierno de España que, o garantizaba una consulta pacífica, con todas las garantías, para poder escuchar a una sociedad catalana desatendida en muchas cuestiones durante los últimos años, o se plantearía una moción de censura. No era descabellado ya a mediados de septiembre el hecho de pensar que el Partido Popular arrasaría con todo lo que pudiera, con todo lo que sonase a rumba catalana. Ya entonces Pedro Sánchez recibió mensajes explícitos avisándole de lo que sucedería si no se apartaba de los Populares. Se lo dijeron muchas voces. Prefirió callarse, quedarse a un lado, mientras en las reuniones que mantenía su partido con miembros del Gobierno les convencían de que nada pasaría el 1 de octubre en Barcelona. Aclaro: cuando le decían a los socialistas que “nada ocurriría” se referían a que no habría urnas, ni votos ni nada de nada. Sin embargo hubo. Hubo mucho. Muchos palos, mucha violencia, mucho dolor. Y mucha dignidad, mucho valor, y mucha cultura democrática por parte del pueblo que quiso expresarse. Porque recuerdo que, a pesar de no haber garantías para poder considerar esa votación como fotografía de una opinión masiva, hubo votos (los menos) que dijeron que NO. Y a esa gente también le partieron la cara. Los palos fueron contra quienes simplemente querían decir lo que pensaban. Y eso es un motivo suficiente para plantearle al Gobierno de Rajoy una moción de censura en toda regla.

Por si fuera poco, la agresividad verbal, informativa, y por cualquier medio posible del Gobierno de España ha ido en aumento. Se ha mentido, difamado, humillado a muchísima gente. No solamente a la población catalana, sino también a quienes leemos los periódicos españoles, consumimos televisión y radio. Hemos visto la cantidad de mentiras que se han publicado y ante las que la gran mayoría no ha podido reaccionar, pues muchos ni siquiera saben por estas tierras que, por ejemplo, “los Jordis” subieron a aquél coche de la Guardia Civil habiendo pedido permiso previamente a los agentes. Aquí muy pocos saben que, subidos a ese coche, megáfono en mano, pidieron a todo el mundo que se comportase con calma, de manera pacífica, que dejasen trabajar a la justicia en sus investigaciones, a los policías, y que se marchasen a casa sin organizar ningún tipo de altercado. Sí, esos a los que aquí se vio subidos a un coche lleno de pegatinas, cuando nos querían dar a entender que eran unos violentos que estaban en realidad jaleando a las masas para que robasen armas del vehículo y demás barbaridades, estaban haciendo todo lo contrario.

Dicho sea de paso, se supone que estuvieron movilizando a las masas para organizar concentraciones tumultuarias, donde entre otras cosas, se robaron armas de un coche de policía. Eso se ha estado diciendo por aquí hasta la saciedad. Y no ha habido una sola prueba de tales afirmaciones. De hecho, a ningún policía le faltó ningún arma al final del día. Ni un sólo atestado policial se redactó en aquélla manifestación. Nada. Tuvo que pedirle el Fiscal General, que a su vez la juez Lamela ordenase redactar atestados para poderlos incorporar en la querella contra los Jordis. ¿Usted sabía esto?. Pues empiece a dudar de muchas de las cosas que nos están contando.

No era necesario encarcelar a “los Jordis“.

No era necesario encarcelar a ningún político. Ni esposarle al detenerle. Ni humillar a nadie. Ni insultar a ninguna persona. No era necesario pero aquí mucha gente, muchos políticos, muchos periodistas, lo están haciendo de manera frecuente. Como justifican cualquier cuestión sin valorar las voces más sabias sobre estos asuntos. No es necesario generar más confusión ni ruido. ¿O sí lo es?

Si España quiere presumir de democracia debería, lo primero, plantear qué imagen da. Cómo se comportan sus principales dirigentes políticos. Plantearse que las faltas de respeto, las agresiones verbales contra quienes piensan diferente a ellos, suponen una merma democrática importante. La población, quizás podría plantearse lo que significa andar colgando banderas de los balcones porque así lo está pidiendo un Gobierno (a través de sus voceros) señalado por corrupción, donde al frente se sitúa el partido más corrupto de toda Europa.

Ya llegan voces “externas” que no tienen cortapisas en decirle a Rajoy que su comportamiento es “como el de un franquista autoritario” (ex primer ministro Belga); o que está yendo demasiado lejos (Viceprimer ministro Belga y Ministro de Interior); o que se están violando los Derechos Fundamentales consagrados en la Carta Europea (Varoufakis junto a cien firmas de reconocido prestigio internacional). Son ya muchas las voces que le piden a la Unión Europea que intervenga. Que tome cartas en el asunto. Y lo dicen desde la perspectiva de considerar que Rajoy y los suyos están pisoteando la Democracia y los Derechos Humanos. Ni siquiera porque se planteen defender una posición independentista; no. Se habla de democracia. Sin más.

Y de eso hablamos muchos. Que no somos independentistas pero que entendemos que defender el independentismo o cualquier otra cuestión que interese a la población (comprensible cuando tenemos un sistema territorial que puede dar lugar a plantearlo), de manera pacífica y constructiva, debe tener respeto y garantías de ser planteado en un marco y contexto donde nadie pueda temer por plantear sus ideas. Y eso debe estar garantizado por el Estado.

Dejemos de hablar de “constitucionalistas” para hablar de “Demócratas”. Es momento de quitar las caretas.

--------- Anexos --------- (3)


Un chiste sobre España y los derechos humanos


JESÚS LÓPEZ-MEDEL - 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 (http://ctxt.es/es/20171101/Firmas/15988/Espa%C3%B1a-derechos-humanos-Puigdemont-Belgica-Lopez-Medel.htm)

“Hay escritos que, como las sentencias, deben comenzar leyéndose por el final.
Este es el caso. Comiencen por la Postdata” (Nota del editor).

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.

Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes.

Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.

--------------
Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

--------- Anexos --------- (Fin)


dijous, 14 de desembre de 2017

No ho entenc --- No lo entiendo

[Entrada 195]

No ho entenc


Ja he confessat més d'una vegada que no hi entenc de lleis, però crec que sí de sentit comú. Jo suposo que tot l'articulat d'una llei té el mateix pes, vull dir que no hi ha articles que prevalguin sobre altres si no es diu específicament.

Portant aquesta reflexió a la Constitució espanyola. Llegim:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
L'article 1 defineix que és en un "Estado social y democrático de Derecho". Segon la RAE social vol dir: "Dicho de un orden jurisdiccional: Competente en materia laboral y de seguridad social". Democràtic vol dir que la titularitat del poder és del conjunt de la ciutadania. I de dret, que es regeix per un sistema de lleis escrites i institucions ordenat al voltant d'una constitució.

Suposant que l'article 2 no tinguin més valor que l'article 1, Espanya és un estat democràtic on un dels seus fonaments és que una indissoluble unitat de la Nació espanyola. I entenc que aquesta indissolubilitat no anul·la la democràcia.

També sabem que la Cort Internacional de Justícia amb seu a la Haia va declarar a la sentència sobre la independència de Kosovo (22/7/2010) que "El dret internacional general no conté cap prohibició aplicable a les declaracions d'independència." i "que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, i declarem que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessari, la legalitat vigent."

Llavors, si la Constitució espanyola defineix l'Estat espanyol com un estat democràtic i en un estat democràtic la voluntat democràtica la que crea y modifica la legalitat, com és que en aquest país no es pot organitzar un referèndum per iniciar un procés que pot implicar canvis a la Constitució?

Una abraçada.
No lo entiendo


Ya he confesado más de una vez que no entiendo de leyes, pero creo que sí de sentido común. Yo supongo que todo el articulado de una ley tiene el mismo peso, quiero decir que no hay artículos que prevalezcan sobre otros si no se dice específicamente.

Llevando esta reflexión a la Constitución española. leemos:
Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El artículo 1 define que es en un "Estado social y democrático de Derecho". Según la RAE social significa: "Dicho de un orden jurisdiccional: Competente en materia laboral y de seguridad social". Democrático significa que la titularidad del poder es del conjunto de la ciudadanía. Y de derecho, que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado alrededor de una constitución.

Suponiendo que el artículo 2 no tengan más valor que el artículo 1, España es un estado democrático donde uno de sus fundamentos es que una indisoluble unidad de la Nación española. Y entiendo que esta indisolubilidad no anula la democracia.

También sabemos que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya declaró en la sentencia sobre la independencia de Kosovo (07/22/2010) que "El derecho internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable a las declaraciones de independencia." y "que cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos , sino que es ésta la que crea y modifica cuando sea necesario, la legalidad vigente. "

Entonces, si la Constitución española define España como un estado democrático y en un estado democrático la voluntad democrática es la que crea y modifica la legalidad, ¿cómo es que en este país no se puede organizar un referéndum para iniciar un proceso que puede implicar cambios en la Constitución?

Un abrazo.


dijous, 7 de desembre de 2017

Autonomies --- Autonomías

[Entrada 194]

Autonomies


El 1977, passat un any i mig des de la mort del dictador, es van celebrar unes eleccions constituents per donar per acabada la dictadura. Aquest parlament va elaborar una constitució que es va aprovar i refrendar a finals de 1978, la qual encara és vigent avui pràcticament sense canvis. Aquesta establia un model semifederal inspirat en el de la Segona República (1931-1939) format per algunes regions amb autonomia. A la nova constitució es definien dos tipus d'autonomia, les anomenades històriques, que es deia que eren Catalunya, Euskadi i Galícia, que tindrien un parlament propi i la resta que podrien accedir a una autonomia menys completa i sense parlament (en l'actualitat n'hi ha un total de 17 que cobreixen tot el territori de l'estat espanyol).

Un any després, a finals de 1979, Catalunya i Euskadi es van dotar dels seus primers estatuts. Andalusia havia iniciat una lluita per ser inclosa dins de les autonomies històriques, per assolir un estatut amb parlament. Això va donar peu a la idea d'uniformitzar totes les autonomies, cosa que un ministre del moment va definir amb la frase "cafè per a tots".

Dels pactes que van fer els dos principals partits del moment, conseqüència de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer de 1981, va sorgir la LOAPA (Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic), una llei que pretenia harmonitzar els estatuts d'autonomia d'una forma restrictiva, donant la mínima autonomia possible, però el Tribunal Constitucional la va tombar el 1983. Els 17 estatuts d'autonomia es van fer com si totes les regions fossin històriques. Un "cafè per a tots" per la part de dalt, de màxims.

Davant les dificultats que estava tenint amb el govern de l'Estat especialment durant la segona legislatura de govern d'Aznar, en la qual tenia Aznar majoria absoluta, Catalunya va començar a estudiar com aconseguir més autogovern. L'any 2004, va pujar al govern el PSOE, amb la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero. Amb el seu suport i el d'un govern català presidit pel socialista Pasqual Maragall, el parlament de Catalunya, va estudiar i redactar un nou estatut d'autonomia.

Malgrat la promesa de Rodríguez Zapatero d'aprovar la proposta catalana tal qual, el Parlament de l'Estat "li va passar el ribot", va rebaixar-lo, aplicant retalls. Al mateix temps el PP, ja liderat per Mariano Rajoy, recollia signatures contra aquest nou estatut, tot dient que les recollia contra Catalunya. El nou estatut va ser aprovat al Parlament de l'Estat i en referèndum pel poble de Catalunya el 2006. Simultàniament el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC). La sentència del TC, dictada el 2010, donava la raó al PP, almenys en bona part, i l'estatut del 2006 va quedar encara més retallat, pràcticament quedà anul·lat. I aquest estatut mutilat és el que està vigent en l'actualitat.
El sonat fracàs de la reforma de l’Estatut del 2006 ens va ensenyar una important lliçó: sense el beneplàcit del Partit Popular no és possible alterar l’actual model territorial. El PP va demostrar que gaudia de poder de veto i des d’aleshores no ha dubtat a utilitzar-lo per bloquejar qualsevol oportunitat de renovació de l'encaix de Catalunya a Espanya.

La constatació que qualsevol canvi de l'statu quo requereix el consentiment del PP ha portat molts catalans a la convicció que Espanya no es pot reformar. La visió d’una Espanya inamovible ha estat precisament l’element que ha permès cohesionar i eixamplar les bases de l’independentisme els últims anys. Actualment qualsevol proposta reformista, sigui el pacte fiscal o alguna fórmula de caràcter federal, és considerada per molts catalans com una quimera. La independència es presenta, doncs, com l’única alternativa viable a l'statu quo. En efecte, si la reforma d'Espanya no és possible, llavors només hi ha la ruptura.

Extret de: Lluís Orriols, L’independentisme després de l'1-O. La Vanguardia, 9/10/2017
Quan un no encaixa la millor opció que té és marxar, però...
Mai he oblidat una conversa que vaig tenir fa 15 anys amb un home que segueix sent un pilar d'aquest règim. "No suporto els catalans", va exclamar. "Sempre volen fer un tracte. No tenen principis, per Déu! No hi ha principis!"

Extret de: John Carlin, Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos. The Times, 7/10/2017
Una visió la d'aquest "pilar del règim" que planteja la impossibilitat de negociar quan es tenen principis? Vol dir que la pluralitat no és possible si es tenen principis?

Algun dia haurem de parlar de principis.
Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost als bancs per a grans fortunes i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova protegir els ciutadans que han estat estafats per hipoteques o preferents i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova garantir que les famílies pobres tinguin llum, aigua i gas els mesos d’hivern i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost per cada pis buit i dedicar-lo a lloguer social i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova fer polítiques d’igualtat entre homes i dones i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova que el català és la llengua vehicular a l'escola i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost a les centrals nuclears i destinar-ne l’import a la protecció ambiental i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir el fracking i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar una taxa a les operadores d’Internet per dedicar-lo a la cultura i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir les corrides de toros i, segurament, el Tribunal Constitucional ho tombarà.

Aquest resum es llegeix en dos minuts, però la llista ─que podria ser el triple de llarga─ s’ha anat gestant amb anys. Hi falten les beques universitàries, les infraestructures ferroviàries, les matrícules dels cotxes, els horaris comercials, i un centenar de competències més en les que se li ha deixat clar que, per més majories que hi hagi al Parlament, a l’hora de la veritat quedaran en paper mullat perquè l'última paraula la té sempre Madrid. Després de 38 anys de Constitució i d’inici de la presumpta descentralització el llegat jurídic ens deixa ben clar el modus operandi: es traspassa la competència a la Comunitat Autònoma, la Comunitat Autònoma l’exerceix però si la llei no agrada a l’administració estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tomba o es redacta una llei espanyola que, tal com diu la Constitució, té un rang superior a l’autonòmica que, a la pràctica, queda anul·lada.

I quan et preguntes si val la pena continuar amb un estat així, resulta que preguntar-t’ho també està prohibit. Com també està prohibit ─i amb risc de presó─ permetre fer un debat al Parlament sobre com podria ser un estat que no prohibís tant. Això també està prohibit. I així, de prohibició en prohibició, cada vegada hi ha més persones que en lloc de fer-se la pregunta prohibida comencen a tenir ja la resposta. Sense que ningú els ho hagi preguntat perquè està prohibit. I quan després d’una pregunta prohibida tens una resposta convençuda llavors ja no hi ha tribunal que ho tombi.

Jofre Llombart, El Tomba Catalunya, més conegut com TC., El Món, 07/10/2016
La independència de la justícia espanyola ha estat posada en qüestió fins i tot per la Comunitat Europea. I sens dubte la influència del PP en el Tribunal Constitucional és indiscutible.
Cataluña tiene derecho a vivir su vida. El resto de España debe, sin más dilación, hacer que Cataluña viva su vida”

(“En su integridad” por Azorín, El Crisol, 19-VIII-1931)
Una abraçada.
Autonomías


En 1977, pasado un año y medio desde la muerte del dictador, se celebraron unas elecciones constituyentes para dar por terminada la dictadura. Este parlamento elaboró una constitución que se aprobó y refrendó a finales de 1978, la cual todavía está vigente hoy prácticamente sin cambios. Esta establecía un modelo semifederal inspirado en el de la Segunda República (1931-1939) formado por algunas regiones con autonomía. En la nueva constitución se definían dos tipos de autonomía, las llamadas históricas, que se decía que eran Cataluña, Euskadi y Galicia, que tendrían un parlamento propio y el resto que podrían acceder a una autonomía menos completa y sin parlamento (en la actualidad hay un total de 17 que cubren todo el territorio del estado español).

Un año después, a finales de 1979, Cataluña y Euskadi se dotaron de sus primeros estatutos. Andalucía había iniciado una lucha para ser incluida dentro de las autonomías históricas, para alcanzar un estatuto con parlamento. Esto dió pie a la idea de uniformar todas las autonomías, cosa que un ministro del momento definió con la frase "café para todos".

De los pactos que hicieron los dos principales partidos del momento, consecuencia del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, surgió la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), una ley que pretendía armonizar los estatutos de autonomía de una forma restrictiva, dando la mínima autonomía posible, pero el Tribunal Constitucional la tumbó en 1983. Los 17 estatutos de autonomía se hicieron como si todas las regiones fueran históricas. Un "café para todos" por la parte de arriba, de máximos.

Ante las dificultades que estaba teniendo con el gobierno del Estado especialmente durante la segunda legislatura de gobierno de Aznar, en la que tenía Aznar mayoría absoluta, Cataluña empezó a estudiar cómo conseguir más auto-gobierno. En 2004, subió al gobierno el PSOE, con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Con su apoyo y el de un gobierno catalán presidido por el socialista Pasqual Maragall, el parlamento de Cataluña, estudió y redactó un nuevo estatuto de autonomía.

A pesar de la promesa de Rodríguez Zapatero de aprobar la propuesta catalana tal cual, el Parlamento del Estado "le pasó el cepillo (de carpintero)", lo rebajó, aplicando recortes. Al mismo tiempo el PP, ya liderado por Mariano Rajoy, recogía firmas contra este nuevo estatuto, diciendo que las recogía contra Cataluña. El nuevo estatuto fue aprobado en el Parlamento del Estado y en referéndum por el pueblo de Cataluña en 2006. Simultáneamente el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC). La sentencia del TC, dictada en 2010, daba la razón al PP, al menos en buena parte, y el estatuto de 2006 quedó aún más recortado, prácticamente quedó anulado. Y este estatuto mutilado es el que está vigente en la actualidad.
El sonado fracaso de la reforma del Estatuto de 2006 nos enseñó una importante lección: sin el beneplácito del Partido Popular no es posible alterar el actual modelo territorial. El PP demostró que gozaba de poder de veto y desde entonces no ha dudado en utilizarlo para bloquear cualquier oportunidad de renovación del encaje de Cataluña en España.

La constatación de que cualquier cambio del statu quo requiere el consentimiento del PP ha llevado a muchos catalanes a la convicción de que España no se puede reformar. La visión de una España inamovible ha sido precisamente el elemento que ha permitido cohesionar y ensanchar las bases del independentismo los últimos años. Actualmente cualquier propuesta reformista, sea el pacto fiscal o alguna fórmula de carácter federal, es considerada por muchos catalanes como una quimera. La independencia se presenta, pues, como la única alternativa viable al statu quo. En efecto, si la reforma de España no es posible, entonces sólo hay la ruptura.

Extraído de: Lluís Orriols, El independentismo después del 1-O. La Vanguardia, 09/10/2017
Cuando uno no encaja la mejor opción que tiene es marchar, pero ...
Nunca he olvidado una conversación que tuve hace 15 años con un hombre que sigue siendo un pilar de ese régimen. "No soporto a los catalanes”, exclamó. “Siempre quieren hacer un trato. ¡No tienen principios, por Dios! ¡No hay principios!

Extraído de: John Carlin, Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos. The Times, 7/10/2017
Una visión la de este "pilar del régimen" que plantea la imposibilidad de negociar cuando se tienen principios? Quiere decir que la pluralidad no es posible si se tienen principios?

Algún día tendremos que hablar de principios.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a los bancos para grandes fortunas y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba garantizar que las familias pobres tengan luz, agua y gas en los meses de invierno y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto por cada piso vacío y dedicarlo a alquiler social y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba que el catalán es la lengua vehicular en la escuela y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a las centrales nucleares y destinar su importe a la protección ambiental y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir el fracking y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar una tasa a las operadoras de Internet para dedicarlo a la cultura y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir las corridas de toros y, seguramente, el Tribunal Constitucional lo tumbará.

Este resumen se lee en dos minutos, pero la lista ─que podría ser el triple de llarga─ se ha ido gestando con años. Faltan las becas universitarias, las infraestructuras ferroviarias, las matrículas de los coches, los horarios comerciales, y un centenar de competencias más en las que se le ha dejado claro que, por más mayorías que haya en el Parlamento, a la hora de la verdad quedarán en papel mojado porque la última palabra la tiene siempre Madrid. Después de 38 años de Constitución y de inicio de la presunta descentralización el legado jurídico nos deja bien claro el modus operandi: se traspasa la competencia a la Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma la ejerce pero si la ley no gusta a la administración estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tumba o se redacta una ley española que, tal como dice la Constitución, tiene un rango superior a la autonómica que, en la práctica, queda anulada.

Y cuando te preguntas si vale la pena continuar con un estado así, resulta que preguntártelo también está prohibido. Como también está prohibido ─y con riesgo de prisión─ permitir hacer un debate en el Parlamento sobre cómo podría ser un estado que no prohibiera tanto. Esto también está prohibido. Y así, de prohibición en prohibición, cada vez hay más personas que en lugar de hacerse la pregunta prohibida empiezan a tener ya la respuesta. Sin que nadie se lo haya preguntado porque está prohibido. Y cuando después de una pregunta prohibida tienes una respuesta convencida entonces ya no hay tribunal que lo tumbe.

Jofre Llombart, El Tomba Catalunya, més conegut com TC. (El Tumba Catalunya, más conocido como TC), El Món, 07/10/2016
La independencia de la justicia española ha sido puesta en cuestión incluso por la Comunidad Europea. Y sin duda la influencia del PP en el Tribunal Constitucional es indiscutible.
Cataluña tiene derecho a vivir su vida. El resto de España debe, sin más dilación, hacer que Cataluña viva su vida”

(“En su integridad” por Azorín, El Crisol, 19-VIII-1931)
Un abrazo.