Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 22 de maig de 2017

Debatre --- Debatir

[Entrada 170]

Debatre


Un debat es produeix quan dues o més persones discuteixen amplament un tema, una qüestió, un assumpte... És a dir, que debatre és examinar en detall una qüestió, raonar-hi presentant consideracions favorables i adverses a fi d'arribar a una conclusió. Aquest és més fructífer quan es produeix entre persones de parer divers o opinió diferent, amb la finalitat de bescanviar arguments oposats sobre una qüestió, un assumpte. És a dir, quan hi ha controvèrsia, opinions contraposades.

Aquesta idea no és la que du als candidats d'una elecció política a enfrontar les seves idees en un cara a cara televisiu, ja que no tenen en cap moment l'objectiu d'arribar a una conclusió, sinó que el seu objectiu només és confrontar les seves propostes i posar de manifest les diferències d'allò que proposen, és a dir, desmarcar-se els uns dels altres. Tot i que, cada dia és més freqüent que entrin en el terreny personal posant en dubte l'honestedat dels contrincants caient en l'insult, i fins i tot en la vexació i la calumnia, com hem vist en el cara a cara entre Marine Le Pen i Emmanuel Macron per la presidència de França. (Personalment em resulten tots dos –qui en el moment d'escriure aquest text encara eren– candidats prou nefastos, i segurament, si hagués d'elegir, optaria per l'opció de Mélenchon, abstenir-me.) No podem confondre aquests mal anomenats "debats" –on realment no es debat res– i que realment no són més que enfrontaments cara a cara, amb el que realment és un debat.

El debat és una bona eina per al progrés de les idees, ja que es basa en una discussió argumentada, tot i que els sofistes (que vaig descriure en el meu post de 3/8/2016) l'hagin pervertit perquè allò que practiquen és l'art de la persuasió, que no està al servei de la veritat sinó dels interessos de qui parla. Per això, en un debat s'exigeixen arguments sòlids i moltes vegades es perd bona part de la discussió en confirmar aquesta solidesa dels arguments. Recordem que els sofistes basen el seu art a convertir en sòlids i forts els arguments més febles. Cal, doncs, tenir força cura en evitar els "sofismes" per fer bo el debat.

Evidentment, la diversitat ens hauria de dur a un debat permanent, perquè la diversitat és fonamentalment diversitat d'opinió i diversitat de parers. A més el debat és un bon instrument per a la formació del criteri d'un adult i ha estat usat com a tal durant mil·lennis, des de les escoles filosòfiques de l'antiga Grècia a les escoles medievals i renaixentistes. I sens dubte em sembla encara vigent, encara que avui s'usi poc o quasi no s'usi amb aquesta finalitat. És a dir, que la diversitat ben entesa ens hauria de dur a millorar la formació del criteri dels nostres joves i adolescents, mentre que el pensament únic va en sentit contrari.

Una abraçada.
Debatir


Un debate se produce cuando dos o más personas discuten ampliamente un tema, una cuestión, un asunto... Es decir, que debatir es examinar en detalle una cuestión, razonar presentando consideraciones favorables y adversas a fin de llegar a una conclusión. Este es más fructífero cuando se produce entre personas de juicio diverso u opinión distinta, con el fin de intercambiar argumentos opuestos sobre una cuestión, un asunto... Es decir, cuando hay controversia, opiniones contrapuestas.

Esta idea no es la que lleva a los candidatos de una elección política a enfrentar sus ideas en un cara a cara televisivo, ya que no tienen en ningún momento el objetivo de llegar a una conclusión, sino que su objetivo sólo es confrontar sus propuestas y poner de manifiesto las diferencias de lo que proponen, es decir, desmarcarse unos de otros. Aunque, cada día es más frecuente que entren en el terreno personal poniendo en duda la honestidad de los contrincantes cayendo en el insulto, e incluso en la vejación y la calumnia, como hemos visto en el cara a cara entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron para la presidencia de Francia. (Personalmente me resultan ambos -quien en el momento de escribir este texto aún eran- candidatos bastante nefastos, y seguramente, si tuviera que elegir, optaría por la opción de Mélenchon, abstenerme.) No podemos confundir esos mal llamados "debates" -donde realmente no se debate nada- y que realmente no son más que enfrentamientos cara a cara, con lo que realmente es un debate.

El debate es una buena herramienta para el progreso de las ideas, ya que se basa en una discusión argumentada, aunque los sofistas (que describí en mi post de 03.08.2016) lo hayan pervertido porque lo que practican es el arte de la persuasión, que no está al servicio de la verdad sino de los intereses de quien habla. Por ello, en un debate exigen argumentos sólidos y muchas veces se pierde buena parte de la discusión en confirmar esa solidez de los argumentos. Recordemos que los sofistas basan su arte a convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles. Hay, pues, tener mucho cuidado en evitar los "sofismas" para hacer bueno el debate.

Evidentemente, la diversidad debería llevar a un debate permanente, porque la diversidad es fundamentalmente diversidad de opinión y diversidad de pareceres. Además el debate es un buen instrumento para la formación del criterio de un adulto y ha sido usado como tal durante milenios, desde las escuelas filosóficas de la antigua Grecia a las escuelas medievales y renacentistas. Y sin duda me parece aún vigente, aunque hoy se use poco o casi no se use para este fin. Es decir, que la diversidad bien entendida debería llevar a mejorar la formación del criterio de nuestros jóvenes y adolescentes, mientras que el pensamiento único va en sentido contrario.

Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada