Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 21 de juny de 2018

Drogues i alcohol a l'adolescència --- Drogas y alcohol en la adolescencia

[Entrada 222]

Drogues i alcohol a l'adolescència

Per al filòsof, creix més herba a les valls de la ximpleria que no pas als cims pelats de la prudència.
(Ludwig Wittgenstein, filòsof austríac (1889-1951))
El consum de drogues i alcohol (1) entre adolescents, especialment entre els menors de 18 anys, és creixent, i no és només un problema local a Espanya, sinó que té un abast internacional. A Europa 47% dels joves entre 14 i 16 assegura haver pres alcohol durant el mes anterior, un 13% diu fumar tabac diàriament i un 7% haver consumit haixix almenys una vegada en els últims 30 dies.

Una cultura de consum d'alcohol s'ha instal·lat a Llatinoamèrica i amenaça de convertir-se en un autèntic problema de salut pública a la regió, l'augment del consum d'alcohol entre adolescents se situa en el 18,4% des del 2010. En aquesta zona als 18 anys, el 77% de la població ja ha pres alguna beguda alcohòlica, i el 60% dels adolescents ho ha fet tot just passats els 14.

A Espanya el 31,9% dels adolescents entre 14 i 18 anys beu alcohol el cap de setmana i gairebé el 80% dels joves han consumit alcohol abans dels 18 anys. Comencen a beure als 13,9 anys de mitjana. El 42% dels joves entre 15 i 17 anys assegura que li compensa emborratxar-se, tot i els riscos associats, i el 35% considera que l'alcohol els permet "passar-ho bé".

El Senat espanyol va posar en marxa una Ponencia de estudio: "Menores sin alcohol", la qual va donar llum a un projecte d'una nova llei amb l'objectiu de retardar l'edat d'inici de consum d'alcohol fins als 18 anys. A més de reiterar la prohibició del "botellón" (consum d'alcohol en espais públics), de la venda d'alcohol a menors i d'algunes altres limitacions en la venda i publicitat de l'alcohol, carrega les tintes en les responsabilitats del pares en aquest afer.

Aquesta nova llei inclou les sancions als pares dels menors que beguin, i, en cas de reincidència greu, si es demostra una actitud negligent dels pares, s'aplicaria la normativa existent en l'ordenament jurídic per a la protecció del menor que pot arribar fins a la pèrdua de la tutela dels fills. Per evitar la sanció, els pares podran participar juntament amb els seus fills en activitats reeducatives de prevenció del consum.

Hi ha una manca d'acord entre els experts. Alguns es mostren "escèptics" davant l'eficàcia d'una llei de menors sense alcohol. Ja hi ha lleis i normatives d'aquests tipus a diverses comunitats i no han funcionat, a més del poc impacte que han tingut les campanyes informatives sobre aquests temes.

Islàndia, un país de 300.000 habitants, ha aconseguit, només en 20 anys, passar de ser un dels estats europeus amb major incidència del consum d'alcohol i tabac entre els joves, a què tot just el 5% dels joves entre 14 i 16 asseguri haver pres alcohol durant el mes anterior, i només un 3% digui fumar tabac diàriament (recordem que la mitjana europea és del 47% i el 13% respectivament), mentre a la resta del món aquests valors estan creixent.

Les raons de l'èxit islandès cal buscar-les en el programa Youth in Iceland (Joventut a Islàndia), posat en marxa el 1998, amb l'objectiu de reduir el consum de substàncies addictives entre la joventut. La base és la investigació contínua dels hàbits i preocupacions dels adolescents. No s'actua en funció d'impressions sinó sobre informació fiable i directa extreta directament del joves amb enquestes i qüestionaris. Entre altres variables, es recullen dades sobre el sexe dels adolescents, les seves pautes de consum, les característiques de les llars, l'absentisme escolar i els seus problemes emocionals.

Amb aquests elements s'elaboren informes específics per a cada districte i per a cada escola. Després s'analitzen aquests informes a nivell local en un treball conjunt amb les escoles, les comunitats i els municipis, que identifiquen els principals factors de risc i de protecció enfront del consum d'alcohol i drogues. I s'informa els pares i se'ls explica que ells són el principal factor preventiu per als seus fills.

Des de 2002, es va prohibir que, llevat d'excepcions, els nens menors de 12 anys i els adolescents de 13 a 16 anys caminin sols pel carrer després de les vuit i les deu del nit respectivament. Els estudis van mostrar que la major participació en activitats extraescolars i l'augment del temps passat amb els pares disminuïen el risc de consumir alcohol i altres substàncies.

Els resultats obtinguts per Islàndia van portar a la creació en 2006 del programa Youth in Europe, amb la finalitat estendre la metodologia del país nòrdic a altres llocs del continent. S'està aplicant a 30 municipis fora d'Islàndia. A Espanya només hi participa la ciutat de Tarragona que té 103.000 habitants.

Les mesures del Senat espanyol, no semblen anar en la línia d'aquest programa europeu. Possiblement tinguin més interés des del punt de vista polític que social, ja que, com ja he defensat més d'un cop, aquesta mena lleis tenen sentit quan reforcen una acció social ben programada, mai serveixen per si soles per modificar els hàbits d'una societat. Però, en canvi, són ben típics dels sistemes totalitaris aquests intents de canviar les coses a base de lleis i imposicions.

(1) Tinc clar que l'alcohol és tan droga com la cocaïna o la marihuana, malgrat que el consum d'alcohol (i de tabac) sigui legal en molts països, especialment a occident, i en canvi la resta de drogues solguin estar prohibides i perseguides donant raó de ser i de subsistir a tota mena de camells, traficants, i d'altres bandes de malfactors com gàngsters, màfies, camorres, etc.

Una abraçada.
Drogas y alcohol en la adolescencia

Para el filósofo, crece más hierba en los valles de la tontería que a los picos pelados de la prudencia.
(Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco (1889 a 1951))
El consumo de drogas y alcohol (1) entre adolescentes, especialmente entre los menores de 18 años, es creciente, y no es sólo un problema local en España, sino que tiene un alcance internacional. En Europa 47% de los jóvenes entre 14 y 16 asegura haber tomado alcohol durante el mes anterior, un 13% dice fumar tabaco a diario y un 7% haber consumido hachís menos una vez en los últimos 30 días.

Una cultura de consumo de alcohol se ha instalado en Latinoamérica y amenaza con convertirse en un auténtico problema de salud pública en la región, el aumento del consumo de alcohol entre adolescentes se sitúa en el 18,4% desde 2010. En esta zona a los 18 años, el 77% de la población ya ha tomado alguna bebida alcohólica, y el 60% de los adolescentes lo ha hecho apenas pasados los 14.

En España el 31,9% de los adolescentes entre 14 y 18 años bebe alcohol el fin de semana y casi el 80% de los jóvenes han consumido alcohol antes de los 18 años. Empiezan a beber a los 13,9 años de media. El 42% de los jóvenes entre 15 y 17 años asegura que le compensa emborracharse, a pesar de los riesgos asociados, y el 35% considera que el alcohol les permite "pasarlo bien".

El Senado español puso en marcha una Ponencia de estudio: "Menores sin alcohol", la cual dio luz a un proyecto de una nueva ley con el objetivo de retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol hasta los 18 años. Además de reiterar la prohibición del "botellón" (consumo de alcohol en espacios públicos), de la venta de alcohol a menores y de algunas otras limitaciones en la venta y publicidad del alcohol, carga las tintas en las responsabilidades de los padres en este asunto.

Esta nueva ley incluye las sanciones a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor que puede llegar hasta la pérdida de la tutela de los hijos. Para evitar la sanción, los padres podrán participar junto con sus hijos en actividades reeducativas de prevención del consumo.

Hay una falta de acuerdo entre los expertos. Algunos se muestran "escépticos" ante la eficacia de una ley de menores sin alcohol. Ya hay leyes y normativas de este tipo en varias comunidades y no han funcionado, además del poco impacto que han tenido las campañas informativas sobre estos temas.

Islandia, un país de 300.000 habitantes, ha conseguido, solo en 20 años, pasar de ser uno de los estados europeos con mayor incidencia del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes, a que apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 asegure haber tomado alcohol durante el mes anterior, y sólo un 3% diga fumar tabaco diariamente (recordemos que la media europea es del 47% y el 13% respectivamente), mientras en el resto del mundo estos valores están creciendo.

Las razones del éxito islandés hay que buscarlas en el programa Youth in Iceland (Juventud en Islandia), puesto en marcha en 1998, con el objetivo de reducir el consumo de sustancias adictivas entre la juventud . La base es la investigación continua de los hábitos y preocupaciones de los adolescentes. No se actúa en función de impresiones sino sobre información fiable y directa extraída directamente del jóvenes con encuestas y cuestionarios. Entre otras variables, se recogen datos sobre el sexo de los adolescentes, sus pautas de consumo, las características de los hogares, el absentismo escolar y sus problemas emocionales.

Con estos elementos se elaboran informes específicos para cada distrito y para cada escuela. Después se analizan estos informes a nivel local en un trabajo conjunto con las escuelas, las comunidades y los municipios, que identifican los principales factores de riesgo y de protección frente al consumo de alcohol y drogas. Y se informa a los padres y se les explica que ellos son el principal factor preventivo para sus hijos.

Desde 2002, se prohibió que, salvo excepciones, los niños menores de 12 años y los adolescentes de 13 a 16 años anden solos por la calle después de las ocho y las diez de noche respectivamente. Los estudios mostraron que la mayor participación en actividades extraescolares y el aumento del tiempo pasado con los padres disminuían el riesgo de consumir alcohol y otras sustancias.

Los resultados obtenidos por Islandia llevaron a la creación en 2006 del programa Youth in Europe, con el fin extender la metodología del país nórdico en otros lugares del continente. Se está aplicando a 30 municipios fuera de Islandia. En España sólo participa la ciudad de Tarragona que tiene 103.000 habitantes.

Las medidas del Senado español, no parecen ir en la línea de ese programa europeo. Posiblemente tengan más interés desde el punto de vista político que social, ya que, como ya he defendido más de una vez, ese tipo leyes tienen sentido cuando refuerzan una acción social bien programada, nunca sirven por sí solas para modificar los hábitos de una sociedad. Pero, en cambio, son muy típicos de los sistemas totalitarios estos intentos de cambiar las cosas a base de leyes e imposiciones.

(1) Tengo claro que el alcohol es tan droga como la cocaína o la marihuana, a pesar de que el consumo de alcohol (y de tabaco) sea legal en muchos países, especialmente en occidente, y en cambio el resto de drogas suelan estar prohibidas y perseguidas dando razón de ser y de subsistir a todo tipo de camellos, traficantes, y otras bandas de malhechores como gánsteres, mafias, camorras, etc.

Un abrazo.


dijous, 14 de juny de 2018

Renda bàsica Universal --- Renta básica Universal

[Entrada 221]

Renda bàsica Universal

"L'acció no sempre pot portar la felicitat; però no hi ha felicitat sense acció."
Benjamin Disraeli
A la Wikipedia espanyola es defineix renda bàsica com el dret de tot ciutadà i resident acreditat a percebre una quantitat periòdica que cobreixi, almenys, les necessitats vitals sense que per això degui cap contraprestació. No s'ha de confondre amb les rendes d'inserció i altres subsidis condicionats propis de l'estat de benestar ni amb l'impost negatiu sobre la renda.

Fa pocs dies vaig veure un documental sobre aquest tema, «In the same boat» (Dins el mateix vaixell), que intenta justificar la necessitat d'implantar una renda bàsica universal (RBU) per acabar amb el problema de la pobresa i la precarietat que s'està instaurant al món. [Podeu veure el documental en català a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/dins-el-mateix-vaixell/video/5755613/ i en anglès amb subtítols en castellà a https://m.youtube.com/watch?v=YKHFx_gKq0M.]

El documental comença comentant un viatge que en Keines va fer a Madrid l'any 1940 on va pronunciar una conferència on feia prediccions de com seria el món cent anys després. En aquella conferència va dir: «l'economia deixarà de ser un problema per a la humanitat, el món serà molt més ric, i la tecnologia permetrà a l'home treballar només 15 hores a la setmana.» Però el documental afirma: «Avui sabem que es va equivocar.»

A la descripció que publica TV3 al seu web d'aquest documental ens explica:
La nostra civilització té davant seu una oportunitat única: els avenços tecnològics podrien esdevenir la clau per aconseguir un món millor, però, si no aprenem a administrar-los, el futur podria ser amenaçador.

Mentre que l'economia i la productivitat mundials augmenten constantment, la renda mitjana dels treballadors no creix. A més, al mercat laboral moltes feines desapareixen a causa dels avenços tecnològics i, com que no se'n creen de noves, l'índex d'ocupació continua baixant. Ara, la feina no és per sempre ni garanteix tenir cobertes les necessitats bàsiques. Les desigualtats socials augmenten dins de cada país de manera inexorable. Pel que fa la distribució de la riquesa, els experts comparen el moment actual amb l'època dels faraons, 2.000 anys abans de Crist. Als Estats Units, per exemple, només un 1% de la població acumula el 40% de la riquesa de tot el país, mentre que un 80% només el 7%. D'altra banda, si seguim consumint al ritme actual, la previsió és que d'aquí 30 anys necessitaríem quatre planetes com el nostre. Hi ha cap manera de reorientar i revertir aquesta situació?

A partir de la imatge d'un vaixell, com a metàfora de la nostra civilització, "Dins el mateix vaixell" ("In the same boat") analitza noves idees, com la renda bàsica o el repartiment del treball, com una possible solució a través del testimoni de pensadors, filòsofs, economistes de primer ordre mundial i gent anònima.
La tesi del documental és que la globalització, l'augment de la riquesa global i progrés científic i tecnològic en lloc de dur a una situació que doni feina a tothom, amb uns salaris dignes i amb una reducció progressiva de l'horari laboral, ha dut a una major concentració de la riquesa, un augment progressiu de l'atur i a un augment exponencial de la precarietat, treballant, els que tenen feina, fin i tot jornades de més 50 h setmanals. A més, en lloc d'anar cap a una producció sostenible, estem en un panorama de producció sense control de productes d'una qualitat decreixent, cada dia més baixa, quan no d'obsolescència programada o controlada, on la destrucció del medi està a l'ordre del dia. D'aquí que haguem de cercar altres planetes per poder seguir així.

Per acabar amb el problema de la pobresa i precarietat laboral, és a dir, el fet que la gent, tot i tenir un salari, no arribi a superar el llindar de la pobresa, proposa la RBU. Això resoldria el problema de la pobresa generada per l'atur i la precarietat laboral creixents, però el problema és finançar aquesta RBU. Com es paga? D'on surtiran els diners?

Al documental es planteja que per finançar la RBU s'ha d'aconseguir que els ingressos dels estats deixin de dependre de la classe mitjana (que està desapareixent), i que les classes benestants i les grans multinacionals, que per altre banda són els que acumulen la riquesa, passin a ser qui finança els estats. Sens dubte una mesura d'aquest tipus comportaria acabar amb els paradisos fiscals i fer que la globalització fos també fiscal.

El documental no es planteja perquè es va equivocar Keynes o, dit amb unes altres paraules, com hem arribat fins aquí. Evidentment estem una altre vegada front a una crítica a la socialdemocràcia, com la que comentava en el post anterior («La teoria sueca de l'amor»). Ni tan sols s'esmenta l'origen d'aquesta situació, ni quina relació pot tenir (i, de fet, té) amb l'ultraliberalisme de l'escola de Chicago, i com aquest ha donat via lliure a la cobdícia humana.

Un dels elements del triomf de l'ultraliberalisme ha estat una fiscalitat cada cop més regressiva, basada en impostos indirectes (com l'IVA). D'altra banda la globalització ha ajudat a l'oligarquia mundial a l'evasió fiscal, que majoritàriament ara té les seves fortunes en paradisos fiscals. Dos factors que posen de manifest que aquesta proposta de globalització fiscal té dificultats insalvables.

Fa prop dos anys, el 5 de juny de 2016, els suïssos van votar en contra d’establir una renda bàsica universal de 2.300 euros mensuals en un referèndum. Nuria Bosch, en un article al diari Ara, comentava les causes de la negativa:
El principal problema que els suïssos han vist en aquest instrument és la seva inviabilitat financera (s’haurien d’incrementar els impostos), a part del fet que podria atraure la immigració, si bé aquest efecte es pot evitar establint un període llarg de residència al país com a condició per tenir el dret a percebre-la. També molts han cregut que la renda bàsica desmotiva l’esforç i la recerca de feina, malgrat que els resultats d’alguns experiments fets en petites comunitats no ho corroboren.
Un altre problema és com afectaria la RBU a la població. S'hauria de veure si tindria un efecte tan poc desitjat com el que s'explica que ha tingut la Societat del Benestar a Suècia (de nou parlo del post anterior, «La teoria sueca de l'amor»). D'una banda està el poc motivador que pot resultar per a la joventut saber que faci el que faci, té uns ingressos garantits, i que l'atur és el seu futur més probable. D'altra banda, hi ha el sentiment d'inutilitat que tindrien aquestes persones, de no servir per a res, quin efecte psicològic tindria?

Es pot contra-argumentar que els jubilats i els pensionistes ja viuen així, cobren sense fer res. No sé si sou conscients que hi ha moltes persones que es resisteixen a jubilar-se precisament per això, perquè no saben viure sense tenir res per fer, i que algunes, un cop jubilades, se suïciden. A més, hi ha un tema de dignitat, la RBU no deixa de ser una almoina, no s'ha fet res per merèixer-la. En canvi, una pensió de jubilació s'ha guanyat a base d'anys de treball.

Si, com deia el psiquiatre Christophe Dejours, «la feina és part essencial de la nostra identitat» i «pot ser el vehicle per a la nostra realització o per a la nostra destrucció» (vegeu el post "Salut mental i treball" que vaig publicar a l'abril), la RBU, que deixaria bona part de la població a l'atur permanent, podria tenir un impacte psicològic sobre les persones força negatiu, per no dir, nefast. Tothom té dret a sentir-se útil i a sentir-se mereixedor del que té. No sembla que la solució al repartiment de la riquesa feta a través d'una forma més o menys astuta d'almoina, sigui, ni tan sols, acceptable.

Una abraçada.
Renta básica Universal

"La acción no siempre puede traer la felicidad; pero no hay felicidad sin acción."
Benjamin Disraeli
En la Wikipedia española se define renta básica como el derecho de todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. No debe confundirse con las rentas de inserción y demás subsidios condicionados propios del Estado de Bienestar ni con el Impuesto Negativo sobre la Renta.

Hace pocos días vi un documental sobre este tema, «In the same boat» (En el mismo barco), que intenta justificar la necesidad de implantar una renta básica universal (RBU) para acabar con el problema de la pobreza y la precariedad que se está instaurando en el mundo. [Podeis ver el documental en catalán en http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/dins-el-mateix-vaixell/video/5755613/ y en inglés con subtítulos en castellano en https://m.youtube.com/watch?v=YKHFx_gKq0M.]

El documental empieza comentando un viaje que hizo Keines a Madrid en 1940 donde pronunció una conferencia donde hacía predicciones de cómo sería el mundo cien años después. En aquella conferencia dijo: «la economía dejará de ser un problema para la humanidad, el mundo será mucho más rico, y la tecnología permitirá al hombre trabajar sólo 15 horas a la semana.» Pero el documental afirma: « Hoy sabemos que se equivocó.»

En la descripción que publica TV3 en su web de este documental nos cuenta:
Nuestra civilización tiene ante sí una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían convertirse en la clave para conseguir un mundo mejor, pero, si no aprendemos a administrarlos, el futuro podría ser amenazador.

Mientras que la economía y la productividad mundiales aumentan constantemente, la renta media de los trabajadores no crece. Además, en el mercado laboral muchos trabajos desaparecen debido a los avances tecnológicos y, como no se crean trabajos nuevos, el índice de ocupación continúa bajando. Ahora, el trabajo no es para siempre ni garantiza tener cubiertas las necesidades básicas. Las desigualdades sociales aumentan dentro de cada país de manera inexorable. En cuanto a la distribución de la riqueza, los expertos comparan el momento actual con la época de los faraones, 2.000 años antes de Cristo. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo un 1% de la población acumula el 40% de la riqueza de todo el país, mientras que un 80% sólo el 7%. Por otra parte, si seguimos consumiendo al ritmo actual, la previsión es que dentro de 30 años necesitaríamos cuatro planetas como el nuestro. ¿Hay algún modo de reorientar y revertir esta situación?

A partir de la imagen de un barco, como metáfora de nuestra civilización, "Dentro del mismo barco" ( "In the same boat") analiza nuevas ideas, como la renta básica o el reparto del trabajo, como una posible solución a través del testimonio de pensadores, filósofos, economistas de primer orden mundial y gente anónima.
La tesis del documental es que la globalización, el aumento de la riqueza global y progreso científico y tecnológico en lugar de llevar a una situación que dé trabajo a todo el mundo, con unos salarios dignos y con una reducción progresiva del horario laboral, ha llevado a una mayor concentración de la riqueza, un aumento progresivo del paro y un aumento exponencial de la precariedad, trabajando, los que tienen trabajo, incluso jornadas de más 50 h semanales. Además, en lugar de ir hacia una producción sostenible, estamos en un panorama de producción sin control de productos de una calidad decreciente, cada día más baja, cuando no de obsolescencia programada o controlada, donde la destrucción del medio está a la orden del día. De ahí que tengamos que buscar otros planetas para poder seguir así.

Para acabar con el problema de la pobreza y precariedad laboral, es decir, el hecho de que la gente, a pesar de tener un salario, no llegue a superar el umbral de la pobreza, propone la RBU. Esto resolvería el problema de la pobreza generada por el paro y la precariedad laboral crecientes, pero el problema es financiar esta RBU. ¿Cómo se paga? ¿De dónde saldrá el dinero?

En el documental se plantea que para financiar la RBU se debe conseguir que los ingresos de los estados dejen de depender de la clase media (que está desapareciendo), y que las clases acomodadas y las grandes multinacionales, que por otro lado son los que acumulan la riqueza, pasen a ser quien financia los estados. Sin duda una medida de este tipo conllevaría acabar con los paraísos fiscales y hacer que la globalización fuera también fiscal.

El documental no se plantea porque se equivocó Keynes o, dicho con otras palabras, como hemos llegado hasta aquí. Evidentemente estamos otra vez frente a una crítica a la socialdemocracia, como la que comentaba en el post anterior ( «La teoría sueca del amor»). Ni siquiera se menciona el origen de esta situación, ni qué relación puede tener (y, de hecho, tiene) con el ultraliberalismo de la escuela de Chicago, y como éste ha dado vía libre a la codicia humana.

Uno de los elementos del triunfo del ultraliberalismo ha sido una fiscalidad cada vez más regresiva, basada en impuestos indirectos (como el IVA). Por otro lado la globalización ha ayudado a la oligarquía mundial a la evasión fiscal, que en su mayoría ahora tiene sus fortunas en paraísos fiscales. Dos factores que ponen de manifiesto que esta propuesta de globalización fiscal tiene dificultades insalvables.

Unos dos años atràs, el 5 de junio de 2016, los suizos votaron en contra de establecer una renta básica universal de 2.300 euros mensuales en un referéndum. Nuria Bosch, en un artículo en el diario Ahora (publicado solo en catalán), comentaba las causas de la negativa:
El principal problema que los suizos han visto a este instrumento es su inviabilidad financiera (se deberían incrementar los impuestos), aparte del hecho de que podría atraer la inmigración, si bien este efecto se puede evitar estableciendo un periodo largo de residencia en el país como condición para tener el derecho a percibirla. También muchos han creído que la renta básica desmotiva el esfuerzo y la búsqueda de trabajo, a pesar de que los resultados de algunos experimentos hechos en pequeñas comunidades no lo corroboran.
Otro problema es cómo afectaría la RBU a la población. Habría que ver si tendría un efecto tan poco deseado como el que se explica que ha tenido la Sociedad del Bienestar en Suecia (de nuevo hablo del post anterior, «La teoría sueca del amor»). Por un lado está lo poco motivador que puede resultar para la juventud saber que haga lo que haga, tiene unos ingresos garantizados, y que el paro es su futuro más probable. Por otra parte, existe el sentimiento de inutilidad que tendrían esas personas, de no servir para nada, ¿qué efecto psicológico tendría?

Se puede contra-argumentar que los jubilados y los pensionistas ya viven así, cobran sin hacer nada. No sé si sois conscientes de que hay muchas personas que se resisten a jubilarse precisamente por eso, porque no saben vivir sin tener nada que hacer, y que algunas, una vez jubiladas, se suicidan. Además, hay un tema de dignidad, la RBU no deja de ser una limosna, no se ha hecho nada para merecerla. En cambio, una pensión de jubilación se ha ganado a base de años de trabajo.

Si, como decía el psiquiatra Christophe Dejours, «el trabajo es parte esencial de nuestra identidad» y «puede ser el vehículo para nuestra realización o para nuestra destrucción» (véase el post "Salud mental y trabajo" que publiqué en abril), la RBU, que dejaría buena parte de la población en paro permanente, podría tener un impacto psicológico sobre las personas bastante negativo, por no decir, nefasto. Toda persona tiene derecho a sentirse útil y a sentirse merecedora de lo que tiene. No parece que la solución al reparto de la riqueza hecha a través de una forma más o menos taimada de limosna, sea, ni siquiera, aceptable.

Un abrazo.


dijous, 7 de juny de 2018

La teoria sueca de l’amor --- La teoría sueca del amor

[Entrada 220]

La teoria sueca de l’amor

La vida et pot fer raonablement feliç sense tenir el que desitjaves.
Jordi Lara (Vic 1968)
Després d'haver escrit sobre la percepció de la felicitat als països del món en el post que vaig titular «Felicitat nacional» (publicat el 10 de maig passat, on comentava la classificació dels països segons la pròpia percepció de felicitat que elabora anualment World Happiness Report) on comentava que sembla que la felicitat es concentra en el països escandinaus, al nord d'Europa, vaig veure el documental que du el títol d’aquest post «La teoria sueca de l’amor». El teniu en català a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/ i en anglès amb subtítols en castellà a https://www.youtube.com/watch?v=3YUlCMiMXN8.

A la descripció que publica TV3 al seu web d'aquest documental, ens explica:
El tòpic defineix Suècia com un model de societat perfecta amb una qualitat de vida altíssima. Però, realment és un país feliç? És possible que la població més autònoma i independent del món estigui insatisfeta?

L'estat del benestar suec garanteix les necessitats bàsiques. Habitatge, salut i educació, per exemple, estan garantides. L'objectiu d'aquesta política, iniciada el 1972, és afavorir la independència de les persones, de manera que cap adult no depengui de familiars que el cuidin o mantinguin. Quaranta anys després, el contacte humà ha quedat reduït a la mínima expressió en la societat sueca. Cada cop hi ha més mares solteres que tenen fills amb inseminació artificial, la meitat de la població viu sola, la taxa més alta del mon, i el nombre de gent que mor sola augmenta any rere any.

El director Erik Gandini, autor dels reconeguts documentals «Sacrifice: Who Betrayed Che Guevara?», «Videocracy» i «Surplus: Terrorized Into Being Consumers», explora l'estil de vida suec en aquest treball d'estil trencador i ple de cinisme. Es pregunta si una societat econòmicament benestant és sinònim d'una societat feliç i reflexiona sobre com una vida segura i fàcil pot convertir-se en una existència buida i solitària.

L'any 1972 el govern socialdemòcrata d'Olof Palme publicà un manifest titulat «La família del futur: una política socialista per a la família», amb el qual es pretenen establir les directrius de la política estatal en relació al concepte tradicional de família. Aquest manifest establia que "tota relació humana veritable s'ha de basar en el principi d'independència entre les persones".

El model social nòrdic de la societat del benestar és un referent internacional. Segons la ONU, Suècia té un dels nivells de pobresa més baixos del món i s'hi distribueixen els ingressos de forma més igualitària. Però què passa amb les relacions entre les persones? És Suècia un model de societat feliç?

Ningú no podia pensar que al cap dels anys aquest sistema de benestar produiria una societat d'individus incapaços de socialitzar-se. [...] La meitat de la clientela de l'empresa danesa amb el banc d'esperma més gran del món son dones solteres sueques que volen crear una família soles. El 25% de la gent mor sola sense que ningú reclami el seu cos, raó per la qual l'estat ha creat una agència per intentar localitzar-ne els familiars i, en cas que no se'n trobin, gestionar les seves propietats i pertinences, i més de 25.000 voluntaris dediquen el seu temps lliure a buscar persones desaparegudes en veïnats i boscos de tot el país.

Com a contrapunt al mapa social suec, Gandini presenta la història del doctor Erichsen, un cirurgià suec que, després de treballar-hi trenta anys, va marxar a viure amb la seva dona a Etiòpia, on el nivell de pobresa econòmica és inversament proporcional al grau de felicitat de la seva població. A l'humil hospital d'Aira (a 500 km de la capital), Erichsen aconsegueix autèntics miracles operant en condicions precàries amb materials que no són d'us mèdic. Els radis d'una bicicleta, brides, bobines de niló, una llinya de pescar, o un trepant elèctric comprat en el supermercat es converteixen en improvisades, però efectives, eines en mans del cirurgià. I la gran recompensa, l'agraïment i el somriure dels pacients. Sense cap mena de dubte, el doctor Erichsen és un gran i revelador personatge en «La teoria sueca de l'amor». Per això, va ser el protagonista de la següent producció d'Erik Gandini, «El cirurgià rebel» («The Rebel Surgeon») (2017).

A Etiòpia, Gandini descobreix que el sentit de comunitat i la superació de les dificultats són dos elements clau per aconseguir la veritable felicitat. Això mateix apunta al final del film el reconegut sociòleg, filòsof i assagista Zygmunt Bauman (mort el 2017): "No és veritat que la felicitat signifiqui una vida lliure de problemes. Una vida feliç significa la superació dels problemes, lluitar-hi, resoldre dificultats i reptes. Plantes cara als reptes, ho intentes i t'hi esforces. I llavors arribes al moment de felicitat quan veus que has pogut controlar els reptes del destí. I és justament això: l'alegria d'haver superat les dificultats, de lluitar contra els problemes, de plantar-hi cara i superar-los... Això és el que es perd quan creixen les comoditats."

{http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/}
En un article al diari Ara, Mònica Planas ens adverteix:
Gandini fa la crítica d’una política econòmica i social [d'una societat] excessivament automatitzada que allibera els individus de responsabilitats. Amb el seu estil habitual a l’hora de retratar societats i les seves perilloses inèrcies ('Videocracy' o 'Surplus' en són altres exemples), Gandini construeix relats que, si bé pel tema poden semblar feixucs, són captivadors des del primer minut. Utilitza un cinisme i un sentit de l’humor molt fi, una edició i una banda sonora exquisides a l’hora de provocar sensacions a l’espectador, i exemples demolidors que atrapen.
[...]
Amb 'La teoria sueca de l’amor', Gandini provoca reflexions molt més globals —la xenofòbia, la barreja de cultures, la convivència, l’educació— i es qüestiona els ideals que perseguim com a individus i com a societat... És innegable que en alguns casos el director porta els exemples als extrems, de manera que el resultat és més dramàtic. La vivència del traumatòleg suec emigrat a Etiòpia fent operacions tràgiques amb recanvis de bicicleta es recreava una mica massa no només en la cruesa visual sinó també en l’exagerada felicitat dels que tenen molt poc. Però és que la finalitat de Gandini és posar en estat d’alerta l’espectador, forçar-lo a pensar si ell mateix pot acabar abocat, en un futur pròxim, a viure en una societat com la que es retrata. El documental pretén provocar l’efecte d’una distòpia [(situació anòmala)] amb un agreujant: el relat que proposa no és una ficció sinó que ja és una realitat. De fet, el que reclama Gandini és la importància d’una societat autocrítica.

{Alerta amb la teoria sueca de l’amor}
Estem davant d'un problema real, una vida fàcil no garanteix una societat perfecta ni la felicitat, i també estem davant d'un exemple del que és tractar un problema a base d'emocionalitat per provocar la reflexió, ja que, com ens adverteix la Mònica Planas, Gandini sap «provocar sensacions a l’espectador» amb el seu documental. A més, es pot pensar que es tracta d'una crítica a la socialdemocràcia i a la societat del benestar, ja que el Dr. Erichsen aconsegueix la felicitat quan l'abandona. I es pot acabar dubtant de la neutralitat política del que s'hi planteja.

Però jo em plantejava una altra qüestió. Donat que en una societat del benestar consolidada es detecta que hi ha una gran part de la població que tendeix a viure sola em pregunto si no serà perquè en realitat els humans no som tan socials com hem cregut fins ara, o si el problema és que la nostra societat està tan malalta que genera aquells «individus incapaços de socialitzar-se» quan no necessitem dels altres per viure acceptablement, com defensa Gandini. Ens socialitzem per necessitat o perquè és el nostre estat natural?

Una abraçada.
La teoría sueca del amor

La vida te puede hacer razonablemente feliz sin tener lo que deseabas.
Jordi Lara (Vic 1968)
Después de haber escrito sobre la percepción de la felicidad en los países del mundo en el post que titulé «Felicidad nacional» (publicado el 10 de mayo pasado, donde comentaba la clasificación de los países según su percepción de felicidad elaborada anualmente por World Happiness Report) donde comentava que al parecer la felicidad se concentra en el países escandinavos, en el norte de Europa, vi el documental que lleva el título de este post «La teoría sueca del amor». Lo teneis en catalán en http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/ y en inglés con subtítulos en castellano en https://www.youtube.com/watch?v=3YUlCMiMXN8.

En la descripción que publica TV3 en su web de este documental, nos cuenta:
El tópico define Suecia como un modelo de sociedad perfecta con una calidad de vida altísima. Pero, ¿realmente es un país feliz? ¿Es posible que la población más autónoma e independiente del mundo esté insatisfecha?

El estado del bienestar sueco garantiza las necesidades básicas. Vivienda, salud y educación, por ejemplo, están garantizadas. El objetivo de esta política, iniciada en 1972, es favorecer la independencia de las personas, de manera que ningún adulto no dependa de familiares que lo cuiden o mantengan. Cuarenta años después, el contacto humano ha quedado reducido a la mínima expresión en la sociedad sueca. Cada vez hay más madres solteras que tienen hijos con inseminación artificial, la mitad de la población vive sola, la tasa más alta del mundo, y el número de gente que muere sola aumenta año tras año.

El director, Erik Gandini, autor de los reconocidos documentales «Sacrifice: Who Betrayed Che Guevara?», «Videocracy» y «Surplus: Terrorized Into Being Consumers», explora el estilo de vida sueco en este trabajo de estilo rompedor y lleno de cinismo. Se pregunta si una sociedad económicamente acomodada es sinónimo de una sociedad feliz y reflexiona sobre cómo una vida segura y fácil puede convertirse en una existencia vacía y solitaria.

En 1972 el gobierno socialdemócrata de Olof Palme publicó un manifiesto titulado «La familia del futuro: una política socialista para la familia», con el que se pretenden establecer las directrices de la política estatal en relación al concepto tradicional de familia. Este manifiesto establecía que "toda relación humana verdadera debe basarse en el principio de independencia entre las personas".

El modelo social nórdico de la sociedad del bienestar es un referente internacional. Según la ONU, Suecia tiene uno de los niveles de pobreza más bajos del mundo y se distribuyen los ingresos de forma más igualitaria. Pero ¿qué pasa con las relaciones entre las personas? ¿Es Suecia un modelo de sociedad feliz?

Nadie podía pensar que al cabo de los años este sistema de bienestar produciría una sociedad de individuos incapaces de socializarse. [...] La mitad de la clientela de la empresa danesa con el banco de esperma más grande del mundo son mujeres suecas que quieren crear una familia solas. El 25% de la gente muere sola sin que nadie reclame su cuerpo, por lo que el estado ha creado una agencia para intentar localizar a los familiares y, en caso de que no se encuentren, gestionar sus propiedades y pertenencias, y más de 25.000 voluntarios dedican su tiempo libre a buscar personas desaparecidas en vecindarios y bosques de todo el país.

Como contrapunto al mapa social sueco, Gandini presenta la historia del doctor Erichsen, un cirujano sueco que, tras trabajar treinta años allí, se fue a vivir con su mujer a Etiopía, donde el nivel de pobreza económica es inversamente proporcional al grado de felicidad de su población. En el humilde hospital de Aira (a 500 km de la capital), Erichsen consigue auténticos milagros operando en condiciones precarias con materiales que no son de uso médico. Los radios de una bicicleta, bridas, bobinas de nylon, un sedal de pescar, o un taladro eléctrico comprado en el supermercado se convierten en improvisadas, pero efectivas, herramientas en manos del cirujano. Y la gran recompensa, el agradecimiento y la sonrisa de los pacientes. Sin lugar a dudas, el doctor Erichsen es un gran y revelador personaje en «La teoría sueca del amor». Por ello, fue el protagonista de la siguiente producción de Erik Gandini, «El cirujano rebelde» («The Rebel Surgeon») (2017).

En Etiopía, Gandini descubre que el sentido de comunidad y la superación de las dificultades son dos elementos clave para conseguir la verdadera felicidad. Esto mismo apunta al final del film el reconocido sociólogo, filósofo y ensayista Zygmunt Bauman (fallecido en 2017): "No es verdad que la felicidad signifique una vida libre de problemas. Una vida feliz significa la superación de los problemas, luchar, resolver dificultades y retos. Plantas cara a los retos, lo intentas y te esfuerzas. y entonces llegas al momento de felicidad cuando ves que has podido controlar los retos del destino. Y es justamente eso: la alegría de haber superado las dificultades, de luchar contra los problemas, de plantar cara y superarlo... Esto es lo que se pierde cuando crecen las comodidades."

{http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-teoria-sueca-de-lamor/video/5757093/}
En un artículo en el diario Ara (de lengua catalana), Mónica Planas nos advierte:
Gandini hace la crítica de una política económica y social [de una sociedad] excesivamente automatizada que libera los individuos de responsabilidades. Con su estilo habitual en el momento de retratar sociedades y sus peligrosas inercias ('Videocracy' o 'Surplus' son otros ejemplos), Gandini construye relatos que, si bien por el tema pueden parecer pesados, son cautivadores desde el primer minuto. Utiliza un cinismo y un sentido del humor muy fino, una edición y una banda sonora exquisitas para provocar sensaciones al espectador, y ejemplos demoledores que atrapan.
[...]
Con 'La teoría sueca del amor', Gandini provoca reflexiones mucho más globales -la xenofobia, la mezcla de culturas, la convivencia, la educación- y se cuestiona los ideales que perseguimos como individuos y como sociedad... es innegable que en algunos casos el director lleva los ejemplos en los extremos, por lo que el resultado es más dramático. La vivencia del traumatólogo sueco emigrado a Etiopía haciendo operaciones trágicas con recambios de bicicleta se recreaba algo excesivamente no sólo en la crudeza visual sino también en la exagerada felicidad de los que tienen muy poco. Pero es que el fin de Gandini es poner en estado de alerta al espectador, forzarle a pensar si él mismo puede acabar vertido, en un futuro próximo, a vivir en una sociedad como la que se retrata. El documental pretende provocar el efecto de una distopía [(situación anómala)] con un agravante: el relato que propone no es una ficción sino que ya es una realidad. De hecho, lo que reclama Gandini es la importancia de una sociedad autocrítica.

{Alerta amb la teoria sueca de l’amor (Cuidado con la teoria sueca del amor).}
Estamos ante un problema real, una vida fácil no garantiza una sociedad perfecta ni la felicidad, y también estamos ante un ejemplo de lo que es tratar un problema a base de emocionalidad intentando provocar la reflexión, ya que, como nos advierte Mónica Planas, Gandini sabe «provocar sensaciones al espectador» con su documental. Además, se puede pensar que se trata de una crítica a la socialdemocracia y a la sociedad del bienestar, ya que el Dr. Erichsen consigue la felicidad cuando la abandona. Y uno puede acabar dudando de la neutralidad política de lo que se plantea.

Pero yo me planteaba otra cuestión. Dado que en una sociedad del bienestar consolidada se detecta que hay una gran parte de la población que tiende a vivir sola me pregunto si no será porque en realidad los humanos no somos tan sociales como hemos creído hasta ahora o si el problema es que nuestra sociedad está tan enferma que genera aquellos «individuos incapaces de socializarse» cuando no necesitamos de los demás para vivir aceptablemente, como defiende Gandini. ¿Nos socializamos por necesidad o porque es nuestro estado natural?

Un abrazo.


dijous, 31 de maig de 2018

Google Pizza

[Entrada 219]

Google Pizza

Demanant una pizza:

CLIENT: És Gordon's Pizza?

GOOGLE: No senyor, és Google Pizza.

CLIENT: Dec haver marcat un número incorrecte. Ho sento.

GOOGLE: No senyor, Google va comprar Gordon's Pizza el mes passat.

CLIENT: D'acord. Voldria demanar una pizza.

GOOGLE: Vol aquella que demana habitualment, senyor?

CLIENT: Aquella que demano habitualment? Em coneix?

GOOGLE: Segons la nostra fitxa de dades d'identificació de la persona que truca, les últimes 12 vegades que ha trucat, ha ordenat una pizza extra gran amb tres formatges, salxixes, pebre vermell, xampinyons i mandonguilles amb base gruixuda.

CLIENT: D'acord! Això és el que vull...

GOOGLE: Puc suggerir-li que aquesta vegada demani una pizza amb ricotta, ruca, tomàquets secs i olives en un blat amb base prima de blat sense gluten?

CLIENT: Què? Detesto verdures...

GOOGLE: El seu colesterol no és bo, senyor.

CLIENT: Com dimonis ho sap?

GOOGLE: Bé, hem creuat el seu número de telèfon amb els seus registres mèdics. Tenim el resultat de les anàlisi de sang dels últims 7 anys.

CLIENT: D'acord, però no vull la vostra pizza vegetal podrida! Ja prenc medicació per al meu colesterol.

GOOGLE: Disculpi’m senyor, però no s’ha pres el medicament amb regularitat. Segons la nostra base de dades, només va comprar una caixa de 30 pastilles de colesterol una vegada, a Drug RX Network, fa 4 mesos.

CLIENT: Vaig comprar-ne més en una altra farmàcia.

GOOGLE: Això no hi és a l'extracte de la seva targeta de crèdit.

CLIENT: Vaig pagar en efectiu.

GOOGLE: No heu retirat prou efectiu d'acord amb el vostre extracte bancari.

CLIENT: Tinc altres fonts de diners en efectiu.

GOOGLE: Això no es mostra en la seva última declaració de renda a menys que els hagi comprat amb una font d'ingressos no declarada, que és contrària a la llei.

CLIENT: QUÈ DIMONIS?

GOOGLE: Ho sento, senyor, utilitzem aquesta informació només amb l'única intenció d'ajudar-lo.

CLIENT: Ja n'hi ha prou! Estic malalt de mort de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp i tots els altres. Me’n vaig a una illa sense internet, ni televisió per cable, on no hi hagi servei de telefonia cel·lular i ningú que em miri ni m’espiï.

GOOGLE: Entenc senyor, però primer haurà de renovar el passaport. El té caducat des de fa 6 setmanes...
No és més que un acudit en anglès que he rebut no fa gaire i del qual ja n’he vist a Internet una versió en castellà, però l’acudit reflexa una realitat. Sens dubte recorrent bases de dades existents es poden saber moltes coses de la nostra intimitat, a més del que hi ha a Google, Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. També poden saber que diem o que ens diuen només espiant el micròfon del nostre smartphone o de la nostra smarttv. I poden saber on som o on hem estat a través dels repetidors de mòbil on hem estat connectats, o del GPS de l’smartphone, etc. Sense oblidar el cas de les dades de Facebook a les darreres eleccions presidencials dels EUA.

El «gran germà» del 1984 d'Orwell ja és aquí, ja és una realitat.

Una abraçada.
Google Pizza

Pedir una pizza:

CLIENTE: ¿Es Gordon's Pizza?

GOOGLE: No señor, es Google Pizza.

CLIENTE: Debo haber marcado un número equivocado. Lo siento.

GOOGLE: No señor, Google compró Gordon's Pizza el mes pasado.

CLIENTE: Vale. Me gustaría pedir una pizza

GOOGLE: ¿Quiere lo de siempre, señor?

CLIENTE: ¿Lo de siempre? ¿Ya sabe quien soy?

GOOGLE: De acuerdo con nuestra fitxa de datos de identificación de llamadas, las últimas 12 veces que llamó ordenó una pizza extra grande con tres quesos, salchichas, pepperoni, champiñones y albóndigas en base gruesa.

CLIENTE: ¡De acuerdo! Eso es lo que quiero...

GOOGLE: ¿Puedo sugerir-le que esta vez pidas una pizza con ricotta, rúcula, tomates secados al sol y aceitunas en una base delgada de trigo libre de gluten?

CLIENTE: ¿Qué? Detesto las verduras...

GOOGLE: Su colesterol no es bueno, señor.

CLIENTE: ¿Cómo diablos lo sabe?

GOOGLE: Bueno, hemos cruzado su número de teléfono con sus registros médicos. Tenemos el resultado de sus análisis de sangre de los últimos 7 años.

CLIENTE: Vale, ¡pero no quiero tu pizza podrida de vegetales! Ya tomo medicamentos para mi colesterol.

GOOGLE: Disculpe señor, pero no ha tomado su medicación regularmente. De acuerdo con nuestra base de datos, solo compró una caja de 30 tabletas de colesterol una vez, en Drug RX Network, hace 4 meses.

CLIENTE: Compré más en otra farmacia.

GOOGLE: Eso no aparece en el extracto de su tarjeta de crédito.

CLIENTE: Pagué en efectivo

GOOGLE: Pero no retiró suficiente efectivo de acuerdo con su extracto bancario.

CLIENTE: Tengo otras fuentes de efectivo.

GOOGLE: Eso no se muestra en su última declaración de renta a menos que los haya comprado utilizando una fuente de ingresos no declarados, lo cual va contrario a la ley.

CLIENTE: ¿QUE DEMONIOS?

GOOGLE: Lo siento, señor, usamos dicha información solo con la única intención de ayudarle.

CLIENTE: ¡Basta ya! Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp y todos los demás. Me voy a una isla sin Internet, ni televisión por cable, donde no haya servicio de telefonía móvil (celular) y nadie me mire o me espie.

GOOGLE: Entiendo, señor, pero primero deberá renovar su pasaporte. Caducó (expiró) hace 6 semanas...
No es más que un chiste en inglés que he recibido hace poco y del que ya he visto en Internet una versión en castellano, pero el chiste refleja una realidad. Sin duda recorriendo bases de datos existentes se pueden saber muchas cosas de nuestra intimidad, además de lo que hay en Google, Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. También pueden saber que decimos o que nos dicen sólo espiando el micrófono de nuestro smartphone o de nuestra SmartTV. Y pueden saber dónde estamos o donde hemos sido a través de los repetidores de móvil (celular) donde hemos estado conectados, o del GPS del smartphone, etc. Sin olvidar el caso de los datos de Facebook en las últimas elecciones presidenciales de los EEUU.

El «gran hermano» del 1984 de Orwell ya está aquí, ya es una realidad.

Un abrazo.


dijous, 24 de maig de 2018

Europa dixit

[Entrada 218]

Europa dixit

Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. [No hi ha pitjor tirania que l'exercida a l'ombra de les lleis i amb l’aparença de justícia.]
(Montesquieu)
El rebés a la justícia espanyola ha estat espectacular. La Europa real, la que està fora dels interessos polítics i dels interessos dels «lobbies» econòmics, s’ha pronunciat: no es poden inventar delictes. No hi ha hagut rebel·lió ni sedició perquè no hi ha, ni hi ha hagut violència, malgrat les mentides difoses pels medis afins a l’IBEX35.
Espero, querido lector, que en algún momento la decencia, la ética y la honestidad se planten ante todo el despropósito que estamos viviendo. Que los periódicos, que los telediarios, que los tertulianos asuman su tremenda falta de profesionalidad, su engaño masivo y su servilismo durante todo este tiempo. Porque han hecho mucho daño y sus mentiras han servido para justificar auténticas atrocidades.
Me gustaría que, al menos, España (el pueblo español) comenzase a dudar un poco de todo lo que les han contado. Sería sano y positivo. Quizás así entenderían mejor la decisión de la justicia alemana.
[...] A ver si de una vez por todas reconocemos que esto no va de independencia sino de democracia. Y que como no nos unamos todos los demócratas de una vez por todas, nos comen.
[...] A ver si ahora que han tenido que venir desde Alemania, Suiza, Escocia, Bélgica o Dinamarca a decírnoslo, nos damos cuenta y espabilamos.
Spain is pain, Beatriz Talegón, Diario 16, 06/04/2018 [http://diario16.com/spain-is-pain/]
El fracàs de la política de judicialització del conflicte que el mateix PP ha provocat a Catalunya, amb una independència judicial més que dubtosa, amb una repressió que situa l’estat espanyol per sota de Turquia en qualitat democràtica, és més que evident. S’han fet coses tan bèsties com desnaturalitzar el paper del Tribunal Constitucional, amb la reforma que va fer d’aquest tribunal el govern actual. Esperem que algun dia tota plegat torni al seu lloc i tots aquests abusos siguin anul·lats.

No discutiré que hi hagi hagut desobediència, que pot ser que, fins i tot, hi hagi hagut malversació (cosa que encara no han pogut demostrar), però és segur que no hi ha hagut ni un bri de violència. El que tampoc hi ha hagut és diàleg i aquest és el problema real. Un diàleg que ha esdevingut impossible entre una Catalunya que mira al segle XXI i una Espanya ancorada a la «hidalguía» i l’honor del segle XIX.

Som molts els que creiem que la solució d’aquest problema està a la política, perquè parlem d’un problema polític, i, per tant, en el diàleg i la negociació. Sincerament, crec que, d’una banda, els enemics de l’estat de les autonomies, de l’Espanya diversa, no estan ara en condicions de fer-ho. D’altra banda, l’1-O es va fer un pas que situa als partits independentistes, especialment ERC i CUP, en una posició que fa innegociable una reincorporació de Catalunya a l’estat de les autonomies tal com està plantejat, especialment amb les propostes dels partits lligats a l’IBEX35.

De moment, tot plegat està en un atzucac, no se li veu solució. Ni les accions del govern turc; perdó, vull dir espanyol, ni les dels perseguits per la humiliació que va patir aquest govern d'aquest estat amb el referèndum de l’1-O, apunten a una solució real del conflicte, sinó al contrari, cada dia és veu més lluny una imprescindible aproximació. A més, l’independentisme no té el suport popular suficient com per rebre un reconeixement internacional que donaria viabilitat a una sortida unilateral. I mentrestant, s’està generant un odi a Catalunya i a tot el que és català a la resta del territori espanyol. I hem arribat al punt on aquella mentida de què les famílies catalanes estaven dividint-se per raó d’aquest conflicte ha començat a ser una veritat, ja en conec un cas... I això indica l'inici d'un problema intern a Catalunya, però no ens enganyem (ni ens deixem enganyar), el problema no és aquest, el problema està en la convivència en la pluralitat dels diversos nacionalismes de l'estat, i en l'enfrontament (ara irreconciliable) del nacionalisme espanyol, tan excloent com els altres, i nacionalisme català.

Perdoneu el meu pessimisme.

Una abraçada.
Europa dixit

Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. [No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con la apariencia de justicia.]
(Montesquieu)
El rebés a la justicia española ha sido espectacular. La Europa real, la que está fuera de los intereses políticos y de los intereses de los «lobbies» económicos, se ha pronunciado: no se pueden inventar delitos. No ha habido rebelión ni sedición porque no hay, ni ha habido violencia, a pesar de las mentiras difundidas por los medios afines al IBEX35.
Espero, querido lector, que en algún momento la decencia, la ética y la honestidad se planten ante todo el despropósito que estamos viviendo. Que los periódicos, que los telediarios, que los tertulianos asuman su tremenda falta de profesionalidad, su engaño masivo y su servilismo durante todo este tiempo. Porque han hecho mucho daño y sus mentiras han servido para justificar auténticas atrocidades.
Me gustaría que, al menos, España (el pueblo español) comenzase a dudar un poco de todo lo que les han contado. Sería sano y positivo. Quizás así entenderían mejor la decisión de la justicia alemana.

[...] A ver si de una vez por todas reconocemos que esto no va de independencia sino de democracia. Y que como no nos unamos todos los demócratas de una vez por todas, nos comen.
[...] A ver si ahora que han tenido que venir desde Alemania, Suiza, Escocia, Bélgica o Dinamarca a decírnoslo, nos damos cuenta y espabilamos.
Spain is pain, Beatriz Talegón, Diario 16, 06/04/2018 [http://diario16.com/spain-is-pain/]
El fracaso de la política de judicialización del conflicto que el propio PP ha provocado en Cataluña, con una independencia judicial más que dudosa, con una represión que sitúa España por debajo de Turquía en calidad democrática, es más que evidente. Se han hecho cosas tan bestias como desnaturalizar el papel del Tribunal Constitucional, con la reforma que hizo de este tribunal el gobierno actual. Esperamos que algún día toda plegado vuelva a su sitio y todos estos abusos sean anulados.

No discutiré que haya habido desobediencia, que puede que, incluso, haya habido malversación (cosa que aún no han podido demostrar), pero es seguro que no ha habido ni una brizna de violencia. Lo que tampoco ha habido es diálogo y ese es el problema real. Un diálogo que se ha hecho imposible entre una Cataluña que mira al siglo XXI y una España anclada en la «hidalguía» y el honor del siglo XIX.

Somos muchos los que creemos que la solución de este problema está en la política, porque hablamos de un problema político, y, por tanto, en el diálogo y la negociación. Sinceramente, creo que, por un lado, los enemigos del estado de las autonomías, de la España diversa, no están ahora en condiciones de hacerlo. Por otra parte, el 1-O se dio un paso que sitúa a los partidos independentistas, especialmente ERC y CUP, en una posición que hace innegociable una reincorporación de Cataluña en el estado de las autonomías tal como está planteado, especialmente con las propuestas de los partidos ligados al IBEX35.

De momento, todo está en un callejón sin salida, no se le ve solución. Ni las acciones del gobierno turco; perdón, quiero decir español, ni las de los perseguidos por la humillación que sufrió este gobierno de este estado con el referéndum del 1-O, apuntan a una solución real del conflicto, sino al contrario, cada día se ve más lejos una imprescindible aproximación. Además, el independentismo no tiene apoyo popular suficiente como para recibir un reconocimiento internacional que daría viabilidad a una salida unilateral. Y mientras tanto, se está generando un odio a Cataluña y a todo lo catalán en el resto del territorio español. Y hemos llegado al punto donde aquella mentira de que las familias catalanas estaban dividiéndose por razón de este conflicto ha comenzado a ser una verdad, ya conozco un caso... Y eso indica el inicio de un problema interno en Cataluña, pero no nos engañemos (ni nos dejamos engañar), el problema no es ese, el problema está en la convivencia en la pluralidad de los diversos nacionalismos del estado, y en el enfrentamiento (ahora irreconciliable) del nacionalismo español, tan excluyendo como los demás, y nacionalismo catalán.

Perdonad mi pesimismo.

Un abrazo.


dijous, 17 de maig de 2018

Monogàmia --- Monogamia


[Entrada 217]

Monogàmia

Amb la distància, la fidelitat ja és més un recurs poètic que una realitat insalvable.
(Marta Pessarrodona)
A la ciutat de Barcelona és Parcs i Jardins qui s'ocupa del manteniment de totes les zones verdes de la ciutat, ja siguin grans, com petites o minúscules, llevat del Parc Natural de Collserola que té un sistema de gestió propi, ja que no és un parc urbà, sinó metropolità. Inevitablement hi ha vegades que aquestes zones verdes interfereixen el pas natural dels vianants i obliguen a fer una volta als qui les volen respectar. Són molts els que tiren pel dret i trepitgen l'herba, la gespa, o el que calgui i acaben per obrir un camí calb a mig jardí, que va per on és més natural passar, i que sol ser un camí més curt.

Curiosament la reacció dels jardiners de Parcs i Jardins no respon a un criteri únic, ja que tan poden optar per posar unes lloses i transformar el camí en una zona de pas ben delimitada i conservada, com per posar obstacles en forma de vegetació amb arbustos llenyosos o posar una barana metàl·lica barrant el pas i obligant, als qui es resisteixen, a fer una volta que no volen fer. I això, aquestes accions contraposades, és pot produir, fins i tot, dins del mateix parc, a pocs metres de distància. Des del meu punt de vista, la correcta és la primera solució, la qual respecta la natura humana que cerca el camí més curt, la segona és una imposició que va contra la nostra pròpia natura, i perpetua l'error de qui va dissenyar el parc o el jardí.

Crec que des que escric blogs he manifestat diverses vegades el meu convenciment, del qual crec tenir-ne evidències, de què la monogàmia va contra la natura humana i que és com aquesta barrera llenyosa o metàl·lica per la qual opta força vegades Parcs i Jardins obligant als ciutadans a comportar-se de forma antinatural, fent una volta inútil. I n'exposaré una, potser la més interessant.

A la naturalesa, al regne animal, crec que la monogàmia, només es dóna de forma natural (no imposada) en gran part de les aus, però no en todas, per exemple, les gallines no són monògames. Crec que aquest comportament no es dóna en cap altra classe (taxonòmica) del regne animal. La taxonomia sitúa a l'homo sapiens a la classe del mamífers, i en conseqüència a l'homo sapiens sapiens, o home modern, que és considerat una subespecie de l'homo sapiens.

Com sabem, el nostre comportament sexual té un important component instintiu, i la resta dels factors que condicionen aquest comportament són culturals, forçats pel nostre entorn social. Per això defenso que les arrels del nostre comportament natural en aquest terreny les hem de buscar en els nostres instints.

Una de les característica singular del genere humà és el seu estat de zel permanent, no hi ha unes èpoques de fertilitat i altres d'esterilitat com passa amb altres mamífers i això fa que pugui mantenir relacions sexuals en qualsevol moment. L'home modern comparteix aquesta singularitat amb una altra espècie dins de la família dels homínids, a l'ordre dels primats. Es tracta del bonobo, conegut també com a ximpanzé pigmeu; i que és una de les dues espècies que componen el gènere dels ximpanzés.
«Les relacions sexuals fan un paper preponderant en les societats de bonobos, perquè es fan servir de salutació, com a mètode de resolució de conflictes, com a mitjà de reconciliació després dels conflictes, i com a forma de pagament mitjançant favors tant de mascles com de femelles a canvi de menjar. Els bonobos són els únics primats (a part dels humans) que han estat vistos fent totes les activitats sexuals següents: sexe genital cara a cara (principalment femella amb femella, seguit en freqüència pel coit femella-mascle i els fregaments mascle-mascle), petons amb llengua i sexe oral.

L'activitat sexual té lloc tant dins de la família propera com fora d'aquesta, i sol implicar tant adults com cries. Els bonobos no formen relacions estables de parella. Tampoc no semblen distingir ni gènere ni edat, amb l'excepció de les mares i els seus fills, entre els quals no s'han vist mai relacions sexuals.»
Segons s'explica a la Viquipèdia (versió catalana de la wikipedia).
La Gran Enciclopèdia Catalana assegura que els bonobos «a diferència dels ximpanzés, conserven la capacitat o la inclinació per l’aprenentatge fins ben entrada l’edat adulta, i en captivitat són els animals que han mostrat més similituds amb els humans, ja que reconeixen la pròpia imatge reflectida i són capaços de comunicar-se amb un conjunt limitat de símbols.»

Tot això que es descriu del comportament sexual dels bonobos es dóna d'una forma menys o menys intensa en la majoria de les cultures humanes, ja sigui obertament o d'amagat, i aquesta és una evidència clara i potent, no la única, que em dóna peu a la defensa de què la parella estable amb exclusivitat sexual, és a dir, la monogàmia, és tan antinatural en l'humà com la barrera metàl·lica o vegetal llenyosa que Parcs i Jardins posa moltes vegades al trànsit natural de les persones. I per això sempre hi ha qui tira pel dret sense miraments.

Una abraçada.
Monogamia

Con la distancia, la fidelidad ya es más un recurso poético que una realidad insalvable.
(Marta Pessarrodona)
En la ciudad de Barcelona es Parcs i Jardins (parques y jardines) quien se ocupa del mantenimiento de todas las zonas verdes de la ciudad, ya sean grandes, como pequeñas o minúsculas, salvo el Parque Natural de Collserola que tiene un sistema de gestión propio, ya que no es un parque urbano, sino metropolitano. Inevitablemente hay veces que estas zonas verdes interfieren el paso natural de los peatones y obligan a dar una vuelta a los que las quieren respetar. Son muchos los que pasan de todo y pisan la hierba, el césped, o lo que sea necesario y acaban por abrir un camino calvo a medio jardín, que es por donde es más natural pasar, y que suele ser un camino más corto.

Curiosamente la reacción de los jardineros de Parcs i Jardins no responde a un criterio único, ya que tanto pueden optar por poner unas losas y transformar el camino en una zona de paso bien delimitada y conservada, como por poner obstáculos en forma de vegetación con arbustos leñosos o poner una barandilla metálica cerrando el paso y obligando, a quienes se resisten, a dar una vuelta que no quieren hacer. Y eso, esas acciones contrapuestas, se puede producir, incluso, dentro del mismo parque, a pocos metros de distancia. Desde mi punto de vista, la correcta es la primera solución, la que respeta la naturaleza humana que busca el camino más corto, la segunda es una imposición que va contra nuestra propia naturaleza, y perpetúa el error de quien diseñó el parque o el jardín.

Creo que desde que escribo blogs he manifestado varias veces mi convencimiento, del que creo tener evidencias, de que la monogamia va contra la naturaleza humana y que es como esta barrera leñosa o metálica por la que opta bastantes veces Parcs i Jardins obligando a los ciudadanos a comportarse de forma antinatural, dando una vuelta inútil. Y expondré una de esas evidèncias, quizás la más interesante.

En la naturaleza, en el reino animal, creo que la monogamia, sólo se da de forma natural (no impuesta) en gran parte de las aves, pero no en todas, por ejemplo, las gallinas no son monógamas. Creo que este comportamiento no se da en ninguna otra clase (taxonómica) del reino animal. La taxonomía sitúa al homo sapiens en la clase de los mamíferos, y en consecuencia al homo sapiens sapiens, o hombre moderno, que es considerado una subespecie del homo sapiens.

Como sabemos, nuestro comportamiento sexual tiene un importante componente instintivo, y el resto de los factores que condicionan ese comportamiento son culturales, forzados por nuestro entorno social. Por eso defiendo que las raíces de nuestro comportamiento natural en ese terreno las debemos buscar en nuestros instintos.

Una de las característica singular del género humano es su estado de celo permanente, no hay unas épocas de fertilidad y otras de esterilidad como ocurre con otros mamíferos y eso hace que pueda mantener relaciones sexuales en cualquier momento. El hombre moderno comparte esa singularidad con otra especie dentro de la familia de los homínidos, en el orden de los primates. Se trata del bonobo, conocido también como chimpancé pigmeo; y que es una de las dos especies que componen el género de los chimpancés.
«Las relaciones sexuales juegan un papel preponderante en las sociedades de bonobos, que se utilizan de saludo, como método de resolución de conflictos, como medio de reconciliación después de los conflictos, y como forma de pago mediante favores tanto de machos como de hembras a cambio de comida. Los bonobos son los únicos primates (aparte de los humanos) que han sido vistos haciendo todas las actividades sexuales siguientes: sexo genital cara a cara (principalmente hembra con hembra, seguido en frecuencia por el coito hembra-macho y los roces macho-macho), besos con lengua y sexo oral.

La actividad sexual tiene lugar tanto dentro de la familia cercana como fuera de ella, y suele implicar tanto adultos como crías. Los bonobos no forman relaciones estables de pareja. Tampoco parecen distinguir ni género ni edad, con la excepción de las madres y sus hijos, entre los que no se han visto nunca relaciones sexuales. »
Según se explica en la Viquipèdia (versión catalana de la wikipedia).
La Gran Enciclopedia Catalana asegura que los bonobos «a diferencia de los chimpancés, conservan la capacidad o la inclinación para el aprendizaje hasta bien entrada la edad adulta, y en cautividad son los animales que han mostrado más similitudes con los humanos, ya que reconocen la propia imagen reflejada y son capaces de comunicarse con un conjunto limitado de símbolos.»

Todo esto que se describe del comportamiento sexual de los bonobos se da de una forma menos o menos intensa en la mayoría de las culturas humanas, ya sea abiertamente o a escondidas, y esa es una evidencia clara y potente, no la única, que me da pie a defender que la pareja estable con exclusividad sexual, es decir, la monogamia, es tan antinatural en el humano como la barrera metálica o vegetal leñosa que Parcs i Jardins pone muchas veces al tráfico natural de las personas. Y por eso siempre hay quien va al grano sin miramientos.

Un abrazo.


dijous, 10 de maig de 2018

Felicitat nacional --- Felicidad nacional

[Entrada 216]

Felicitat nacional

És clàssic que la felicitat ens trobi sempre fent cara d'enzes.
(Josep Carner)
Seguint amb aquest tema, el de la felicitat, voldria comentar la qualificació que fa World Happiness Report dels països segons la percepció de felicitat dels seus habitants. Bé, com que s'elabora a base d'una enquesta, es tracta en realiata de tan sols d'una petita porció de la seva població.

La classificació del 2018 està encapçalada per països del Nord d'Europa, com Finlàndia, Noruega, Dinamarca, i Islàndia, seguits de Suïssa, i Holanda. En setena i vuitena posició hi ha Canadà i Nova Zelanda, en novena, Suècia, i en la desena, Austràlia. La llista té al final uns quants països africans com Tanzània, Sudan del Sud, República Centreafricana i Burundi.

Acceptant, amb totes les limitacions que té una enquesta, que això sigui més o menys així, sembla, doncs, que el factor climàtic no és gaire decisiu en aquest tema. Fixeu-vos que dels països que encapçalen la llista, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Canadà, i Suècia, són països propers al Pol Nord, i que pateixen hiverns molt durs, amb molt poques hores de llum, i fins i tot hi ha zones d'alguns d'aquests països que passen part de l'hivern en nit permanent. Mentre que Tanzània, República Centreafricana i Burundi són països de la zona equatorial de l'Àfrica on pràcticament no hi ha estiu ni hivern i on hi ha 12 h de dia i 12 h de nit tot l'any. Sorprèn una mica, oi?

He sentit a dir que la clau podria estar en el fet que viuen bé, els seus polítics no roben, i les coses funcionen, ja que tots hi col·laboren. Qui assegurava això explicava una anècdota d'un amic seu, noruec, que va venir a Barcelona a visitar-lo.
El dia abans d'anar-se'n vam anar junts a El Corte Inglés, a la zona de les begudes el noruec estava com un nen a Disneyland i em va dir:

- WOW! Que barat el Chivas! Me n'emportaré dues ampolles!
- ¿Només dues?
- Sí, perquè segons la llei només puc dur-ne dues.
- Sí, però, si les fiques a la maleta, no crec que et revisin...
- No, mai revisen...
- Per això...
- En portaré 2!
- Per què?
- Perquè la llei diu que només en puc portar dues...
- Sí, però si no et revisaran...
- La llei diu que només puc portar-ne dues!

I així ho va fer.
El tracte que reben els jubilats noruecs o els danesos són un altre exemple de què les coses els funcionen.

Per acabar, a la llista, EUA ocupa el lloc 18, Regne Unit, el 19, França, el 23 i Espanya, el 36. Dels països de l'Amèrica Llatina el més ben situat és Costa Rica al lloc 13, per davant dels EUA, va seguit de Mèxic, al 24, Xile (25), Panamà (27), Brasil (28), Argentina (29), Guatemala (30), Uruguai (31), Colòmbia (37), El Salvador (40), Nicaragua (41), Equador (48), Bolívia (62), Paraguai (64), Perú (65), Hondures (72), República Dominicana (83), Veneçuela (102) i tanca la llista, situat entre els deu últims del món, Haití, a la posició 148. Fixem-nos que Espanya està just abans que Colòmbia i per sota d'Uruguai.

Xoquen coses, com que en països com Dinamarca, que el 2017 encapçalava aquesta llista, la tassa de suïcidis sigui molt superior a la d'Espanya, o que molts dels jubilats de la UE emigrin a Espanya per viure millor. Potser l'explicació la podem trobar en Joaquim Bartrina, un poeta reusenc del segle XIX, caracteritzat per la seva mordacitat, que acaba un dels seus poemes dient: [...] Si alaba Inglaterra, será inglés / Si reniega de Prusia, es un francés / y si habla mal de España... es español.

Una abraçada.
Felicidad nacional

Es clásico que la felicidad nos pille siempre con cara de bobalicones.
(Josep Carner)
Siguiendo con ese tema, el de la felicidad, quisiera comentar la calificación que hace World Happiness Report de los países según la percepción de felicidad de sus habitantes. Bueno, como se elabora a base de una encuesta, se trata en realidad de tan sólo de una pequeña porción de su población.

La clasificación del 2018 está encabezada por países del Norte de Europa, como Finlandia, Noruega, Dinamarca, e Islandia, seguidos de Suiza, y Holanda. En séptima y octava posición están Canadá y Nueva Zelanda, en novena, Suecia, y en la décima, Australia. La lista tiene al final varios países africanos como Tanzania, Sudán del Sur, República Centro-africana y Burundi.

Aceptando, con todas las limitaciones que tiene una encuesta, que eso sea más o menos así, parece, pues, que el factor climático no es muy decisivo en este tema. Fijaros en que los países que encabezan la lista, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá, y Suecia, son países cercanos al Polo Norte, y que sufren inviernos muy duros, con muy pocas horas de luz, e incluso hay zonas de algunos de esos países que pasan parte del invierno en noche permanente. Mientras que Tanzania, República Centro-africana y Burundi son países de la zona ecuatorial de África donde prácticamente no hay verano ni invierno y donde hay 12 h de día y 12 h de noche todo el año. Sorprende un poco, ¿verdad?

He oído decir que la clave podría estar en que viven bien, sus políticos no roban, y las cosas funcionan, ya que todos colaboran. Quién aseguraba esto explicaba una anécdota de un amigo suyo, noruego, que vino a Barcelona a visitarlo.
El día antes de irse fuimos juntos a El Corte Inglés, en la zona de las bebidas el noruego estaba como un niño en Disneyland y me dijo:

- WOW! Que barato el Chivas! Me llevaré dos botellas!
- ¿Sólo dos?
- Sí, porque según la ley sólo puedo llevar dos.
- Sí, pero, si las metes en la maleta, no creo que te revisen...
- No, nunca revisan...
- Por eso...
- Llevaré 2!
- ¿Por qué?
- Porque la ley dice que sólo puedo llevar dos...
- Sí, pero si no te revisarán...
- La ley dice que sólo puedo llevar dos!

Y así lo hizo.
El trato que reciben los jubilados noruegos o los daneses son otro ejemplo de que las cosas les funcionan.

Por último, en la lista, EE.UU. ocupa el puesto 18, Reino Unido, el 19, Francia, el 23 y España, el 36. De los países de América Latina el mejor situado es Costa Rica en el puesto 13, por delante de los EEUU, seguido de México, el 24, Chile (25), Panamá (27), Brasil (28), Argentina (29), Guatemala (30), Uruguay (31), Colombia (37), El Salvador (40) , Nicaragua (41), Ecuador (48), Bolivia (62), Paraguay (64), Perú (65), Honduras (72), República Dominicana (83), Venezuela (102) y cierra la lista, situado entre los diez últimos del mundo, Haití, en la posición 148. Fijaros que España está justo antes que Colombia y por debajo de Uruguay.

Chocan cosas, como que en países como Dinamarca, que en 2017 encabezaba esa lista, la tasa de suicidios sea muy superior a la de España, o que muchos de los jubilados de la UE emigren a España para vivir mejor. Quizás la explicación la podemos encontrar en Joaquín Bartrina, un poeta reusense del siglo XIX, caracterizado por su mordacidad, que acaba uno de sus poemas diciendo: [...] Si alaba Inglaterra, será inglés / Si reniega de Prusia, es un francés / y si habla mal de España... es español.

Un abrazo.