Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dimecres, 3 d’agost de 2016

Sofistes --- Sofistas

[Entrada 134]

Sofistes


Els diccionaris els qualifiquen de filòsofs, malgrat que altres filòsofs com Sòcrates, Plató o Aristòtil no els hi van considerar. Eren una mena de mestres ambulants que oferien els seus ensenyaments sovint a canvi de diners. Es guanyaven la vida preparant els alumnes per a la vida a la polis mitjançant l'ensenyament del llenguatge, la capacitat d'argumentar, persuadir, i/o mostrar les implicacions de qualsevol qüestió. Plató criticava els sofistes pel seu formalisme i les seves trampes dialèctiques, mentre pretenien ensenyar la virtut i humanisme.

Havien de "poder convertir en sòlids i forts els arguments més febles", deia Protàgores. Gòrgies afirmava que amb les paraules es pot enverinar i extasiar. Es tracta, doncs, d'adquirir el domini dels raonaments enganyosos. L'art de la persuasió no està al servei de la veritat sinó dels interessos de qui parla. No creien que l'ésser humà fos capaç de conèixer una veritat vàlida per a tots, tot afirmant que cadascú té "la seva" veritat. D'Aristòtil provindrà el sentit pejoratiu: sofista és qui utilitza el sofisma per a raonar. No oblidem que un sofisma és un argument capciós, un sil·logisme viciós, per fer passar com a veritat el que és fals.

Tot i que avui es creu que la causa principal del seu poc prestigi davant dels seus coetanis era degut al fet que cobraven pels seus ensenyaments, en realitat el seu poc prestigi està justificat perquè practicaven l'art de la persuasió, que no estava ni està al servei de la veritat sinó dels interessos de qui parla.

Aquesta art, la de la persuasió, és la principal eina dels polítics del món, tant dels del passat com dels del present. Avui en dia molts d'ells recorren a filòsofs, historiadors, psicòlegs i altres professionals del pensament i les emocions humanes per trobar arguments que els permetin defensar els seus interessos i els dels lobbies que els financen.

Entenc que els sofistes van fer palès que el pensament basat només en el raonament, en l'argumentació especulativa, admet qualsevol conclusió. Em costa molt d'entendre i acceptar que admetem que els polítics i els seus partits juguin amb nosaltres d'aquesta manera, amb una fal·làcia darrera l'altra, tot fent promeses que tots sabem que no compliran, ja que no es mouen pels nostres interessos, sinó pels dels grups de pressió que tenen darrere, i el seu únic interès personal és fer seu el poder i mantenir-s'hi tant de temps com puguin, és a dir, guanyar les següents eleccions. I de fet no són més que tontos útils.

Sóc un amant de la veritat i, en conseqüència, de la ciència que intenta esbrinar que és real. No puc amb els sofistes i la seva argumentació.

Una abraçada.
Sofistas


Los diccionarios y enciclopedias los califican de filósofos, a pesar de que otros filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles no los consideraron tal cosa. Eran una especie de maestros ambulantes que ofrecían sus enseñanzas a menudo a cambio de dinero. Se ganaban la vida preparando a los alumnos para la vida en la polis mediante la enseñanza del lenguaje, la capacidad de argumentar, persuadir, y/o mostrar las implicaciones de cualquier cuestión. Platón criticaba los sofistas por su formalismo y sus trampas dialécticas, mientras pretendían enseñar la virtud y humanismo.

Tenían que "poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles", decía Protágoras. Gorgias afirmaba que con las palabras se puede envenenar y embelesar. Se trata, pues, de adquirir el dominio de los razonamientos engañosos. El arte de la persuasión no está al servicio de la verdad sino de los intereses de quien habla. No creían que el ser humano fuera capaz de conocer una verdad válida para todos, afirmando que cada uno tiene "su" verdad. De Aristóteles provendrá el sentido peyorativo: sofista es quien utiliza el sofisma para razonar. No olvidemos que un sofisma es un argumento capcioso, un silogismo vicioso, para hacer pasar como verdad lo que es falso.

Aunque hoy se cree que la causa principal de su poco prestigio ante sus coetáneos era debido a que cobraban por sus enseñanzas, en realidad su poco prestigio está justificado porque practicaban el arte de la persuasión, que no estaba ni está al servicio de la verdad sino de los intereses de quien habla.

Esta arte, la de la persuasión, es la principal herramienta de los políticos del mundo, tanto de los del pasado como de los del presente. Hoy en día muchos de ellos recurren a filósofos, historiadores, psicólogos y otros profesionales del pensamiento y las emociones humanas para encontrar argumentos que les permitan defender sus intereses y los de los lobbies que los financian.

Entiendo que los sofistas pusieron de manifiesto que el pensamiento basado sólo en el razonamiento, en la argumentación especulativa, admite cualquier conclusión. Me cuesta mucho entender y aceptar que admitamos que los políticos y sus partidos jueguen con nosotros de esta manera, con una falacia tras otra, haciendo promesas que todos sabemos que no cumplirán, ya que no se mueven por nuestros intereses, sino por los de los grupos de presión que tienen detrás, y su único interés personal es hacer-se con el poder y mantenerse en él tanto tiempo como puedan, es decir, ganar las siguientes elecciones. Y de hecho no son más que tontos útiles.

Soy un amante de la verdad y, en consecuencia, de la ciencia que trata de averiguar que es real. No puedo con los sofistas y su argumentación.

Un abrazo.


dilluns, 18 de juliol de 2016

Vuitanta anys de franquisme --- Ochenta años de franquismo

[Entrada 133]

Vuitanta anys de franquisme


Vuitanta anys es compleixen avui del cop d'estat de 1936. Un cop d'estat que va fracassar però que va donar el tret de sortida a una llarga guerra civil, que alguns van usar de laboratori d'assaig per a la segona guerra mundial.

Vuitanta anys després el feixisme encara és present als nostres carrers... Encara hi ha noms de carrers i places en força ciutats: Madrid, Lleida... Encara hi ha monuments d'aquells que s'aixecaren contra un règim democràtic legalment establert, com el monument de Tortosa...

Una guerra fratricida de la qual que només s'ha permès la reconciliació al bàndol vencedor, però que encara és hora que es demanin responsabilitats pels crims, per la corrupció i pels abusos dels qui van vèncer.

Vuitanta anys després el nacional-catolicisme encara és present en la societat civil de moltes poblacions i en les polítiques neofranquistes del govern ara en funcions.

Vuitanta anys després encara està pendent la reforma econòmica d'un país que fou profundament agrícola, que va viure de les seves colònies durant quasi 400 anys, i que encara avui viu d'aquella antiga glòria, però que no té una orientació econòmica clara.

Vuitanta anys després encara seguim lluitant a Catalunya, Euskadi, Galícia...

Vuitanta anys negres per a la història.

Una abraçada.
Ochenta años de franquismo


Ochenta años se cumplen hoy del golpe de estado de 1936. Un golpe de estado que fracasó pero que dio el pistoletazo de salida a una larga guerra civil, que algunos usaron de laboratorio de ensayo para la segunda guerra mundial .

Ochenta años después el fascismo todavía está presente en nuestras calles ... Todavía hay nombres de calles y plazas en bastantes ciudades: Madrid, Lérida ... Todavía hay monumentos de aquellos que se levantaron contra un régimen democrático legalmente establecido como el monumento de Tortosa ...

Una guerra fratricida de la que que sólo se ha permitido la reconciliación al bando vencedor, pero que aún es hora de que se pidan responsabilidades por los crímenes, por la corrupción y los abusos de los que vencieron.

Ochenta años después el nacional-catolicismo todavía está presente en la sociedad civil de muchas poblaciones y en las políticas neofranquistas del gobierno ahora en funciones.

Ochenta años después todavía está pendiente la reforma económica de un país que fue profundamente agrícola, que vivió de sus colonias durante casi 400 años, y que aún hoy vive de aquella antigua gloria, pero que no tiene una orientación económica clara.

Ochenta años después aún seguimos luchando en Cataluña, Euskadi, Galicia...

Ochenta años negros para la historia.

Un abrazo.


dimecres, 13 de juliol de 2016

Treball --- Trabajo

[Entrada 132]

Treball


A la versió catalana de la Wikipedia (la Viquipèdia) es diu que el treball "és un esforç manual o intel·lectual que generalment implica, encara que no sempre, una contrapartida econòmica o en espècie. Té implicacions directes en el dret, l'economia i la sociologia. Segons el “Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana”, és l'activitat conscient dels éssers humans orientada per a satisfer les seves necessitats transformant la natura que els envolta. En economia capitalista es defineix com un esforç humà aplicat a la producció de la riquesa (benefici econòmic) i es considera, per tant un factor de producció."

Treballar per satisfer les necessitats d'un mateix i les dels que en puguin dependre (penso bàsicament en malalts, ancians i nens) justifica ben clarament fer l'esforç manual o intel·lectual que es defineix com a treball. Ara treballar per produir riquesa ja no em sembla tan clar. En tot cas em pregunto "quanta" riquesa i "per a qui", una cosa és satisfer les necessitats i l'altre produir més del que ens cal, és a dir, produir excedents amb els quals mantenir en aquells que no estan col·laborant en res, però encara és molt pitjor quan aquest produir riquesa és per enriquir en algú, especialment si aquest algú no és un mateix, com sol passar al qui treballa per a un altre.

Antigament, quan l'estat estava dirigit per un príncep sobirà (es fes dir, rei, emperador, duc, comte, etc.) els tributs que s'obligava a pagar a la població no tenien més justificació que el manteniment d'aquest sobirà, la seva cort i el seu principat. El sobirà no havia de donar-ne comptes i podia fàcilment donar via lliure a la seva cobdícia i practicar la cleptocràcia. Això ha canviat radicalment, ja que els estats actuals estan obligats a rendir comptes de tot el que recapten i també de quin destí se li dóna... Malgrat els casos de corrupció que ja sabem que són força freqüents i que en tot cas són un delicte que és perseguit amb més o menys encert pel mateix estat.

No passa el mateix amb els negocis privats, especialment després de la globalització. Els seus beneficis es justifiquen d'una manera estrictament comptable: m'he gastat tant i he aconseguit quant i la diferència de quant a tant són els beneficis. Com es gestionen aquest quant i aquest tant és més complicat de controlar. D'una banda perquè el món dels negocis privats sol tenir una regulació força laxa i es permeten pràctiques que en l'àmbit públic són considerades corruptes i delictives, com ara els regals d'empresa. D'altra banda el fet de la globalització encara ho complica més, ja que fa pràcticament impossible controlar els beneficis reals dels negocis privats en cada estat, i també les maniobres financeres que es fan per eludir fiscalitats, regulacions socials, etc. que ja sabem que no són iguals a tots els estats. O sigui que les companyies d'abast multinacional poden fer coses en alguns països que en altres són il·legals. Cosa que és afavorida pels tractats de lliure comerç internacional que tant agraden als ultraliberals.

Treballar per cobrir les meves necessitats i les dels meus, ho trobo absolutament imprescindible. Treballar per cobrir les despeses de l'estat, també. Parlo d'un estat que assumeixi les seves comeses, lliure de corrupció i cleptocràcia. Però em sembla que ens hem de negar rotundament a treballar per enriquir a un altre, qui probablement s'endurà la seva riquesa lluny de l'estat on treballo i intentarà pagar la mínima part d'impostos que li tocaria en aquest estat (recordem que només el 4% del que recapta l'Estat Espanyol prové de les grans fortunes i les grans empreses). Com que ja he parlat del cooperativisme i del que en diu la constitució espanyola de 1978 a l'article 129.2 al respecte no m'estendré en explicar com aconseguir-ho.

D'altra banda també col·laborem a l'enriquiment de tercers comprant-los el que venen. Per això també és important vigilar què, com i on comprem. En aquest sentit hi ha el tema del comerç just i del de proximitat, on es valora on i com es produeix d'una banda, i de com i a través de qui arriba el producte als nostres mercats de l'altra.

Treballar sí, però per a mi, per als meus i per al manteniment del meu estat, no per enriquir a tercers que ni tan sols contribueixen a mantenir aquest estat.

Una abraçada.
Trabajo


En la versión catalana de la Wikipedia (la Viquipèdia) se dice que el trabajo "es un esfuerzo manual o intelectual que generalmente implica, aunque no siempre, una contrapartida económica o en especie. Tiene implicaciones directas en el derecho, la economía y la sociología. Según el "Diccionario de la Enciclopedia Catalana", es la actividad consciente de los seres humanos orientada a satisfacer sus necesidades transformando la naturaleza que los rodea. En economía capitalista se define como un esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza (beneficio económico) y se considera, por tanto un factor de producción. "

Trabajar para satisfacer las necesidades de uno mismo y las de los que puedan depender (pienso básicamente en enfermos, ancianos y niños) justifica claramente hacer el esfuerzo manual o intelectual que se define como trabajo. Ahora trabajar para producir riqueza ya no me parece tan claro. En todo caso me pregunto "cuánta" riqueza y "para quién", una cosa es satisfacer las necesidades y el otro producir más de lo que nos hace falta, es decir, producir excedentes con los que mantener a aquellos que no están colaborando en nada, pero aún es mucho peor cuando éste producir riqueza es para enriquecer en alguien, especialmente si ese alguien no es uno mismo, como suele ocurrir a quien trabaja para otro.

Antiguamente, cuando el estado estaba dirigido por un príncipe soberano (se hiciera llamar, rey, emperador, duque, conde, etc.) los tributos que se obligaba a pagar a la población no tenían más justificación que el mantenimiento de ese soberano , su corte y su principado. El soberano no tenía que dar cuentas y podía fácilmente dar vía libre a su codicia y practicar la cleptocracia. Eso ha cambiado radicalmente, ya que los estados actuales están obligados a rendir cuentas de todo lo que recaudan y también de qué destino se le da... A pesar de los casos de corrupción que ya sabemos que son bastante frecuentes y que en todo caso son un delito que es perseguido con más o menos acierto por el propio estado.

No ocurre lo mismo con los negocios privados, especialmente después de la globalización. Sus beneficios se justifican de una manera estrictamente contable: me he gastado tanto y he conseguido cuánto y la diferencia de cuanto a tanto son los beneficios. Cómo se gestionan ese cuanto y ese tanto es más complicado de controlar. Por un lado porque el mundo de los negocios privados suele tener una regulación bastante laxa y se permiten prácticas que en el ámbito público son consideradas corruptas y delictivas, como los regalos de empresa. Por otra parte el hecho de la globalización aún lo complica más, ya que hace prácticamente imposible controlar los beneficios reales de los negocios privados en cada estado, y también las maniobras financieras que se hacen para eludir fiscalidades, regulaciones sociales, etc. que ya sabemos que no son iguales en todos los estados. O sea que las compañías de alcance multinacional pueden hacer cosas en algunos países que en otros son ilegales. Lo cual es favorecido por los tratados de libre comercio internacional que tanto gustan a los ultraliberales.

Trabajar para cubrir mis necesidades y las de los mios, me parece absolutamente imprescindible. Trabajar para cubrir los gastos del estado, también. Hablo de un estado que asuma sus cometidos, libre de corrupción y cleptocracia. Pero me parece que hemos que negar rotundamente a trabajar para enriquecer a otro, quien probablemente llevará su riqueza lejos del estado donde trabajo e intentará pagar la mínima parte de impuestos que le tocaría a ese estado (recordemos que sólo el 4% de lo que recauda el Estado Español proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas). Como ya he hablado del cooperativismo y de lo que dice la constitución española de 1978 en el artículo 129.2 al respecto no me extenderé en explicar cómo conseguirlo.

Por otro lado también colaboramos al enriquecimiento de terceros comprándoles lo que venden. Por eso también es importante vigilar qué, cómo y dónde compramos. En este sentido está el tema del comercio justo y del de proximidad , donde se valora dónde y cómo se produce por un lado, y de cómo ya través de quién llega el producto a nuestros mercados por el otro.

Trabajar sí, pero para mí, para los míos y para el mantenimiento de mi estado, no para enriquecer a terceros que ni siquiera contribuyen a mantener ese estado.

Un abrazo.


divendres, 8 de juliol de 2016

Orlando

[Entrada 131]

Orlando


El món està de dol, i també la comunitat LGBT. Prop d'una cinquantena de persones han mort a mans d'una altra persona. L'un diu defensar uns ideals, unes creences que altres qualifiquem d'extremistes. Els altres feien la seva vida, amb totes les limitacions que tenim els LGBT. Limitacions que compartim a la nostra societat amb tants d'altres que per una singularitat o altra viuen de forma diferent.

L'agressor va irrompre en un club gai d'Orlando (Florida) amb una arma d'assalt. Abans de l'atac, havia jurat lleialtat a Estat Islàmic (també conegut com a ISIS o DAESH). Havia aconseguit l'armament amb relativa facilitat en aquells estats units on la llibertat individual forma part dels seus principis fonamentals. Aquella persona va posar la seva vida a disposició d'uns ideals fonamentats en el que actualment qualifiquem de fanatisme religiós.

Els precandidats que estan lluitant per arribar a la Casablanca han intentat aprofitar-se de la situació per intentar esgarrapar uns quants vots. L'un va aprofitar per fomentar l'odi cap al món islàmic, l'altre per reobrir la polèmica sobre la llibertat d'accés a les armes als EUA.

Limitar l'accés a les armes té allà grans detractors. A part dels qui les fabriquen i comercialitzen, hi ha també la poderosa National Rifle Association (Associació Estatunidenca d'Armes de Foc) que va presidir entre 1998 i 2003 en Charlton Heston. També s'hi oposen tots aquells que creuen que fer-ho seria una agressió a la seva llibertat individual, als seus drets bàsics. Altres creiem que les armes, siguin de foc o no, sempre són perilloses i que, per tant, cal restringir-ne l'accés. No vull polemitzar sobre aquest tema de l'accés a les armes. Em sembla massa obvi.

En realitat al darrere de tot plegat el que hi ha és una altra qüestió que és aquest delicat equilibri o desequilibri entre la llibertat individual i l'interès de la comunitat. Polèmica que es podria també vincular al debat entre els defensors del liberalisme i els que creuen en una gestió comunitària de béns i recursos. Sens dubte estic amb els que defensen que cal trobar l'equilibri adequat entre ambdues coses.

Sens dubte, el meu dolor per aquestes 49 víctimes va molt més enllà de les meves reflexions sobre el funcionament de la nostra societat, que entre altres coses, encara no ens tracta com seria just, i no solament per ser LGBT. Són 49 persones que han mort simplement per practicar una sexualitat diferent.

Una abraçada.
Orlando


El mundo está de luto, así como la comunidad LGBT. Cerca de una cincuentena de personas han muerto a manos de otra persona. El uno dice defender unos ideales, unas creencias que otros calificamos de extremistas. Los otros hacían su vida, con todas las limitaciones que tenemos los LGBT. Limitaciones que compartimos en nuestra sociedad con tantos otros que por una singularidad u otra viven de forma diferente.

El agresor irrumpió en un club gay de Orlando (Florida) con un arma de asalto. Antes del ataque, había jurado lealtad a Estado Islámico (también conocido como ISIS o DAESH). Había conseguido el armamento con relativa facilidad en aquellos estados unidos donde la libertad individual forma parte de sus principios fundamentales. Aquella persona puso su vida a disposición de unos ideales fundamentados en lo que actualmente calificamos de fanatismo religioso.

Los precandidatos que están luchando para llegar a la Casablanca han intentado aprovecharse de la situación para intentar arañar unos cuantos votos. El uno aprovechó para fomentar el odio hacia el mundo islámico, el otro para reabrir la polémica sobre la libertad de acceso a las armas en EEUU.

Limitar el acceso a las armas tiene allí grandes detractores. A parte de quienes las fabrican y comercializan, hay también la poderosa National Rifle Association (Asociación Estadounidense de Armas de Fuego) que presidió entre 1998 y 2003 Charlton Heston. También se oponen todos aquellos que creen que hacerlo sería una agresión a su libertad individual, a sus derechos básicos. Otros creemos que las armas, sean de fuego o no, siempre son peligrosas y que, por tanto, hay que restringir el acceso a ellas. No quiero polemizar sobre este tema del acceso a las armas. Me parece demasiado obvio.

En realidad detrás de todo ello lo que hay es otra cuestión que es este delicado equilibrio o desequilibrio entre la libertad individual y el interés de la comunidad. Polémica que se podría también vincularse al debate entre los defensores del liberalismo y los que creen en una gestión comunitaria de bienes y recursos. Sin duda estoy con los que defienden que hay que encontrar el equilibrio adecuado entre ambas cosas.

Sin duda, mi dolor por estas 49 víctimas va mucho más allá de mis reflexiones sobre el funcionamiento de nuestra sociedad, que entre otras cosas, aún no nos trata como sería justo, y no solamente por ser LGBT. Son 49 personas que han muerto simplemente para practicar una sexualidad diferente.

Un abrazo.diumenge, 12 de juny de 2016

La tieta --- La tía soltera

[Entrada 130]

La tieta


La despertarà el vent d'un cop als finestrons.
És tan llarg i ample el llit... I són freds els llençols...
Amb els ulls mig tancats, buscarà una altra mà
sense trobar ningú, com ahir, com demà.

La seva soledat és el fidel amant
que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam...
Escoltarà el miol d'un gat castrat i vell
que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern.

Hi ha un missal adormit damunt la tauleta
i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta.

Un mirall esquerdat li dirà: "Ja et fas gran.
Com ha passat el temps! Com han volat els anys!
Com somnis de jovent pels carrers s'han perdut!
Com s'arruga la pell, com s'ensorren ells ulls!..."

La portera, al seu pas, dibuixarà un somrís:
És l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit.
Cada dia el mateix: agafar l'autobús
per treballar al despatx d'un advocat gandul,
amb qui en altre temps ella es feia l'estreta.
D'això fa tant de temps... Ni ho recorda la tieta.

La que sempre té un plat quan arriba Nadal.
La que no vol ningú si un bon dia pren mal.
La que no té més fills que els fills dels seus germans.
La que diu: "Tot va bé". La que diu: "Tant se val".

I el Diumenge de Rams comprarà al seu fillol
un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons
i a l'església tots dos faran com fa el mossèn
i lloaran Jesús que entra a Jerusalem...

Li darà vint durets per obrir una llibreta:
cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta.

I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom.
Se l'endurà una grip cap al forat profund.
Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt,
els salms dels capellans, les misses de difunts

i les flors que seguiran el seu enterrament;
són coses que sovint les oblida la gent,
i fan bonic les flors amb negres draps penjant
i al darrera uns amics, descoberts fa un instant

i una esquela que diu: "Ha mort la senyoreta.
Descansi en pau, AMÉN. ".
I oblidarem la tieta.

(Joan Manuel Serrat)
Extret de Albúm, Canción y Letra (http://www.albumcancionyletra.com/)La tía soltera


La despertará el viento de un golpe en los postigos.
Es tan larga y ancha la cama... Y están frías las sábanas.
Con los ojos medio cerrados buscará otra mano
sin encontrar ninguna, como ayer, como mañana.

Su soledad es el amante fiel
que conoce su cuerpo pliegue a pliegue, palmo a palmo...
Escuchará el maullido de un gato castrado y viejo
que en sus rodillas duerme las largas noches de invierno.

Hay un misal dormido encima de la mesilla de noche
y un vaso de agua medio vacío cuando se levanta «la tieta».

Un espejo resquebrajado le dirá: «Te haces mayor.
¡Cómo ha pasado el tiempo! ¡Cómo han volado los años!
¡Cómo se han perdido por las calles los sueños de juventud!
¡Cómo se arruga la piel, cómo se hunden los ojos!...»

La portera, a su paso, dibujará una sonrisa:
es el orgullo de quien tiene alguien que le caliente la cama.
Cada día lo mismo: coger el autobús
para ir a trabajar en el despacho de un abogado gandul
con quien en otro tiempo ella se hacía la estrecha.
De eso hace tanto tiempo... Ni lo recuerda «la tieta».

La que siempre tiene un plato cuando llega Navidad.
La que no quiere nadie si un buen día cae enferma.
La que no tiene más hijos que los hijos de sus hermanos.
La que dice: «Todo va bien». La que dice: «¡Qué más da!»

Y el Domingo de Ramos le comprará a su ahijado
un palmón largo y blanco y un par de calcetines
y en la iglesia los dos harán lo que hace el cura
y alabarán a Jesús que entra en Jerusalén...

Le dará veinte duritos para abrir una libreta:
hay que ahorrar el dinero, como siempre ha hecho «la tieta».

Y un día se ha de morir, más o menos como todos.
Se la llevará una gripe al agujero profundo.
Entonces ya habrá pagado el nicho y el ataúd,
los salmos de los sacerdotes, las misas de difuntos

y las flores que acompañarán su entierro;
son cosas que a menudo las olvida la gente,

y son tan bonitas las flores con crespones negros colgando
y detrás unos amigos, descubiertos hace un instante
y una esquela que dice... «Ha muerto la señorita... descanse en paz. AMÉN»...
Y olvidaremos a «la tieta».

(Joan Manuel Serrat)
Extraido de Albúm, Canción y Letra (http://www.albumcancionyletra.com/)


dijous, 2 de juny de 2016

Les mars del Sud --- Los mares del Sur

[Entrada 129]

Les mars del Sud


En Joan vivia amb els seus pares i s'ocupava d'ells. Ja s'havien fet grans i ell s'havia fet càrrec de gestionar els seus béns, la seva salut i de regir el domicili familiar. Als seus trenta tants ja era com aquelles tietes catalanes que s'havien de quedar per vestir sants i fer-se càrrec de cuidar dels pares ja grans.

Tenia una germana, la Núria, que s'havia casat amb l'hereu d'un dels amics del pare. Ella vivia a Pedralbes, tenia dues filipines a jornada completa i només anava a veure als pares un cop o dos al mes. Sempre estava molt ocupada amb totes les seves relacions socials, tant que no havia tingut temps de tenir fills.

El seu germà gran, en Jordi, era un solter d'or d'aquests que omplen les revistes del cor. Havia estat un esportista de tercera fila que havia fracassat en tot el que havia emprès i que vivia dels diners que anava estirant dels pares i que llavors li en aquell moment ja li havia de proporcionar en Joan.

Aquell dia al matí el pare li havia donat la combinació de la caixa forta de casa i després de dinar ell s'havia dedicat a inspeccionar-ne el contingut. Entre els documents va trobar el testament que havia refet el seu pare feia poc més d'un any. El testament era el típic testament català. La mare d'en Joan seria usufructuaria de tots els béns familiars, en aquell moment a nom del pare, si el sobrevivia. Fins aquí tot normal. El seu germà gran en Jordi seria l'hereu universal dels béns familiars i ell i la seva germana només rebrien la legítima, que si bé no era per menystenir, no era més que una mínima part de la riquesa familiar.

Va fer les maletes, tranquil·lament, sense pressa, va escollir amb cura tot el que hi posava. Va comprar un bitllet només d'anada a un lloc remot on tota la vida havia somiat viure-hi. Quan ja ho tenia tot a punt i li faltaven 2 hores perquè s'enlairés el seu avió va agafar el telèfon, va trucar al seu germà gran i li va dir que s'hauria de fer càrrec dels seus pares i de gestionar els negocis familiars ja que ell se n'anava. No li va donar temps per a gaires preguntes i no li va donar cap resposta clara a les poques que aquell, sorprès, li va fer. Després de penjar el telèfon va sortir al carrer amb el seu equipatge, va agafar un taxi per anar a l'aeroport i no va tornar mai més a la ciutat on havia nascut i havia viscut fins aquell dia.

En Jordi va dur els pares a una residència, la més barata que va trobar, i va fer-se càrrec dels béns d'aquells dos vells que van viure la resta dels seus dies en la tristor i la soledat. Quan van morir, primer va ser la mare i poc després el pare, van haver de ser enterrats per la beneficència. En Jordi havia dilapidat, amb la seva vida buida i dissoluta, tot el que tenien. Aquella legítima que havia estat considerable va quedar en no res. Poc temps després moria en Jordi d'una cirrosi hepàtica fruit de les seves disbauxes sexuals, etíliques i al·lucinògenes. La Núria, que havia seguit tot el procés de lluny, que havia continuat amb aquella vida, molt ocupada, s'havia acabat suïcidant quan el seu ric marit se'n va divorciar perquè havia deixat embarassada una noia força més jove que ella i que li donaria bons hereus per a la seva fortuna. En Joan havia muntat una cooperativa allà on havia anat a viure, amb bons socis treballadors i honestos. Aquesta va funcionar tant bé que els va permetre a reunir a ell i als altres cooperants una fortuna suficient, fins i tot més folgada que la dels seus pares. Fortuna que va deixar en herència als seus sis fills en parts proporcionals al que aquests havien aportat a la família i a la societat. Diuen que el dia del seu 70 aniversari va assegurar davant de tota la família i dels amics i socis d'aquella afortunada cooperativa que el dia que va llegir el testament de son pare havia decidit abandonar una societat on la tendència no és valorar el hom hi aporta, si no el que se n'aconsegueix, és a dir, els béns i privilegis que pot acumular.

Una abraçada.
Los mares del Sur


Juan vivía con sus padres y se ocupaba de ellos. Ya eran mayores y él se había hecho cargo de gestionar sus bienes, su salud y de regir el domicilio familiar. A sus treinta tantos ya era como aquellas tietas catalanas que se habían de quedar para vestir santos y hacerse cargo del cuidado de sus padres ya mayores.

Tenía una hermana, Nuria, que se había casado con el heredero de uno de los amigos del padre. Ella vivía en Pedralbes, tenía dos filipinas a jornada completa y sólo iba a ver a sus padres una vez o dos al mes. Siempre estaba muy ocupada con sus extensas relaciones sociales, tanto que no había tenido tiempo de tener hijos.

Su hermano mayor, Jordi, era un soltero de oro de esos que llenan las revistas del corazón. Había sido un deportista de tercera fila que había fracasado en todo lo que había emprendido y que vivía del dinero que les iba sacando a sus padres y en aquel entonces que entonces le debía proporcionar Juan.

Ese día por la mañana su padre le había dado la combinación de la caja fuerte de su casa y después de comer él se había dedicado a inspeccionar su contenido. Entre los documentos encontró el testamento que había rehecho su padre hacía poco más de un año. El testamento era el típico testamento catalán. La madre de Juan sería usufructuaria de todos los bienes familiares, en aquel momento a nombre de su padre, si le sobrevivía. Hasta aquí todo normal. Su hermano mayor Jorge sería el heredero universal de los bienes familiares y él y su hermana sólo recibirían la legítima, que si bien no era de despreciar, no era más que una mínima parte de la riqueza familiar.

Hizo las maletas, tranquilamente, sin prisa, escogió con cuidado todo lo que ponía en ellas. Compró un billete sólo de ida a un lugar remoto donde toda su vida había soñado vivir. Cuando ya lo tenía todo a punto y le faltaban 2 horas para que despegara su avión cogió el teléfono, llamó a su hermano mayor y le dijo que debería hacerse cargo de sus padres y de gestionar los negocios familiares ya que él se iba. No le dio tiempo para muchas preguntas y no le dio ninguna respuesta clara a las pocas que aquél, sorprendido, le hizo. Después de colgar el teléfono salió a la calle con su equipaje, tomó un taxi para ir al aeropuerto y no volvió nunca más a la ciudad donde había nacido y había vivido hasta ese día.

Jordi llevó a los padres a una residencia, la más barata que encontró, y se hizo cargo de los bienes de aquellos dos ancianos que vivieron el resto de sus días en la tristeza y la soledad. Cuando murieron, primero fue su madre y poco después su padre, tuvieron que ser enterrados por la beneficencia. Jordi había dilapidado, con su vida vacía y disoluta, todo lo que tenían. Aquella legítima que había sido considerable quedó en nada. Poco tiempo después moría Jordi de una cirrosis hepática fruto de sus desenfrenos sexuales, etílicos y alucinógenos. Nuria, que había seguido todo el proceso de lejos, que había continuado con aquella vida, muy ocupada, había acabado suicidándose cuando su rico marido se divorció de ella porque había dejado embarazada a una chica mucho más joven y que le daría buenos herederos para su fortuna. Juan había montado una cooperativa donde había ido a vivir, con buenos socios trabajadores y honestos. Esta funcionó tan bien que les permitió a reunir a él y a los otros cooperantes una fortuna suficiente, incluso más holgada que la de sus padres. Fortuna que dejó en herencia a sus seis hijos en partes proporcionales a lo que éstos habían aportado a la familia y la sociedad. Dicen que el día de su 70 cumpleaños aseguró ante toda la familia y los amigos y socios de aquella afortunada cooperativa que el día que leyó el testamento de su padre había decidido abandonar una sociedad donde la tendencia no es valorar lo que se aporta, si no lo que se consigue de ella, es decir, los bienes y privilegios que uno puede acumular.

Un abrazo.


dilluns, 16 de maig de 2016

Corruptos

(Avui només publico el text en castellà)

[Entrada 128]

Corruptos


He recibido este diàlogo que muestra como funciona la corrupción.

A: 'Quillo' ¿Estás currando?
X: ¡Qué va tío! Estos políticos sinvergüenzas tienen la culpa de todo. Nos tienen en la miseria.
A: ¿Y cómo lo llevas?
X: Pues mal, estoy cobrando la ayuda familiar.
A: ¿La ayuda familiar? ¡Vaya miseria! Así no se puede vivir.
X: Pues sí, tío y gracias a que hago unos trabajitos en negro y tengo algo más de ingresos.
A: Hostias. Pues yo necesito reformar mi cuarto de baño. ¿Tu podrías?
X: Sin problemas. Además, te cobraré muy barato. Sin facturas y sin impuestos. Sólo tienes que pagarme al contado.
A: De lujo. Pues iré a pedir el permiso de Obra.
X: Ni se te ocurra. Yo trabajo en negro. Además, ¿quién se va a enterar?. Yo la reforma te la hago en un par de días. Cuando te denuncien ya habré terminado.
A: ah. Pues muy bien. ¿Podrías empezar esta semana?
X: Ufff... Imposible. Me voy de viaje con los niños a Disneyland, París. Regalo de comunión. La próxima semana sin problemas.
A: ¡Ah! vale. ¿Te viene bien de tarde?
X: Por la tarde fatal. Los niños salen del colegio a las 17:00 y tengo que recogerlos para llevarlos al fútbol.
A: ¿salen del colegio a las 17:00?
X: Sí. Como tengo pocos ingresos la Junta me subvenciona el comedor y las actividades extraescolares.
A: ¡Joder! ¡Qué bien!. Por cierto, ¿furgoneta nueva?
X: Si tío. Tiene una semana. La utilizo para los trabajitos en negro.
A: ¡Ahhh!... Y ¿cómo la has financiado?
X: La pagué al contado. Yo no puedo financiarla con mis ingresos. La puse a nombre de mi padre que tiene una minusvalía y me hicieron un gran descuento. Y como es minusválido no pago el impuesto de circulación.
A: Vaya. Que chollo. Por cierto. Y ¿qué haces por aquí?.¿Tu no vives al otro lado de la ciudad?
X: Sí, pero tengo a la peque en esta guardería. Nos gustaba mucho más; tienen más actividades y está en una mejor zona.
A: Y ¿cómo has conseguido que entre en esta guardería?
X: Pues mi suegros viven en esta calle y mi mujer está empadronada con ellos. Gracias a eso nos dieron muchos puntos.
A: ¿Tu mujer esta empadronada con ellos? Pero vosotros estáis viviendo juntos, ¿no?
X: Sí tío. Pero como no estamos casados nos venia bien para que mi mujer cobrara una ayuda de madre soltera y de paso para los puntos de la guardería.
A: Vaya. Pues menos mal que tu mujer tiene esa ayuda. Si no, no se como podríais llegar a fin de mes.
X: Pues si tío. Encima ahora se le acaba el PER. [PER = Plan de Empleo Rural]
A: ¿Ella está cobrando el PER? ¿Ha trabajado en el campo?
X: ¡Que va! Ella no tiene ni idea de trabajar en el campo. Pero tenemos un conocido que tiene unos terrenos agrarios y nos hizo un favor, como sabe que estamos en paro y tenemos tres niños le hizo a mi mujer un contrato de seis meses. Solo tuvimos que pagarle la seguridad social y un regalito que le hicimos. De esa forma a mi mujer le correspondía un año de PER.
A: ¡Vaya suerte! Venga te invito a una cerveza.
X: ¡Qué va!. Me voy corriendo. Voy al cine con la familia.
A: ¿Al cine? Pero hoy no es el día del espectador. Te va a salir caro
X: ¡Qué vaaa! Con el carnet de familia numerosa y el de minusvalía de mi padre (tapándole con el dedo la foto) me cuesta tirado de precio las entradas. Nosotros venimos casi todas las semanas.
A: ¡Que bien! Por cierto. Me acabo de acordar. Mi cuñado ha montado una empresa de construcción. Si quieres puedo hablar con él y que te consiga un contrato de seis meses. No es mucho, pero al menos metes la cabeza en la empresa. ¿Y quién sabe? A lo mejor te acaba contratando indefinido. Tu eres un currante muy bueno.
X: Ufff... ¡Que va tío! Por seis meses no me merece la pena. Además, perdería el derecho a las ayudas. Te lo agradezco pero no me arriesgo.
A: Bueno. Sin problemas. Era mirando por ti. ¡Vaya! Mira lo que esta saliendo en la tele. ¡Otro caso de corrupción política!
X: ¡Que asco! Si es que estos políticos son unos corruptos y sinvergüenzas! ¡Se aprovechan de nosotros y tienen al país en la ruina! Aprovechan cualquier resquicio para sacarnos el dinero y estafarnos. ¡Deberían de estar todos en la cárcel!

Un abrazo


dimecres, 11 de maig de 2016

Sense dogma --- Sin dogma

[Entrada 127]

Sense dogma


Fa uns dies intentava fer un compendi d'allò que regeix la meva vida, és a dir del meu pensament, segurament mogut pel fet que acabo de reprendre l'estudi del pensament humà.

Tal com diu l'aforisme d'Heràclit d'Efes: "tot flueix, res no està quiet", i el meu pensament també flueix, no és estable, evoluciona al mateix ritme que va evolucionant el meu coneixement. Per això el que aquí exposo és com una fotografia que només recull un instant del meu ideari i en conseqüència pot donar-se que algun dia em sentiu defensar coses diferents, fins i tot contraposades a les que avui pugui exposar aquí. No me n'avergonyeixo, ans al contrari, n'estic ben orgullós de no tenir un dogma que m'impedeixi evolucionar i canviar d'idees, tot i que no ho faig, ni crec que ho faci mai, de manera capriciosa, ja m'enteneu, ja que per canviar les meves idees hi ha un requisit bàsic, que és el convenciment, que vol dir arguments i/o evidències sòlides.

Així que ja he començat, amb una primera idea bàsica: "tot flueix, res no està quiet". L'univers que coneixem, tant a mida micro com a mida macro, està format per elements en moviment permanent, des de la partícula més petita (avui es creu que és el bosó de Higgs) fins a l'estrella més gran de l'univers (ara com ara: NML Cygni). Qualsevol cos, per sòlid, dur i impenetrable que ens sembli, està format per partícules en permanent moviment. D'altra banda el cos de qualsevol animal, inclòs l'humà, està en permanent canvi i renovació, i així en el cos humà aproximadament cada deu anys es renoven el 100% de les seves cèl·lules, és a dir, que cada deu anys té un cos completament nou. És a dir, a la natura tot flueix, tot està en canvi permanent encara que moltes vegades no ho percebem.

Em sembla evident la validesa de mètode científic. Les raons fonamentals són dues: la primera és que es fonamenta en evidències, cosa que té l'inconvenient que cada nova evidència obliga a revisar de nou tot allò que es veu afectat a la llum de la nova aportació la qual cosa li dóna inestabilitat, però el fa avançar en la direcció correcta, i el dota de coherència i de total solidesa. D'altra banda es tracta d'un treball coral on tota evidència, tota teoria, tot nou avenç és analitzat, validat i consensuat per la comunitat. No entenc el coneixement científic com un dogma sinó com un coneixement en evolució permanent que a poc a poc progressa. I això fa que allò que avui considerem cert demà pot ser revisat, entrar en crisi i deixar de ser considerat vàlid. (Tot flueix). Tot plegat no impedeix que no hi hagi errors ni enganys. Els errors se solen detectar amb facilitat, encara que a vegades es trigui força més del desitjable. Com que actualment la ciència ha esdevingut una religió per a una bona part de la població, donar credibilitat a una cosa és fer-li dir a la ciència i això fa força interessant fer passar per veritats científiques determinats enganys que ajuden a enriquir a determinats sectors. Per això els enganys solen estar molt ben orquestrats i són força més difícils de detectar i denunciar. De tota manera, tard o d'hora acaben sortint a la llum. Tot plegat fa que no pugui creure més que allò que la comunitat científica ha consensuat i consolidat, sabent de la seva inestabilitat. De totes maneres poques vegades els avenços científics fan tombs en rodó i afirmen avui tot el contrari del que s'afirmava ahir. Normalment, cada avenç fa més general el coneixement anterior o bé el matisa, poques vegades el nega. Així el bosó de Higgs dóna llum a l'estructura de les partícules que conformen l'àtom, però no neguen l'existència dels àtoms ni la seva estructura.

En conseqüència la meva cosmogonia se sustenta en el model cosmològic del big bang (la gran explosió). Aquest es basa en la idea d'un univers en expansió i fixa l'edat de l'univers en uns 13,7 milers de milions d'anys. Aquest model gaudeix d'un consens aclaparador de la comunitat científica per les moltes evidències que l'avalen, malgrat que encara té punts foscos. Tenim tot de preguntes sense resposta com: què hi havia abans? D'on va sortir el que fos que li va donar origen? Hi ha altres universos? Tindrà un final aquest univers? Són preguntes per a les quals encara no hi ha una resposta, tot i que hi ha algunes propostes, cap d'elles ha merescut encara ser considerada vàlida. Ignorar aquestes coses, no disposar d'aquestes respostes, no em du a imaginar estranys éssers mitològics demiúrgics ni divinitats creadores. Simplement em fan ser conscient de la meva (o potser hauria de dir nostra) ignorància.

Sóc conscient que la nostra visió del món està condicionada per nosaltres mateixos, per la nostra cultura, la nostra subjectivitat, la nostra capacitat de comprensió, etc. Ja que la realitat, allò que és real, arriba a mi passant pel filtre de la meva ment, i en conseqüència la meva ment juga un paper molt important en el fet cognitiu.

També tinc força clara complexitat del que és real, que sembla força evident que el seu coneixement íntegre desborda les nostres capacitats, i de què per poder intentar comprendre el món que ens envolta hem hagut de recórrer a descompondre'l, simplificant-lo, perdent, així la visió de la globalitat, i al mateix temps, desvirtuant-lo.

Científicament es parla de caos quan el nombre de variables i paràmetres que regeixen un sistema és tan gran que el fan immanejable i el seu comportament resulta impredictible. Això no vol dir que no sigui manejable o predictible, només que no som capaços de fer-ho. És a dir, quan parlem de sistemes caòtics en realitat estem parlant de sistemes que tenen una complexitat que ens supera. Sens dubte la complexitat del nostre món, de l'univers que coneixem, ens supera perquè es tracta d'un sistema més complex som capaços de comprendre. Sens dubte hi ha una visió caòtica del món, però no vol dir que realment ho sigui.

No sé si algun dia la ciència tindrà totes les respostes o si, com alguns asseguren, es tracta d'un procés asimptòtic i mai arribarem a tenir-les totes. El que tinc és la seguretat que, si és possible aconseguir-ho, serà d'aquí a moltes generacions i que ni jo, ni els meus néts, ni els néts dels meus néts, si és que arriben a tenir-ne, ho arribarem a veure.

Sens dubte també estic lluny dels antropocentrismes defensats per les religions i per bona part dels pensadors i filòsofs de l'antiguitat. Com ja he dit en alguna altra ocasió no crec que els humans que vivim en aquest petit planeta siguem gaire cosa més que una colònia de virus que viu aïllada en un petit gra de sorra en mig d'un desert immens. Algú podria creure que es podria justificar l'existència d'aquell desert per l'existència d'aquella colònia? Per la mateixa raó, l'existència de l'ésser humà en un petit planeta que gira al voltant d'un estel que anomenem Sol, que és una mica més gran i calent que un estel mitjà, que té uns 4500 milions d'anys de vida i que s'estima que d'aquí a uns 5000 milions d'anys es convertirà en una gegant vermella i després en una nana blanca, cosa que significarà el seu final, sigui la causa i el motiu de l'existència de l'univers.

Així que tot plegat em fa dubtar molt seriosament de les veritats absolutes i immutables que postulava Parmènides d'Elea, i també de l'imperi de la raó sense més, sense les imprescindibles evidències. Per a mi la perfecció absoluta de les divinitats només existeix en la ment dels que intenten descriure-la. Les idees no són més que idees i, tot i que han de servir per comunicar-nos, no poden condicionar la realitat. En contra del que es creu que postulava Plató, no crec que sigui la raó i els processos especulatius purs els que ens duran a avançar en el coneixement perquè cal contrastar-los amb la realitat. Per això la ciència en busca evidències.

Tornant al nostre petit planeta. Els éssers vius, compostos en gran part per aigua, estem regits per processos bioquímics i electroquímics i som tots d'una peça. No hi ha evidències el cos i l'ànima puguin separar-se. Com ja postulava Aristòtil, no crec que l'ànima humana pugui sobreviure al cos encara que ho puguin fer les seves idees i fins i tot algunes de les seves emocions. Sé que la vida de tot animal, inclòs l'humà, s'acaba amb la mort, per això no tinc cap dubte de què la vida de les espècies no té més sentit que la supervivència de l'espècie. Algú podria pensar que això vol dir que la vida d'un individuo només té sentit si es reprodueix, cosa que és imprescindible per a la supervivència de l'espècie, però la natura ens mostra que no és així en tots els casos, no totes les abelles ni totes les formigues tenen com a missió la reproducció. Però l'èxit d'una espècie sí que requereix la supervivència dels seus individus, si més no, fins a l'edat fèrtil per garantir-ne la reproducció. Així la supervivència d'una espècie requereix la supervivència dels seus individus, o com a mínim d'una part d'ells, això és el que dóna sentit a la seva existència. I per a mi, aquest és el sentit de la vida dels éssers humans la seva supervivència tant en l'àmbir individual com en làmbit d'espècie. L'una per a garantir l'altra.

En aquest principi de supervivència no hi ha més premi o el càstig individual que la seva pròpia existència. Per tant es tracta de viure el millor possible. I aquest és la base dels meus principis ètics: "viure el millor possible". Això plantejat a escala individual ens du al liberalisme. Però això em sembla un error. Ja he comentat que la ciència és un fet coral, que funciona perquè es fa entre molts. L'home pertany a una espècie social, que viu en grups. Així doncs per a l'ésser humà "viure el millor possible" només té sentit com a fet grupal, com a fet social. Els que em seguiu ja sabeu de la meva defensa de la justícia i la llibertat. Aquests són els meus principis ètics, als que n'hi afegiria un altre: no molestar. No em mou més premi ni més càstig que la justícia i la llibertat. La resta, paradisos i inferns, em semblen fal·làcies per sotmetre'm.

També he après que en aquest món quasi en totes les situacions hem de buscar un equilibri entre elements, factors o forces antagòniques. Moltes vegades duals, però també hi ha tríades, com és el cas de l'ésser humà del qual ja he parlat com a ésser tricervellat. Aquests equilibris tan presents a la natura i que són la base dels processos ecològics han fet de l'univers un sistema canviant i en permanent evolució. Un exemple que ho evidència és el cas dels dinosaures, que van dominar el planeta abans que els mamífers se'n fessin els amos i que van desaparèixer per la ruptura fortuïta d'un d'aquests equilibris que els van deixar sense aliments. Les nostres intervencions en el sistema ecològic del planeta són un perill justament per això, perquè estem modificant o desequilibrant el sistema que ens ha permès ser el que som, amb tots els riscos que això comporta quan no controlem gaire bé el comportament d'aquest sistema...

Una abraçada.

Sin dogma


Hace unos días intentaba hacer un compendio de lo que rige mi vida, es decir de mi pensamiento, seguramente movido por el hecho de que acabo de reemprender el estudio del pensamiento humano.

Como dice el aforismo de Heráclito de Éfeso: "todo fluye, nada está quieto", y mi pensamiento también fluye, no es estable, evoluciona al mismo ritmo que va evolucionando mi conocimiento. Por eso lo que aquí expongo es como una fotografía que sólo recoge un instante de mi ideario y en consecuencia puede darse que algún día me oigáis defender cosas diferentes, incluso contrapuestas a las que hoy pueda exponer aquí. No me avergüenzo, al contrario, estoy orgulloso de no tener un dogma que me impida evolucionar y cambiar de ideas, aunque no lo hago, ni creo que lo haga nunca, de manera caprichosa, ya me entendéis, puesto que para cambiar mis ideas hay un requisito básico, que es el convencimiento, que significa argumentos y/o evidencias sólidas.

Así que ya he empezado, con una primera idea básica: "todo fluye, nada está quieto". El universo que conocemos, tanto a tamaño micro como a tamaño macro, está formado por elementos en movimiento permanente, desde la partícula más pequeña (hoy se cree que es el bosón de Higgs) hasta la estrella más grande de la universo (hoy por hoy: NML Cygni). Cualquier cuerpo, por sólido, duro e impenetrable que nos parezca, está formado por partículas en permanente movimiento. Por otro lado el cuerpo de cualquier animal, incluido el humano, está en permanente cambio y renovación, y así en el cuerpo humano aproximadamente cada diez años se renuevan el 100% de sus células, es decir, que cada diez años tiene un cuerpo completamente nuevo. Es decir, en la naturaleza todo fluye, todo está en cambio permanente aunque muchas veces no lo percibamos.

Me parece evidente la validez de método científico. Las razones fundamentales son dos: la primera es que se fundamenta en evidencias, lo que tiene el inconveniente de que cada nueva evidencia obliga a revisar de nuevo todo lo que se ve afectado a la luz de la nueva aportación lo cual le da inestabilidad, pero lo hace avanzar en la dirección correcta, y lo dota de coherencia y de total solidez. Por otra parte se trata de un trabajo coral donde toda evidencia, toda teoría, todo nuevo avance es analizado, validado y consensuado por la comunidad. No entiendo el conocimiento científico como un dogma sino como un conocimiento en evolución permanente que poco a poco progresa. Y eso hace que lo que hoy consideramos cierto mañana puede ser revisado, entrar en crisis y dejar de ser considerado válido. (Todo fluye). Todo ello no impide que no haya errores ni engaños. Los errores se suelen detectar con facilidad, aunque a veces se tarde bastante más de lo deseable. Como actualmente la ciencia se ha convertido en una religión para una buena parte de la población, dar credibilidad a una cosa es hacérsela decir a la ciencia y eso hace muy interesante hacer pasar por verdades científicas determinados engaños que ayudan a enriquecer a determinados sectores. Por eso los engaños suelen estar muy bien orquestados y son bastante más difíciles de detectar y denunciar. De todos modos, tarde o temprano acaban saliendo a la luz. Todo ello hace que no pueda creer más que lo que la comunidad científica ha consensuado y consolidado, sabiendo de su inestabilidad. De todos modos pocas veces los avances científicos dan giros en redondo y afirman hoy todo lo contrario de lo que afirmaba ayer. Normalmente, cada avance hace más general el conocimiento anterior o bien lo matiza, rara vez lo niega. Así el bosón de Higgs da luz a la estructura de las partículas que conforman el átomo, pero no niegan la existencia de los átomos ni su estructura.

En consecuencia mi cosmogonía se sustenta en el modelo cosmológico del big bang (la gran explosión). Este se basa en la idea de un universo en expansión y fija la edad del universo en unos 13,7 miles de millones de años. Este modelo goza de un consenso abrumador de la comunidad científica por las muchas evidencias que lo avalan, a pesar de que aún tiene puntos oscuros. Tenemos muchas preguntas sin respuesta como: ¿Qué había antes? ¿De donde salió lo que fuera que le dio origen? ¿Hay otros universos? ¿Tendrá un final este universo? Son preguntas para las que aún no hay una respuesta, aunque haya algunas propuestas ninguna de ellas ha merecido aún ser considerada válida. Ignorar estas cosas, no disponer de esas respuestas, no me lleva a imaginar extraños seres mitológicos demiúrgicos ni divinidades creadoras. Simplemente me hacen ser consciente de mi (o quizá debería decir nuestra) ignorancia.

Soy consciente de que nuestra visión del mundo está condicionada por nosotros mismos, por nuestra cultura, nuestra subjetividad, nuestra capacidad de comprensión, etc. Ya que la realidad, lo real, llega a mí pasando por el filtro de mi mente, y en consecuencia mi mente juega un papel muy importante en el hecho cognitivo.

También tengo bastante clara complejidad de lo real, que parece bastante evidente que su conocimiento integro desborda nuestras capacidades, y de que para poder intentar comprender el mundo que nos rodea hemos tenido que recurrir a descomponerlo, simplificándolo, perdiendo así la visión de la globalidad, y al mismo tiempo, desvirtuándolo.

Científicamente se habla de caos cuando el número de variables y parámetros que rigen un sistema es tan grande que lo hacen inmanejable y su comportamiento resulta impredecible. Esto no quiere decir que no sea manejable o predecible, sólo que no somos capaces de hacerlo. Es decir, cuando hablamos de sistemas caóticos en realidad estamos hablando de sistemas que tienen una complejidad que nos supera. Sin duda la complejidad de nuestro mundo, del universo que conocemos, nos supera porque se trata de un sistema más complejo de lo que somos capaces de comprender. Sin duda hay una visión caótica del mundo, pero no quiere decir que realmente lo sea.

No sé si algún día la ciencia tendrá todas las respuestas o si, como algunos aseguran, se trata de un proceso asintótico y nunca llegaremos a tenerlas todas. Lo que tengo es la seguridad de que, si es posible conseguirlo, será dentro de muchas generaciones y que ni yo, ni mis nietos, ni los nietos de mis nietos, si es que llegan a tenerlos, lo llegaremos a ver.

Sin duda también estoy lejos de los antropocentrismo defendidos por las religiones y por buena parte de los pensadores y filósofos de la antigüedad. Como ya he dicho en alguna otra ocasión no creo que los humanos que vivimos en este pequeño planeta seamos mucho más que una colonia de virus que vive aislada en un pequeño grano de arena en medio de un desierto inmenso. ¿Alguien podría creer que se podría justificar la existencia de aquel desierto por la existencia de aquella colonia? Por la misma razón, la existencia del ser humano en un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella que llamamos Sol, que es un poco más grande y caliente que una estrella media, que tiene unos 4500 millones de años de vida y que se estima que dentro de unos 5000 millones de años se convertirá en una gigante roja y luego en una enana blanca, lo que significará su final, sea la causa y el motivo de la existencia del universo .

Así que todo ello me hace dudar muy seriamente de las verdades absolutas e inmutables que postulaba Parménides de Elea, y también del imperio de la razón sin más, sin las imprescindibles evidencias. Para mí la perfección absoluta de las divinidades sólo existe en la mente de los que intentan describirla. Las ideas no son más que ideas y, aunque han de servir para comunicarnos, no pueden condicionar la realidad. Por el contrario de lo que se cree que postulaba Platón, no creo que sea la razón y los procesos especulativos puros los que nos llevarán a avanzar en el conocimiento porque hay que contrastarlos con la realidad. Por eso la ciencia busca evidencias en ella.

Volviendo a nuestro pequeño planeta. Los seres vivos, compuestos en gran parte por agua, estamos regidos por procesos bioquímicos y electroquímicos y somos todos de una pieza. No hay evidencias el cuerpo y el alma puedan separarse. Como ya postulaba Aristóteles, no creo que el alma humana pueda sobrevivir al cuerpo aunque lo puedan hacer sus ideas e incluso algunas de sus emociones. Sé que la vida de todo animal, incluido el humano, se acaba con la muerte, por eso no tengo ninguna duda de que la vida de las especies no tiene más sentido que la supervivencia de la especie. Alguien podría pensar que esto significa que la vida de un individuo sólo tiene sentido si se reproduce, lo que es imprescindible para la supervivencia de la especie, pero la naturaleza nos muestra que no es así en todos los casos, no todas las abejas ni todas las hormigas tienen como misión la reproducción. Pero el éxito de una especie si que requiere la supervivencia de sus individuos, por lo menos, hasta la edad fértil para garantizar su reproducción. Así la supervivencia de una especie requiere de la supervivencia de sus individuos, o al menos de una parte de ellos, esto es lo que da sentido a su existencia. Y para mí, este es el sentido de la vida de los seres humanos su supervivencia tanto a nivel individual como a nivel de especie. La una para garantizar la otra.

En este principio de supervivencia no hay más premio o el castigo individual que su propia existencia. Por tanto se trata de vivir lo mejor posible. Y este es la base de mis principios éticos: "vivir lo mejor posible". Esto planteado a nivel individual nos lleva al liberalismo. Pero eso me parece un error. Ya he comentado que la ciencia es un hecho coral, que funciona porque se hace entre muchos. El hombre pertenece a una especie social, que vive en grupos. Así pues para el ser humano "vivir lo mejor posible" sólo tiene sentido como hecho grupal, como hecho social. Los que me seguís ya sabéis de mi defensa de la justicia y la libertad. Estos son mis principios éticos, a los que añadiría otro: no molestar. No me mueve más premio ni más castigo que la justicia y la libertad. El resto, paraísos e infiernos, me parecen falacias para someterme.

También he aprendido que en este mundo en casi todas las situaciones tenemos que buscar un equilibrio entre elementos, factores o fuerzas antagónicas. Muchas veces duales, pero también hay tríadas, como es el caso del ser humano del que ya he hablado como ser tricerebrado. Estos equilibrios tan presentes en la naturaleza y que son la base de los procesos ecológicos han hecho del universo un sistema cambiante y en permanente evolución. Un ejemplo que lo evidencia es el caso de los dinosaurios, que dominaron el planeta antes de que los mamíferos se hicieran los dueños y que desaparecieron por la ruptura fortuita de uno de estos equilibrios que los dejaron sin alimentos. Nuestras intervenciones en el sistema ecológico del planeta son un peligro justamente por eso, porque estamos modificando o desequilibrando el sistema que nos ha permitido ser lo que somos, con todos los riesgos que ello conlleva cuando no controlamos muy bien el comportamiento de ese sistema...

Un abrazo.


dijous, 28 d’abril de 2016

Junts? --- ¿Juntos?


[Entrada 126]

Junts?


Se sol argumentar que els països grans tenen un potencial major, tenen millors possibilitats de prosperar, però la història ens presenta un clar contraexemple, un exemple que diu tot el contrari. Al voltant del segle XV la Xina era un estat unificat i poderós, capdavanter mondial en ciència, tecnologia i navegació marítima. Mentrestant l'endarrerida Europa rebia a través del món islàmic el progrés científic i tecnològic d'orient. I també a través d'ells recuperava el que quedava de la seva pròpia cultura, un saber que provenia de babilonis i altres pobles del Creixent Fèrtil, i també d'egipcis, grecs i romans. Xina semblava tenir un avantatge insuperable. En canvi entre 1492 i 1914 el 88% del territori del món (inclòs el de Xina) va dependre en algun moment d'algun dels estats europeus, ja fos en forma de colònia o d'alguna altra forma d'explotació comercial i de submissió cultural. Europa va occidentalitzar el món.

El text que presento al final del post (en versió castellana) correspon a una part de l'epíleg del llibre de Jared Diamond: Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (Armes, gèrmens i acer: Els destins de les societats humanes) escrit el 1997 i que va guanyar del premi el Premi Pulitzer l'any següent. El llibre analitza el progrés de la civilització des del seu origen intentant trobar la resposta a una pregunta aparentment senzilla: Per què Pizarro va conquerir l'Imperi Inca vencent Atahualpa a Cajamarca i no van ser els inques qui van conquerir el regne de Castella?

Al fragment adjunt es donen les claus del triomf d'Europa al món, front d'altres possibles estats candidats a fer-se'n els amos. L'autor argumenta que el principal avantatge d'Europa va ser la seva balcanització, el fet d'estar formada per petits estats que competien uns amb els altres, on hi havia diversitat política. Aquests estats europeus van haver de progressar força més i més de pressa que altres més grans que havien estat tecnològicament més avançats.

Sens dubte aquests arguments que demostren que no sempre pertànyer a un gran estat és avantatjós, que una diversitat d'estats competint entre ells és a al llarga una millor opció, alimenten d'una banda l'euro-escepticisme, i de l'altre l'independentisme de les diverses regions espanyoles i europees que aspiren esdevenir estats independents amb o sense Unió Europea. Val la pena no oblidar que la Unió Europea va ser concebuda als EUA precisament perquè tanta diversitat se'ls feia indominable... També per això, però no només per això, el projecte de TTIP (supersecret) fa molta, però molta, por.

Una abraçada.
¿Juntos?


Se suele argumentar que los países grandes tienen un potencial mayor, tienen mejores posibilidades de prosperar, pero la historia nos presenta un claro contra-ejemplo, un ejemplo que dice todo lo contrario. Alrededor del siglo XV China era un estado unificado y poderoso, líder mundial ciencia, tecnología y navegación marítima. Mientras la atrasada Europa recibía a través del mundo islámico el progreso científico y tecnológico de oriente. Y también a través de ellos recuperaba lo que quedaba de su propia cultura, un saber que provenía de babilonios y otros pueblos del Creciente Fértil, y también de egipcios, griegos y romanos. China parecía tener una ventaja insuperable. En cambio entre 1492 y 1914 el 88% del territorio del mundo (incluido el de China) dependió en algún momento de alguno de los estados europeos, ya fuera en forma de colonia o de alguna otra forma de explotación comercial y de sometimiento cultural. Europa occidentalizó el mundo.

El texto que presento al final del post (en versión castellana) corresponde a una parte del epílogo del libro de Jared Diamond: Jared Diamond: Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (Armas, gérmenes y acero: La sociedad humana y sus destinos) escrito en 1997 y que ganó el premio el premio Pulitzer al año siguiente. El libro analiza el progreso de la civilización desde su origen intentando encontrar la respuesta a una pregunta aparentemente sencilla: ¿Por qué Pizarro conquistó el Imperio Inca venciendo a Atahualpa en Cajamarca y no fueron los incas quienes conquistaron el reino de Castilla?

En el fragmento adjunto se dan las claves del triunfo de Europa en el mundo, frente a otros posibles estados candidatos a hacerse los dueños de él. El autor argumenta que la principal ventaja de Europa fue su balcanización, el hecho de estar formada por pequeños estados que competían unos con otros, donde había diversidad política. Esos estados europeos tuvieron que progresar bastante más y más deprisa que otros mayores que habían sido tecnológicamente más avanzados.

Sin duda esos argumentos que demuestran que no siempre pertenecer a un gran estado es ventajoso, que una diversidad de estados compitiendo entre ellos es el larga una mejor opción, alimentan por una parte el euro-escepticismo, y por la otra el independentismo de las diversas regiones españolas y europeas que aspiran convertirse en estados independientes con o sin Unión Europea. Vale la pena recordar que la Unión Europea fue concebida en EEUU precisamente porque tanta diversidad se les hacía indominable... También por eso, però no solo por eso, el proyecto de TTIP (supersecreto) da mucho, pero mucho, miedo.

Un abrazo.Jared Diamond; Armas, gérmenes y acero: La sociedad humana y sus destinos. Madrid 2007


Epílogo

[...]

Una segunda extensión será a escalas geográficas menores y escalas temporales más breves que las de este libro. Por ejemplo, la siguiente pregunta obvia se les ha ocurrido ya probablemente a los lectores: ¿por qué, dentro de Eurasia, fueron las sociedades europeas, y no las del Creciente Fértil, China o India, las que colonizaron América y Australia, tomaron la delantera en cuanto a tecnología y llegaron a ser política y económicamente dominantes en el mundo moderno? Un historiador que hubiera vivido en cualquier época entre 8500 a.C. y 1450, y que hubiera intentado predecir entonces las trayectorias históricas futuras, habría afirmado sin duda que la dominación final de Europa era el resultado menos probable, porque Europa fue la más atrasada de estas tres regiones del Viejo Mundo durante la mayor parte de esos 10.000 años. Desde 8500 a.C. hasta el auge de Grecia, y después de Italia, a partir de 500 a.C., casi todas las grandes invenciones de Eurasia occidental —la domesticación de animales, la aclimatación de plantas, la escritura, la metalurgia, la rueda, los estados, etc.— surgieron en el Creciente Fértil o cerca de esta región. Hasta la proliferación de los molinos de agua a partir de 900, la Europa situada al oeste o al norte de los Alpes no aportó nada de especial relevancia a la tecnología o la civilización del Viejo Mundo; por el contrario, fue receptora de avances procedentes del Mediterráneo oriental, el Creciente Fértil y China. Incluso desde 1000 hasta 1450, la corriente de ciencia y tecnología se dirigió de forma predominante hacia Europa a partir de las sociedades islámicas que se extendían desde India hasta el norte de África, y no a la inversa. Durante esos mismos siglos, China estuvo a la cabeza del mundo en tecnología, tras haber emprendido la producción de alimentos muy poco después que el Creciente Fértil.

¿Por qué, pues, el Creciente Fértil y China perdieron finalmente su enorme delantera de miles de años sobre una Europa que partió mucho después? Se pueden señalar, desde luego, los factores inmediatos que explican el ascenso de Europa: el desarrollo de una clase mercantil, el capitalismo y la protección de los inventos mediante patentes, el no haber desarrollado déspotas absolutos e impuestos aplastantes, y su tradición greco-judeo-cristiana de investigación empírica y crítica. Con todo, a pesar de tales causas inmediatas, debemos formular la pregunta de la causa última: ¿por qué estos factores inmediatos también surgieron en Europa, y no en China o el Creciente Fértil?

En lo que al Creciente Fértil se refiere, la respuesta es clara. Una vez perdida la ventaja de salida de la que había disfrutado gracias a la concentración localmente accesible de plantas silvestres y de animales domesticables, el Creciente Fértil no poseía ninguna ventaja geográfica de peso. La desaparición de esa ventaja de salida puede analizarse en detalle, del mismo modo que el desplazamiento hacia el oeste de los imperios poderosos. Después del nacimiento de los estados del Creciente Fértil en el cuarto milenio a.C., el centro del poder permaneció inicialmente en el Creciente Fértil, rotando entre imperios como los de Babilonia, los hititas, Asiria y Persia. Con la conquista griega de todas las sociedades avanzadas desde Grecia hasta India bajo Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C., el poder efectuó finalmente su primer desplazamiento irrevocablemente hacia el oeste. Se desplazó más al oeste con la conquista de Grecia por Roma en el siglo II a.C., y después de la caída del Imperio romano se movió finalmente de nuevo, hacia Europa occidental y septentrional.

El principal factor en estos desplazamientos se hace evidente en cuanto se compara el Creciente Fértil moderno con las descripciones antiguas de la región. Hoy en día, las expresiones «Creciente Fértil» y «líder mundial de la producción de alimentos» son absurdas. Grandes zonas del antiguo Creciente Fértil son ahora desierto, semidesierto o estepa, o terreno intensamente erosionado o salinizado, inútil para la agricultura. La efímera riqueza actual de algunas naciones de la región, basada en el solo recurso no renovable del petróleo, oculta la antigua y profunda pobreza de la región y su dificultad para alimentarse.

En la antigüedad, sin embargo, gran parte del Creciente Fértil y de la región del Mediterráneo oriental, incluida Grecia, estaba cubierta de bosques. La transformación de la región de bosques fértiles a maleza erosionada o desierto ha sido aclarada por paleobotánicos y arqueólogos. Sus bosques fueron talados para la agricultura, o cortados para obtener madera para la construcción, o quemados en forma de leña o para fabricar yeso. Debido a las bajas precipitaciones, y por tanto a la baja productividad primaria (proporcional a la precipitación), el rebrote de la vegetación no pudo seguir el ritmo de su destrucción, especialmente ante el exceso de pastoreo de las abundantes cabras. Una vez eliminada la cubierta de árboles y hierba, la erosión avanzó y los valles se encenagaron, mientras la agricultura de regadío en un medio con bajo nivel de precipitaciones condujo a la acumulación de sal. Estos procesos, que comenzaron en el Neolítico, han continuado hasta la época moderna. Por ejemplo, los últimos bosques cercanos a la antigua capital nabatea de Petra, en la moderna Jordania, fueron talados por los turcos otomanos durante la construcción del ferrocarril de Hejaz, poco antes de la primera guerra mundial.

Así pues, las sociedades del Creciente Fértil y el Mediterráneo oriental tuvieron la desgracia de surgir en un medio ecológicamente frágil. Cometieron suicidio ecológico al destruir su base de recursos. El poder se desplazó hacia el oeste a medida que la sociedad del Mediterráneo oriental, a su vez, se debilitaba, a partir de las sociedades más antiguas, las del este (el Creciente Fértil). Europa septentrional y occidental evitaron esta suerte, no porque sus habitantes fuesen más inteligentes sino porque tuvieron la buena suerte de vivir en un entorno mucho más sólido, con un nivel de precipitaciones muy superior, en el que la vegetación vuelve a crecer rápidamente. Gran parte de Europa septentrional y occidental puede seguir albergando una agricultura intensiva y productiva en nuestros días, 7.000 años después de la llegada de la producción de alimentos. En realidad, Europa recibió sus cultivos, animales domésticos, tecnologías y sistemas de escritura del Creciente Fértil, que después se autoeliminó gradualmente como centro principal de poder e innovación.

Así fue como el Creciente Fértil perdió su temprana y enorme ventaja de salida sobre Europa. ¿Por qué China también perdió su ventaja? Su retraso es sorprendente en un principio, porque China disfrutaba de indudables ventajas: un nacimiento de la producción de alimentos tan temprano como en el Creciente Fértil; diversidad ecológica desde China septentrional hasta la meridional y desde el litoral hasta las altas montañas de la meseta tibetana, que dio origen a una diversidad de cultivos, animales y tecnología; una superficie extensa y productiva, que alimentaba a la población humana regional más numerosa del mundo; y un medio menos seco o ecológicamente frágil que el del Creciente Fértil, que permite aún a China albergar una agricultura intensiva y productiva después de casi 10.000 años, aunque sus problemas ambientales vayan en aumento hoy en día y sean más graves que los de Europa occidental.

Estas ventajas generales y esta ventaja de salida permitieron que la China medieval se pusiese a la cabeza del mundo en tecnología. La larga lista de sus grandes primicias tecnológicas incluye el hierro fundido, la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta y muchas otras a las que ya nos hemos referido. También estuvo a la cabeza del mundo en poder político, navegación y dominio de los mares. A comienzos del siglo XV envió flotas en busca de tesoros, formadas cada una por cientos de embarcaciones que podían superar los 100 m de eslora y con unas tripulaciones totales de hasta 28.000 hombres, cruzando el océano Índico, hasta las costas orientales de África, décadas antes de que las tres minúsculas carabelas de Colón cruzasen el estrecho océano Atlántico para llegar a las costas orientales de América. ¿Por qué las embarcaciones chinas no bordearon África por el cabo más meridional del continente, continuando hacia el oeste para colonizar Europa, antes de que las tres enclenques embarcaciones de Vasco da Gama bordearan el cabo de Buena Esperanza rumbo al este y dieran comienzo a la colonización de Asia oriental por Europa? ¿Por qué los barcos chinos no cruzaron el Pacífico para colonizar las costas occidentales de América? ¿Por qué, en una palabra, China perdió su ventaja tecnológica frente a la antes tan atrasada Europa?

El fin de las flotas chinas buscadoras de tesoros nos ofrece una pista. Siete de aquellas flotas zarparon de China entre 1405 y 1433. A partir de este último año fueron suspendidas como consecuencia de una aberración típica de la política local que pudo suceder en cualquier lugar del mundo: una lucha por el poder entre dos facciones de la corte china (los eunucos y sus oponentes). La primera facción había sido identificada con el envío y capitaneo de las flotas. De ahí que cuando la segunda facción se impuso en una lucha por el poder, dejó de enviar flotas, desmanteló finalmente los astilleros y prohibió la navegación de altura. Este episodio nos recuerda la legislación que estranguló el desarrollo del alumbrado eléctrico público en Londres en el decenio de 1880, el aislacionismo de Estados Unidos entre la primera y la segunda guerras mundiales y distintos pasos atrás en distintos países, todo ello motivado por cuestiones políticas locales. Pero en China hubo una diferencia, porque toda la región estaba unificada políticamente. Una sola decisión detuvo las flotas en toda China. Aquella decisión temporal se hizo irreversible, porque no quedaron astilleros para producir barcos que demostrasen la insensatez de aquella decisión temporal, y para actuar como núcleo de la reconstrucción de otros astilleros.

Comparemos ahora estos hechos de China con lo que sucedió cuando las flotas de exploración comenzaron a navegar desde la Europa políticamente fragmentada. Cristóbal Colón, italiano de nacimiento, cambió su lealtad hacia el duque de Anjou en Francia, y después hacia el rey de Portugal. Cuando éste rechazó su petición de naves para emprender la exploración rumbo al oeste, Colón recurrió al duque de Medina-Sidonia, quien también la rechazó, y después al conde de Medinaceli, quien hizo otro tanto, y finalmente al rey y la reina de España, que rechazaron la primera petición de Colón pero finalmente aceptaron su nuevo requerimiento. Si Europa hubiera estado unida bajo cualquiera de los tres primeros gobernantes, la colonización de América podría no haber visto la luz todavía.

De hecho, precisamente porque Europa estaba fragmentada, Colón triunfó en su quinto intento de convencer a uno de los cientos de príncipes de Europa para que le patrocinara. Una vez que España hubo iniciado de este modo la colonización europea de América, otros estados europeos vieron que la riqueza fluía hacia España, y fueron seis los que se apuntaron a la colonización de América. La historia se repitió en el caso del cañón, la luz eléctrica, la imprenta, las pequeñas armas de fuego e innumerables innovaciones de Europa: todas ellas encontraron al principio indiferencia u oposición en algunas partes de Europa por razones idiosincrásicas, pero una vez adoptadas en una zona, se difundieron finalmente al resto de Europa.

Las consecuencias de la falta de unidad de Europa presentan un marcado contraste con las de la unidad de China. La corte china decidía de vez en cuando poner fin a otras actividades, además de a la navegación ultramarina: abandonó el desarrollo de una compleja máquina de hilar propulsada por agua, retrocedió cuando estaba al borde de una revolución industrial en el siglo XIV, demolió o prácticamente abolió los relojes mecánicos después de estar a la cabeza del mundo en fabricación de relojes, y abandonó los ingenios mecánicos y la tecnología en general a partir de finales del siglo XV. Estos efectos potencialmente perjudiciales de la unidad han estallado de nuevo en la China moderna, especialmente durante la locura de la Revolución Cultural de los decenios de 1960 y 1970, cuando una decisión de uno o unos cuantos dirigentes cerraron todos los sistemas escolares del país durante cinco años.

La frecuente unidad de China y la permanente desunión de Europa tienen una larga historia. Las zonas más productivas de la China moderna se unieron políticamente por primera vez en 221 a.C., y así han permanecido durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde esa fecha. China sólo ha tenido un sistema de escritura desde el comienzo, una sola lengua dominante durante mucho tiempo, y una considerable unidad cultural durante dos mil años. En cambio, Europa nunca ha estado ni remotamente cerca de la unificación política: estaba aún escindida en 1.000 pequeños estados independientes en el siglo XIV, en 500 pequeños estados en 1500, llegó a un mínimo de 25 estados en el decenio de 1980, y a partir de ese momento su número aumentó de nuevo, hasta casi 40 en el momento de escribir esta frase. Europa tienen aún 45 lenguas, cada una de ellas con su propio alfabeto modificado, y una diversidad cultural mayor aún. Las discrepancias que continúan frustrando hoy en día incluso los modestos intentos de unificación europea a través de la Unión Europea (UE) son sintomáticos del arraigado compromiso de Europa con la desunión.

De ahí que el verdadero problema para comprender la pérdida de preeminencia política y tecnológica de China ante Europa radique en comprender la unidad crónica de China y la desunión crónica de Europa. La respuesta nos la sugieren de nuevo los mapas. El litoral de Europa es sumamente recortado, con cinco grandes penínsulas que se acercan a las islas en su aislamiento, y todas las cuales desarrollaron lenguas, grupos étnicos y gobiernos independientes: Grecia, Italia, la península Ibérica, Dinamarca y Noruega/Suecia. El litoral de China es mucho más uniforme, y sólo la cercana península de Corea alcanzó una importancia independiente. Europa tiene dos islas (Gran Bretaña e Irlanda) suficientemente grandes como para afirmar su independencia política y mantener sus propias lenguas y etnicidades, y una de ellas (Gran Bretaña) bastante grande y cercana como para convertirse en una gran potencia europea independiente. Pero la superficie de las dos islas más grandes de China, Taiwán y Hainán, no representa en cada caso ni la mitad de la superficie de Irlanda; ni hubo una gran potencia independiente hasta la aparición de Taiwán en las últimas décadas; y el aislamiento geográfico de Japón hizo que este país estuviera más aislado políticamente del resto del continente asiático que Gran Bretaña de la Europa continental. Europa está dividida en unidades lingüísticas, étnicas y políticas independientes por altas montañas (los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos y los montes escandinavos), mientras que las montañas de China al este de la meseta tibetana son barreras mucho menos formidables. El núcleo de China está unido de este a oeste por dos largos sistemas fluviales navegables situados en ricos valles aluviales (los ríos Yangtsé y Amarillo), y está unido al norte y al sur por conexiones relativamente fáciles entre estos dos sistemas fluviales (vinculados finalmente por canales). En consecuencia, China estuvo dominada desde muy pronto por dos grandes zonas geográficas centrales de alta productividad, sólo separadas débilmente entre sí y finalmente fusionadas en un solo centro. Los dos ríos más importantes de Europa, el Rin y el Danubio, son más pequeños y conectan una superficie mucho menor de Europa. A diferencia de China, Europa tiene muchas zonas centrales pequeñas y dispersas, ninguna bastante grande como para dominar a las demás durante mucho tiempo, y cada una de ellas centro de estados crónicamente independientes.

Una vez unificada finalmente China, en 221 a.C., ningún otro Estado independiente tuvo nunca la oportunidad de surgir y perdurar durante mucho tiempo en China. Aunque los períodos de desunión reaparecieron en varias ocasiones después de 221 a.C., siempre acabaron en la reunificación. La unificación de Europa, en cambio, ha resistido los intentos de conquistadores tan resueltos como Carlomagno, Napoleón y Hitler; ni siquiera el Imperio romano en su apogeo llegó a controlar más de la mitad de la superficie europea.

Así pues, la conexión geográfica y unas barreras internas sólo modestas dieron a China una ventaja inicial. China septentrional, China meridional, el litoral y el interior aportaron diferentes cultivos, ganado, tecnologías y rasgos culturales a la China finalmente unificada. Por ejemplo, el cultivo del mijo, la tecnología del bronce y la escritura nacieron en China septentrional, mientras que el cultivo de arroz y la tecnología de la fundición del hierro surgieron en China meridional. Durante gran parte de este libro hemos hecho hincapié en la difusión de la tecnología que tiene lugar en ausencia de grandes obstáculos. Pero la conexión de China se convirtió finalmente en desventaja, porque la decisión de un déspota podía, y así sucedió reiteradamente, detener la innovación. En cambio, la balcanización geográfica de Europa tuvo como resultado decenas o cientos de pequeños estados y centros de innovación independientes y competidores. Si un Estado no continuaba con una innovación concreta, otro lo hacía, obligando a los estados vecinos a hacer lo mismo o a ser conquistados, o a quedar rezagados económicamente. Las barreras de Europa fueron suficientes para impedir la unificación política, pero insuficientes para poner fin a la difusión de tecnologías e ideas. Nunca ha habido un déspota que haya podido cerrar el grifo para toda Europa, como sucedía en China.

[...]