Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 19 de juny de 2017

La interpretació de la llei --- La interpretación de la ley

[Entrada 174]

La interpretació de la llei


Les matemàtiques no són més que un formalisme que permet expressar amb precisió i sense ambigüitats determinats comportaments que admeten forma numèrica. La precisió del formalisme matemàtic ens du a resultats precisos i difícilment discutibles. En canvi un text, sigui prosa o poesia, pot estar ben redactat i intentar ser precís, però un text lliure en llenguatge natural (vull dir no formalitzat), a banda dels defectes de mala redacció que poden fer que resulti incomprensible, pot contenir elements de soroll, és a dir, informació supèrflua o innecessària; sobredefinició o sobreespecificació, és a dir, massa detall o detall innecessari; silenci, és a dir, manca informació necessària; ambigüitat, és a dir, manca concreció o hi ha falses descripcions, per exemple, fetes amb sinònims; penediment, és a dir, rectificar el que s'ha dit; i referències avançades, és a dir, referir-se a aspectes encara desconeguts pel lector, que, encara que s'expliquin més endavant, en dificulten la comprensió.

Els legisladors intenten que els textos legals siguin el més precisos possible, per això han desenvolupat uns formalismes concrets que intenten superar aquests problemes del text lliure, però desgraciadament aquests formalismes en dificulten la comprensió i fan que necessitem tot d'un seguit de professionals —com advocats, procuradors, jutges, fiscals, i altres especialistes en dret— per saber que volen dir exactament. Cosa que allunya la llei de la ciutadania i, per tant, deixa al ciutadà mitjà en una situació d'indefensió en no entendre completament les lleis.

A més, aquests formalismes, estan lluny de tenir la precisió que s'ha aconseguit amb els de les matemàtiques, i, per això, la llei es presta a interpretacions. Una mateixa llei pot ser aplicada de formes diferents perquè depèn de com s'interpreti. Cada llei sol tenir un reglament que és la base de la seva aplicació real i que fa una interpretació concreta d'aquesta llei. Curiosament el reglament que interpreta la llei es fa fora de l'àmbit del parlament, sol ser obra del govern del moment. Per tant és el govern qui decideix com s'aplica una determinada llei.

Les constitucions solen establir un àrbitre per resoldre conflictes en la interpretació del seu text. S'intenta que aquest àrbitre sigui el més neutral possible, format per especialistes en dret constitucional de reconegut prestigi, independents, i deslligats de la vida política. En aquestes terres aquest àrbitre és el Tribunal Constitucional, però lamentablement no satisfà aquests principis, raó per la qual ha perdut el seu prestigi i no resulta creïble, ja que està essent manipulat i utilitzat pel govern de l'Estat per assolir els seus objectius polítics.

Per això, quan un polític afirma que determinada cosa és legal o és il·legal, sense aval suficient, ja sigui per consens dels experts en dret o perquè ho digui el tribunal arbitral corresponent, no està dient la veritat, ja que, en tal cas, es tracta de la seva interpretació de la llei. I aquesta és la clau de lectura de moltes de les coses que estan passant en l'àmbit d'aquest estat.

Una abraçada.
La interpretación de la ley


Las matemáticas no son más que un formalismo que permite expresar con precisión y sin ambigüedades determinados comportamientos que admiten forma numérica. La precisión del formalismo matemático nos lleva a resultados precisos y difícilmente discutibles. En cambio un texto, sea prosa o poesía, puede estar bien redactado e intentar ser preciso, pero un texto libre en lenguaje natural (quiero decir no formalizado), aparte de los defectos de mala redacción que pueden hacer que resulte incomprensible, puede contener elementos de ruido, es decir, información superflua o innecesaria; sobredefinición o sobreespecificación, es decir, demasiado detalle o detalle innecesario; silencio, es decir, falta información necesaria; ambigüedad, es decir, falta concreción o hay falsas descripciones, por ejemplo, hechas con sinónimos; arrepentimiento, es decir, rectificar lo dicho; y referencias avanzadas, es decir, referirse a aspectos aún desconocidos para el lector, que, aunque se expliquen más adelante, dificultan la comprensión del texto.

Los legisladores intentan que los textos legales sean lo más precisos posible, por ello han desarrollado unos formalismos concretos que intentan superar esos problemas del texto libre, pero desgraciadamente esos formalismos dificultan su comprensión y hace que necesitemos de una serie de profesionales —como abogados, procuradores, jueces, fiscales, y otros especialistas en derecho— para saber que quieren decir exactamente. Lo que aleja la ley de la ciudadanía y, por tanto, deja al ciudadano en una situación de indefensión al no entender completamente las leyes.

Además, estos formalismos, están lejos de tener la precisión que se ha conseguido con los de las matemáticas, y, por eso, la ley se presta a interpretaciones. Una misma ley puede ser aplicada de formas diferentes porque depende de cómo se interprete. Cada ley suele tener un reglamento que es la base de su aplicación real y que hace una interpretación concreta de esa ley. Curiosamente el reglamento que interpreta la ley se hace fuera del ámbito del parlamento, suele ser obra del gobierno del momento. Por lo tanto es el gobierno quien decide cómo se aplica una determinada ley.

Las constituciones suelen establecer un árbitro para resolver conflictos en la interpretación de su texto. Se intenta este arbiro sea lo más neutral posible, formado por especialistas en derecho constitucional de reconocido prestigio, independientes, y desligados de la vida política. En estas tierras ese árbitro es el Tribunal Constitucional, pero lamentablemente no satisface esos principios, por lo que ha perdido su prestigio y no resulta creíble, ya que está siendo manipulado y utilizado por el gobierno del Estado para alcanzar sus objetivos políticos .

Por eso, cuando un político afirma que determinada cosa es legal o es ilegal, sin aval suficiente, ya sea por consenso de los expertos en derecho o porque lo diga el tribunal arbitral correspondiente, no está diciendo la verdad, ya que, en tal caso, se trata de su interpretación de la ley. Y esa es la clave de lectura de muchas de las cosas que están pasando en el ámbito de este estado.

Un abrazo.


dilluns, 12 de juny de 2017

L'abús d'antidepressius --- El abuso de antidepresivos


[Entrada 173]

L'abús d'antidepressius


Els catalans van al metge d'atenció primària una mitjana de vuit cops a l'any. Més de 45 milions de visites el 2014. Les que estan motivades per un problema de salut emocional no han deixat d’augmentar. Ho han fet de manera especialment notòria durant els anys de la crisi, i els metges de capçalera senten que no tenen les eines necessàries per fer-hi front o, fins i tot, que no han rebut la formació adequada per fer-ho.

Problemes com l'ansietat, trastorns de conducta en nens i adults, tristesa, pors, etc. s'estan tractant amb antidepressius. Estem en un dels països on més antidepressius es consumeixen. Però aquests fàrmacs són perillosos, no serveixen per posar-se a to, i un consum no adequat fa créixer les tendències suïcides en els joves. Funciona millor un placebo especialment en joves. A la gent gran facilita les caigudes i els trencaments ossis. L'ús d'antidepressius en persones sanes té efectes secundaris, tot i que en això són més perillosos altres fàrmacs, com els tranquil·litzants, que generen més riscos, com la pèrdua de memòria o l’addicció. Deixar de prendre un antidepressiu de cop pot produir efectes similars en deixar de prendre drogues, i poden produir brots de violència, com ara violència homicida o suïcida... Els metges asseguren que és pitjor el mal ús, o l’ús durant un temps que no és l’adequat, que l’abús o la sobre medicació.

Els metges reconeixen que usen antidepressius a vegades contra l’estrès i contra les adversitats de la vida, és un ús incorrecte i contraproduent. Hi ha trastorns com la depressió que han estat tractats històricament poc i malament. La depressió, que afecta uns 350 milions de persones a tot el món, és una malaltia amb un gran impacte en la qualitat de vida del pacient i que comporta alts costos socials. Es calcula que, a l'estat, més del 14% de les dones i més del 6% dels homes podrien patir una depressió al llarg de la seva vida. Els estudis epidemiològics indiquen que en els últims anys han crescut trastorns com la depressió o l’ansietat. I en aquests casos una drogoaddicció complica encara més les coses.

Hi ha relació entre la crisi i el consum d’antidepressius? Els metges coincideixen que no, almenys no de manera determinant. Els efectes dramàtics de la crisi sí que provoquen l’aparició de més patologies, però això no vol dir que els antidepressius s’estiguin convertint en un refugi. El major d'ús dels antidepressius podria explicar-se per aquest augment de la incidència de trastorns de l'estat d'ànim, per la detecció diagnòstica més gran per part dels metges d'Atenció Primària, així com per l'extensió de les indicacions terapèutiques autoritzades per a aquests medicaments. Cal sumar-hi, en aquesta extensió del seu ús, el màrqueting i la no publicació dels resultats negatius. Per exemple, els assaigs clínics en nens amb depressió suggereixen que els ISRS (antidepressius inhibidors selectius de la recaptació de serotonina) s’associen a un increment del risc d’ideació i conducta suïcida, i la majoria d’ells tenen una eficàcia escassa o nul·la.

Hi ha, sens dubte, opcions alternatives com ara sortir i relacionar-se (clubs de lectura, fer esport, anar a la muntanya, etc.) que pot ser molt millor remei que un medicament, especialment per a petites depressions. No tot té cura amb una pastilla. No hi ha una pastilla contra el dol, ni contra els mals d'amors o els cors partits...

Un dels problemes és que només 3-5% dels malats són tractats per especialistes, la resta ho recepta el metge de família i això podria no ser el més adequat.

Una abraçada.
El abuso de antidepresivos


Los catalanes van al médico de atención primaria una media de ocho veces al año. Más de 45 millones de visitas en 2014. Las que están motivadas por un problema de salud emocional no han dejado de aumentar. Lo han hecho de manera especialmente notoria durante los años de la crisis, y los médicos de cabecera sienten que no tienen las herramientas necesarias para hacerles frente o, incluso, que no han recibido la formación adecuada para hacerlo.

Problemas como la ansiedad, trastornos de conducta en niños y adultos, tristeza, miedos, etc. se están tratando con antidepresivos. Estamos en uno de los países donde más antidepresivos se consumen. Pero esos fármacos son peligrosos, no sirven para ponerse a tono, y un consumo no adecuado hace crecer las tendencias suicidas en los jóvenes. Funciona mejor un placebo especialmente en jóvenes. A la gente mayor les facilita las caídas y las roturas óseos. El uso de antidepresivos en personas sanas tiene efectos secundarios, aunque en eso son más peligrosos otros fármacos, como los tranquilizantes, que generan más riesgos, como la pérdida de memoria o la adicción. Dejar de tomar un antidepresivo de golpe puede producir efectos similares en dejar de tomar drogas, y pueden producir brotes de violencia, tales como violencia homicida o suicida... Los médicos aseguran que es peor el mal uso, o el uso durante un tiempo que no es el adecuado, que el abuso o la sobremedicación.

Los médicos reconocen que usan antidepresivos a veces contra el estrés y contra las adversidades de la vida, es un uso incorrecto y contraproducente. Hay trastornos como la depresión que han sido tratados históricamente poco y mal. La depresión, que afecta a unos 350 millones de personas en todo el mundo, es una enfermedad con un gran impacto en la calidad de vida del paciente y que conlleva altos costes sociales. Se calcula que, en el estado, más del 14% de las mujeres y más del 6% de los hombres podrían sufrir una depresión a lo largo de su vida. Los estudios epidemiológicos indican que en los últimos años han crecido trastornos como la depresión o la ansiedad. Y en estos casos una drogadicción complica aún más las cosas.

¿Hay relación entre la crisis y el consumo de antidepresivos? Los médicos coinciden en que no, al menos no de manera determinante. Los efectos dramáticos de la crisis sí que provocan la aparición de más patologías, pero eso no quiere decir que los antidepresivos se estén convirtiendo en un refugio. El mayor de uso de los antidepresivos podría explicarse por este aumento de la incidencia de trastornos del estado de ánimo, por la detección diagnóstica mayor por parte de los médicos de Atención Primaria, así como por la extensión de las indicaciones terapéuticas autorizadas para estos medicamentos. Hay que sumarle, a esta extensión de su uso, el marketing y la no publicación de los resultados negativos. Por ejemplo, los ensayos clínicos en niños con depresión sugieren que los ISRS (antidepresivos inhibidores selectivos de la captación de serotonina) se asocian a un incremento del riesgo de ideación y conducta suicida, y la mayoría de ellos tienen una eficacia escasa o nula.

Hay, sin duda, opciones alternativas como salir y relacionarse (clubes de lectura, hacer deporte, ir a la montaña, etc.) que puede ser mucho mejor remedio que un medicamento, especialmente para pequeñas depresiones. No todo tiene cura con una pastilla. No hay una pastilla contra el duelo, ni contra los males de amores o los corazones partidos...

Uno de los problemas es que sólo 3-5% de los enfermos son tratados por especialistas, el resto lo receta el médico de familia y eso podría no ser el más adecuado.

Un abrazo.


dilluns, 5 de juny de 2017

Els nens de la clau --- Los niños de la llave

[Entrada 172]

Els nens de la clau


S'ha donat aquest nom als nens que es passen hores sols a casa un cop han sortit de l'escola, i abans que tornin els pares dels seus respectius treballs. Això els obliga a anar a l'escola amb la clau de casa a sobre.

L'ONG Educo calcula que l'any 2009 hi havia uns 350.000 nens espanyols en aquesta situació i que actualment són prop de 600.000. Educo és una organització no governamental espanyola nascuda de la fusió d'Intervida i Educació sense Fronteres, que té entre els seus objectius la defensa i protecció de drets de la infància a través de l'apadrinament i les beques menjador.

Aquests nens solen sorgir en el canvi d'escolarització que es produeix entre els 11 i els 13 anys quan es passa de l'escola primària a l'institut per inicial la formació secundària amb els consegüents canvis d'horaris escolars. En general són fills aquella fracció de la població que té ocupacions precàries que els impedeixen sortir de l'exclusió social i que no disposen de temps per estar amb els seus fills i atendre'ls. Sens dubte cada nen respon d'una manera diferent en aquesta situació d'abandó forçat, però solen caracteritzar-se per la irritabilitat, l'aïllament, dificultats de relació, i per no acceptar el "no" per resposta. El que més preocupa Educo és que aquests nens no poden participar en igualtat de condicions en quedar al marge i no poder ni tan sols anar de vacances. La solució és, sens dubte, les ocupacions dignes i l'ajuda a les famílies, des dels poders públics, amb una prestació universal com la que ja existeix en molts països d'Europa. No oblidem que criar i educar nens és una tasca social que està en general poc reconeguda.

Un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona assegura que un de cada tres alumnes dels instituts d'educació secundària va a classe en dejú, sense haver esmorzat, i que en alguns casos és per falta d'aliments a casa seva.

Mentre el govern de l'estat assegura que l'economia espanyola és un exemple per a Europa i que estem sortint de la crisi a tota velocitat, la pobresa creix sense parar i les seves víctimes són, entre d'altres, aquests nens de la clau que cada dia són més i que arribaran a adults en una situació de desavantatge i marginació. Sens dubte fixar salaris dignes i establir prestacions universals és, per als ultraliberals que ens governen, una aberració inadmissible. Però tots sabem que l'acumulació de riquesa per part d'uns pocs és la causa de la pobresa de les classes més desfavorides, és a dir, de la majoria de la població. Per a mostra, basta un botó.

Una abraçada.
Los niños de la llave


Se ha dado ese nombre a los niños que pasan horas solos en casa una vez han salido de la escuela, y antes que vuelvan sus padres de sus respectivos trabajos. Eso les obliga a ir a la escuela con la llave de su casa a cuestas.

La ONG Educo calcula que en el año 2009 había unos 350.000 niños españoles en esta situación y que actualmente están cerca de los 600.000. Educo es una organización no gubernamental española nacida de la fusión de Intervida y Educación sin Fronteras, que tiene entre sus objetivos la defensa y protección de derechos de la infancia a través del apadrinamiento y las becas comedor.

Esos niños suelen surgir en el cambio de escolarización que se produce entre los 11 y los 13 años cuando se pasa de la escuela primaria al instituto para inicial la formación secundaria con los consiguientes cambios de horarios escolares. En general son hijos aquella fracción de la población que tiene empleos precarios que les impiden salir de la exclusión social y que no disponen de tiempo para estar con sus hijos y atenderles. Sin duda cada niño responde de una forma distinta a esta situación de abandono forzado, pero suelen caracterizarse por la irritabilidad, el aislamiento, dificultades de relación, y por no aceptar el "no" por respuesta. Lo que más preocupa a Educo es que estos niños no pueden participar en igualdad de condiciones al quedar al margen y no poder ni siquiera ir de vacaciones. La solución es, sin duda, los empleos dignos y la ayuda a las familias, desde los poderes públicos, con una prestación universal como la que ya existe en muchos países de Europa. No olvidemos que criar y educar niños es una labor social que está en general poco reconocida.

Un informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona asegura que uno de cada tres alumnos de los institutos de educación secundaria va a clase en ayunas, sin haber desayunado, y que en algunos casos es por falta de alimentos en su casa.

Mientras el gobierno del estado asegura que la economía española es un ejemplo para Europa y que estamos saliendo de la crisis a toda velocidad, la pobreza crece sin parar y sus victimas son, entre otros, esos niños de la llave que cada día son más y que van a llegar a adultos en una situación de desventaja y marginación. Sin duda fijar salarios dignos y establecer prestaciones universales es, para los ultraliberales que nos gobiernan, una aberración inadmisible. Pero todos sabemos que la acumulación de riqueza por parte de unos pocos es la causa de la pobreza de las clases más desfavorecidas, es decir, de la mayoría de la población. Para muestra, un botón.

Un abrazo.


dilluns, 29 de maig de 2017

El suïcidi --- El suicidio

[Entrada 171]

El suïcidi


El suïcidi s'ha convertit en una de les principals causes de mort a aquest Estat. De fet, n'és la primera causa no natural. Així, segons l'INE: 14.903 de les 395.830 defuncions que es van registrar a Espanya el 2014 -gairebé un 4% -, van obeir a una causa externa (o no natural): el suïcidi amb 3.910 defuncions; les caigudes accidentals camb 2.749 morts; els ofegaments, 2.370; els accidents de trànsit, 1.873; i la resta (5.001) per altres causes.

Mentre estem prenent tota mena de mesures, alguna d'elles força espectaculars i costoses, per reduir els accidents de circulació, dels suïcidis se'n parla molt poc o gens. Els experts creuen que parlar-ne sense tabús ajudaria a reduir-ne les xifres. Això és el que busca Després del Suïcidi-Associació de Supervivents (DSAS) que es va crear a Barcelona l'any 2012, amb la col·laboració d'especialistes de l'Hospital de Sant Pau. Tots els integrants han viscut de prop la mort d'algun familiar a causa del suïcidi. Organitzen trobades i ofereixen orientació i un espai d'escolta per a qui ho necessiti.

Els psiquiatres creuen que per superar una mort per suïcidi és necessari parlar-ne i fer-ho amb gent que ha passat pel mateix. Asseguren que encara existeixen molts tabús a l'hora d'afrontar el tema i que és bo que se'n parli públicament. Tot i que el suïcida i la seva família no són les úniques víctimes. Són molts (diuen que un de cada 10) els que se suïciden tirant-se al tren o al metro.
El Javi té 47 anys i treballa a Transports Metropolitans de Barcelona. Durant 16 anys ha sigut conductor de metro, fins que ho ha hagut de deixar per prescripció mèdica. I ho ha deixat perquè s’ha vist involucrat en la mort de 8 persones. 8 atropellaments que ell no ha pogut evitar. Això fins i tot l’ha portat a pensar a suïcidar-se. “Es parla de la persona que es llença a la via, però no del conductor que l’atropella”.

"Ningú ens prepara per a aquestes situacions. El maquinista està sol. No tenim el suport psicològic necessari".
Diuen que molts dels suïcidis estan associats a una malaltia mental (he llegit que fins a un 90% o 95% dels casos). S'ha de tenir present que la drogoaddicció (l'alcoholisme) i la depressió són considerades malalties mentals, i tant una cosa com l'altre solen estar motivades per causes externes que es podrien controlar i fins i tot evitar. Almenys els casos que he viscut de prop. Un exemple del que vull dir són els suïcidis de nens i adolescents que han recorregut al suïcidi a causa d'un assetjament escolar (bullying) que els ha dut a fortes depressions. Podria dir coses semblants de les drogoaddiccions. En qualsevol cas hi ha qui assegura (i jo ho crec) que el suïcidi només té sentit quan el dolor, generalment anímic, esdevé insuportable i té la sensació que faci el que faci no podrà canviar el curs de les coses. Un dolor que no s'apaivaga fugint o canviant d'entorn, perquè és una cosa interior. De fet, no és que el suïcida no vulgui viure més, sinó que no vol viure més així.

Sens dubte la mort és irreversible, no té remei. En canvi mentre hi ha vida hi ha esperança. Crec que, personalment, només em platejaria una cosa així en una situació irreversible, com ho pot ser per fugir de la malaltia d'Alzheimer (els índexs de suïcidi són més alts entre les persones més grans de 70 anys). És evident que és una forma de mort que va contra natura, ja que xoca amb l'instint de supervivència, és a dir, amb les lleis de la natura.
Cada any se suïciden al món més de 800.000 persones (un cada 40 segons). L'OMS considera el suïcidi com "un problema de salut pública" i lamenta que no sigui tractat com a tal tot i que es cobra la vida de més persones que els homicidis, els conflictes bèl·lics i els desastres naturals junts. Només 28 països al món tenen un pla estratègic per prevenir el suïcidi, i únicament uns 60 recopilen dades dels suïcidis. L'OMS assenyala l'estigma i el tabú al voltant del suïcidi com la principal causa que evita que tant els familiars com els governs tractin el tema de forma oberta i efectiva. De fet, en molts països el suïcidi és un acte il·legal, per la qual cosa tendeix a obviar-se oficialment. "Augmentar la consciència social i acabar amb el tabú és una de les claus perquè alguns països facin progressos en la lluita contra el suïcidi", assenyala l'informe.

Molts casos de suïcidi es donen en persones que han hagut de superar un conflicte bèl·lic, un desastre natural, violència física o mental, abús o aïllament. Els índexs de suïcidi són també alts entre les persones que pateixen discriminació, com ara refugiats, immigrants, homosexuals, bisexuals, transsexuals i presos.
Per acabar-ho d'adobar hi ha pàgines web que es dediquen a fomentar-lo. La nostra societat està malalta.

Una abraçada.
El suicidio


El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte en este Estado. De hecho, es la primera causa no natural de defunción. Así, según el INE: 14.903 de las 395.830 defunciones que se registraron en España en 2014 -casi un 4% -, obedecieron a una causa externa (o no natural): el suicidio con 3.910 defunciones; las caídas accidentales con 2.749 muertos; los ahogamientos, 2.370; los accidentes de tráfico, 1.873; y el resto (5.001) por otras causas.

Mientras estamos tomando todo tipo de medidas, alguna de ellas bastante espectaculares y costosas, para reducir los accidentes de circulación, de los suicidios se habla muy poco o nada. Los expertos creen que hablar de ello sin tabúes ayudaría a reducir esas cifras. Esto es lo que busca Después del Suicidio-Asociación de Supervivientes (DSAS) que se creó en Barcelona el 2012, con la colaboración de especialistas del Hospital de Sant Pau. Todos los integrantes han vivido de cerca la muerte de algún familiar debido al suicidio. Organizan encuentros y ofrecen orientación y un espacio de escucha para quien lo necesite.

Los psiquiatras creen que para superar una muerte por suicidio es necesario hablar y hacerlo con gente que ha pasado por lo mismo. Aseguran que aún existen muchos tabúes a la hora de afrontar el tema y que es bueno que se hable de ello públicamente. Aunque el suicida y su familia no son las únicas víctimas. Son muchos (dicen que uno de cada 10) los que se suicidan tirandose al tren o al metro.
Javi tiene 47 años y trabaja en Transportes Metropolitanos de Barcelona. Durante 16 años ha sido conductor de metro, hasta que lo ha tenido que dejar por prescripción médica. Y lo ha dejado porque se ha visto involucrado en la muerte de 8 personas. 8 atropellos que él no ha podido evitar. Esto incluso le ha llevado a pensar en suicidarse. "Se habla de la persona que se tira a la vía, pero no del conductor que lo atropella".

"Nadie nos prepara para estas situaciones. El maquinista está solo. No tenemos el apoyo psicológico necesario".
Dicen que muchos de los suicidios están asociados a una enfermedad mental (he leído que hasta un 90% o 95% de los casos). Hay que tener en cuenta que la drogadicción (el alcoholismo) y la depresión estan consideradas enfermedades mentales, y tanto una cosa como la otra suelen estar motivadas por causas externas que se podrían controlar e incluso evitar. Al menos los casos que he vivido de cerca. Un ejemplo de lo que quiero decir son los suicidios de niños y adolescentes que han recurrido al suicidio a causa de un acoso escolar (bullying) que les produce fuertes depresiones. Podría decir cosas parecidas de las drogadicciones. En cualquier caso hay quien asegura (y yo lo creo) que el suicidio sólo tiene sentido cuando el dolor, generalmente anímico, llega a ser insoportable y tiene la sensación de que haga lo que haga no podrá cambiar el curso de las cosas. Un dolor que no se apacigua huyendo o cambiando de entorno, porque es algo interior. De hecho, no es que el suicida no quiera vivir más, sino que no quiere vivir más así.

Sin duda la muerte es irreversible, no tiene remedio. En cambio mientras hay vida hay esperanza. Creo que, personalmente, sólo me plateado algo así en una situación irreversible, como lo puede ser para huir de la enfermedad de Alzheimer (los índices de suicidio son más altos entre las personas mayores de 70 años). Es evidente que es una forma de muerte que contra natura, ya que choca con el instinto de supervivencia, es decir, con las leyes de la naturaleza.
Cada año se suicidan en el mundo más de 800.000 personas (uno cada 40 segundos). La OMS considera el suicidio como "un problema de salud pública" y lamenta que no sea tratado como tal aunque se cobra la vida de más personas que los homicidios, los conflictos bélicos y los desastres naturales juntos. Sólo 28 países en el mundo tienen un plan estratégico para prevenir el suicidio, y únicamente unos 60 recopilan datos de los suicidios. La OMS señala el estigma y el tabú en torno al suicidio como la principal causa que evita que tanto los familiares como los gobiernos traten el tema de forma abierta y efectiva. De hecho, en muchos países el suicidio es un acto ilegal, por lo que tiende a obviarse oficialmente. "Aumentar la conciencia social y acabar con el tabú es una de las claves para que algunos países hagan progresos en la lucha contra el suicidio", señala el informe.

Muchos casos de suicidio se dan en personas que han tenido que superar un conflicto bélico, un desastre natural, violencia física o mental, abuso o aislamiento. Los índices de suicidio son también altos entre las personas que sufren discriminación, como refugiados, inmigrantes, homosexuales, bisexuales, transexuales y presos.
Por si fuera poco hay páginas web que se dedican a fomentarlo. Nuestra sociedad está enferma.

Un abrazo.


dilluns, 22 de maig de 2017

Debatre --- Debatir

[Entrada 170]

Debatre


Un debat es produeix quan dues o més persones discuteixen amplament un tema, una qüestió, un assumpte... És a dir, que debatre és examinar en detall una qüestió, raonar-hi presentant consideracions favorables i adverses a fi d'arribar a una conclusió. Aquest és més fructífer quan es produeix entre persones de parer divers o opinió diferent, amb la finalitat de bescanviar arguments oposats sobre una qüestió, un assumpte. És a dir, quan hi ha controvèrsia, opinions contraposades.

Aquesta idea no és la que du als candidats d'una elecció política a enfrontar les seves idees en un cara a cara televisiu, ja que no tenen en cap moment l'objectiu d'arribar a una conclusió, sinó que el seu objectiu només és confrontar les seves propostes i posar de manifest les diferències d'allò que proposen, és a dir, desmarcar-se els uns dels altres. Tot i que, cada dia és més freqüent que entrin en el terreny personal posant en dubte l'honestedat dels contrincants caient en l'insult, i fins i tot en la vexació i la calumnia, com hem vist en el cara a cara entre Marine Le Pen i Emmanuel Macron per la presidència de França. (Personalment em resulten tots dos –qui en el moment d'escriure aquest text encara eren– candidats prou nefastos, i segurament, si hagués d'elegir, optaria per l'opció de Mélenchon, abstenir-me.) No podem confondre aquests mal anomenats "debats" –on realment no es debat res– i que realment no són més que enfrontaments cara a cara, amb el que realment és un debat.

El debat és una bona eina per al progrés de les idees, ja que es basa en una discussió argumentada, tot i que els sofistes (que vaig descriure en el meu post de 3/8/2016) l'hagin pervertit perquè allò que practiquen és l'art de la persuasió, que no està al servei de la veritat sinó dels interessos de qui parla. Per això, en un debat s'exigeixen arguments sòlids i moltes vegades es perd bona part de la discussió en confirmar aquesta solidesa dels arguments. Recordem que els sofistes basen el seu art a convertir en sòlids i forts els arguments més febles. Cal, doncs, tenir força cura en evitar els "sofismes" per fer bo el debat.

Evidentment, la diversitat ens hauria de dur a un debat permanent, perquè la diversitat és fonamentalment diversitat d'opinió i diversitat de parers. A més el debat és un bon instrument per a la formació del criteri d'un adult i ha estat usat com a tal durant mil·lennis, des de les escoles filosòfiques de l'antiga Grècia a les escoles medievals i renaixentistes. I sens dubte em sembla encara vigent, encara que avui s'usi poc o quasi no s'usi amb aquesta finalitat. És a dir, que la diversitat ben entesa ens hauria de dur a millorar la formació del criteri dels nostres joves i adolescents, mentre que el pensament únic va en sentit contrari.

Una abraçada.
Debatir


Un debate se produce cuando dos o más personas discuten ampliamente un tema, una cuestión, un asunto... Es decir, que debatir es examinar en detalle una cuestión, razonar presentando consideraciones favorables y adversas a fin de llegar a una conclusión. Este es más fructífero cuando se produce entre personas de juicio diverso u opinión distinta, con el fin de intercambiar argumentos opuestos sobre una cuestión, un asunto... Es decir, cuando hay controversia, opiniones contrapuestas.

Esta idea no es la que lleva a los candidatos de una elección política a enfrentar sus ideas en un cara a cara televisivo, ya que no tienen en ningún momento el objetivo de llegar a una conclusión, sino que su objetivo sólo es confrontar sus propuestas y poner de manifiesto las diferencias de lo que proponen, es decir, desmarcarse unos de otros. Aunque, cada día es más frecuente que entren en el terreno personal poniendo en duda la honestidad de los contrincantes cayendo en el insulto, e incluso en la vejación y la calumnia, como hemos visto en el cara a cara entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron para la presidencia de Francia. (Personalmente me resultan ambos -quien en el momento de escribir este texto aún eran- candidatos bastante nefastos, y seguramente, si tuviera que elegir, optaría por la opción de Mélenchon, abstenerme.) No podemos confundir esos mal llamados "debates" -donde realmente no se debate nada- y que realmente no son más que enfrentamientos cara a cara, con lo que realmente es un debate.

El debate es una buena herramienta para el progreso de las ideas, ya que se basa en una discusión argumentada, aunque los sofistas (que describí en mi post de 03.08.2016) lo hayan pervertido porque lo que practican es el arte de la persuasión, que no está al servicio de la verdad sino de los intereses de quien habla. Por ello, en un debate exigen argumentos sólidos y muchas veces se pierde buena parte de la discusión en confirmar esa solidez de los argumentos. Recordemos que los sofistas basan su arte a convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles. Hay, pues, tener mucho cuidado en evitar los "sofismas" para hacer bueno el debate.

Evidentemente, la diversidad debería llevar a un debate permanente, porque la diversidad es fundamentalmente diversidad de opinión y diversidad de pareceres. Además el debate es un buen instrumento para la formación del criterio de un adulto y ha sido usado como tal durante milenios, desde las escuelas filosóficas de la antigua Grecia a las escuelas medievales y renacentistas. Y sin duda me parece aún vigente, aunque hoy se use poco o casi no se use para este fin. Es decir, que la diversidad bien entendida debería llevar a mejorar la formación del criterio de nuestros jóvenes y adolescentes, mientras que el pensamiento único va en sentido contrario.

Un abrazo.


dilluns, 15 de maig de 2017

Sempre --- Siempre

[Entrada 169]

Sempre


Antonio Machado en un dels seus Proverbios y cantares diu que "Hoy es siempre todavía", entenc que és cert, ja que a "sempre" també s'inclou a avui i per tant avui forma part de "sempre", tot i que si avui plou, no vol dir que sempre plogui, perquè sempre no és només avui. Pel que es veu hi ha gent que creu el contrari. I és que la desigualtat social, malgrat que ho pretenguin alguns, no ha existit sempre, ni tan sols des que existeix la humanitat. Segons els historiadors la desigualtat social va aparèixer amb la civilització. I personalment crec que sense la desigualtat social, la civilització tal com l'entenem no és possible, ja que és una civilització que sustenta unes elits o classes privilegiades. Em temo que la desigualtat social és inherent en aquesta mena de civilització.

La civilització nascuda amb la vida urbana, amb les ciutats, sorgeix després d'un canvi en el clima que va posar fi a la darrera glaciació. Aquest fet va produir una explosió de fertilitat en determinades zones, com el creixent fèrtil (regió històrica del Pròxim Orient que abastava part dels territoris de l'Antic Egipte, el Llevant i Mesopotàmia), i que va permetre a determinats grups d'humans aconseguir aliments sense haver-se de desplaçar. Aquest fet es coneix com la revolució neolítica, època en la qual es van desenvolupar l'agricultura i la ramaderia. L'home a poc a poc va anar abandonant el seu sistema de vida tradicional, va deixant de ser un pescador/caçador-recol·lector i les societats igualitàries per evolucionar a ser el productor dels seus aliments i a produir excedents.

Aquests excedents permeten alliberar a gent de la col·laboració, fins aquell moment imprescindible, en la recerca d'aliments i abrics. Aquestes persones que no han de treballar en la producció d'aliments passen a tenir altres ocupacions, com l'administració dels excedents o la fabricació d'útils, atuells i eines. De seguida els administradors dels excedents s'adonen del seu poder i busquen la manera de perpetuar-lo. Tot plegat va dur-nos a unes societats complexes i jerarquitzades on es va buscar la manera de justificar les desigualtats socials donant origen a les teocràcies, on els grans jerarques eren elegits pels déus o directament divinitats. És a dir, la desigualtat social no ha existit sempre.

Tampoc és cert que una societat complexa i jerarquitzada dugui inevitablement a la desigualtat social. Evidentment amb el sistema actual ho pot semblar, però no ho és. Les societats igualitàries també estaven jerarquitzades, però sense elits privilegiades. Les diferències socials les produeixen els privilegis no les jerarquitzacions. No us deixeu enganyar, ni han existit sempre ni són inevitables.

Una abraçada.
Siempre


Antonio Machado en uno de sus Proverbios y cantares dice que "Hoy es siempre todavía", entiendo que es cierto, ya que en "siempre" también incluye a hoy y por lo tanto hoy forma parte de "siempre", aunque si hoy llueve, no quiere decir que siempre llueva, porque siempre no es sólo hoy. Por lo visto hay gente que cree lo contrario. Y es que la desigualdad social, aunque lo pretendan algunos, no ha existido siempre, ni siquiera desde que existe la humanidad. Según los historiadores la desigualdad social apareció con la civilización. Y personalmente creo que sin la desigualdad social, la civilización tal como la entendemos no es posible, ya que es una civilización que sustenta unas élites o clases privilegiadas. Me temo que la desigualdad social es inherente en ese tipo de civilización.

La civilización nacida con la vida urbana, con las ciudades, surge después de un cambio en el clima que puso fin a la última glaciación. Este hecho produjo una explosión de fertilidad en determinadas zonas, como el creciente fértil (región histórica de Oriente Próximo que abarcaba parte de los territorios del Antiguo Egipto, el Levante y Mesopotamia), y que permitió a determinados grupos de humanos conseguir alimentos sin tener que desplazarse. Este hecho se conoce como la revolución neolítica, época en la que se desarrollaron la agricultura y la ganadería. El hombre poco a poco fue abandonando su sistema de vida tradicional, va dejando de ser un pescador/cazador-recolector y las sociedades igualitarias para evolucionar a ser el productor de sus alimentos y a producir excedentes.

Esos excedentes permiten liberar a gente de la colaboración, hasta ese momento imprescindible, en la búsqueda de alimentos y abrigos. Esas personas que no tienen que trabajar en la producción de alimentos pasan a tener otras ocupaciones, como la administración de los excedentes o la fabricación de útiles, vasijas y herramientas. Enseguida los administradores de los excedentes se dan cuenta de su poder y buscan la manera de perpetuarlo. Todo ello llevó a unas sociedades complejas y jerarquizadas donde se buscó la manera de justificar las desigualdades sociales dando origen a las teocracias, donde los grandes jerarcas eran elegidos por los dioses o directamente divinidades. Es decir, la desigualdad social no ha existido siempre.

Tampoco es cierto que una sociedad compleja y jerarquizada lleve inevitablemente a la desigualdad social. Evidentemente con el sistema actual lo puede parecer, pero no lo es. Las sociedades igualitarias también estaban jerarquizadas, pero sin élites privilegiadas. Las diferencias sociales las producen los privilegios no las jerarquizaciones. No os dejéis engañar, ni han existido siempre ni son inevitables.

Un abrazo.


dilluns, 8 de maig de 2017

1984

[Entrada 168]

1984


L'any 1949 es va publicar una novel·la de George Orwell amb aquest títol: 1984. Segurament molts de vosaltres ja la coneixeu perquè en ella s'estableixen una sèrie de conceptes força usats actualment i que surten d'aquesta novel·la, com el Gran Germà.

Es tracta d'una novel·la política de futur-ficció emmarcada en una societat en la qual un Estat omnipresent, encarnat en una dictadura totalitària encapçalada pel seu líder, el Gran Germà, reforça un conformisme absolut entre els ciutadans, i cerca la supressió de la seva identitat mitjançant un control absolut de l'individu. Així doncs, no existeix llibertat de cap tipus per als ciutadans, ni tan sols llibertat de pensament privat, ja que la vigilància dels individus en tots els moments de la seva existència, fins i tot en la seva intimitat, revela a l'Estat qualsevol detall.

El Gran Germà és un líder sempre present i que tot ho pot veure i controlar a través de monitors ("telepantalles") situats a totes les habitacions. També introdueix la Novaparla que és la llengua que fan servir els buròcrates i polítics per mantenir controlada la població, suprimint les subtileses que poden esdevenir perilloses o ambigües del llenguatge i substituint-les per una simplicitat malintencionada. Allò que no permet dir el llenguatge tampoc és possible de ser pensat.

Els ciutadans viuen sotmesos a un control asfixiant i a una propaganda alienant que els desmoralitza i els impedeix pensar críticament. L'estat suprimeix tot dret i els condemna a una existència poc més que miserable, amb risc de perdre la vida o patir vexacions espantoses, si no demostren suficient fidelitat i adhesió a la causa nacional.

Va passar l'any 1984 i el món orwelià seguia essent ficció, però no fa gaire, passats més de trenta anys de la data triada per Orwell, WikiLeaks filtrava els detalls de com la CIA i l'MI5 (servei d'intel·ligència britànic) havien usat telèfons mòbils i televisors per fer espionatge.

Quan Samsung va llançar als EUA els seus 'televisions intel·ligents', amb l'eslògan 'La tele mai ha estat tan llesta', el gegant coreà ja advertia en el manual d'instruccions que "el dispositiu pot capturar ordres orals" que Samsung podria "recol·lectar" i "transmetre (juntament amb informació sobre el dispositiu, incloent-hi la identificació d'aquest) a tercers", fins i tot en el cas que aquestes dades incloguessin "informació personal o sensible". En l'última generació d'iPhones, 'Siri', el famós assistent online d'Apple, escolta sempre el que es diu al seu voltant i l'envia a la seu de l'empresa. El mateix que 'Alexa', el rival de Siri d'Amazon.

Segons WikiLeaks, la CIA ha desenvolupat programes per 'punxar-ho' pràcticament tot: Windows, Mac OS X, Linux, iOS, i Android. També els sistemes de missatgeria, com WhatsAp, Signal, i Telegram. Tot i que la CIA no ha estat capaç de trencar el xifrat dels missatges que s'envien a través d'aquestes plataformes, sí que ha pogut llegir-los quan l'usuari els està escrivint. Etc. Etc. Etc.

Així que el camí cap allò que descriu Orwell en la seva novel·la ja ha començat. D'una banda la tecnologia ja existeix i els líders mundials com Trump, Putin, i tota aquesta trepa també... Per a la resta només cal esperar i deixar-los fer.

Una abraçada.
1984


En 1949 se publicó una novela de George Orwell con este título: 1984. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis porque en ella se establecen una serie de conceptos bastante usados actualmente y que salen de esa novela, como el Gran Hermano.

Se trata de una novela política de futuro-ficción enmarcada en una sociedad en la que un Estado omnipresente, encarnado en una dictadura totalitaria encabezada por su líder, el Gran Hermano, refuerza un conformismo absoluto entre los ciudadanos, y busca la supresión de su identidad mediante un control absoluto del individuo. Así pues, no existe libertad de ningún tipo para los ciudadanos, ni siquiera libertad de pensamiento privado, ya que la vigilancia de los individuos en todos los momentos de su existencia, incluso en su intimidad, revela al Estado cualquier detalle.

El Gran Hermano es un líder siempre presente y que todo lo puede ver y controlar a través de monitores ("telepantallas") situados en todas las habitaciones. También introduce la Neolengua que es la lengua que usan los burócratas y políticos para mantener controlada la población, suprimiendo las sutilezas que pueden convertirse en peligrosas o ambiguas del lenguaje y sustituyéndolas por una simplicidad malintencionada. Lo que no permite decir el lenguaje tampoco es posible de ser pensado.

Los ciudadanos viven sometidos a un control asfixiante y una propaganda alienante que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. El estado suprime todo derecho y los condena a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida o sufrir vejaciones espantosas, si no demuestran suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional.

Pasó el año 1984 y el mundo orweliano seguía siendo ficción, pero no hace mucho, pasados más de treinta años de la fecha elegida por Orwell, WikiLeaks filtraba los detalles de cómo la CIA y el MI5 (Servicio de inteligencia británico) habían usado teléfonos móviles y televisores para hacer espionaje.

Cuando Samsung lanzó en EEUU sus 'televisiones inteligentes', con el eslogan 'La tele nunca ha sido tan lista', el gigante coreano ya advertía en el manual de instrucciones que "el dispositivo puede capturar órdenes orales" que Samsung podría "recolectar" y "transmitir (junto con información sobre el dispositivo, incluyendo la identificación de este) a terceros" incluso en el caso de que estos datos incluyeran "información personal o sensible". En la última generación de iPhones, 'Siri', el famoso asistente online de Apple, escucha siempre lo que se dice a su alrededor y lo envía a la sede de la empresa. Lo mismo que 'Alexa', el rival de Siri de Amazon.

Según WikiLeaks, la CIA ha desarrollado programas para 'pincharlo' prácticamente todo: Windows, Mac OS X, Linux, iOS, y Android. También los sistemas de mensajería, como WhatsAp, Signal, y Telegram. Aunque la CIA no ha sido capaz de romper el cifrado de los mensajes que se envían a través de estas plataformas, sí ha podido leerlos cuando el usuario los está escribiendo. Etc. Etc. Etc.

Así que el camino hacia lo que describe Orwell en su novela ya ha empezado. Por un lado la tecnología ya existe y los líderes mundiales como Trump, Putin, y toda esa pandilla también... Para el resto sólo hay que esperar y dejarlos hacer.

Un abrazo.


dimarts, 2 de maig de 2017

Després de l'amor --- Después del amor

[Entrada 167]

Després de l'amor


No fa gaires setmanes el meu amic Bactéria lamentava en el seu blog que la majoria dels nois que es declaraven actius en realitat el que buscaven era un lloc on masturbar-se, un cul on alliberar la seva tensió sexual, lluny d'ocupar-se de produir plaer (teniu el seu text a: Prostitución de la caridad, el hombre-falo y el odio que siento por esta parodia del infierno.). Desgraciadament la meva experiència coincideix força amb la seva. Des que vaig deixar de tenir parella fixa, des que el meu estimat "L" va deixar d'acariciar el meu cos i d'omplir-me amb un plaer que no recordava haver assolit mai abans, la majoria dels companys de llit que he aconseguit no han anat més enllà de la pura mecànica sexual buscant el seu propi plaer, bàsicament la seva ejaculació, sense preocupar-se gaire del meu, sense mostrar gaire interès en què els seus actes em produïssin plaer.

Temps endarrere, abans de conèixer el meu estimat "L", els nois solien treballar bé els prolegòmens. Els petons i les carícies precedien a la nuesa, ens solíem despullar l'un a l'altre, unes vegades amb la urgència de la passió, altres a poc a poc, buscant allargar el plaer d'anar treient les peces de roba una per una. Ens besàvem i llepàvem les diferents parts del cos. Intercanviàvem fel·lacions, xuclant també els testicles, i els voltants de l'anus... I la penetració era una cosa inevitable quan els dos havíem assolit un nivell d'excitació sexual prou important... Això que era força habitual fa 10 o 15 anys, avui em costa de trobar. Més ben dit, no ho he trobat després que s'acabés la meva relació amb en "L". Avui sembla que l'únic que volen és usar-te per ejacular en algun dels teus entrants sense importar el que tu puguis desitjar o sentir. I ja l'has vist prou.

Sens dubte, em resulta molt desencoratjador, tant, que per primera vegada a la meva vida prefereixo masturbar-me a buscar la companyia d'un noi. Algú pot pensar que després de l'amor el sexe pur ha deixat de tenir sentit per a mi, però em temo que no és això, sinó que el problema està en el concepte del sexe que tenen els nois d'avui.

Una abraçada
Después del amor


No hace muchas semanas mi amigo Bactéria lamentaba en su blog que la mayoría de los chicos que se declaraban activos en realidad lo que buscaban era un lugar donde masturbarse, un culo donde liberar su tensión sexual, lejos de ocuparse de producir placer (tenéis su texto en: Prostitución de la caridad, el hombre-falo y el odio que siento por esta parodia del infierno.). Desgraciadamente mi experiencia coincide bastante con la suya. Desde que dejé de tener pareja fija, desde que mi amado "L" dejó de acariciar mi cuerpo y de llenarme con un placer que no recordaba haber logrado nunca antes, la mayoría de los compañeros de cama que he conseguido no han ido más allá de la pura mecánica sexual buscando su propio placer, básicamente su eyaculación, sin preocuparse mucho de mi, sin mostrar mucho interés en que sus actos me produjeran placer.

Tiempo atrás, antes de conocer a mi amado "L", los chicos solían trabajar bien los prolegómenos. Los besos y las caricias precedían a la desnudez, nos solíamos desnudar el uno al otro, unas veces con la urgencia de la pasión, otras poco a poco, buscando alargar el placer de ir sacando las prendas una por una. Nos besábamos y lamíamos las diferentes partes del cuerpo. Intercambiábamos felaciones, chupando también los testículos, los alrededores del ano... Y la penetración era algo inevitable cuando los dos habíamos alcanzado un nivel de excitación sexual suficientemente importante... Esto que era bastante habitual hace 10 o 15 años, hoy me cuesta encontrarlo. Mejor dicho, no lo he encontrado después de que terminara mi relación con "L". Hoy parece que lo único que quieren es usarte para eyacular en alguno de tus entrantes sin importar lo que tú puedas desear o sentir. Y si te he visto no me acuerdo.

Sin duda, me resulta muy descorazonador, tanto, que por primera vez en mi vida prefiero masturbarme a buscar la compañía de un chico. Alguien puede pensar que después del amor el sexo puro ha dejado de tener sentido para mí, pero me temo que no es eso, sino que el problema está en el concepto del sexo que tienen los chicos de hoy.

Un abrazo


dilluns, 24 d’abril de 2017

Alliberar als rics --- Liberar a los ricos[Entrada 166]

Alliberar als rics


Quan topo amb un escrit en què s'explica de forma clara, millor que ho faria jo, alguna cosa de les que penso o que intueixo, m'hi adhereixo i no puc evitar la temptació de copiar-lo i penjar-lo en aquesta bitàcola (blog). En aquest cas es tracta d'un article de George Monbiot titulat "Liberar a los ricos para explotar a los pobres: de eso van Trump y el Brexit" que va publicar "eldiario.es" el dia 11/04/2017 a les 20:58h, que podeu llegir seguint aquest enllaç http://www.eldiario.es/theguardian/Liberar-explotar-pobres-Trump-Brexit_0_631687525.html i que transcric al final del "post".

Una abraçada.
Liberar a los ricos


Cuando doy con un escrito en el que se explica de forma clara, mejor que lo haría yo, algo de lo que pienso o que intuyo, me adhiero a él y no puedo evitar la tentación de copiarlo y colgarlo en esta bitácora (blog). En este caso se trata de un artículo de George Monbiot titulado "Liberar a los ricos para explotar a los pobres: de eso van Trump y el Brexit" que publicó "eldiario.es" el día 11/04/2017 a las 20:58h, que podeis leer siguiendo este enlace http://www.eldiario.es/theguardian/Liberar-explotar-pobres-Trump-Brexit_0_631687525.html y que transcribo al final del "post".

Un abrazo.Liberar a los ricos para explotar a los pobres: de eso van Trump y el Brexit - George Monbiot

En Gran Bretaña y Estados Unidos se ha encendido una hoguera con las protecciones del interés público, y los únicos beneficiarios serán los millonarios. La libertad que nos prometieron es la libertad de los ricos para explotarnos.

La propaganda funciona santificando un solo valor, como la fe o el patriotismo. Cualquiera que lo cuestione se coloca fuera del círculo de las opiniones respetables. Este valor sagrado se usa para ocultar las intenciones de aquellos que lo defienden. Hoy ese valor es la libertad. Es una palabra que los poderosos utilizan para acabar con el pensamiento.

Cuando los think tanks y los millonarios hacen un llamamiento por la libertad, se cuidan de no especificar a la libertad de quién se refieren. Sugieren que la libertad de unos es sinónimo de libertad para todos. En algunos casos es verdad. Uno puede ejercer la libertad de expresión, por ejemplo, sin perjudicar a otros, en otros casos, la libertad de uno es el cautiverio de otro.

Cuando las corporaciones se libran de los sindicatos, coartan la libertad de sus trabajadores. Cuando los muy ricos se libran de pagar impuestos, otros sufren las consecuencias de contar con servicios públicos en quiebra. Cuando los financieros son libres para diseñar extraños instrumentos financieros, los demás pagamos por la crisis que causan.

Por encima de todo, los millonarios y las organizaciones que piden libertad ante algo que denominan "el papeleo". Lo que quieren decir por papeleo son los instrumentos para la protección del interés público. Un artículo del Telegraph de la semana pasada llevaba el siguiente titular: "Acabad con el papeleo que ahoga a Gran Bretaña tras el Brexit para liberarlo de las cadenas de Bruselas". Efectivamente, nos ahogamos, pero no por el papeleo. Nos ahogamos porque el Gobierno desprecia las normativas europeas sobre calidad del aire. La contaminación resultante sí que libera a miles de almas de sus cuerpos.

Arrancar esas medidas de protección del interés público significa que millonarios y corporaciones estarán libres de las restricciones de la democracia. De esto va el Brexit y Donald Trump. La libertad que nos prometieron es la libertad de los muy ricos para explotarnos.

Hay que reconocerle al Telegraph –un periódico inmerso en una campaña para desregular la economía británica en su totalidad una vez que abandone la UE– una inusual sinceridad sobre quiénes serán los verdaderos beneficiados. Según explica "el fin último de todo este proceso debería ser... liberar a los creadores de la riqueza". (Creadores de riqueza: un eufemismo para referirse a los millonarios). Entre los  supuestos premios que enumera se encuentran cambios en la clasificación de los plátanos –lo que permitiría que plátanos muy curvos sean considerados como Clase 1–, una vuelta a las bombillas incandescentes y la libertad para matar tritones crestados.

Sospecho que a los hermanos Barclay, los millonarios dueños del Telegraph, los plátanos no les importan un carajo. Pero dado que su imperio de negocios incluye hoteles, transporte de mercancías, venta de coches, ventas a domicilio y repartos varios, puede que les interesen enormemente las directivas europeas sobre horarios de trabajo y otros aspectos de las leyes laborales, impuestos, estudios de impacto ambiental, así como la directiva sobre derechos de los consumidores, leyes sobre seguridad marítima y un amplio abanico de similares medidas de protección del interés público.

Si el Gobierno acepta esta "hoguera del papeleo" ganaríamos plátanos curvados y privilegios para matar tritones. Por otro lado, podríamos perder nuestros derechos al empleo justo, a un mundo vivo duradero, al aire limpio, al agua limpia, a la seguridad pública, a la protección del consumidor, a los servicios públicos funcionales y a los demás aspectos que caracterizan a una civilización. Qué difícil elección, ¿no creen?

Por si quedaba alguna duda, el Sunday Telegraph entrevistó a Nick Varney, director ejecutivo de Merlin Entertainments, para un artículo en el que afirmó que "el lastre del papeleo" es demasiado pesado para las empresas cotizadas. Se refirió a algunas de las normas para la protección del interés público que las empresas tienen que cumplir como un "maldito lastre".

Lo que no hizo el artículo fue conectar estas afirmaciones al maldito lastre que su propia compañía causó por su decisión unilateral de deshacerse del papeleo. Como resultado de saltarse el mecanismo de seguridad de una de sus atracciones en las Torres Alton –que estaba funcionando en medio de fuertes vientos en contra de la normativa– 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos mujeres jóvenes que sufrieron la amputación de sus piernas. Por eso necesitamos protecciones públicas como las que quiere destruir el Telegraph.

El mismo ideario, con las mismas justificaciones, impregna a la administración Trump. El nuevo director de la agencia de protección ambiental, Scott Pruitt, busca revocar las normas que protegen los ríos de la contaminación, a los trabajadores de la exposición a pesticidas y a todos del colapso medioambiental. No es que la agencia fuera especialmente estricta anteriormente: una de las razones para el envenenamiento masivo ocurrido en la ciudad de Flint, Michigan, fue su catastrófico fracaso a la hora de proteger a la gente del agua corriente contaminada con plomo. Un fracaso que ahora afecta a 18 millones de estadounidenses.

De la misma manera que intenta desmantelar el programa del Gobierno para el cambio climático, Trump ha declarado la guerra incluso contra las formas más débiles de protección. Por ejemplo, tiene intención de retirarle los fondos a una comisión del área de seguridad en la industria química que se dedica a investigar incidentes mortales en el sector. Averiguar qué pasó y por qué coartaría la libertad.

A ninguno de los lados del Atlántico estos esfuerzos se encuentran sin resistencia. El asalto de Trump contra las protecciones públicas ha provocado ya decenas de demandas. El Consejo europeo le ha dicho al Gobierno de Reino Unido que, si quiere comerciar con la UE en términos favorables después del Brexit, las compañías británicas no pueden reducir gastos vertiéndolos sobre el resto de la sociedad.

Esto es algo que desquicia a los líderes del Brexit. Como resultado de  la paradoja de la contaminación (las compañías menos limpias tienen que gastar más dinero en el sistema político, para acabar conviertiéndose en dueños del mismo), políticos como Boris Johnson y Michael Gove tienen un aliciente para defender la libertad de empresas irresponsables. Y también les pone en un aprieto. Su principal argumento para la desregulación es que hace más competitivas a las empresas, y si esas empresas no pueden comerciar con la UE, el argumento se desmorona.

Van a intentar encender la hoguera de todas maneras, ya que esta es una cuestión de poder y cultura, así como de dinero. No hay que escuchar mucho a los millonarios para darse cuenta de que ellos mismos se consideran como los "independientes" homenajeados por Friedrich Hayek en La Constitución de la Libertad, o como John Galt, quien lideró una huelga de millonarios contra el gobierno en la novela de Ayn Rand La Rebelión de Atlas. Al igual que Hayek, consideran la libertad por encima de la democracia como un derecho absoluto, sin importar el perjuicio que puedan causar a otros, o incluso a ellos mismos.

Cuando nos enfrentamos a un sistema propagandístico, nuestra primera tarea es desenmasacararlo. Hay que comenzar por cuestionar su valor sagrado. Cada vez que escuchemos la palabra libertad, debemos preguntarnos "¿libertad para quién, y a costa de quién?"
Traducido por José Manuel Rodríguez Guzmándilluns, 17 d’abril de 2017

Per què no? --- ¿Por qué no?

[Entrada 165]

Per què no?


Els que vam viure i patir el franquisme sabem viure d'esquena a l'estat, en un país on l'estat és una nosa, on per poder fer el que creiem que hem de fer hem d'actuar d'amagat. Potser ha arribat el moment de tornar-hi.

Tant el partit que governa com el que teòricament està com a cap de l'oposició no volen acceptar el que és un clam a la meva terra. S'estima que la majoria de catalans (entre el 70 i el 80% de la població amb dret a vot) vol el referèndum d'autodeterminació. La resposta ja ha estat donada a través dels tribunals: en aquest moment hi ha 4 polítics catalans inhabilitats i l'amenaça de presó per aquells que gosin organitzar-lo des del govern autonòmic. Desgraciadament, ha estat habitual veure, amb massa freqüència, els polítics catalans a les presons espanyoles per aquestes qüestions, purament polítiques.

La meva proposta és senzilla, el que no sé fins a quin punt és o no viable perquè no sóc jurista. Em pregunto, per què no prescindim d'ells i ens ho muntem de forma privada, igual com en el seu moment vam posar en marxa la primera línia de tren o ens vam construir i finançar (i seguim fent-ho) les nostres autopistes? No podria l'ANC o Òmnium Cultural, o els dos junts, muntar una consulta amb garanties?

Als EUA no hi ha un cens electoral, qui vol votar s'inscriu en un registre seguint unes normes, més o menys estrictes, que depenen de cada Estat i que han estat en moltes ocasions objecte de debat per discriminatòries, especialment al sud amb la població negra. Per tant, està clar que un cens electoral no és imprescindible. La resta de factors com transparència de l'escrutini, auditoria, intervenció, etc. es poden garantir de la mateixa forma que ho fa l'estat. I el finançament? Doncs com ho hem fet sempre, per subscripció popular, pagant un peatge o pagant per inscriure's per votar com es feia fins no fa tant als EUA. Clar que això darrer, pagar per inscriure's a votar, no m'agradaria gens, crec que va ser el president Johnson que ho va suprimir precisament pel que té de discriminatori entre rics i pobres.

A més, he sentit a juristes independents i prou fiables (que, sens dubte, estan fora del PP-PsoE i les seves marques blanques) que defensen que aquest referèndum es podria fer perfectament sense modificar la Constitució, que és un problema de voluntat política. En aquest estat on la interferència dels polítics en els tribunals és més que evident, és tan manifesta que fins i tot ho ha denunciat la CE (malgrat que els medis que controlen des del govern central i els seus aliats ho hagin amagat), no podem confiar ni en els nostres juristes.

Potser sigui una bajanada, però ja cansat de tanta tossuderia per part de l'Estat central fa dies que aquesta idea em ronda pel cap i aquí us la deixo.

Una abraçada.
¿Por qué no?


Los que vivimos y sufrimos el franquismo sabemos vivir de espaldas al estado, en un país donde el estado es un estorbo, donde para poder hacer lo que creemos que debemos hacer hemos de actuar a escondidas. Quizás ha llegado el momento de volver a ello.

Tanto el partido que gobierna como el que teóricamente está como jefe de la oposición no quieren aceptar lo que es un clamor en mi tierra. Se estima que la mayoría de catalanes (entre el 70 y el 80% de la población con derecho a voto) quiere el referéndum de autodeterminación. La respuesta ya ha sido dada a través de los tribunales: En este momento hay 4 políticos catalanes inhabilitados y la amenaza de prisión para aquellos que osen organizarlo desde el gobierno autonómico. Desgraciadamente, ha sido habitual ver, con demasiada frecuencia, a los políticos catalanes en las cárceles españolas por estas cuestiones, puramente políticas.

Mi propuesta es sencilla, lo que no sé hasta qué punto es o no viable porque no soy jurista. Me pregunto, ¿por qué no prescindimos de ellos y nos lo montamos de forma privada, al igual que en su momento pusimos en marcha la primera línea de tren o nos construimos y financiamos (y seguimos haciéndolo) nuestras autopistas? ¿No podría la ANC o Òmnium Cultural, o los dos juntos, montar una consulta con garantías?

En EEUU no hay un censo electoral, quien quiere votar inscribe en un registro siguiendo unas normas, más o menos estrictas, que dependen de cada Estado y que han sido en muchas ocasiones objeto de debate por discriminatorias, especialmente en el sur con la población negra. Por tanto, está claro que un censo electoral no es imprescindible. El resto de factores como transparencia del escrutinio, auditoría, intervención, etc. se pueden garantizar de la misma forma que lo hace el estado. ¿Y la financiación? Pues como lo hemos hecho siempre, por suscripción popular, pagando un peaje o pagando para inscribirse para votar como se hacía hasta no hace tanto en EEUU. Claro que esto último, pagar para inscribirse a votar, no me gustaría nada, creo que fue el presidente Johnson que lo suprimió precisamente por lo que tiene de discriminatorio entre ricos y pobres.

Además, he oído a juristas independientes y suficientemente fiables (que, sin duda, están fuera del PP-PsoE y sus marcas blancas) que defienden que este referéndum se podría hacer perfectamente sin modificar la Constitución, que es un problema de voluntad política. En este estado donde la interferencia de los políticos en los tribunales es más que evidente, es tan manifiesta que incluso lo ha denunciado la CE (aunque los medios que controlan desde el gobierno central y sus aliados lo hayan escondido), no podemos fiarnos ni de nuestros juristas.

Quizá sea una tontería, pero ya cansado de tanta terquedad por parte del Estado central hace días que me esta idea ronda por la cabeza y aquí os la dejo.

Un abrazo.