Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 6 de març de 2017

Fraternité

[Entrada 160]

Fraternité


Imagino que ja sabeu que el títol és part del lema oficial de la República Francesa: Liberté, égalité, fraternité, un lema que també el comparteixen la República d'Haití i el Grand Orient de France (l’obediència maçònica francesa). De fet, es pot traduir al català tant per “fraternitat” (un lligam entre germans) com per “germanor” (afecte, unió, propi de persones que es tracten com a germans). A la Wikipedia en francès s’assegura que per extensió aquest terme (fraternité) es refereix a un vincle de solidaritat i amistat.

El que m’ha mogut a usar el mot fraternité de títol ha estat el fet que la solidaritat és també una relació fraternal, ja que en aquest lema hem d’entendre la fraternitat com un deure envers els altres, com el principi de totes les expressions de la solidaritat universal.

Un exemple. Hi ha estudis prou seriosos i imparcials per ser dignes de crèdit que ens diuen que amb els recursos que tenim podríem alimentar sense restriccions a tota la humanitat. És a dir, que amb el que es produeix en aquests moments al planeta Terra es podria mantenir ben alimentada a tota la població mundial. El menjar que a les zones riques del planeta es malbarata i desaprofita o s'usa inadequadament produint problemes de salut (com l'obesitat), fóra suficient per alimentar a tots els que estan tenint problemes de salut per una alimentació deficient o, simplement, morint de fam a la resta del planeta. Llavors, per què no es fa? Això és un exemple de manca de solidaritat que no ens afecta d'una manera directa perquè els perjudicats solen viure lluny de casa.

A la meva Terra, que es caracteritza per llargs períodes de sequera, ha estat força habitual que hàgim hagut de patir, en un moment o altre, restriccions d’aigua, especialment cap al sud. Fa uns pocs anys l’Administració i altres organitzacions van emprendre una campanya per fer-nos adonar dels petits malbarataments d’aigua que fem tots de forma habitual. Estàvem patint una forta sequera i es temia que, en cas de seguir amb el ritme de consum que dúiem, no es podrien evitar les restriccions. La campanya va funcionar i no es van haver de fer restriccions abans que s’acabés la sequera. Aquí la solidaritat va funcionar, suposo que perquè els afectats per les restriccions érem els mateixos que havíem d’estalviar l’aigua. En el cas de la fam del món, els malbaratadors i els que passen fam no són o som els mateixos, i solem estar lluny els uns dels altres. Potser per això la conscienciació es fa més complicada.

Aprofitant l'exemple de la fam mundial afegiré que ser solidari no vol dir que aquells que tenen menjar de sobres en donin tant en aquells que tenen fam que acabin essent ells, els qui en tenia de sobres, qui acabi passant fam, mentre que aquells que havien patit gana neden en l'opulència. Ben vist això seria abusar. Pot ser que exageri, però si ho faig és perquè se m’entengui. La solidaritat és aplicar criteris de repartiment de forma que els menys agraciats es puguin veure compensats, que deixin d'estar en una situació d'inferioritat, però no d’invertir la situació, ofegant a qui en tenia de més per deixar als menys agraciats en una situació d’avantatge. En el cas de la fam una solidaritat ben entesa voldria dir aconseguir que tots estem igual de ben alimentats. La solidaritat, com tantes altres coses ha de ser equilibrada.

La vida en societat, en comunitat, requereix solidaritat per poder ser justa. A més, la igualtat entre les persones requereix de solidaritat. Fins i tot, les limitacions de la llibertat, respectar la llibertat dels altres, es fonamenta en aquesta solidaritat, en aquesta fraternité. De fet, aquesta tríada que apareix en el lema de França, Haití i la maçoneria francesa (Liberté, égalité, fraternité) és fonamental, és on s'ha de fonamentar l'ètica d'una societat justa, i on es fonamenten de drets de les persones.

Una abraçada.
Fraternité


Imagino que ya sabéis que el título es parte del lema oficial de la República Francesa: Liberté, égalité, fraternité, un lema que también lo comparten la República de Haití y el Grand Orient de France (la obediencia masónica francesa). De hecho, se puede traducir al castellano tanto por "fraternidad" (un vínculo entre hermanos) como por "hermandad" (afecto, unión, propio de personas que se tratan como hermanos). En la Wikipedia en francés se asegura que por extensión este término (fraternité) se refiere a un vínculo de solidaridad y amistad.

Lo que me ha movido a usar la palabra fraternité de título ha sido el hecho de que la solidaridad es también una relación fraternal, ya que en este lema debemos entender la fraternidad como un deber hacia los demás, como el principio de todas las expresiones de la solidaridad universal.

Un ejemplo. Hay estudios suficientemente serios e imparciales como para ser dignos de crédito que nos dicen que con los recursos que tenemos podríamos alimentar sin restricciones a toda la humanidad. Es decir, que con lo que se produce en estos momentos en el planeta Tierra se podría mantener bien alimentada a toda la población mundial. La comida que en las zonas ricas del planeta se derrocha y desperdicia o se usa inadecuadamente produciendo problemas de salud (como la obesidad), sería suficiente para alimentar a todos los que están teniendo problemas de salud por una alimentación deficiente o simplemente muriendo de hambre en el resto del planeta. Entonces ¿por qué no se hace? Esto es un ejemplo de falta de solidaridad que no nos afecta de una manera directa porque los perjudicados suelen vivir lejos de casa.

En mi Tierra, que se caracteriza por largos períodos de sequía, ha sido bastante habitual que hayamos tenido que sufrir, en un momento u otro, restricciones de agua, especialmente hacia el sur. Hace unos pocos años la Administración y otras organizaciones emprendieron una campaña para hacernos dar cuenta de los pequeños derroches de agua que hacemos todos de forma habitual. Estábamos sufriendo una fuerte sequía y se temía que, en caso de seguir con el ritmo de consumo que llevábamos, no se podrían evitar las restricciones. La campaña funcionó y no se tuvieron que hacer restricciones antes de que acabara la sequía. Aquí la solidaridad funcionó, supongo que porque los afectados por las restricciones éramos los mismos que teníamos que ahorrar el agua. En el caso del hambre del mundo, los derrochadores y los que pasan hambre no son o somos los mismos, y solemos estar lejos unos de otros. Quizá por ello la concienciación se hace más complicada.

Aprovechando el ejemplo del hambre mundial añadiré que ser solidario no significa que aquellos que tienen comida de sobra den tanto a aquellos que tienen hambre que acaben siendo ellos, los que tenía de sobra, quien acabe pasando hambre, mientras que aquellos que habían sufrido hambre nadan en la opulencia. Bien visto eso sería abusar. Puede que exagere, pero si lo hago es para que se me entienda. La solidaridad es aplicar criterios de reparto de forma que los menos agraciados puedan verse compensados, que dejen de estar en una situación de inferioridad, pero no de invertir la situación, ahogando a quien tenía de más para dejar a los menos agraciados en una situación de ventaja. En el caso del hambre una solidaridad bien entendida significaría conseguir que todos estemos igual de bien alimentados. La solidaridad, como tantas otras cosas debe ser equilibrada.

La vida en sociedad, en comunidad, requiere solidaridad para poder ser justa. Además, la igualdad entre las personas requiere solidaridad. Incluso, las limitaciones de la libertad, respetar la libertad de los demás, se fundamenta en esa solidaridad, en esa fraternité. De hecho, esa tríada que aparece en el lema de Francia, Haití y la masonería francesa (Liberté, égalité, fraternité) es fundamental, es donde se debe fundamentar la ética de una sociedad justa, y donde se fundamentan de derechos de las personas.

Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada