Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 26 de desembre de 2016

Llibertat limitada (2) --- Libertad limitada (2)

[Entrada 151]

Llibertat limitada (2)


Deia que l'Estat és, doncs, l'entorn de convivència on ens movem com a comunitat humana. Una comunitat que ha acabat assumint el paper proveïdor d'allò que ens cal per satisfer les necessitats bàsiques individuals, especialment després de l'èxit, fa uns milers d'anys, de la producció d'aliments i de la configuració de la civilització. A conseqüència de la qual la dependència de l'individu de la comunitat (l'estat) on viu és força gran. Canviar de comunitat no és una cosa senzilla, fins al punt que li hem donat nom: emigrar o immigrar. Hi ha barreres de tot tipus per fer-ho: legals, econòmiques, d'idioma, culturals, etc.

De fet, l'individu ha deixat en mans de la comunitat bona part dels elements que li permeten decidir per si mateix. Aquests debat de l'individu enfront de la comunitat, és un dels grans debats encara vius i que han perdurat a la història de la humanitat. Un debat que afecta tant a l'àmbit del pensament com al de l'acció, i especialment al de la política. Així tenim a liberals enfront de comunistes, o dit d'una altra manera: Marx i Engels enfront de Constant, Tocqueville i tants d'altres, per posar alguns exemples.

En aquest debat els estats han intentat donar-li forma amb la legislació, amb la formació d'un conjunt de normes més o menys coherents que formen un corpus legislatiu. El document més antic d'aquest tipus del que se'n té notícia és el codi d'Hammurabi, situat entre 1793 i 1750 aC. Actualment aquests corpus legals solen ser força complexos, raó per la qual se sol requerir especialistes (advocats, etc.) per entendre'ls bé. La qual cosa incideix directament en la nostra capacitat de decisió, tant perquè resulta difícil saber totes les lleis, com perquè, tot sabent-les moltes d'elles no són fàcils d'arribar a entendre de forma suficient. Lleis que solen ser modificades amb una relativa freqüència el qual força a una actualització constant...

Però és evident que les nostres decisions no es fonamenten només en aquests elements, ja que el nostre pensament, que és qui regeix les nostres decisions, es compon tant del que el nostre raonament o raciocini ha estat capaç d'elaborar, com de tot un seguit d'idees, categories i opcions ètiques i morals que hem anat adquirint de forma no reflexiva ni crítica al llarg de la nostra vida, especialment durant les fases formatives. D'aquest solatge cultural, que no ha passat el sedàs de la nostra raó ni ha estat mai sotmès a una anàlisi crítica per part de cada individu, sinó que ha estat rebut i acceptat com si fos part la nostra visió de la realitat, Marx en deia ideologia i està formada per creences de tota mena, pors, dogmes, formes de veure el món, etc. Aquesta ideologia també és un element que condiciona la llibertat individual, perquè bona part de procés de decisió se suporta en ella.

A més, tenim la coherència. Un dels elements que comporta la racionalitat és ser conseqüent i responsable, vull dir que ens hem de fer càrrec del que hàgim decidit fins al final, perquè en som els responsables. Ser conseqüent amb una decisió requereix que les altres decisions que prenguem siguin coherents o consistents amb aquesta. Així, a qui decideix tenir un fill li exigirem que el criï i l'eduqui. Per tant, una decisió condiciona les següents.

En el discurs d'aquests pensaments, queda clara la necessitat del coneixement personal tant sobre la nostra natura com de l'estructuració del pensament propi, ja que per ser veritablement lliure s'han de tenir molt clars aquests conceptes i reduir al mínim, si és possible al no-res, tot allò que és ideologia, en el sentit que li donava Marx en aquest terme. Malgrat que ho tinguem tot clar, la llibertat individual està condicionada per la comunitat, pel corpus legislatiu, i per com es prioritza en ell la comunitat i l'individu.

Tot plegat ens deixa clar que no ens ho posen gens fàcil. Como que encara hi ha aspectes a considerar, el text segueix amb una terecra i darrera part.

Bon any 2017!

Una abraçada.
Libertad limitada (2)


Decía que el Estado es, pues, el entorno de convivencia donde nos movemos como comunidad humana. Una comunidad que ha acabado asumiendo el papel proveedor de lo que nos hace falta para satisfacer las necesidades básicas individuales, especialmente después del éxito, hace unos miles de años, de la producción de alimentos y de la configuración de la civilización. A consecuencia de la cual la dependencia del individuo de la comunidad (el estado) donde vive es bastante grande. Cambiar de comunidad no es algo sencillo, hasta el punto que le hemos dado nombre: emigrar o inmigrar. Hay barreras de todo tipo para hacerlo: legales, económicas, de idioma, culturales, etc.

De hecho, el individuo ha dejado en manos de la comunidad buena parte de los elementos que le permiten decidir por sí mismo. Esos debate del individuo frente a la comunidad, es uno de los grandes debates aún vivos y que han perdurado en la historia de la humanidad. Un debate que afecta tanto al ámbito del pensamiento como en el de la acción, y especialmente al de la política. Así tenemos a liberales frente a comunistas, o dicho de otro modo: Marx y Engels frente a Constant, Tocqueville y tantos otros, por poner algunos ejemplos.

En este debate los estados han intentado darle forma con la legislación, con la formación de un conjunto de normas más o menos coherentes que forman un corpus legislativo. El documento más antiguo de este tipo del que se tiene noticia es el código de Hammurabi, situado entre 1793 y 1750 aC. Actualmente estos corpus legales suelen ser bastante complejos, por lo que se suele requerir especialistas (abogados, etc.) para entenderlos bien. Lo cual incide directamente en nuestra capacidad de decisión, tanto porque resulta difícil saber todas las leyes, como para que, sabiendolas muchas de ellas no son fáciles de llegar a entender de forma suficiente. Leyes que suelen ser modificadas con relativa frecuencia lo que fuerza a una actualización constante...

Pero es evidente que nuestras decisiones no se fundamentan sólo en estos elementos, ya que nuestro pensamiento, que es quien rige nuestras decisiones, se compone tanto de lo que nuestro razonamiento o raciocinio ha sido capaz de elaborar, como de una serie de ideas, categorías y opciones éticas y morales que hemos ido adquiriendo de forma no reflexiva ni crítica a lo largo de nuestra vida, especialmente durante las fases formativas. De ese poso cultural, que no ha pasado la criba de nuestra razón ni ha sido nunca sometido a un análisis crítico por parte de cada individuo, sino que ha sido recibido y aceptado como si fuera parte nuestra visión de la realidad, Marx decía ideología y está formada por creencias de todo tipo, miedos, dogmas, formas de ver el mundo, etc. Esta ideología también es un elemento que condiciona la libertad individual, porque buena parte de proceso de decisión se apoya en ella.

Además, tenemos la coherencia. Uno de los elementos que conlleva la racionalidad es ser consecuente y responsable, quiero decir que nos tenemos que hacer cargo de lo que hayamos decidido hasta el final, porque somos los responsables de ello. Ser consecuente con una decisión requiere que las otras decisiones que tomemos sean coherentes o consistentes con esta. Así, a quien decide tener un hijo le exigiremos que lo críe y lo eduque. Por lo tanto, una decisión condiciona las siguientes.

En el discurso de estos pensamientos, queda clara la necesidad del conocimiento personal tanto sobre nuestra naturaleza como de la estructuración del pensamiento propio, ya que para ser verdaderamente libre se deben tener muy claros estos conceptos y reducir al mínimo, si es posible a la nada, todo lo que es ideología, en el sentido que le daba Marx a este término. A pesar de que lo tengamos todo claro, la libertad individual está condicionada por la comunidad, por el corpus legislativo, y por cómo se prioriza en él la comunidad y el individuo.

Todo ello nos deja claro que no nos lo ponen nada fácil. Como aún hay aspectos a considerar, el texto sigue con una tercera y última parte.

¡Feliz 2017!

Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada