Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 19 de desembre de 2016

Llibertat limitada (1) --- Libertad limitada (1)


[Entrada 150]

Llibertat limitada (1)


Amb el terme llibertat vull referir-me a la possibilitat de la persona de decidir per si mateixa cosa que afecta tant a la pròpia conducta com al sentit o la configuració del propi ésser. És un terme que ha estat molt usat i en molts sentits, potser el més important sigui el polític. Curiosament tots els polítics s'erigeixen en paladins de la llibertat de les persones, però, existeix la llibertat? Podem ser lliures? Té límits la llibertat? Quins límits? El meu propòsit és una reflexió sobre aquests límits de la llibertat.

Sens dubte som el que som, una unitat de cos i ànima, un cos material que per si mateix ja està limitat en les seves possibilitats, un cos que no ens permet fer tot el que el nostre pensament, la nostra imaginació, és capaç de concebre. Per exemple, no podem estar en dos llocs en el mateix moment; ni hem aconseguit desplaçar-nos a una velocitat superior a la de la llum. Així doncs, per començar hem de conèixer la nostra pròpia natura, si no ens pot passar com aquell infant que veient volar a Superman a les pel·lícules es va tirar per la finestra de casa seva des d'un pis elevat...

Si algú visqués sol, en un territori prou ampli com per no haver-lo de compartir amb ningú més, no toparia amb més limitacions que les que li imposessin l'entorn i les necessitats que l'imposa la seva natura. Aquí apareixen dos elements més, l'entorn i les necessitats. És obvi que necessitem, menjar, dormir, evacuar residus, i un cert confort per sobreviure. Tot plegat ens limita, ja que tenim un cos per mantenir i això ens imposa uns condicionants importants. Aquest seria el segon nivell de limitacions a la llibertat, les necessitats bàsiques individuals.

Però és que amb això no en tinc prou, perquè sol, sobreviuré jo, però no l'espècie, i l'instint de supervivència inclou la supervivència de l'espècie, és a dir, la reproducció, i això els primats ho fem en societat, per tant, el meu entorn es complica i ara ja es complica força. D'una banda perquè no és el mateix cobrir les necessitats de menjar, dormir, evacuar residus, i obtenir un cert confort per un individu que per a un col·lectiu de persones, això segon, el col·lectiu, requereix una organització que, a més, es va complicant a mesura que aquest col·lectiu creix.

Resulta evident que la vida en el primer cercle de persones que m'envolten, que en solen dir la família, aporta una sèrie de condicionants, com compartir espais, temps i pertinences, o respectar els costums i/o manies dels altres. Així no podem de fer soroll quan els altres dormen o hem d'usar el tub de la pasta de dents d'una determinada manera... Ja estem en un tercer nivell de limitacions, les de la convivència.

El conjunt de persones que vivim al món, siguin de la família o no, hem acabat organitzant-nos en unes estructures que en diem estats (i vull deixar-ho aquí per no entrar en un debat sobre nacions que no crec que aporti gaire cosa al propòsit de la meva reflexió). Tenim diverses capes o nivells d'estructuració, com el municipi o la província, dins d'aquests estats, per sobre dels quals encara existeixen acords possibles com la confederació (la Comunitat Europea) i altres tractats internacionals (ONU, OTAN, etc.) I aquests estats, que fragmenten la gran comunitat que seria la humanitat sencera, se situarien en un quart nivell de les limitacions de l'individu.

En la segona part d'aquest text, del qual n'he fet tres fragments, intentaré reflexionar sobre el funcionament d'aquestes comunitats i quina relació tenen amb la llibertat.

Bones Festes!

Una abraçada.
Libertad limitada (1)


Con el término libertad quiero referirme a la posibilidad de la persona de decidir por sí misma lo que afecta tanto a la propia conducta como el sentido o la configuración del propio ser. Es un término que ha sido muy usado y en muchos sentidos, tal vez el más importante sea el político. Curiosamente todos los políticos se erigen en paladines de la libertad de las personas, pero ¿existe la libertad? ¿Podemos ser libres? ¿Tiene límites la libertad? ¿Qué límites? Mi propósito es una reflexión sobre esos límites de la libertad.

Sin duda somos lo que somos, una unidad de cuerpo y alma, un cuerpo material que por sí mismo ya está limitado en sus posibilidades, un cuerpo que no nos permite hacer todo lo que nuestro pensamiento, nuestra imaginación, es capaz de concebir. Por ejemplo, no podemos estar en dos lugares en el mismo momento; ni hemos conseguido desplazarnos a una velocidad superior a la de la luz. Así pues, para empezar debemos conocer nuestra propia naturaleza, si no nos puede pasar como aquel niño que viendo volar a Superman en las películas se tiró por la ventana de su casa desde un piso elevado ...

Si alguien viviera solo, en un territorio lo suficientemente amplio como para no tener que compartirlo con nadie más, no toparía con más limitaciones que las que le impusieran el entorno y las necesidades que le impone su naturaleza. Aquí aparecen dos elementos más, el entorno y las necesidades. Es obvio que necesitamos, comer, dormir, evacuar residuos, y un cierto confort para sobrevivir. Todo ello nos limita, ya que tenemos un cuerpo para mantener y eso nos impone unos condicionantes importantes. Ese sería el segundo nivel de limitaciones a la libertad, las necesidades básicas individuales.

Pero es que con eso no me basta, porque solo, sobreviviré yo, pero no mi especie, y el instinto de supervivencia incluye la supervivencia de la especie, es decir, la reproducción, y eso los primates lo hacemos en sociedad por tanto, mi entorno se complica y ahora ya se complica bastante. Por un lado porque no es lo mismo cubrir las necesidades de comer, dormir, evacuar residuos, y obtener un cierto confort para un individuo que para un colectivo de personas, lo segundo, el colectivo, requiere una organización que, además, se va complicando a medida que este colectivo crece.

Resulta evidente que la vida en el primer círculo de personas que me rodean, que solemos llamarlo la familia, aporta una serie de condicionantes, como compartir espacios, tiempos y pertenencias, o respetar las costumbres y/o manías de los demás. Así no podemos hacer ruido cuando los demás duermen o debemos usar el tubo de la pasta de dientes de una determinada manera... Ya estamos en un tercer nivel de limitaciones, las de la convivencia.

El conjunto de personas que vivimos en el mundo, sean de la familia o no, hemos acabado organizándonos en unas estructuras que llamamos estados (y quiero dejarlo ahí para no entrar en un debate sobre naciones que no creo que aporte gran cosa al propósito de mi reflexión). Tenemos varias capas o niveles de estructuración, como el municipio o la provincia, dentro de estos estados, por encima de los que aún existen acuerdos posibles como la confederación (la Comunidad Europea) y otros tratados internacionales (ONU, OTAN, etc.) Y esos estados, que fragmentan la gran comunidad que sería la humanidad entera, se situarían en un cuarto nivel de las limitaciones del individuo.

En la segunda parte de este texto, del que he hecho tres fragmentos, intentaré reflexionar sobre el funcionamiento de esas comunidades y qué relación tienen con la libertad.

¡Felices fiestas!

Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada