Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dilluns, 9 de gener de 2017

Felicitat humana --- Felicidad humana

[Entrada 153]

Felicitat humana

Hem creat aquesta civilització en la qual estem: filla del mercat, filla de la competència, que ha proporcionat un progrés material portentós i explosiu. Però el que va ser economia de mercat ha creat societats de mercat. I ens ha proporcionat aquesta globalització, que vol dir mirar per tot el planeta.

Estem governant la globalització o la globalització ens governa a nosaltres? És possible parlar de solidaritat i que "estem tots junts" en una economia que està basada en la competència despietada? Fins on arriba la nostra fraternitat?

Res de tot això ho dic per negar la importància d'aquest esdeveniment. No, és pel contrari: el desafiament que tenim per davant és d'una magnitud de caràcter colossal i la gran crisi... No és ecològica, és política.

L'home no governa avui les forces que ha desencadenat, sinó que les forces que ha desencadenat governen l'home... I a la vida. Perquè no venim al planeta per desenvolupar-nos en termes generals. Venim a la vida intentant ser feliços. Perquè la vida és curta i se'ns en va. I cap bé val com la vida i això és elemental. Però si la vida se m'escaparà treballant i treballant per consumir un "plus" i la societat de consum és el motor -perquè, en definitiva, si es paralitza el consum o si s'atura, s'atura l'economia, i si s'atura l'economia, apareix el fantasma de l'estancament per a cada un de nosaltres- però aquest hiperconsum al seu torn, és el que està agredint el planeta. I ha de generar aquest hiperconsum, coses durin poc, perquè cal vendre molt! I una bombeta elèctrica no pot durar més de 1000 hores encesa. Però hi ha llums que poden durar 100 mil... 200 mil hores! Però aquestes no es poden fer!, perquè el problema és el mercat, perquè hem de treballar... I hem de tenir una civilització d'usi i tiri! I així estem en un cercle viciós. Aquests són problemes de caràcter polític que ens estan dient la necessitat de començar a lluitar per una altra cultura.

No es tracta de plantejar-nos tornar a l'home de les cavernes, ni de tenir un "monument de l'endarreriment". Però no podem indefinidament continuar governats pel mercat, sinó que hem de governar al mercat. Per això dic que el problema és de caràcter polític, en la meva humil manera de pensar. Perquè... Els vells pensadors definien: -Epicur, Sèneca, els Aimares- "pobre no és el que té poc sinó que veritablement pobre és el que necessita infinitament molt" i desitja, i desitja, i desitja més i més. Aquesta és una clau de caràcter cultural.

Llavors, saludaré l'esforç i els acords que es fan. I els acompanyaré, com a governant. Sé que algunes de les coses que estic dient, "grinyolen". Però hem d'adonar-nos que la crisi de l'aigua, que la crisi de l'agressió al medi ambient no és una causa. La causa és el model de civilització que hem muntat. I el que hem de revisar és la nostra forma de viure.

Per què? Pertanyo a un petit país molt ben dotat de recursos naturals per viure. Al meu país hi ha 3 milions d'habitants. Una mica més, 3 milions dos-cents. Però hi ha uns 13 milions de vaques, de les millors del món. I uns 8 o 10 milions d'ovelles, estupendes. El meu país és exportador de menjar, de làctics, de carn... És un peneplà, gairebé el 90% del seu territori és aprofitable. Els meus companys treballadors, van lluitar molt per les 8 hores de treball! I ara estan aconseguint les 6 hores! Però el que aconsegueix 6 hores, s'aconsegueix dos treballs; per tant, treballa més que abans. Per què? Perquè ha de pagar una quantitat de quotes: la moteta que va comprar, el cotxet que va comprar... I pagui quotes! I pagui quotes! I quan se'n vol adonar, és un vell reumàtic -com jo- i se li ha passat la vida. I un es fa aquesta pregunta: ¿aquest és el destí de la vida humana?

Aquestes coses són molt elementals: el desenvolupament no pot ser en contra de la felicitat. Ha de ser a favor de la felicitat humana! De l'amor... damunt la Terra! De les relacions humanes! Del fet de cuidar els fills! De tenir amics! De tenir el que és elemental!

Precisament, perquè això és el tresor més important que teniu, quan lluitem pel medi ambient, el primer element del medi ambient es diu: la felicitat humana.

Gràcies.
Aquest és el fragment final del discurs que José Mugica, sent encara president d'Uruguai, va pronunciar en la conferència Rio+20 (Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible (UNCSD)) que es va celebrar al juny del 2012 a Rio de Janeiro. Unes paraules que subscric completament.


Una abraçada.
Felicidad humana

Hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta.

¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?

Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis... no es ecológica, es política.

El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre... Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en terminos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor -porque, en definitiva, si se paraliza el consumo o si se detiene, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiper consumo, cosas duren poco, porque hay que vender mucho! Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil... 200 mil horas! Pero esas no se pueden hacer! porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar... y tenemos que tener una civilización de uso y tíre! ¡Y así estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura.

No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni de tener un “monumento del atraso”. Pero no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político, en mi humilde manera de pensar. Porque... los viejos pensadores definian: –Epicúreo, Séneca, los Aymaras- “pobre no es el que tiene poco sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho" y desea, y desea, y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural.

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.

¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes. Un poco más, 3 millones doscientos. Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de ovejas, estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne... Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo! Y ahora están consiguiendo las 6 horas! Pero el que consigue 6 horas, se consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas: la motito que compró, el autito que compró... Y pague cuotas! Y pague cuotas! Y cuando se quiere acordar, es un viejo reumático –como yo- y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana?

Estas cosas son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad ¡Tiene que ser a favor de la felicidad humana! Del amor... arriba de la Tierra! De las relaciones humanas! Del cuidar a los hijos! De tener amigos! De tener lo elemental!

Precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tienen, cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama: la felicidad humana.

Gracias.
Este es el fragmento final del discurso que José Mugica, siendo aún presidente de Uruguay, pronunció en la conferencia Rio+20 (Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD)) que se celebró en junio de 2012 en Rio de Janeiro. Unas palabras que suscribo completamente.


Un abrazo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada